Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3322 Правила оформлення курсового проекту, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

Правила оформлення курсового проекту, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

« Назад

Правила оформлення курсового проекту 

Індивідуальне завдання виконується у вигляді текстової, демонстраційної і практичної частин. Текст, виконується на паперових листах стандартного формату А4 210х297±1мм. машинописним способом, 14 розміром, стиль (основний текст), шрифт (Times New Roman), інтервал 1,5 . Рукописні тексти виконуються згідно з ГОСТ 2.304 креслярським шрифтом. Тексти курсових та дипломних проектів виконуються тільки машинним способом.

Текстова частина може виконуватись на фото- чи магніто – плівках, дискетах та інших носіях інформації, які допускають можливість переносу та архівації (збереження) протягом одного року. Об’єм текстової частини не менше 35 і не більше 40 сторінок.

Демонстративна частина призначена для забезпечення публічного захисту роботи перед комісією. Об’єм демонстративної частини не менше 2 сторінки формату А1 594х841 мм. Демонстративний матеріал може готуватися у вигляді креслень для проектів і плакатів для інших видів індивідуальних завдань.

Практична частина завдання може виконуватись у вигляді стендів чи макетів, приладів чи пристроїв, зразків товарів чи продукції з участю виконавця даного завдання.

Примітка. Можуть бути подані також інші матеріали, що характе­ризують наукову і практичну цінність виконаного проекту (роботи) — друковані статті за темою проекту (роботи), документи, які вказують на практичне застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, ви­робів тощо.

Навчальний план затверджується керівником навчального закладу (директором чи його заступником).

Студент відповідає за своєчасне виконання всіх етапів технічного завдання згідно термінів навчального плану. Неявка студента позначається оцінкою ”незадовільно„, тобто ”2„. Поважність причини неявки на оцінку не впливає, а враховується при поновлені студента для навчання в інші терміни.

Виконання індивідуального завдання фіксується студентом на полі відміток про виконання в листку погодження і викладачем в журналі виконання індивідуального завдання.

Закінчена робота погоджується з завідуючим лабораторіями і затверджується завідуючим навчальним відділенням підписом на листку погодження. Факт затвердження є допуском до захисту.

Захист курсового проекту проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника курсового проекту. Захист індивідуального завдання складається з презентації завдання і виконавця представником предметної комісії, вступного слова виконавця, запинань членів комісії і відповідей виконавця.

Студент відповідає за своєчасне виконання всіх етапів технічного завдання згідно термінів навчального плану. Неявка студента позначається оцінкою ”незадовільно„, тобто ”2„. Поважність причини неявки на оцінку не впливає, а враховується при поновлені студента для навчання в інші терміни.

Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "неза­довільно"). Захищеним вважається індивідуальне завдання з оголошеними оцінками "відмінно", "добре", "задовільно". Такі оцінки отримують виконавці, які повністю і своєчасно виконали технічне завдання. Студенти, які не виконали одну з частин індивідуального завдання чи не з’явились на засідання комісії в терміни навчального плану вважаються такими, що отримали оцінку “незадовільно”.

Рішення про оцінку приймається комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос керівника індивідуального завдання є вирішальним. Результати захисту оголошуються в той же день.

У випадках, коли захист виз­нається незадовільним, комісія встановлює, чи може сту­дент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, виз­начену відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією). Повторний захист призначається керівником навчального закладу згідно навчального плану.

Курсові проекти зберігаються в архіві протягом одного року, потім списуються в установленому порядку.

Вступне слово 5-7 хвилин

Соціально-політичне та техніко-економічне обгрунтування важливості теми. Пояснення актуальності задач, що вирішуються в роботі. Взаємозв'язок з іншими роботами оцінка сучасного стану проблеми літературний огляд.

Ознайомлення зі змістом роботи, її суттю та об'єктом дослідження (виготовлення). Особлива, увага приділяється новизні роботи в спеціальній частині, отриманим результатам в теоретичному і практичному напрямках.

Висновки та рекомендації, що мають конкретний характер і підтверджуються звітною роботою. Подяка за увагу.

Реферат

Це коротка характеристика змісту документу (книги чи статті, звіту роботи чи пояснювальної записки проекту , рукописного тексту чи файла на машинних носіях і т.ін.). Анотація приводиться одразу після титульного листа або на його зворотній частині. У ній наводяться бібліографічні дані (автора, заголовка про тему і підзаголовка про вид документу, місто, організація і рік) та найважливіші питання суті документу, викладається зміст і дається її оцінка. Анотація допомагає при доборі і вивченні літератури з будь-якого питання, скорочує час на ознайомлення зі змістом самої роботи без читання всієї роботи. Може бути подана двома мовами: мовою тексту та однією з іноземних.

У кінці анотації називаються категорії читачів, для яких ре­комендовано анотований документ.

Додатки розміщуються в кінці текстового документу. Ними бувають креслення, тексти стандартних розрахунків чи математичних викладок, інші документи, їх частини чи копії. Всі додатки включаються в зміст, позначаються прописними буквами, мають свою нумерацію таблиць та ілюстрацій і спільну з основним документом чи його частиною нумерацію сторінок.

Текст може бути розділений на розділи і підрозділи. Кожен розділ починається з нової сторінки, позначається арабською / 1, 2, 3... /, а не римською / І, ІІ, ІІІ... / цифрами без точки і виділяється заголовком, який пишеться прописними буквами без точки в кінці, а не підкреслюється і не виділяється кольором. Переноси слів в заголовках не допускаються. Між заголовком і текстом пропускається один рядок або 10 мм.

Підрозділи можуть розміщуватися зразу після заголовка розділу або в середині тексту, але не в кінці сторінки. Вони також мають заголовок , який виділяється прописними буквами та пропуском рядка тексту. Підрозділи нумеруються двома цифрами : 2.5 - значить п‘ятий підрозділ другого розділу.

Пункти і підпункти заголовком не виділяються, а можуть позначатися цифрами розділеними крапкою, які починаються з абзацу. В середині пунктів і підпунктів можуть бути переліки і деталізації, які виділяються рискою, а при необхідності посилань буквою чи цифрою з дужкою.

Сторінки заповнюються текстом не менше чим на 2/3 включаючи ілюстрації, але не ближче 10 мм до нижньої рамки та 3 мм в кінці рядків тексту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!