Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3117 Перелік питань з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

Перелік питань з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

« Назад

Перелік питань з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини

 1. Наведіть поняття і охарактеризуйте сутність категорії “праця”.

 2. Розкрийте роль праці у життєдіяльності суспільства та охарактеризуйте працю як предмет наукового та економічного дослідження. Розкрийте основні функції праці у системі людської життєдіяльності.

 3. Поясніть складність і багатоаспектність процесу праці.

 4. Охарактеризуйте соціально-економічну роль праці в історичному розвитку суспільства.

 5. Розкрийте зміст і характер праці.

 6. Відобразіть мотиви і стимули людини до праці.

 7. Охарактеризуйте основні напрямки державного регулювання соціально-трудових відносин.

 8. Розкрийте сутність соціального партнерства.

 9. Опишіть суб’єкти соціального партнерства, їх функції та структуру.

 10. Охарактеризуйте систему угод, колективних договорів.

 11. Охарактеризуйте механізм функціонування соціального партнерства в Україні.

 12. Розкрийте сутність методології та методики дослідження ринку праці.

 13. Дайте характеристику основним етапам дослідження ринку праці.

 14. Опишіть основні методи збору інформації в дослідженні ринку праці (вибірка, інтерв’ю, анкетне опитування, спостереження та ін.).

 15. Розкрийте сутність соціального моніторингу, наведіть його основні функції та завдання.

 16. Охарактеризуйте систему статистичних показників соціального моніторингу.

 17. Охарактеризуйте моніторинг соціально-трудових відносин як складову соціального моніторингу.

 18. Розкрийте принципи формування доходів у ринковій економіці.

 19. Охарактеризуйте структуру доходу співробітника підприємства.

 20. Охарактеризуйте особисте споживання у ринковій економіці.

 21. Розкрийте сутність заробітної плати як економічної категорії і елементу ринку праці.

 22. Розкрийте основні функції заробітної плати у процесі суспільного відтворення.

 23. Охарактеризуйте види заробітної плати.

 24. Охарактеризуйте принципи організації заробітної плати, та її елементи.

 25. Опишіть структуру заробітної плати: основну, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

 26. Обґрунтуйте необхідність державного регулювання заробітної плати.

 27. Відобразіть основні види доплат і надбавок до заробітної плати.

 28. Проаналізуйте недоліки в організації заробітної плати в Україні, можливі шляхи її удосконалення.

 29. Розкрийте сутність і структуру тарифної системи оплати праці, її призначення.

 30. Охарактеризуйте зміст і призначення тарифно-кваліфікаційного і кваліфікаційного довідників, опишіть основні розділи кваліфікаційних довідників.

 31. Розкрийте сутність тарифної сітки, визначте основні групи тарифних сіток, що використовуються на підприємствах України.

 32. Охарактеризуйте сутність єдиної тарифної сітки.

 33. Охарактеризуйте тарифні ставки. Поясніть методи встановлення тарифних ставок.

 34. Дайте загальну характеристику існуючим формам заробітної плати.

 35. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці, умови її функціонування.

 36. Охарактеризуйте існуючі системи відрядної форми оплати праці.

 37. Визначте методи нарахування заробітку за умов відрядно - прогресивної системи оплати праці.

 38. Охарактеризуйте задачі, зміст і показники плану з праці.

 39. Охарактеризуйте планування чисельності і складу кадрів.

 40. Охарактеризуйте планування зростання продуктивності праці.

 41. Охарактеризуйте планування фонду оплати праці.

 42. Поясніть основні задачі аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.

 43. Поясніть, яким чином здійснюється аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і кваліфікаційного складу робітників.

 44. Поясніть сутність проведення аналізу руху і стабільності робочої сили.

 45. Охарактеризуйте яким чином здійснюється аналіз використання робочого часу.

 46. Охарактеризуйте яким чином здійснюється аналіз продуктивності праці.

 47. Поясніть, в чому сутність аналізу використання фонду оплати праці.

 48. Охарактеризуйте яким чином проводиться аналіз соціального розвитку підприємства

 49. Поясніть сутність аудиту праці.

 50. Охарактеризуйте основні елементи процесу праці: предмети праці, засоби праці.

