Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3415 Рекомендована література, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

Рекомендована література, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

« Назад

Рекомендована література

Основна

 1. Анцилевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне право. Підручник. К.: Алеута, 2003 - 410 с.

 2. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник. — Київ: КНЕУ, 2002.

 3. Бровков С., Руденко Л. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі — Київ: Україна, 2001.

 4. Внешнеэкономический толковый словарь. - М.: Инфра, 2000. -512с.

 5. Гребельник О. П., Романовський О. О. Основи зовнішньоеконо­мічної діяльності: Навч. посібник. — К.: Деміур, 2003. — 294 с.

 6. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.-696.с.

 7. Державне регулювання економіки: Навч. посіб/ С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін.- К.:КНЕУ,2000.-316с.

 8. Економіка підприємства: Підручник/За ред. Покропивного С.Ф. — Київ: КНЕУ, 2007.

 9. Елагин В.Т. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: Конспект лекций / Киевский международный ун-т гражданской авиации. — К, 1998. — 136с.

 10. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., Новацького В.М. — Одеса: Астроприпт, 2001.

 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для

  вузів / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман. — Дніп­ропетровськ, ДДФЕІ, 2002. — 580 с.

 12. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній

  валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України,

  18.12.98 № 527, зі змінами і доповненнями // КПС Ліга :Закон ™.

 13. Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), затверджена наказом

  Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, 24.02.96 № 133-а//КПС Ліга :Закон ™.

 14. Інструкція про порядок здійснення контролю й отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена постановою Правління Національного банку України, 24.03.99 № 136, зі змінами / /КПС Ліга :Закон ™.

 15. Кандыба А.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация, экономика, информация и маркетинг. – К.: Урожай, 1994. – 1999с.

 16. Киреев А.ГІ. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч. II. Международная ма-кроэкономика: экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. — М.: Международные отношения, 1999.

 17. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч.І. Международная ми-кроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. — М.: Международньїе отношения, 1997.

 18. Кириченко О., Ковас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — Київ: Фінансист, 2000.

 19. Козик В.В. та інші Міжнародні економічні відносини: Навч.посібник / В.В.Козик, Л.А.Панкова, Н.Б.Даниленко.-3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання- Прес. 2002. – 406с.

 20. Козик В.В, Панкова Л.А, Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч.посіб. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608с.

 21. Кратко И.П. Международное предпринимательство: Учеб.пособие . – М.: Инфра – М. 2001. – 272с.

 22. Кузнецов Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практик. пособие.-К.: СПЛАЙН,1998. -220с.

 23. Кузьмін О.Є., Загородній А.Г., Гладунський В.Н., Підгородецький Я.І., Фещур Р.В. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч.-метод. посіб. /Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л.: Видавництво Нац.ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 123с.

 24. Лазаренко В.М., Лазаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. –М.,2000.

 25. Матвеева О.П, Организация и технология внешнеторговых операций: Учебное пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000р.

 26. Макуха С.М. Зовнішньоекономічні зв’язки. Економіка України у світовому господарстві: Конспект лекцій. –Харків: Укр..юрид.акад., 1994.-23с.

 27. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование: Учебник — 2. изд., перераб. и доп. — Донецк: Альфа-пресс, 2004. — 343с.

 28. Международный менеджмент: Учебник/Под ред. Пивоварова С.З. й др. — СПб: Питер, 2000.

 29. Митний Кодекс України. — Київ: Парламентське видавництво, 1998.

 30. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Ржепішевського К.І. — Київ: ЦУЛ, 2003.

 31. Поручник Р.И. Интеграция Украины в мировое хозяйство. –К.: КГЭУ, 1994р.

 32. Примак Г.А. Планирование деятельности предприятий: Кон­спект лекций. — К.: МАУП, 1998. - 57 с.

 33. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.-практ. пособие. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. — 208 с.

 34. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч.

  пос. // За заг. ред. А. А. Мазаракі. — К.: КНТЕУ, 2003. — 272 с.

 35. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України, 16.04.91 № 959-ХІІ, зі

  змінами і доповненнями // КПС Ліга :Закон ™.

 36. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України,

  23.09.94 № 185/94-ВР, зі змінами і доповненнями // КПС Ліга :Закон ™.

 37. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі

  зовнішньоекономічної діяльності: Закон України, 23.12.98 № 351-ХІУ//КПС Ліга :Закон ™.

 38. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів

  (контрактів): Наказ Мінекономіки, європ. інтеграції, 06.09.2001 №201,

  зареєстрований Мін'юстом України 21.09.2001 № 833/6024//КПС Ліга :Закон ™.

 39. Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно,

  що належать резиденту України і знаходяться за її межами: Наказ

  Міністерства фінансів України, 25.12.95 № 207//КПС Ліга :Закон ™.

