Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3359 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Політологія, НАУ

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Політологія, НАУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Політологія

 для студентів Інституту заочного

та дистанційного навчання усіх спеціальностей

 

Київ 2008 

УДК 321 (076.5)

ББК Ф02р

П504 

Укладачі: Т.В. Ковальова, І.Ф. Тімкін, О.М. Тимошенко, Т.С. Тимошенко, Новікова Н.Є.

Рецензент – Є.Ф. Сластенко 

Відповідальний за випуск – Т.В. Ковальова           

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету. Протокол № 6 від 20 червня 2007 р. 

П504 Політологія: Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів усіх спеціальностей Інституту заочного та дистанційного навчання / Уклад.: Т.В. Ковальова, І.Ф. Тімкін, О.М. Тимошенко, Т.С. Тимошенко,Н.Є. Новикова. – К.: НАУ, 2008. – 40 с. 

Містять тематику контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання, загальний список літератури.

Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей.

 

Вступ 

Навчальна дисципліна “Політологія” введена до курсу гуманітарних дисциплін бакалаврського циклу для студентів усіх спеціальностей ІЗДН. Необхідність її введення зумовлена тим, що становлення та розвиток української держави, реформи в усіх сферах суспільного життя, інтеграція в європейське і світове співтовариство потребують глибокого осмислення суспільно-політичних проблем сучасності, формування високої політичної культури громадян України.

 

Методичні рекомендації до виконання та вимоги до оформлення контрольної роботи 

Виконання студентами домашньої контрольної роботи з навчальної дисципліни “Політологія” є важливим етапом навчального процесу в ІЗДН.

Робота над її виконанням повинна розпочинатися ознайомленням з матеріалами до визначеної теми, що містяться в основних підручниках та навчальних посібниках, вказаних у списку рекомендованої літератури та підібраними самостійно. На наступному етапі потрібно скласти план майбутньої роботи (орієнтовний план пропонується), який повинен містити вступ, основну частину, висновки та список використаної літератури. Оскільки контрольна робота являє собою елементарне наукове дослідження, вона має відповідати певним вимогам. Для неї, зокрема, характерне:

- наявність титульної сторінки та плану;

наявність вступу, де обґрунтовується актуальність теми та формулюється мета та основні завдання дослідження;

- наявність не менш як двох питань, в яких має бути викладений основний матеріал теми;

- наявність висновків, що містять оцінку розглянутої у контрольній роботі проблеми;

- наявність використаних джерел та літератури, який оформлюється в алфавітному порядку згідно з прізвищем автора відповідно до стандартних вимог оформлення списків літератури.

Приблизний обсяг контрольної роботи – 10-15 друкованих аркушів формату А4 (шрифт – 14, інтервал 1,5) або шкільний зошит до 24 сторінок.

Зразок оформлення титульної сторінки роботи наведений у додатку 1. 

Теми контрольних робіт

Номери тем контрольних робіт збігаються із сумою двох останніх цифр у заліковій книжці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!