Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3229 Проходження практики в банківських установах, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Проходження практики в банківських установах, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

5.3. Проходження практики в банківських установах

Базою практики студентів є банківська установа, куди вони направляються згідно з наказом по навчальному закладу.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики згідно з тематичним планом.

Свою роботу у конкретному відділі студенти розпочинають з того, що знайомляться з нормативною базою, тобто вони повинні знати основні регламентуючі документи, які даний відділ використовує в своїй роботі. Потім студент знайомиться з переліком робіт чи операцій, які виконуються в даному структурному підрозділі; які саме функціональні обов’язки покладені на окремих працівників. Студент повинен навчитись заповнювати відповідні документи і реєстри, знайомлячись з документальним оформленням тих чи інших операцій, знати послідовність їх руху і обробки. Заповнені документи підшиваються в кінці звіту як додатки. В разі великого обсягу додатків порядок їх оформлення узгоджується з керівником. 

Орієнтовний тематичний план проходження виробничої практики в банківських установах

№ п/п

Зміст практики

1

Загальне ознайомлення з банківською установою

2

Ознайомлення з інформаційною системою «Операційний день банку»

3

Організація фінансової роботи банку та характеристика його фінансових ресурсів

4

Грошові розрахунки за банківськими та клієнтськими операціями

5

Прогнозування грошових ресурсів за пасивними операціями банків та їх ефективних вкладень в активні операції

6

Прогнозування грошових надходжень за активними операціями банку та їх подальших розміщень

7

Фінансово-інвестиційна діяльність банку

8

Прогнозування прибутку банку, порядок його розподілу і використання

9

Регулювання фінансово-господарської діяльності банку за допомогою економічних нормативів

10

Оподаткування банківської установи та його специфічні особливості

11

Взаємозв’язок банку з державними фінансовими інститутами

12

Аналіз фінансового стану банку

Зміст практики у банківських установах

5.3.1. Загальне ознайомлення з банківською установою

Робочим місцем є юридичний відділ та відділ кадрів. Перед початком практики студенти знайомляться із становленням та розвитком банку.

На робочих місцях студенти вивчають:

 • організаційну структуру банківської установи;

 • головні завдання та функції банку;

 • порядок створення, реєстрації і ліцензування банку;

 • правове регламентування фінансово-господарської діяльності банку;

 • регулювання банківської діяльності;

 • основні завдання і функції структурних підрозділів банку;

 • організація роботи та документообігу в структурних підрозділах банку.

На основі вивчення роботи цих структурних підрозділів складається схема організаційної структури банку.

В подальшому практика студентів проходить по філіях, відділах або секторах, відповідно до поставлених завдань. 

5.3.2. Ознайомлення з інформаційною системою «Операційний день банку»

Робочим місцем є комп’ютерний центр (відділ) банку.

Студент з’ясовує: яке конкретно програмне забезпечення використовує банк для здійснення повного комплексу «Операційний день банку»; за якою конкретно моделлю консолідованого кореспондентського рахунку банк здійснює міжбанківські розрахунки.

На робочих місцях студенти вивчають:

 • основні завдання структурного підрозділу, який забезпечує технічний бік здійснення банківських операцій;

 • технологію використання АРМ основних операційних підрозділів банку: кредитного, депозитного, інвестиційного, валютного, розрахункового, каси, бухгалтерії;

 • інструкцію при роботі з АРМ;

 • вхідну та вихідну інформацію;

 • системність використання АРМ;

 • інструкцію користувача ПК при розв’язанні окремих задач;

 • зв’язок з АРМ керівних працівників та установ;

 • методику контролю за вирішенням завдань;

 • ефективність використання програмного забезпечення «Операційний день банку» у роботі всієї системи банку.

Студент бере участь у:

 • введенні вхідної інформації;

 • виконанні відповідних завдань з використанням АРМ;

 • аналізі одержаних результатів. 

5.3.3. Організація фінансової роботи банку та характеристика його фінансових ресурсів

Робочим місцем є фінансово-аналітична служба.

Студент з’ясовує, як саме організується фінансова робота в банку, які структурні підрозділи виконують її і як з ними взаємодіють інші структурні підрозділи банку.

На робочих місцях студенти вивчають: організацію фінансової роботи в банку, а саме: фінансове планування, оперативну фінансову роботу, контрольно-аналітичну роботу.

Студенту необхідно вивчити склад, структуру та порядок формування і руху фінансових ресурсів банку:

 • основний капітал (капітал 1-го рівня):

а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;

б) розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку: дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу; емісійні різниці; резервні фонди, що створюються згідно із законами України; загальні резерви, що створюються під невизначений ризик при проведенні банківських операцій; прибуток минулих років; прибуток минулих років, що очікує затвердження.

 • додатковий капітал (капітал 2-го рівня):

а) резерви під стандартну заборгованість інших банків;

б) резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банку;

в) результат переоцінки статутного капіталу з урахуванням індексу девальвації чи ревальвації гривні;

г) результат переоцінки основних засобів;

д) прибуток поточного року;

е) субординований борг.