 51. Наведіть поняття ринку праці, розкрийте його сутність, зміст та структуру.

 52. Визначте умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці.

 53. Охарактеризуйте основні елементи ринку праці.

 54. Охарактеризуйте попит і пропозицію праці.

 55. Розкрийте сутність кон’юнктури ринку праці, охарактеризуйте її види.

 56. Охарактеризуйте функції і сегментацію ринку праці.

 57. Опишіть стан сучасного ринку праці в Україні.

 58. Охарактеризуйте державне регулювання ринку праці в Україні.

 59. Розкрийте сутність основних моделей ринку праці (Японської, Шведської та Американської), поясніть їх переваги та недоліки. Порівняйте розглянуті моделі з моделлю ринку праці України.

 60. Охарактеризуйте специфічні риси товару “робоча сила”.

 61. Охарактеризуйте інфраструктуру ринку праці.

 62. Опишіть населення як суб’єкт економічних та суспільних явищ і процесів та джерело трудових ресурсів.

 63. Охарактеризуйте процеси відтворення населення, та наведіть їх показники.

 64. Охарактеризуйте соціально-економічну категорію “трудові ресурси”.

 65. Розкрийте структуру населення та трудових ресурсів, опишіть поділ населення країни на економічне активне і економічне неактивне.

 66. Охарактеризуйте основні показники оцінки трудових ресурсів.

 67. Охарактеризуйте процеси відтворення трудових ресурсів, наведіть їх характеристики.

 68. Визначте трудовий потенціал суспільства та охарактеризуйте його як економічну категорію.

 69. Відобразіть трудоресурсну ситуацію в Україні та зазначте її регіональні особливості.

 70. Охарактеризуйте структуру та розміщення населення України.

 71. Охарактеризуйте баланси трудових ресурсів, їх види та методику їх розробки.

 72. Опишіть систему управління трудовими ресурсами.

 73. Охарактеризуйте персонал підприємства як об’єкт управління трудовими ресурсами.

 74. Охарактеризуйте зайнятість як соціально-економічну категорію.

 75. Опишіть основні концепції зайнятості.

 76. Охарактеризуйте види зайнятості населення.

 77. Дайте характеристику основним інструментам державної політики зайнятості населення в Україні.

 78. Охарактеризуйте механізм регулювання зайнятості населення.

 79. Охарактеризуйте безробіття, його види та показники.

 80. Опишіть природний рівень безробіття.

 81. Визначте соціально-економічні наслідки безробіття, соціальний захист безробітних.

 82. Охарактеризуйте сучасні тенденції та перспективи зайнятості населення в Україні.

 83. Охарактеризуйте зміст державних і регіональних програм сприяння зайнятості населення.

 84. Охарактеризуйте систему органів і служб сприяння зайнятості населення.

 85. Опишіть світові структурні зрушення у сфері зайнятості.

 86. Розкрийте методику визначення рівня безробіття.

 87. Визначте природну норму безробіття.

 88. Поясніть сутність закону Оукена.

 89. Розкрийте суть соціально-трудових відносин.

 90. Охарактеризуйте елементи соціально-трудових відносин.

 91. Охарактеризуйте індивідууми і соціальні групи як суб’єкти соціально-трудових відносин.

 92. Опишіть принципи та типи соціально-трудових відносин.

 93. Визначте фактори формування та оцінки соціально-трудових відносин.

 94. Охарактеризуйте інструменти соціальної політика держави.

 95. Опишіть міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

 96. Охарактеризуйте роль міжнародної організації праці (МОП) в регулюванні соціально-трудових відносин.

 97. Опишіть досвід економічно розвинених країн в регулюванні соціально-трудових відносин.

 98. Охарактеризуйте показники, які є соціальними індикаторами.

 99. Розкрийте сутність основних моделей соціального партнерства.

 100. Охарактеризуйте колективний договір підприємства та його розділи.

 101. Розкрийте поняття, зміст і завдання організації праці.

 102. Охарактеризуйте основні напрямки організації праці, поділ і кооперування праці.

 103. Охарактеризуйте види поділу праці.

 104. Опишіть форми кооперування праці.         

 105. Дайте характеристику робочого місця, наведіть класифікацію робочих місць.

