Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3107 Методичні рекомендації до теми 7 Соціальне партнерство, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 7 Соціальне партнерство, НУДПСУ

« Назад

Тема 7 Соціальне партнерство

Мета теми: дослідження сутності соціального партнерства та механізму його функціонування в Україні та в закордонній практиці. 

За даною темою вивчаються наступні питання

 1. Сутність соціального партнерства.

 2. Суб’єкти соціального партнерства, їх функції та структура.

 3. Система угод, колективних договорів.

 4. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні

 5. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

 6. Роль міжнародної організації праці (МОП) в регулюванні соціально-трудових відносин.

 7. Показники, які є соціальними індикаторами. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

- Визначати роль соціального партнерства в системі соціально-трудових відносин.

- Давати характеристику суб’єктам соціального партнерства.

- Характеризувати механізм здійснення соціального партнерства.

- Визначати роль МОП у регулюванні соціально-трудових відносин.

Ключові слова і терміни

Соціальне партнерство, органи соціального партнерства, елементи соціального партнерства, моделі соціального партнерства, механізм соціального партнерства. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

На початку слід зазначити, що у світовій практиці сформувалися декілька моделей відносин соціального партнерства у сфері праці:        

 1. Китайська - двосекторна модель, для якої характерна домінуюча роль централізованого адміністративного управління в державному секторі та лібералізація цих же відносин у приватному секторі;

 2. Англосаксонська модель, особливістю якої є мінімізація втручання держави у відносини між робітником та роботодавцем;

 3. Європейська модель, яка об'єднує потенціал впливової соціальної політики держави та соціального партнерства.

Соціальне партнерство — це система взаємозв'язків між найманими працівниками, трудовими колективами, професійними спілками — з одного боку, роботодавцями та їх об'єднаннями — з другого, і державою та органами місцевого самоврядування — з третього, їхніми представниками та спільно створеними органами з регулювання соціально-трудових відносин, які (взаємозв'язки) полягають у взаємних консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави.

Становлення і розвиток соціального партнерства забезпечується створенням системи соціального партнерства, що являє собою складне і динамічне утворення структурно-організаційних елементів (суб'єктів, предмета, нормативно-правового забезпечення), форм, ідеології, культури, принципів, методів, засобів, тактики, технологій взаємовідносин, об'єднаних певним механізмом. Ця система постійно знаходиться під дією, з одного боку, регулюючого впливу соціальної системи, а, з іншого боку — впливу стихійних чинників соціального життя.

Суб'єктами соціального партнерства, як і суб'єктами соціально-трудових відносин, є наймані працівники, трудові колективи, професійні спілки — з одного боку, роботодавці та їх об'єднання — з другого, і держава та органи місцевого самоврядування — з третього, а також їхні представники та спільно створені органи з регулювання соціально-трудових відносин. На міжнародному (мегаекономічному) рівні суб'єктами соціального партнерства є окремі держави та міжнародні організації.

Професійна спілка (профспілка) - добровільна не­прибуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Організація роботодавців — громад­ська неприбуткова організація, яка об'єднує роботодавців на за­садах добровільності й рівноправності з метою представництва і захисту їхніх прав та інтересів.

Механізм функціонування соціального партнерства потребу­вав також створення тристоронніх інституцій.

Український координаційний комітет сприяння зайнятості населення - це постійно діючий тристоронній орган, утворений на громадських засадах з метою підготовки та при­йняття погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості в країні.

Національна тристороння соціально-економічна рада - це консультативно-дорадчий орган при Президентові України, що утворюється з пред­ставників Кабінету Міністрів України, всеукраїнських професій­них спілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

Назвіть інституційні органи регулювання соціального партнерства в Україні. 

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте європейську, китайську та англосаксонську моделі соціального партнерства.

 2. Поясніть, що являє собою соціальне партнерство?

 3. Охарактеризуйте основних суб’єктів соціального партнерства.

 4. Визначте місце профспілок у системі соціального партнерства.

 5. Яка структура колективного договору?

 6. Визначте роль Національної ради соціального партнерства в Україні.

 7. Визначте рівні укладання колективно-договорних угод. 

Тести для самоконтролю 

1. Міжнародна організація праці (МОП) створена у:

а) 1909 році;

б) 1912 році;

в) 1919 році.

2. Система заходів що забезпечує соціальну захищеність переважно непрацездатного населення має назву;

а) соціальний захист;

б) соціальна підтримка;

в) соціальна допомога.

3. Характеристика рівня і умов життя населення, яка враховує також склад сім’ї, стан здоров’я її членів, їхню соціально – трудову задоволеність має назву:

а) якість трудового життя;

б) якість життя;

в) рівень життя.

4. Мінімальний споживчий кошик відноситься до:

а) соціальних стандартів;

б) соціальних індикаторів;

в) соціальних нормативів.

5. Національна соціального партнерства в Україні це є :

а) постійний тристоронній орган, що діє на державному, галузевому і територіальному рівнях;

б) постійний двосторонній орган , що діє на національному рівні;

в) непостійно діючий орган на рівні держави і регіону.

Рекомендована література

Основна [1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [8, 9, 18, 24, 27, 28, 32, 33]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!