 • амортизаційний фонд;

 • спеціальні фонди і цільове фінансування;

 • залучені ресурси;

 • запозичені ресурси;

 • кредиторська заборгованість;

 • інші кошти, відображені в пасиві бухгалтерського балансу банку.

На основі балансу необхідно визначити суму:

 • регулятивного капіталу банку, з розподілом на основний і додатковий капітал;

 • суму залучених ресурсів;

 • суму запозичених коштів.

Студент бере участь у заповненні форм розрахункової інформації.

5.3.4. Грошові розрахунки за банківськими та клієнтськими операціями

Робочим місцем є операційний відділ, комп’ютерний центр, бухгалтерія.

Студент з’ясовує, яким чином фінансова служба бере участь в організації грошових розрахунків за банківськими та клієнтськими операціями.

Студент досліджує всю сукупність готівкових (включаючи банкомати та обмінні пункти) та безготівкових розрахунків за банківськими і окремо за клієнтськими операціями. Він з’ясовує, в яких формах здійснюються безготівкові розрахунки, як вони відрізняються одна від одної в залежності від економічних особливостей контрагентів, способів платежу, організації документообігу. Він визначає особливості внутрішньобанківських розрахунків та міжбанківських розрахунків з установами інших банків як в Україні, так і за її межами. Особливу увагу слід приділити особливостям кореспондентських відносин базового банку з Національним банком України та обов’язковому резервуванню коштів банку на коррахунку в НБУ.

Студент повинен проаналізувати роботу депозитного, кредитного, інвестиційного, оперативного, валютного та інших структурних підрозділів банку щодо грошових розрахунків в національній та іноземній валютах, а також розрахунки банку з державним бюджетом з податкових платежів, платежів у бюджетні та позабюджетні загальнодержавні цільові фонди та розрахунки з іншими фінансовими і не фінансовими установами і організаціями.

Студент бере участь у заповненні форм розрахункової інформації. 

5.3.5. Прогнозування грошових ресурсів за пасивними операціями банків та їх ефективних вкладень в активні операції

Робочим місцем є фінансова служба, ресурсні відділи, бухгалтерія.

Студент з’ясовує на практиці, які структурні підрозділи здійснюють операції щодо формування ресурсної бази банку та прогнозування ефективного розміщення наявних коштів в активні операції з метою отримання прибутку.

На робочих місцях студенти вивчають: структуру власних, залучених і запозичених джерел ресурсної бази банку, умови і строки погашення залучених і запозичених коштів та їх вартість, традиційні напрями розміщення грошових коштів банку в активні операції залежно від їх попиту та пропозиції на кредитному, фондовому та валютному ринках. Вивчає, яким чином прогнозується робота банку із залучення та розміщення грошових коштів та ведеться контроль за строками їх погашення.

Студент бере участь в оперативному контролі за надходженнями та розміщенням грошових коштів банку. 

5.3.6. Прогнозування грошових надходжень за активними операціями банку та їх подальших розміщень

Робочим місцем є фінансова служба, кредитний і валютний відділи, відділ операцій банку з цінними паперами, бухгалтерія.

Студент з’ясовує на практиці, які структурні підрозділи базового банку здійснюють активні операції з розміщення грошових ресурсів та прогнозують грошові надходження за ними.

На робочих місцях студенти вивчають: структуру здійснюваних банком активних операцій, умови і строки розміщення коштів у ці операції. Вивчає, яким чином прогнозується робота банку щодо ефективного здійснення власної операційної діяльності та ведеться контроль за строками погашення дебіторської заборгованості клієнтів. Особливу увагу необхідно звернути на кредитні операції банку, їх цільове спрямування, ефективність та організацію роботи з позичальниками на всіх стадіях кредитування.

Студент бере участь в оперативному контролі за грошовими надходженнями від здійснених банком активних операцій. 

5.3.7. Фінансово-інвестиційна діяльність банку

Робочим місцем єфінансова служба, відділ банку з операцій з цінними паперами.

Студент з’ясовує, які іще структурні підрозділи банку беруть участь у його фінансово-інвестиційній діяльності.

На робочих місцях студенти вивчають:

 • стан емісійно-засновницької діяльності банку (для АТ): структуру пакета засновницьких акцій, умови їх розміщення, частку сплаченого і несплаченого зареєстрованого статутного капіталу;

 • структуру портфеля цінних паперів банку на інвестиції;

 • структуру і обсяги власних боргових зобов’язань банку, умови і строки їх погашення;

 • обсяг і структуру портфеля державних боргових зобов’язань, умови і строки їх погашення та реструктуризації.

Студент проводить аналіз:

 • дохідності операцій з цінними паперами банку;

 • частки доходу від операцій з цінними паперами в загальній сумі доходів банку від активних операцій;

 • факторів, які вплинули на рівень дохідності від операцій з цінними паперами.

Студент буре участь: у розрахунках курсової вартості окремих видів цінних паперів та їх дохідності. 

