Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3106 Методичні рекомендації до теми 6 Соціально-трудові відносини як система, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 6 Соціально-трудові відносини як система, НУДПСУ

« Назад

Тема 6 Соціально-трудові відносини як система

Мета теми: дослідження сутності категорії «соціально-трудові відносини», визначення їх структури та дослідження ролі у розвитку ринкової системи країни 

За даною темою вивчаються наступні питання:

 1. Суть соціально-трудових відносин.

 2. Елементи соціально-трудових відносин.

 3. Індивідууми і соціальні групи як суб’єкти соціально-трудових відносин.

 4. Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин.

 5. Соціальна політика держави.

 6. Державне регулювання соціально-трудових відносин.

 7. Сутність основних моделей соціального партнерства.

 8. Колективний договір підприємства та його розділи. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

- Характеризувати суть поняття соціально-трудових відносин, та їх основні елементи.

- Визначати сутність основних суб’єктів соціально-трудових відносин.

- Визначати принципи та типи соціально-трудових відносин.

- Характеризувати фактори формування та оцінки соціально-трудових відносин. 

Ключові слова і терміни 

Соціально трудові відносини, соціальна політика, форми соціально-трудових відносин, елементи соціально-трудових відносин, типи соціально-трудових відносин, принципи соціально-трудових відносин. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

Вивчення даної теми розпочинають із встановлення сутності, ролі та значення соціально-трудових відносин.

Соціально-трудові відносини - це відносини між робітником, роботодавцем та державою в ході використання праці та її результатів, спрямовані на задоволення соціальних потреб кожного з учасників цих відносин.

Суб'єктами соціально-трудових відносин є:

— наймані працівники (як індивідууми, як члени певних груп, колективів);

— роботодавці (як окремі особистості члени групи, певна організація);

— держава (суспільство).

Система соціально-трудових відносин включає такі взаємопов'язані елементи: суб'єкти, види, рівні, предмети, принципи і типи.

Сучасні фахівці в галузі соціально-трудових відносин пропонують виділяти чотири групи суб'єктів соціально-трудових відносин [50]:

1. Первинні носії прав та інтересів (наймані робітники, роботодавці, держава, місцеве самоврядування).

2. Представницькі організації та їхні органи, котрі є носіями делегованих повноважень (об'єднання роботодавців, професійні спілки,
органи влади й управління).

3. Органи, через які реалізується соціальний діалог (Національна рада соціального партнерства, інші постійні або тимчасові органи в галузях, регіонах, в організаціях).

4. Органи, покликані мінімізувати наслідки можливих конфліктів, попереджувати загострення соціально-трудових відносин (примірні, посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри тощо); навчальні, інформаційні, консультативні та інші формування. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

1. Складіть структурну схему трудового договору.

2. Складіть порівняльну таблицю типів соціально-трудових відносин. 

Питання для самоперевірки

 1. В яких формах проявляються соціально-трудові відносини?

 2. Поясніть в чому полягає парадокс соціально-трудових відносин.

 3. Охарактеризуйте інструменти соціальної політики держави: соціальні гарантії, соціальний захист, соціальну підтримку та соціальне забезпечення.

 4. Охарактеризуйте механізм регулювання соціально-трудових відносин.

 5. Поясніть, які гарантії передбачені вітчизняним законодавством. 

Тести для самоконтролю 

1. Сукупність соціально-економічних відносин між представниками працівників, роботодавців та держави спрямоване на співробітництво, пошук компромісів, підготовку пропозицій щодо прийняття ними узгоджених рішень з питань-соціально-трудових відносин називається;

a) патерналізмом;

b) компромісом;

c) соціальним партнерством;

d) конфліктом.

2. До основних суб’єктів соціально – трудових відносин не відносяться:

a) наймані працівники;

b) профспілки;

c) роботодавці;

d) держава.

3. Загострення протиріч у трудових відносинах, яке може виявлятись у мовчазному незадоволенні, відкритому незадоволенні, сварці, страйку та ін. являє собою принцип соціально-трудових відносин:

a) солідарності;

b) патерналізму;

c) субсидарності;

d) конфлікту;

e) дискримінації;

f) партнерство;

g) дво- та трипартизму.

4. До основних типів соціально – трудових відносин не відносяться:

а) державний патерналізм

б) соціальне партнерство;

в) субсидіарність.

5. Соціально – економічні процеси і явища що виникають у соціально – трудовій сфері це:

а) форми соціально – трудових відносин;

б) предмет соціально – трудових відносин;

в) суб’єкт соціально – трудових відносин

Рекомендована література

Основна [1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [8, 9, 18, 24, 27, 28, 32, 33]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!