Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3146 Навчальний посібник для пiдготовки молодших спецiалiстiв з курсу Економiка i пiдприємництво, НУДПСУ

Навчальний посібник для пiдготовки молодших спецiалiстiв з курсу Економiка i пiдприємництво, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДПС УКРАЇНИ

 

ФІНАНСИ

 

Навчальний посібник для пiдготовки молодших спецiалiстiв з курсу Економiка i пiдприємництво

  

Автор: Ковальчук Н.І. 

 

Ірпінь, 2012

 

ЗМIСТ

Передмова

Критерії оцінювання знань студентів

Тема 1. Предмет фінансової науки . Суть і функції фінансів

Тема 2. Фінансова політика держави

Тема 3. Фінансова система

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання

Тема 5. Податки

Тема 6. Бюджет

Тема 7. Державний кредит і державний борг

 Тема 8. Місцеві фінанси

Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави

Тема 10. Страховий ринок

Тема 11. Фінансовий ринок

Тема 12. Міжнародні фінанси

Термінологічний словник

Питання до рубіжної контрольної роботи

Питання до іспиту

Теми рефератів

Список рекомендованих джерел


ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник підготовлено з метою сприяння більш досконалому вивченню теоретичного матеріалу та набуття відповідних навичок з навчального курсу “Фінанси” студентами спеціальності «Фінанси і кредит» коледжу. Посібник спрямований на поглиблення знань з дисципліни «Фінанси».

Базою для розробки навчального посібника стала програма навчальної дисципліни “ Фінанси ”, складена на основі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» та затверджена у 2010 р.

Мета курсу: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- та мікрорівнях.

Завдання курсу: вивчення сутності і характерних ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі, основ фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Предмет дисципліни: фінансові відносини, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами у зв’зку із формуванням і використанням фінансових ресурсів.

Програмою дисципліни «Фінанси» передбачається ознайомлення студентiв із конкретними формами прояву економiчних законiв у сферi фiнансiв, зокрема у процесi розподiлу, а також у використаннi частини вартостi сукупного продукту та його невiд'ємної складової – національного доходу, вивчення сукупностi фiнансових вiдносин як специфiчної форми суспiльних вiдносин та пiдсистеми економiчного базису.

Під час вивчення дисципліни «Фінанси» розглядаються принципи побудови фінансової системи України, структура та функцiї окремих її сфер та ланок. Дослiджується сутнiсть, змiст i призначення державного та мiсцевих бюджетiв, податків та податкової системи України. Придiляеться увага органiзацiї та функцiонуванню фiнансiв у рiзних галузях економiки, характеризуються їх взаємовiдносини із бюджетом. Все це необхiдне майбутньому спецiалiстовi для об’єктивного оцiнювання економiчних процесів, якi вiдбуваються у суспiльствi, розумiння сутності i тенденцiй розвитку фiнансових вiдносин i їх особливостей у сферi державних фiнансiв та фiнансiв господарюючих суб’єктів; умiння розробляти і вирішувати актуальнi питания теорiї i практики розбудови фiнансової полiтики держави.

Навчальний матеріал дисципліни потрібно пов’я­зувати з такими дисциплінами, як історія економіки та економічної думки, політекономія, регіональна економіка, економіка підприємств, гроші та кредит, банківські операції, бюджетна система, податкова система, страхові послуги, фінанси підприємств, менеджмент, філософія.

Структурними складовими посібника є комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу: план лекції, перелік основних понятть та стислий виклад навчального матеріалу, завдання до семінарських занять, навчальні завдання, завдання для перевірки знань (тести), теми рефератів, питання для дискусій, які охоплюють різні аспекти тем курсу, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, орієнтовний перелік питань до рубіжної контрольної роботи та екзаменаційних питань, а також список навчальної лі­тератури. З метою формування у студентів наукових знань наведено словник основних термінів і понять з курсу «Фінанси».

Програма перед­бачає лекційно-семінарські заняття, індивідуальну та самостійну роботу студентів під керівництвом викладача, яку вони виконують на навчальних заняттях і в позаурочний час. Індивідуальна та самостійна робота може виконуватися у вигляді написання рефератів, розширених конспектів, планів-конспектів, доповідей, тез, виступів.

За допомогою посібника студенти можуть заздалегідь готувати тези своїх виступів та відповідей на семінарських занят­тях, а також реферати з дискусійних питань, розв’язувати проб­лемні, тестові завдання та здійснювати самоконтроль знань.

Розраховано на студентів закладів освіти I–ІІ рівнів акредитації спеціальності «Фінанси і кредит».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!