Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3460 Методичні рекомендації до змісту основних розділів ПЗ, Проектування баз даних, ЗНТУ

Методичні рекомендації до змісту основних розділів ПЗ, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

3. Методичні рекомендації до змісту основних розділів ПЗ

Загальна постановка завдання

Тема курсового проекту вибирається студентом з наведених варіантів або може бути замінена. Після аналізу предметної області можна вносити обґрунтовані зміни до запропонованих сутностей та атрибутів: додавати нові, вилучати застарілі та ін. Можна доповню­вати або змінювати перелік задач, що розв’язує система.

Всі внесені зміни потребують узгодження з викладачем!

Основні вимоги до інформаційної системи (ІС)

В цьому розділі потрібно:

- проаналізувати предметну область і структурувати інформа­цію на вході та виході системи,

- визначити форму представлення цієї інформації,

- структурувати інформацію за терміном її зберігання (опера­тивна, довідкова, архівна),

- визначити задачі, які повинна вирішувати ІС.

Концептуальне моделювання предметної області

Аналіз предметної області завершується побудовою концепту­альної моделі. Виявляються сутності, їхні атрибути та обмеження на інформаційні об’єкти. Визначаються ключові атрибути та залежності між сутностями. Створюється модель „сутність – зв'язок" з викори­станням CASE – технологій та побудовою ER – діаграм.

Логічне проектування інформаційної системи

Далі модель „сутність – зв’язок” змінюють таким чином, щоб задовольнити вимогам реляційних моделей. Наприклад, зв’язки по­винні бути бінарними, треба перетворити зв’язки типу „багато до багатьох” та ін. На цьому етапі виконується нормалізація бази даних, вибирається конкретна СУБД, наводиться остаточна структура і вміст таблиць та схема даних.

Інтерфейс користувача

Це сукупність меню, форм та звітів із вказівками щодо правил їхнього використання. Розробка зручного інтерфейсу – це дуже важли­ва задача. Треба запобігати введенню зайвої інформації, передбачити вибір даних зі списків там, де це можливо. Користувач не може мати змогу змінювати довідкову інформацію та результати розрахунків комп’ютера. Слід передбачити реакцію системи на помилки користу­вача при роботі з нею та виведення відповідних повідомлень.

В цьому розділі наводиться послідовність використання форм, яка відповідає їх рівню вкладеності (головна форма, форми першого рівня і т. д.). Для зв’язаних таблиць рекомендується використовувати форми з підпорядкованими формами.

Проектування запитів

Найчастіше запити проектуються за допомогою мови SQL, яку підтримують майже всі сучасні СУБД. Крім того, це можуть бути мак­роси або програми на мові VBA. Всі запити треба класифікувати за їхнім призначенням (вибірка, вилучення, додавання, оновлення), вка­зати, для розв’язку якої задачі вони призначені, та навести їхні коди.

Проектування форм

Треба вказати призначення кожної з форм, використані коди та вивести екрани з прикладами роботи форм. Крім того, вказати таблиці та запити, які входять до джерела даних форми.

Проектування звітів

Виводиться фрагмент звіту в режимі перегляду та макет звіту з поясненнями щодо використаних таблиць і запитів, рівнів угрупу­вання даних та підсумків.

Побудова графіків

Деякі підсумки доцільно виводити у вигляді графіків на формах або у звітах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!