Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3144 Зміст практики з курсу Правознавство, РЕГІК

Зміст практики з курсу Правознавство, РЕГІК

« Назад

Зміст практики з курсу Правознавство

Розділ 1. Загальне ознайомлення з підприємством, установою, організацією

  1. Ознайомитися із підприємством, його установчими документами; коли і ким зареєстроване, номер реєстраційного свідоцтва; місце розміщення, поштова адреса, рахунки в банку: розрахунковий, поточний, форма власності; правове становище майна; основні види продукції, що випускаються; основні показники виробничо-господарської та фінансової діяльності за основний період.

  2. Організаційна структура підприємства, напрямки його діяльності.

  3. Органи управління.

Додатки до розділу

Виписки з установчих документів (статут, установчий договір, положення) про правове становище керівника підприємства, установи, організації, органів управління, трудового колективу.

 

Розділ 2. Документальне забезпечення діяльності підприємства

  1. Документація правової, організаційної, управлінської, довідково-інформаційної, договірної діяльності підприємства, установи, організації.

  2. Облік вхідної і вихідної докуметації; облік претензій та позовних заяв; облік договорів та рішень органів управління і трудового колективу,

  3. Стан роботи із заявами, скаргами, листами громадян.

  4. Формування та оформлення справ.

  5. Передача справ в архів.

Додатки до розділу

1. Положення про документаційну службу, посадові інструкції.

2. Виписки з журналів вхідної, вихідної документації, претензій, позовних заяв, договорів.

3. Виписки з протоколів рішень органів управління і трудового колективу.

4. Копії звітів про стан роботи з заявами, листами, скаргами громадян.

Розділ 3. Кадрова служба

1. Планування роботи з персоналом

1.1. Розробка плану потреби в персоналі і підготовці кадрів.

1.2. Розробка плану роботи відділу кадрів.

2. Облік і звітність

2.1. Облік персоналу.

2.2. Складання звітів по персоналу.

3. Контроль роботи з кадрами

3.1. Контроль за виконанням вимог нормативних актів по роботі з персоналом.

3.2. Контроль за виконанням ОРД по особовому складу.

3.3. Контроль за дотриманням . трудового законодавства.

3.4. Контроль за виконанням рішень по зверненнях громадян.

4. Організація кадрової роботи

4.1. Розробка пропозицій щодо удосконалення роботи кадрової служби.

4.2. Розробка положення про відділ кадрів і посадових інструкцій працівників відділу.

5. Документація по роботі з кадрами

5.1. Реєстрація і оформлення справ для оплати листів непрацездатності та облік трудового стажу працівників.

5.2. Оформлення прийому, переведення, звільнення, заохочення і стягнення.

5.3. Оформлення відпусток (види відпусток на підприємстві, мінімальний розмір їх).

5.4. Оформлення пенсійних справ.

5.5. Складання та видача довідок.

5.6. Ведення особових справ.

5.7. Ведення і облік трудових книжок, їх зберігання.

6. Підбір і розстановка кадрів

6.1. Організація і проведення конкурсу.

6.2. Формування кадрового резерву.

6.3. Кількісний і якісний аналіз персоналу.

6.4. Розробка заходів щодо зниження плинності кадрів.

7. Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу

7.1. Організація і проведення заходів щодо створення системи безперервного навчання персоналу.

7.2. Формування плану підвищення кваліфікації керівників і працівників.

7.3. Атестація персоналу, Документальне забезпечення атестації працівників.

7.4. Участь студента-практиканта в оформленні трудовго договору, його розірвання, оформлення переведення на іншу роботу.

7.5. Висновки практиканта щодо роботи кадрової служби на підприємстві.

8. Управління соціальним розвитком колективу

8.1. Проведення соціально-демографічного аналізу персоналу.

8.2. Удосконалення структури особового складу.

8.3. Зниження плинності персоналу.

Додатки до розділу

1. Копії облікових книжок і трудових карток.

2. Копія плану роботи кадрової служби на рік.

З. Копія документів по прийому персоналу і звільнення з роботи, переведення, заохочення, стягнення, відпустку.

4. Матеріали по проведенню конкурсів.

5. Матеріали по атестації.

Розділ 4. Юридична служба

1. Ознайомитись з правовими та організаційними основами

діяльності юридичної служби, підставами надання правової допомоги, підпорядкування та взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами (підприємства).

2. Вивчити практику прийняття на роботу, стажування, підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечення сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідками матеріалами, посібниками та літературою з правових питань.

3. Ознайомитись з практикою застосування законодавства, підготовкою пропозицій щодо його вдосконалення.

4. Вивчити практику перевірки відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву.

5. Ознайомитись з організацією обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у контрольному стані, з проведення інформаційно-довідкової роботи із законодавства.

