Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3113 Методичні рекомендації до теми 13 Заробітна плата в умовах ринкової економіки та її регулювання, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 13 Заробітна плата в умовах ринкової економіки та її регулювання, НУДПСУ

« Назад

Тема 13 Заробітна плата в умовах ринкової економіки та її регулювання

Мета теми: оволодіння сутністю поняття «заробітна плата», встановлення її ролі та значення. 

За даною темою вивчаються наступні питання:

 1. Сутність заробітної плати як економічної категорії і елементу ринку праці.

 2. Функції заробітної плати у процесі суспільного відтворення.

 3. Види заробітної плати (номінальна і реальна заробітна плата).

 4. Принципи організації заробітної плати, елементи організації.

 5. Структура заробітної плати: основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні і компенсаційні виплати.

 6. Основні види доплат і надбавок до заробітної плати.

 7. Недоліки в організації заробітної плати в Україні, можливі шляхи її удосконалення.

 8. Зміст закону України “Про оплату праці”.

 9. Необхідність державного регулювання заробітної плати та його сутність.

 10. Механізм встановлення: мінімальної заробітної плати, норм і гарантій щодо оплати праці, відпусток, оплата часу виконання державних і громадських обов’язків, розмірів заробітної плати в бюджетних установах і організаціях, керівникам державних підприємств.

 11. Сутність договірного регулювання заробітної плати. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

— Характеризувати сутність заробітної плати як економічної категорії.

— Давати характеристику основним функціям заробітної плати.

— Характеризувати поняття номінальної і реальної заробітної плати, реальних доходів.

— Визначати принципи організації заробітної плати.

— Характеризувати структуру та основні елементи організації заробітної плати.

— Описувати систему доплат і надбавок до заробітної плати, яка існує на підприємствах.

— Визначати основні недоліки в організації заробітної плати та шляхи її вдосконалення.

— Характеризувати основні положення ЗУ “Про оплату праці”

— Характеризувати необхідність та значення державного регулювання заробітної плати.

— Розкривати сутність поняття мінімальної заробітної плати та методика її встановлення мінімальної заробітної плати

— Характеризувати основні норми і гарантії щодо оплати праці, відпусток, оплати часу виконання державних і громадських обов’язків.

— Пояснювати особливості встановлення розмірів заробітної плати в бюджетних установах і організаціях, керівникам державних підприємств.

— Визначати сутність договірного регулювання заробітної плати. 

Ключові слова і терміни 

Заробітна плата, структура заробітної плати, реальна заробітна плата, номінальна заробітна, організація заробітної плати, мінімальна заробітна плата, індексація заробітної плати, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші компенсаційні та заохочувальні виплати. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві. Під час визначення заробітної плати як ціни робочої сили необхідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої є реальна вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили заробітна формується на ринку праці і є зовнішньою відносно підприємства.

Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися часткою у створеній підприємством вартості. Під час формування частки заробітної плати необхідно не допускати відшкодування надлишкових затрат праці забезпечувати її підвищення тільки у зв'язку зі збільшенням кількості випущеної продукції, ефективнішим використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці.

Заробітна плата є найбільш дієвим інструментом активізації людського фактора і використання трудового потенціалу. При цьому використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і вибору методів ув'язки заробітної плати з кваліфікацією, змістом виконуваної роботи, результатами праці й умовами, в яких вона здійснюється.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Як важлива соціально-економічна категорія заробітна плата в ринковій економіці має виконувати такі функції:

- відтворювальну – як джерела відтворення робочої сили і засобу залучення людей до праці;

- стимулюючу – встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці;

- регулюючу – як засіб розподіл і перерозподілу кадрів по регіонах країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон’юнктури;

- соціальну – забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за однакову працю.

Проте в сучасних умовах становлення ринку в Україні заробітна плата не може виконувати цих функцій. Розрізняють номінальну, реальну заробітну плату реальні доходи трудівників. Номінальна заробітна плата (грошова)– це сума коштів, яку одержують працівники за виконання обсягу робіт відповідно до кількості якості затраченої ними праці, результатів праці.

У зв'язку з тим, що предмети споживання надходять працівникам через обмін заробітної плати на товари, заробітна плата має грошову форму.

У ринкових умовах в будь-які періоди і в різних районах країни ціни на товари різні, тому на однакову заробітну плату можна придбати різну кількість товарів. Точнішою характеристикою доходів працівників є реальна заробітна плата. Вона відображає сукупність матеріальних культурних благ, а також послуг які може придбати працівник на номінальну заробітну плату. Розмір реальної заробітної плати залежить від величини номінальної заробітної плати і рівня цін на предмети споживання і послуги. Цю залежність можна виразити так:

                                                Ірпз=Інпз/Іц,    (4)  

де Ірпз, Інпз– індекси реальної номінальної заробітної плати;

Іц– індекс цін.

