Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3313 Правила оформлення курсової роботи, Теорія держави та права, ХКЕПК

Правила оформлення курсової роботи, Теорія держави та права, ХКЕПК

« Назад

ІІІ. Правила оформлення курсової роботи

Зібраний, проаналізований та систематизований матеріал студент розподіляє по окремих питаннях, послідовність викла­дення яких встановлюється планом курсової роботи.

Курсову роботу друкують за допомогою принтеру на одному боці аркуша паперу формату A4 (210x297 мм) через пів­тора інтервали 14 шрифтом Times New Roman.

Поля мають бути таких розмірів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Графіки повинні бути подані в редакторі Micrografx ABC, діаграми - в "Диаграмма Microsoft Excel" або "Диаграмма Microsoft Graph", схеми - в MS Organization Charter 2.0 або Micrografx ABC Flof Charter.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна, яка має бути оформлена за формою. Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок, але її не нумерують. Нумерацію наступних сторінок подають арабськими цифрами, які проставляють у правому верхньому куті.

Назви структурних елементів курсової роботи (зміст, вступ, висновки, список використаної літератури) виконуються великими літерами жирним шрифтом і розташовуються посередині рядка (їх назви є заголовками), крапка в кінці них не ставиться. Усі заголовки перелічених структурних елементів роботи виконуються з нового аркуша. Розділи (питання) і підрозділи (підпитання) основної частини роботи повинні мати заголовки. Заголовки розділів розташовують посередині рядка і друкують великими літерами (крапка в кінці заголовка не ставиться). Кожний розділ починається з нового аркуша.

Заголовки підрозділів починаються з великої літери і друкуються з абзацного відступу (крапка в кінці заголовка не ставиться).

Якщо заголовок розділу або підрозділу складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком розділу (підрозділу і наступним текстом (або між заголовками розділу і підрозділу) має складати не менше 3-х інтервалів.

При виконанні роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності та чіткості друку, шрифт друку має бути чорного кольору середньої жирності. Для виділення найбільш важливих положень у тексті роботи автор може використовувати курсив або жирний шрифт.

Під час складання та оформлення таблиць необхідно дотримуватись таких вимог: таблиця має бути невеликою за розміром, включати тільки ті дані, які необхідні для вивчення певного явища. Таку таблицю простіше читати й аналізувати. Кожна таблиця повинна мати загальний та внутрішній заголов­ки. Загальний заголовок таблиці має стисло та чітко характеризувати її зміст, у ньому зазначають, що характеризується у таб­лиці та за який період. Внутрішні заголовки зазначають, які по­казники аналізуються у відповідних рядках і графах таблиці, в яких одиницях виміру наведені дані. Якщо показники мають різні одиниці вимірювання, їх потрібно наводити у спеціальній графі, або поряд із показником, відокремивши їх комою.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку пишуть: "Продовження табл. 1" або "Закінчення табл. 1".

Якщо у курсовій роботі містяться додатки, то на них у текстовій частині роботи мають бути посилання.

Посилання на літературні джерела потрібно наводити у квадратних дужках. Наприклад, посилання [7, с. 25] означає таке: 7 - порядковий номер, під яким значиться літературне джерело у списку, 25 - сторінка цитованого джерела, з якого використана відповідна цитата чи цифровий матеріал.

Список літератури потрібно розміщувати у такій послі­довності: Конституція України, кодекси, Укази Президента України, Закони України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, відомчі накази, поло­ження, правила, інструкції, літературні джерела в абетковому порядку: монографії, підручники, посібники, брошури, жур­нальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації.

Відомості про книги повинні містити прізвище та ініціа­ли автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

Список використаної літератури обов’язково складається в абетковому порядку прізвищ перших авторів або назви джере­ла. Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно подавати згідно з вимогами державного стандарту.

До списку використаних літературних джерел включають всі джерела, які студенти вивчили у процесі виконання курсової роботи, але не менше 30 найменувань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!