Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3128 Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 1

Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 1

« Назад

Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 1

Тема 1. Дослідження регіонального ринку конкретного товару 

Вступ.

Розділ 1. Значення дослідження товарного ринку для діяльності підприємств на сучасному етапі. Напрями та методи дослідження ринку.

Розділ 2. Дослідження регіонального ринку конкретного товару.

Розділ 3. Прогнозування розвитку регіонального ринку товару.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі даної теми доцільно представити класифікацію товарних ринків і позначити місце регіонального ринку в загальній системі ринків. Крім того, слід показати значення дослідження регіонального товарного ринку та зовнішнього маркетингового середовища для підприємства, а також розглянути роль дослідження товарної та фірмової структури ринку товару, споживачів і конкурентів. Необхідно сформулювати цілі визначення ємності товарного ринку, його потенціалу, показати наслідки для підприємства, обумовлені відсутністю знань про вимоги і умови діючого ринку.

Слід розглянути та розкрити напрями досліджень товарного ринку, що найчастіше використовуються в сучасній практиці, викласти суть методів дослідження ринку.

При виконанні другого розділу студент повинен показати навички застосовувати теорію в практиці дослідження конкретного товарного ринку, визначати маркетингову привабливість ринку і його сегментів.

У третьому розділі роботи необхідно скласти прогноз розвитку регіонального ринку товару з використанням статистичних методів прогнозування на основі ППП MS EXEL.

Примітка. Вихідна інформація, що пропонується для написання курсової роботи, наведена в дод. И «Методичних рекомендацій…».

 

Тема 2. Сегментація ринку підприємства 

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні аспекти процесу сегментації ринку.

Розділ 2. Дослідження купівельного попиту і сегментації ринку.

Розділ 3. Вибір цільового сегменту ринку.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі слід розкрити мету і зміст сегментації ринку; визначити та дати характеристику основним ознакам сегментації для різних видів продукції.

У другому розділі необхідно провести сегментацію вибраного ринку по визначальних ознаках і оцінити привабливість кожного з аналізованих сегментів.

У третьому розділі обраний цільовий сегмент слід оцінити за показниками: потенціал ринку; ємність ринку; відносна частка сегменту ринку; еластичність попиту й ін.

Примітка. Вихідна інформація, що пропонується для написання курсової роботи, наведена в дод. И «Методичних рекомендацій…».

 

Тема 3. Позиціювання товару (послуги) на ринку 

Вступ.

Розділ 1. Позиціювання як спосіб досягнення конкурентних переваг на ринку.

Розділ 2. Аналіз умов позиціювання товарів на підприємстві.

Розділ 3. Розробка варіантів позиціювання товару.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі треба викласти цілі, принципи та чинники створення системи позиціювання. Виділити основні напрями розробки концепції позиціювання з урахуванням сучасних вимог ринку. Представити схему технології позиціювання для формування конкурентних переваг в цільових сегментах ринку. Відобразити принципи позиціювання в області створення ефективних комунікацій розподілу та просування товару, послуги; збільшення ринкової частки та корпоративного впливу в товарній ніші; формування позитивної громадської думки. Разом з тим акцентувати увагу на необхідності дотримання принципу лояльності, що інтегрує елементи стимулу та спонукання покупки.

У другому розділі необхідно на прикладі конкретної організації виконати системний аналіз поведінки покупців з позиції ретельного обліку незадоволеного попиту (з урахуванням ціни, якості та сервісу). Представити корпоративні стратегії та маркетингові програми за напрямами позиціювання. Виділити напрями диверсифікації бізнесу в результаті розробки нових товарів (робіт, послуг). Представити маркетингові програми щодо реалізації стратегій позиціювання, зокрема: товарної марки, ціни, просування та упаковки з урахуванням чинників конкурентного середовища.

У третьому розділі слід розглянути можливі варіанти позиціювання товару, що розрізняються рівнем його конкурентоспроможності порівняно з «ідеальним товаром», дати економічну оцінку кожної позиції за прогнозними показниками обсягів продажів, прибутку та рентабельності. На основі запропонованих варіантів вибрати найбільш доцільне позиціювання товару.

 

Тема 4. Дослідження маркетингового середовища підприємства 

Вступ.

Розділ 1. Маркетингове середовище підприємства.

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства.

Розділ 3. Розробка заходів щодо адаптації фірми до навколишнього середовища.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі слід розкрити суть складових маркетингового середовища, дати характеристику моделі маркетингового середовища підприємства, показати значення маркетингового аналізу та аудиту у вивченні середовища підприємства.

У другому розділі необхідно провести аналіз чинників макро- та мікросередовища обраного об’єкту дослідження і оцінити ступінь їх дії на дане підприємство. Крім того, слід відобразити результати аналізу та аудиту маркетингового середовища організації.

У третьому розділі слід провести SWОТ-аналіз можливостей, погроз, сил і слабкості підприємства, дати оцінку вірогідності настання розглянутих подій і їх впливу на діяльність об’єкту дослідження. Розробити стратегічні заходи щодо зниження наслідків негативного розвитку подій для підприємства. Відбір запропонованих заходів провести за їх ефективністю і витратам на реалізацію.

 

Тема 5. Маркетингова товарна політика на підприємстві 

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні аспекти товарної політики в системі комплексу маркетингу.

Розділ 2. Аналіз формування товарного асортименту і управління ним на аналізованому підприємстві.

Розділ 3. Заходи щодо оптимізації товарного асортименту.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі роботи розкривається суть товарної політики в системі комплексу маркетингу, дається загальна характеристика товарного асортименту, визначається роль асортименту на товарному ринку.

У другому розділі роботи на основі практичних матеріалів розглядаються види товарного асортименту, його широта, глибина, насиченість та гармонійність; аналізуються чинники, що впливають на життєвий цикл товару. Особлива увага повинна бути приділена показникам структури товарного асортименту, тенденціям його розвитку.

Третій розділ повинен містити рекомендації щодо оптимізації товарного асортименту та їх економічну доцільність. Необхідно скласти програми реалізації вибраних товарних стратегій, що потребує розробки маркетинг-міксу для кожного товару. Провести оцінку витрат і спрогнозувати збільшення виручки, прибутку та рентабельності по товарах від реалізації вибраних стратегій.

Примітка. Вихідна інформація, що пропонується для написання курсової роботи, наведена в дод. И «Методичних рекомендацій...».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!