5.3.8. Прогнозування прибутку банку, порядок його розподілу і використання

Робочим місцем є фінансова служба, бухгалтерія.

На робочих місцях студенти вивчають::

 • особливості формування валових доходів та витрат банку;

 • порівнює порядок формування з порядком формування валових доходів та валових витрат у інших суб’єктів господарської діяльності;

 • склад прибутку банку за даними звіту Ф№2;

 • склад прибутку банку до оподаткування за декларацією про прибуток банківської установи;

 • рентабельність окремих банківських послуг та операцій;

 • стан розрахунків банку по платежах з прибутку до бюджету та позабюджетних фондів;

 • порядок розподілу і використання прибутку поточного та минулих років.

Студент аналізує порядок формування і використання:

 • резервних та страхових обов’язкових та необов’язкових фондів, спеціальних та загальних страхових фондів за активними операціями банку;

 • фондів економічного стимулювання;

 • фонду коштів, спрямованого на капіталізацію банку та на виплату дивідендів акціонером;

 • фондів коштів на інші цілі.

Студент буре участь у розрахунку рентабельності окремих видів банківських операцій та послуг. 

5.3.9. Регулювання фінансово-господарської діяльності банку за допомогою економічних нормативів

Робочим місцем є фінансово-аналітична служба банку.

Студент на практиці з’ясовує, які ще структурні підрозділи банку беруть участь у здійсненні розрахунків обов’язкових економічних нормативів НБУ та контролю за їх дотриманням

На робочих місцях студенти вивчають порядок розрахунку та граничні значення обов’язкових економічних нормативів, за допомогою яких НБУ регулює банківську діяльність:

 • нормативи капіталу:

а) мінімального розміру регулятивного капіталу;

б) адекватність регулятивного капіталу;

в) адекватність основного капіталу;

 • нормативи ліквідності:

а) миттєва ліквідність;

б) поточна ліквідність;

в) короткострокова ліквідність;

 • нормативи кредитного ризику:

а) максимального розміру ризику на одного контрагента;

б) великих кредитних ризиків;

в) максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру;

г) максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам;

 • нормативи інвестування:

а) інвестування в цінні папери окремо за кожною установою;

б) загальної суми інвестування;

 • норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку.

Студент аналізує дотримання банком кожного окремого економічного нормативу, періодичність їх розрахунків та подання звітності до НБУ.

Студент на практиці приймає участь: у розрахунках економічних нормативів, в тому числі і з використанням спеціального програмного забезпечення, та складанні звітності банку до НБУ. 

5.3.10. Оподаткування банківської установи та його специфічні особливості

В даному розділі звіту з практики студенту необхідно:

 • розглянути всі податки, збори і обов’язкові платежі, які сплачує банківська установа до бюджету та до цільових державних фондів;

 • вказати об’єкт оподаткування, ставки податку, податкові періоди, пільги по податку, звітні форми;

 • класифікувати податки на прямі та непрямі, загальнодержавні та місцеві;

 • розглянути взаємозв’язок банку з державними фінансовими інститутами щодо розрахунків за податками і обов’язковими платежами та зборами;

 • проаналізувати стан розрахунків банку по податкових платежах;

 • проаналізувати особливості оподаткування в сфері банківської діяльності податками на прибуток та на додану вартість.

5.3.11. Взаємозв’язок банку з державними фінансовими інститутами

Студент з’ясовує, які саме операції виконує базова банківська установа з обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу та з касового виконання державного бюджету.

На робочих місцях студенти вивчають: функції банку та порядок взаємодії і розрахункових взаємовідносин банківської установи з Міністерством фінансів України, Державним казначейством, головними розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетними організаціями і установами – користувачами бюджетних коштів, а також організацію документообігу за зазначеними операціями. 

5.3.12. Аналіз фінансового стану банку

Робочим місцем є фінансова служба (служба моніторингу фінансового стану банку), бухгалтерія.

Студент з’ясовує, яким чином здійснюється аналіз фінансового стану банку, чи визначається його рейтингова оцінка, якими нормативними документами керуються фінансисти банку в процесі розрахунково-аналітичної роботи.

Студент на практиці аналізує:

 • вартість загальної суми регулятивного капіталу банку і його складових частин (основного і додаткового капіталу) та рівень достатності капіталу;

 • обсяги залучених і запозичених ресурсів та їх співвідношення із капіталом банку;

 • стан ліквідності банку, залежно від співвідношення його пасивів і активів за строками погашення;

 • рівень ризиковості активних операцій банку та обсяги створених резервів, призначених для їх страхування;

 • стан та обсяги короткої, довгої і загальної відкритої валютної позиції банку в розрізі іноземних валют.

В кінці звіту необхідно зробити висновок про загальний стан фінансової стійкості банку, вказати на недоліки в його діяльності, зробити спроби виявити резерви для покращання фінансової ситуації і запропонувати власну систему заходів, спрямованих на її поліпшення. Для виявлення тенденцій динаміки фінансового стану банку потрібно використати фінансову, податкову та статистичну звітність банку за останні 3-5 років.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!