Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3381 Семінар № 3 Ідеологічні виміри політики, Політологія, НАУ

Семінар № 3 Ідеологічні виміри політики, Політологія, НАУ

« Назад

Семінар № 3 Ідеологічні виміри політики 

План

  1. Сутність, структура, функції політичної ідеології.

  2. Основні ідейно-політичні течії сучасності: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм.

  3. Національна ідея в Україні: вибір стратегії розвитку. 

Основні поняття та термінологія: ідеологія, лібералізм, неолібералізм, консерватизм, традиціоналізм, лібертаризм, соціал-демократизм, націоналізм. 

Література: 3[73-94]; 8[263-319]; 13[319-331]; 14[410-449]; 16[277-306]; 17[271, 307, 268-269, 617-618]; 18[413-435]; 20[434-464]; 22[9-24]; 24[540-566]. 

Питання для самоконтролю:

  1. Дайте визначення та назвіть функції політичної ідеології.

  2. Розкрийте сутність класичного лібералізму.

  3. Назвіть основні цінності консервативної ідеології.

  4. Дайте характеристику соціал-демократичної ідеології.

Навчально-методичне видання 

 

Політологія 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

 для студентів Інституту заочного

та дистанційного навчання усіх спеціальностей

Укладачі: Т.В. Ковальова, І.Ф. Тімкін, О.М. Тимошенко, Т.С. Тимошенко, Новікова Н.Є. 

В авторській редакції 

Підп. до друку ________ Формат 60х84/16. Папір офс.

Офс. друк Ум. фарбовідб. 28. Ум. друк. арк. _____. Обл.-вид. арк. _____.

Тираж _____ прим. Замовлення № 46 – 1. Вид. № 46/ІІІ. 

Видавництво НАУ

03058, Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!