Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3501 Видовий склад біоценозу, Загальна екологія, ХНУ

Видовий склад біоценозу, Загальна екологія, ХНУ

« Назад

2.7 Видовий склад біоценозу 

Всебічно вивчити будь-яку екосистему можна лише встановивши її видовий склад. В даному підрозділі описуються види рослин, тварин, грибів, які виявлені на території даного біогеоценозу (екосистеми).

Обов`язково відмічаються рідкісні види та види, що потребують охорони.

Видові назви організмів даються українською та латинською мовами. Латинська назва виду виділяється курсивом. 

Приклад

Дуб звичайний Quercus robur

Сосна звичайна Pinus sylvestris 

Кожен біоценоз має видову струк­туру (розмаїття видів, співвідношення їх чисельності).

Основні закономірності формування і стійкого існування природних екосистем відображені в наведених нижче принципах.

І принцип (А. Тіннеман). Чим різноманітніші умови біотопу, тим більше видів його населяє.

ІІ принцип (А. Тіннеман). Чим більше умови біотопу відхиляються від норми та від властивого організмам оптимуму, тим бідніший на види і специфічніший біоценоз.

ІІІ принцип (Г. Франц). Чим плавніше змінюються умови середовища в біотопі, тим триваліший час він залишається незмінним, тим багатший на види біо­ценоз, тим він врівноваженіший і стабільніший.

ІV принцип (Й. Іллієс). Близькоспоріднені види, як правило, не трапляються одно­часно в одному й тому самому місці, тобто не займають однакові еколо­гічні ніші в біотопі, тому багаті на види роди представлені зазвичай у біоценозах лише одним видом [9].

Розрізняють три типи просторового розташування організмів: рівномірний (регулярний) – с/г культури; дифузний (випадковий) – хрущаки в борошні; агрегований (мозаїчний) – типовий для природних систем.

Основою біогеоценозу є продуценти (автотрофи, виробники) - це організми, що створюють (продукують) органічну речовину з неорганічної (води, вуглекислого газу та мінеральних солей) за рахунок сонячної енергії в процесі фотосинтезу. До продуцентів належать зелені рослини, зелені бактерії, синьо-зелені водорості.

Консументи (гетеротрофи, споживачі) - це організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами. Вони залежать від автотрофів, оскільки для живлення потребують багатих на енергію речовин, щоб із них будува­ти своє тіло (зоомаса). Гетеротрофи використовують енергію хімічних зв'язків органічних речовин, яка була акумульована автотрофами. Консументи розрізняють за порядками:

консументи 1-го порядку – це росли­ноїдні тварини, наприклад рослиноїдні комахи;

- консументи 2-го порядку – поїдають консументів 1-го порядку (хижаки), наприклад ящірки, жаби, комахоїдні птахи тощо;

- консументи 3-го порядку – можуть живитися консументами 2-го порядку. Часто ними є хижі звірі, птахи.

Редуценти (гетеротрофи, руйнівники) – це мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук – води, вуглекислого газу, мінеральних солей, замикаючи таким чином колообіг речовин у біосфері; це – мікроорганізми (бактерії та гриби, ракоподібні, кліщі, личинки комах. Праця деструкторів закінчує колообіг речо­вин утворенням СО2, NН4, Н2S, СН4, Н2 та іонів, таких як РО43-,С1-, Na+, К+, Са2+ тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!