Якщо ціни на товари зростають швидше ніж номінальна заробітна плата, то реальна заробітна плата знижується. Така ситуація має місце сьогодні в Україні.

Реальні доходи включають реальну заробітну плату і надходження із суспільних фондів споживання. При цьому основним джерелом доходів населення є заробітна плата.

За своєю структурою заробітна плата неоднорідна, кожний її елемент виконує властиву їй функцію матеріального стимулювання і має певну економічну самостійність за необхідного взаємозв'язку взаємозумовленості всіх її частин.

Заробітна плата робітників і службовців складається з основної (постійної) і додаткової (змінної) частин, а також заохочувальних виплат.

Згідно з Законом України "Про оплату праці" основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які здійснюються понад встановлені зазначеними актами норми.

Особливе місце в системі оплати праці посідає мінімальна заробітна плата, що являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання. Мінімальна заробітна плата є основою для визначення державних тарифів у сфері оплати праці, пенсій, стипендій, допомоги та інших соціальних виплат.

Організація оплати праці - це один з найважливіших інструментів, що визначає взаємозв'язок міри праці і міри її оплати. Міру праці визначають кількісні та якісні її аспекти, а міру оплати - прожитковий рівень як вихідний її момент.

Головною вимогою до організації заробітної плати на підприємстві є забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зниженні її затрат на одиницю продукції, а також гарантованості виплати заробітної плати за рахунок результатів діяльності підприємства. Згідно із законом України “Про оплату праці” організація оплати праці здійснюється на підставі:

- законодавчих та інших нормативних актів;

- генеральної угоди на державному рівні;

- галузевих, регіональних угод;

- колективних договорів;

- трудових договорів.

Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування; власники, об'єднання власників або їхні представницькі органи; професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їхні представницькі органи; працівники.

Основні принципи організації оплати праці здійснюються за допомогою таких її складових елементів, як система угод і договорів на різних рівнях економіки, а також через нормування праці, тарифну систему, форми й системи оплати праці на окремих підприємствах і його структурних підрозділах. Кожний з елементів має чітко окреслене призначення, проте вони взаємодіють між собою, що забезпечує за правильного їх застосування дієву систему матеріальної зацікавленості у досягненні певних виробничих показників.

Правильна організація заробітної плати є необхідною умовою ефективного стимулювання праці. Реформування заробітної плати має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої сили, встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності; збільшення тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі, удосконалення механізму державно-договірного регулювання заробітної плати. Удосконалення організації заробітної плати має здійснюватися разом із проведенням загальної соціально-економічної (структурної, податкової, цінової) політики. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

Складіть таблицю динаміки мінімальної заробітної плати в Україні за, починаючи з 1991 року та до теперішнього часу. 

Питання для самоперевірки 

 1. Які чинники (ринкові і неринкові) впливають на формування за­робітної плати?

 2. Розкрийте механізм державного і договірного регулювання за­робітної плати.

 3. Проаналізуйте недоліки в організації заробітної плати в Україні, можливі шляхи її удосконалення.

 4. Розкрийте зміст закону України “Про оплату праці”.

 5. Охарактеризуйте необхідність державного регулювання заробітної плати та його сутність.

 6. Яким чином здійснюється встановлення мінімальної заробітної плати, норм і гарантій щодо оплати праці, відпусток, оплата часу виконання державних і громадських обов’язків.

 7.  Яким чином здійснюється встановлення розмірів заробітної плати в бюджетних установах і організаціях, керівникам державних підприємств.

 8. Поясніть сутність договірного регулювання заробітної плати. 

Тести для самоконтролю

1. До принципів оплати праці відносять:

a) різна оплата за однакову працю.

b) рівна оплата за рівну працю.

c) оплата праці з урахуванням кількості та якості праці.

d) систематичне підвищення заробітної плати.

e) підвищення заробітної плати на підставі підвищення продуктивності праці.

2. Елементами тарифної системи є:

a) тарифно-кваліфікаційний довідник.

b) тарифні сітки.

c) положення про преміювання.

d) тарифні ставки.

e) положення про доплати і надбавки.

3. Колективна заробітна плата в бригаді розподіляється за наступними показниками?

a) тарифними ставками.

b) кількістю відпрацьованих годин.

c) тарифними ставками і кількістю відпрацьованих годин.

d) коефіцієнтом трудової участі у виконанні завдань.

4. Вартість робочої сили – це:

a) Вартість набору життєвих засобів, необхідних для нормального відтворення робочої сили даної якості;

b) Ставка заробітної плати;

c) Ціна робочої сили даної якості.

5. Пряма заробітна плата включає:

a) плата за відпрацьований робочий час;

b) заробітки відрядників;

c) премії за участь у прибутку;

d) вартість житла – власність підприємства;

e) премії за нічну зміну і працю у вихідні дні. 

Рекомендована література

Основна [2, 6, 7, 9, 24, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 32, 34]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!