 40. Порядок установлення і використання офіційного обмінного курсу гривні

  до іноземних валют: Постанова Правління Національного банку України,

  18.03.99 № 129, зі змінами і доповненнями //КПС Ліга :Закон ™.

 41. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України:

  Постанова Правління Національного банку України, 26.03.98 № 119, зі

  змінами і доповненнями //КПС Ліга :Закон ™.

 42. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова Правління Національного банку України 18.03.99№ 127, зі змінами і доповненнями //КПС Ліга :Закон ™.

 43. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у

  галузі зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів

  України, 29.04.99 № 756.

 44. Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління

  Національного банку України, 04.02.98 № 34, зі змінами і доповненнями//КПС Ліга :Закон ™.

 45. Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під

  час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного

  фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами

  (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна: Постанова Кабінету Міністрів України, 07.08.96 № 937, зі змінами //КПС Ліга :Закон ™.

 46. Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України, 30.03.2002 № 445//КПС Ліга :Закон ™.

 47. Про організацію та проведення міжнародних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження: Постанова Кабінету Міністрів України, 28.06.97 № 694//КПС Ліга :Закон ™.

 48. Про порядок експорту товарів (робіт, послуг): Постанова Кабінету Міністрів

  України, 05.11.91 № 312, зі змінами і доповненнями //КПС Ліга :Закон ™.

 49. Про розмір державного збору за видачу імпортних ліцензій: Постанова

  Кабінету Міністрів України, 02.08.96 № 893//КПС Ліга :Закон ™.

 50. Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової

  організації торгівлі: Указ Президента України, 05.02.2002 № 104/2002//КПС Ліга :Закон ™.

 51. Розміщення продуктивних сил: Підручник за ред. Ковалевського В.В., Михайлюк О.Л., Семенова В.Ф. — Київ: Знання, 2001.

 52. Румянцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність. — К.: Центр учбової літератури, 2003. — 300с.

 53. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)/3а ред. Сіваченка І.Ю. — Київ: ЦУЛ, 2003.

 54. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие. – 2-е изд./ Под общ.ред.А.И.Кредисова. _ К.: ВИРА –Р, 2001.

 55. Ушакова Н.Г., Штангей Н.М., Козуб В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. — X. : Видавець Шуст А. І., 2001. — 232с.

 56. Феонова Л.А. Внешнеторговые контракти. — М.: Приор, 2001.

 57. Филатов С., Солошенко Л., Кавторева Я. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление. — 4. изд., перераб. и доп. — Х: Издательский дом "Фактор", 2003. — 192с.

 58. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. — 120с.

 59. Щодо включення підприємств-резидентів України до переліку підприємств, на які розповсюджується режим сприяння при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: Лист Держмитслужби України, 18.10.2001 №3/16-4917-ЕП // КПС Ліга :Закон ™.

 60. Щодо здійснення розрахунків в іноземній валюті: Лист Національного байку України, 12.03.2002 № 13-111/948-1807 // КПС Ліга :Закон ™.

 61. Щодо митного оформлення вантажів: Лист Держмитслужби України, 29.01.2002 №11/3-10-878-ЕП / /КПС Ліга :Закон ™.

 62. Щодо митно-тарифного регулювання: Лист Держмитслужби України, 27.06.2001 №3/14-3227-ЕП // КПС Ліга :Закон ™.

 63. Щодо можливості встановлення ціни бартерного договору у зовнішньоекономічній діяльності нижче встановлених індикативних цін та наслідків їх недотримання: Лист Мінекономіки, європ. інтеграції, 01.03.2002 №83-20/170 // КПС Ліга :Закон ™.

 64. Щодо порядку укладення договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію режим індивідуального ліцензування: Лист Мінекономіки, свроп. інтеграції, 09.01.2002 №49-21/39//КПС Ліга :Закон ™.

 65. Щодо роз'яснень про укладення зовнішньоекономічних договорів: Лист Мін'юсту України, 17.07.2001 №21-41-864//КПС Ліга :Закон ™.

 66. .Щодо уточнення реквізитів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: Лист Держмитслужби України, 27.03.2002 № 16/16-994-ЕП//КПС Ліга :Закон ™.

 67. Экономическая стратегия фирми: Уч. пособие/Под ред. Градова А.П. — СПб: Спецлит; 2000. 

Додаткова

 1. Ансофф Й. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Питер, 1999.

 2. Антонов X. Мировая валютная система и международные расчеты. — М.: БЕК, 2000.

 3. Белошапка В.А. Транснациональные корпораци в международном бизнесе. – К.: КГЭУ, 1994.

 4. Бирюков П.Н. Международное право: Учебник. — М.: Юрист, 1999.

 5. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. — Київ: Знання-Прес, 2002.