6. Вивчити практику застосування законодавства про працю запобігання безгосподарності, непродуктивним витратам, узяти участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків. Прийняти участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій; підготувати правові висновки за фактами виявлення правопорушень.

7. Ознайомитись з практикою здійснення методичного керівництва правовою роботою.

8. Взяти участь в організації і проведенні семінарів, занять з правових питань з працівниками.

9. Вивчити практику організації та забезпечення

правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів.

10. Прийняти безпосередньо участь у підготовці проектів наказів та інших актів підприємства, перевірці відповідності законодавству проектів наказів, що подаються на підпис керівнику підприємства, у підготовці, укладанні та контролі за виконання господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дати правову оцінку їх проектам, підготувати проекти письмових висновків чи зауважень до них.

11. Ознайомитись із здійсненням контролю за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів.

12. Ознайомитись із організацією претензійної та позовної роботи; з порядком пред'явлення і розгляду претензій; проаналізувати наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів).

13. Ознайомитись із практикою списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та дати правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску, недоброякісної продукції, псування майна.

14. Ознайомлення з матеріалами про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди.

15. Прийняти участь у підготовці проекту колективного договору.

16. Ознайомитися з практикою застосування норм трудовго, житлового, пенсійного законодавства.

17. По можливості, взяти участь у нарадах, що проводяться на підприємстві, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

Додатки до розділу

1. Виписки основних положень з річного і квартального планів.

2. Виписки з конкретних наказів, в яких є порушення трудового законодавства.

3. Копії договорів, претензій, позовних заяв, доручень, положень, правил, інструкцій.

Розділ 5. Бухгалтерія

1. Ознайомлення з функціями і структурою бухгалтерської служби.

2. Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку і документообігом.

3. Спільна діяльність юридичної служби і бухгалтерії по ліквідації заборгованості.

4. Аналіз договорів з матеріально-відповідальними особами.

Додатки до розділу

Копії документів по бухгалтерському обліку, аналізів договорів.

Розділ 6. Судові органи (місцеві суди)

1. У місцевому суді.

1.1. Ознайомитися зі змістом Інструкції з діловодства у місцевих судах та порядком документування діяльності суду, методикою складання документів, порядком роботи з ними від моменту надходження до передачі їх в архів, з компетенцією працівників канцелярії, зверненням до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов; ознайомитися з прийманням, обліком і збереженням речових доказів, організацією архіву, вивчити практику ведення судової статистики;

1.2. Ознайомитися з обов'язками секретаря судового засідання під час прийому суддею громадян, у період підготовки справ, призначених до розгляду в судовому засіданні; разом Із секретарем судового засідання вести протоколи розпорядчих і судових засідань; ознайомитися з оформленням справ після їх розгляду, веденням журналу судових засідань;

1.3. Ознайомитися з організацією та змістом роботи судді, вивчити справи, призначені до розгляду в судовому засіданні, узяти участь у підготовці цивільних та кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення до судового розгляду; скласти проекти процесуальних документів, вивчити практику судочинства у справах неповнолітніх.

1.4. Виконувати доручення голови суду, судді, завідувача канцелярії.

Розділ 7. Нотаріат

Вивчення , аналіз і характеристика структури штатів нотаріату; виконавчих надписів, посвідчень договорів (правочинів), оформлення довіреностей; матеріалів захисту, надання юридичної допомоги громадянам; .

Додатки до розділу.

Зразки документів, що оформляються в нотаріаті

Розділ 8. Органи державного управління

  1. Ознайомлення з діяльністю органів місцевого самоврядування, держадміністрацій, зокрема роботою юридичного відділу, кадрової служби, роботою з об'єднаннями громадян і політичними партіями.

  2. Ознайомлення з роботою управління юстиції, державної виконавчої служби, центру зайнятості населення, органів соціального забезпечення, податкової інспекції.

Додатки до розділу

Зразки рішень, розпоряджень, документаційне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади, інші кадрові документи, документаційне оформлення легалізації об'єднань громадян, реєстрація підприємств різних форм власності, документація за зверненнями громадян, справи виконавчого провадження, документаційне забезпечення у податковій інспекції.

Справа безробітного, оформлення рішень.

Розділ 9. Управління земельних ресурсів

1. Вивчити, проаналізувати і дати характеристику:

1.1. Структури, підпорядкованості і правове становище управління земельних ресурсів.

1.2. Організаційна діяльність.

1.3. Порядок надання земель в користування та у власність, вилучення земель.

1.4. Розгляд земельних спорів.

Додатки до розділу

1. Листи, заяви, клопотання, рішення із земельних питань. Державні акти на землю.

2. Судові рішення із земельних спорів. 

При закінчені терміну практики студенти звітуються про виконання програми практики.
Складений письмовий звіт студента, підписаний безпосереднім керівником від бази практики, разом з іншими документами, щоденником характеристикою подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!