 106. Охарактеризуйте організацію робочого місця, опишіть розміщення, планування, оснащення, обслуговування та атестацію робочих місць.

 107. Визначте умови праці та фактори їх формування.

 108. Охарактеризуйте дисципліну праці як об’єктивно необхідну форму зв’язку між працівниками.

 109. Розкрийте сутність бригадної форми організації праці.

 110. Охарактеризуйте основні групи факторів які впливають на працездатність людини.

 111. Поясніть вплив умов праці та трудової дисципліни на якість трудового процесу на підприємстві.

 112. Поясніть, як здійснюється комплексна оцінка факторів виробничого середовища.

 113. Розкрийте сутність і значення нормування праці.

 114. Опишіть об’єкти нормування праці.

 115. Охарактеризуйте структуру (класифікацію) витрат робочого часу.

 116. Структуруйте нормований і ненормований робочий час.

 117. Охарактеризуйте методи дослідження робочого часу: фотографію робочого часу, хронометраж, та їх різновиди.

 118. Охарактеризуйте систему нормативів і норм праці.

 119. Опишіть методи розрахунку норм праці у різних типах виробництва.

 120. Опишіть методи встановлення норм праці.

 121. Поясніть, як ведеться облік виконання норм окремими робітниками і бригадами.

 122. Розкрийте основні шляхи вдосконалення нормування праці.

 123. Охарактеризуйте основні методи дослідження трудових процесів.

 124. Охарактеризуйте норми робочого часу, що регламентуються Кодексом законів України про працю.

 125. Охарактеризуйте продуктивність праці як узагальнюючий показник ефективності праці. Поясніть значення підвищення продуктивності праці.

 126. Опишіть показники і методи вимірювання продуктивності праці: виробіток і трудомісткість.

 127. Поясніть, як ведеться розрахунок виробітку у натуральних, вартісних та трудових одиницях виміру.

 128. Охарактеризуйте види трудомісткості.

 129. Охарактеризуйте фактори зростання продуктивності праці, наведіть їх класифікацію.    

 130. Охарактеризуйте резерви підвищення продуктивності праці, наведіть їх класифікацію.

 131. Охарактеризуйте програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

 132. Поясніть вплив науково-технічного прогресу на підвищення продуктивності праці.

 133. Охарактеризуйте вартість робочої сили та її структуру.

 134. Охарактеризуйте диференціацію доходів населення.

 135. Опишіть показники рівня життя населення.

 136. Розкрийте сутність державного регулювання заробітної плати.

 137. Поясніть, яким чином здійснюється встановлення мінімальної заробітної плати, норм і гарантій щодо оплати праці, відпусток, оплата часу виконання державних і громадських обов’язків.

 138. Поясніть механізм встановлення розмірів заробітної плати в бюджетних установах і організаціях, керівникам державних підприємств.

 139. Охарактеризуйте договірне регулювання заробітної плати.

 140. Розкрийте зміст закону України “Про оплату праці”.

 141. Охарактеризуйте схеми посадових окладів. Опишіть методику їх встановлення.

 142. Охарактеризуйте систему доплат і надбавок. Охарактеризуйте компенсуючі та стимулюючі доплати та надбавки.

 143. Опишіть умови застосування відрядно - преміальної системи оплати праці.

 144. Проаналізуйте умови застосування акордної та акордно преміальної системи оплати праці.

 145. Дайте характеристику погодинної форми оплати праці, та визначте умови її функціонування.

 146. Охарактеризуйте системи погодинної форми оплати праці.

 147. Проаналізуйте показники та умови преміювання за умов погодинної форми оплати праці.

 148. Розкрийте сутність бригадної форми оплати праці.

 149. Поясніть, як ведеться розрахунок і розподіл бригадного заробітку.

 150. Охарактеризуйте коефіцієнт трудової участі (КТУ), поясніть, яким чином він встановлюється.

 151. Охарактеризуйте зарубіжний досвід оплати праці персоналу. Розгляньте найсуттєвіші складові закордонного досвіду оплати праці персоналу.

 152. Охарактеризуйте основні риси безтарифної системи оплати праці.

 153. Розгляньте методи розрахунку заробітної плати працівникам при безтарифній системі оплати праці.

 154. Охарактеризуйте контрактну систему оплати праці, ефективність її використання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!