 6. Бровкова Е. Г., Продиус Й. Внешнеэкономическая деятельность. — М.: МТ-Пресс, 2001.— 186с.

 7. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — Київ: Основи, 2000.

 8. Вирский Е. А., Войтихов А. Д. Справочник менеджера: Учеб. пособие / Международный негосударственный ин-т трудовых и социальных отношений. — Минск: 000 "ЮНИПОЛ", 1997. - ч. 2: Внешнеэкономическая деятельность. Мировая экономика и международные отношения. — 103с.

 9. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник. — М.: ЮНИ-ТИ, 1996.

 10. Гордеев Г. Д., Иванова Л. Ж, Казанцев С. К., Косинцев А. П., Пичурин И. И. Внешнеэкономичесжая деятельность предприятия. Основы: Учебник для студ. экон. спец. вузов / Л.Е. Стровский (ред.). — М.: Закон и право, 1996.—408с.

 11. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация

  и техника внешнеторговых операций. - М.: ЗАО «Бизнес-школа. Интел-синтез», 2000.

 12. Грачев Ю. Я, Плотников Ю. Н. Практика внешнеэкономической деятельности. — М.: А/О «Бизнесшкола», «Интел-Синтез», 1994.

 13. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. — Київ: Основи, 2001

 14. Договор на оказание услуг типа «Инжиниринг». Рекомендации по подготовке. — М.: Инжиниринг, 1990.

 15. Дегтярева О. И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2002. — 422с.

 16. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. — Київ: Україна, 1994.

 17. Дэниелс Дж. Д., Радеба Ли. X. — Международный бизнес: Учебник. — М.: Дело, 1994.

 18. Джон Д.Даниелс, Ли Х.Радеба. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер.с англ. – М.: Дело Лтд, 1994.

 19. Дроздова Г.Н. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.-К.:ЦУЛ,2002.-172с.

 20. Засади маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пособник. – Дн-ськ: НМетАУ,2000.-151с.

 21. Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика.

  - М.: Междунар. отношения, 1994.

 22. Економічний розвиток і державна політика. Практикум./За ред. Єханурова Ю., Розпутенка І. - Київ: К.І.С., 2001.

 23. Економічний розвиток і державна політика. Практикум. /За заг. ред. Розпутенка І. - Київ: К.І.С., 2002.

 24. Иванов Ю.Б. Конкурентосгюсобность предприятия в условиях формирования риночной экономики. — Харьков: Консулі, 1997.

 25. Киян І., Орлова О., Папиріна О., Харченко Н., Хом'як С. Зовнішньоекономічна діяльність. Консультації, Нормативна база: Метод. посіб. / А. Бабак (ред.). — Д: Баланс-Клуб, 2002. — 144с.

 26. Козак Ю.Г. Міжнародне оподаткування.-К:ЦЕЛ,2003.-600с.

 27. Котлср Ф. Маркетинг. Менеджмент — СПб: Питер, 1998.

 28. Лицензионные соглашения. Рекомендации по их подготовке . — М.: Интер-припт, 1990.

 29. Лук’яненко Д.Г.Міжнародна економічна інтеграція. – К.,: ВІПОЛ, 1996р

 30. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Учебник — М.: Дело, 1995

 31. Международные экономические отношения . Учебник для вузов, Под редакцией проф. Е.Ф.Чунова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 485с.

 32. Международные валютно-кредитные и финансовие отношения: Учебник/ Под ред. Красавиной Л.Н. — М.: Финансн й статистика, 2000.

 33. Міжнародні валютно-кредитні відносини/За ред. Філіпенка А.С. — Київ: Либідь, 1997.

 34. Михайлив Д.М. Международные расчёты и гарантии.-М.:ФБК-ПРЕСС,1998.-368с.

 35. Михайлик А.Н, Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы: Учеб. пособие.-М.: МНЭП, ИИК "Калита", 2000.— 112с.

 36. Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. — К.: Либра, 1994.-190с.

 37. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. — Київ: Либідь, 1995.

 38. Основы внешнеэкономических знаний/Под ред.И.П.Фаминского.–М.: Международные отношения, 1994р.

 39. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Опорний конспект ле­кцій// За заг. ред. О. П. Гребельника. — К.: КНТЕУ, 2003.

 40. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад./За заг. ред.. М.Я.Азарова. –К.:ДІЯ,2000.-320с.

 41. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національна економіка в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997р..

 42. Пеппер Джон. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового планирования. – М.: ИНФРА – М, 1999.

 43. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. - М.: Ось, 2000.

 44. Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельно­стью. — М.: "Контур", 1998. — 448 с.

 45. Савельєв Є.В. Міжнародний маркетинг: Ч.1: Навч.посіб.: пер. з рос. – К., 1995.

 46. Самостійне вивчення курсу "Зовнішньоекономічна діяльність": Метод. рекомендації / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича /О. Гаврилюк (уклад.). — Чернівці: ЧНУ, 2003. – 63 с.

