Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3507 Методичні вказівки до написання курсової роботи з навчальної дисципліни Фінансовий ринок, НУДПСУ

Методичні вказівки до написання курсової роботи з навчальної дисципліни Фінансовий ринок, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки до написання курсової роботи з навчальної дисципліни Фінансовий ринок

для підготовки бакалаврів галузь знань

0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативна компонента «Фінансова діяльність»

денної та заочної форми навчання

 

Ірпінь - 2012

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий ринок” складено на основі робочої навчальної програми з дисципліни „Фінансовий ринок” затвердженої у 2009 р. 

Автори:

В.П. Унинець-Ходаківська, к.е.н., професор кафедри фінансових ринків

Г.О. Варваренко, старший викладач кафедри фінансових ринків

Ю.В. Жеревчук, в.о. доцента кафедри фінансових ринків

Ю.В.Сиротюк, асистент кафедри фінансових ринків

В.В. Сінельнік, асистент кафедри фінансових ринків

 

Рецензент:

М.І. Рудая, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансових ринків, протокол №____ від “____” ____________2011 р. 

Зав. кафедрою __________________ В.П. Унинець-Ходаківська 

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету фінансів та банківської справи протокол №_____від „___” __________2011р. 

Голова вченої ради факультету ______________В.П. Унинець-Ходаківська, 

Зав. навчально-методичним відділом          ____________О.О. Бойко-Слобожан

„____”____________ 2011р.

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА.. 4

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 5

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 10

5. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 14

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК». 15

ДОДАТКИ.. 17

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 30  

ПЕРЕДМОВА

Курс „Фінансовий ринок” – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців галузі знань „Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, предметом вивчення якої є фінансовий ринок як система економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів.

Написання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни „Фінансовий ринок” і ставить за мету:

 • поглиблення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни та уміння застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

 • розвиток пошуку сучасних наукових досягнень у сфері національних та міжнародних фінансів;

 • формування системного мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів, відносин у фінансовій сфері;

 • виявлення ступеня підготовки студента до самостійної практичної діяльності та рівня опанування майбутніми фахівцями інструментарію вирішення економічних та фінансових проблем, який допоможе стати їм активними економічними суб`єктами.

Курсова робота – це самостійно виконана робота, яка передбачає науково-дослідницький і прикладний аспекти. При підготовці курсової роботи можуть бути використані методи статистичного аналізу даних, теорії ймовірності, математичного програмування тощо.

Студент повинен вивчити і узагальнити досвід фінансово-господарської діяльності кредитних, бюджетних, фінансових організацій та інших суб`єктів фінансового ринку, використати вітчизняну і зарубіжну літературу і на цій основі підготувати достатньо аргументовані висновки.

Зміст курсової роботи має свідчити про вміння студента використовувати знання і практичні навички, одержані в процесі вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” для проведення цільового дослідження. Останнє передбачає глибоку теоретичну розробку теми з аналізом літературних та інших джерел, аналіз конкретних даних.

У методичних вказівках запропоновані такі основні етапи підготовки курсової роботи:

 • вибір теми, визначення мети, завдань, об`єкта та предмета дослідження;

 • складання плану курсової роботи, підбір і вивчення літератури по темі роботи;

 • розробка програми курсового дослідження;

 • збір і аналітична обробка літератури;

 • написання курсової роботи;

 • оформлення курсової роботи;

 • підготовка до захисту і захист.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!