 47. Слепов В.А., Гордиенко В.И. Международные торговые рас­четы: Учеб. пособие / Рос. экон. акад. им Г.В.Плеханова. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. — 168 с.

 48. Соколенко С.1. Глобалізація і економіка України. — Київ: Логос, 1999.

 49. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. — К.: УАЗТ, 2000. — 598 с

 50. Солошенко Л. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление. Х., 2001.

 51. Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Паршина Е.А., Иванова Л.Я., Фролова Е.Д. Внешнеэкономическая деятельность предприятия; Учебник. — 2.изд,, перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 823с.

 52. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства. — Киев: Укрзакордонвизасервис, 1992.

 53. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання

  теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. — К.: АТ «Август»,2001. —422с.

 54. Томпсон Л.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент.: Учебник. — М.: ЮІІИТИ, 1998.

 55. Томпсон А.А., Формби Дж. Экономика фирмы — М.: Бином, 1998.

 56. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський та ін. – К.:Либідь, 2002

 57. Фоминский И. П. Основы внешнеэкономических знаний. — М.: Междунар. отношения, 1994.-560с.

 58. Шершньова З.С., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник. — К.-КНЕУ, 1999. 

Додаток Б

Таблиця 1 

№ по списку

Країна

1

Австрія

2

Білорусь

3

Болгарія

4

Велико Британія

5

Данія

6

Естонія

7

Італія

8

Іспанія

9

Латвія

10

Литва

11

Молдова

12

Німеччина

13

Єгипет

14

Португалія

15

Туреччина

16

Угорщина

17

Франція

18

США

19

Канада

20

Індія

21

Азербайджан

22

Вірменія

23

Бразилія

24

Марокко

25

Сирія

26

Швеція

27

Норвегія

28

Японія

29

Китай

30

Австралія

 

РЕЦЕНЗІЯ

на методичні вказівки і завдання для виконання розрахункової роботи

з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність»

для підготовки бакалаврів

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030509 «Облік і аудит»

Розбудова економічних підвалин незалежної держави за об’єктивними законами з необхідністю передбачає входження в процеси міжнародного поділу праці. У суспільній свідомості вже склалося розуміння того, що недооцінка ролі світогосподарських стосунків може завдати шкоди як на мікро, так і на макрорівні господарської діяльності. Це закономірний результат і форма прояву тенденції довгострокового порядку - інтернаціоналізації всіх сторін економічного життя. Тому в сучасних економічних дослідженнях практично відсутні такі, що орієнтують національні економіки на «ефективне самозабезпечення» як в цілому, так і за окремими товарами.

Процес перетворень, який відбувається сьогодні в українській економіці спричинив стрімке збільшення числа господарюючих суб'єктів, що беруть активну участь у різноманітних напрямах зовнішньоекономічної діяльності. Адже в сучасних умовах будь-яка серйозна господарська, підприємницька діяльність неможлива без зовнішньоекономічної, світо-господарської ланки.

В Україні необхідно розвивати всі форми зовнішньоекономічного співробітництва, які сприятимуть переходу від пасивного до активного курсу в зовнішньоекономічних зв'язках, до стратегії прориву на світові ринки, які відповідали б можливостям економічного і науково-технічного потенціалу країни.

Значну роль у забезпеченні оптимального розвитку зовнішньоекономічних зв'язків відіграють висококваліфіковані фахівці, які вільно володіють теорією міжнародної економічної взаємодії, мають практичні навички аналізу процесів і тенденцій у сфері міждержавного економічного співробітництва, уміють знаходити шляхи взаємовигідної співпраці партнерів. Тому курс „Зовнішньоекономічна діяльність" є невід’ємною складовою підготовки фахівців у галузі економіки, особливо міжнародної.

Методичні вказівки і завдання розрахункових робіт складені на основі робочої навчальної програми курсу “Зовнішньоекономічна діяльність”, затвердженої у 2006 році.

В методичних вказівках вказується: мета розрахункової роботи та її структура, вимоги до її змісту та оформлення, організація виконання та захисту роботи, методичні вказівки до розрахункової роботи.

Така побудова методичних вказівок дозволить студентам якісно і грамотно зробити розрахункову роботу, а викладачу – в повній мірі перевірити рівень теоретичної підготовки студентів з курсу “Зовнішньоекономічна діяльність”, їх уміння практично застосовувати свої знання, робити відповідні висновки та пропозиції.

Виконання розрахункової роботи дасть можливість майбутнім спеціалістам з економіки набути навиків розрахунку показників розвитку зовнішньоекономічної діяльності та їх аналізу.

Методичні вказівки відповідають вимогам, що ставляться до написання таких робіт у вищій школі і можуть бути рекомендовані до друку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!