Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3104 Методичні рекомендації до теми 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства, НУДПСУ

« Назад

Тема 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Мета теми: ознайомлення з трудовими ресурсами як важливою складовою людських ресурсів. Формування уявлення про сутність поняття «трудовий потенціал». 

За даною темою вивчаються наступні питання:

 1. Населення як суб’єкт економічних та суспільних явищ і процесів та джерело трудових ресурсів.

 2. Відтворення населення, його показники.

 3. Соціально-економічна категорія “трудові ресурси”.

 4. Структура населення та трудових ресурсів, поділ населення країни на економічне активне і економічне неактивне.

 5. Показники оцінки трудових ресурсів.

 6. Відтворення трудових ресурсів, його характеристики.

 7. Трудовий потенціал суспільства як економічна категорія.

 8. Трудоресурсна ситуація в Україні та її регіональні особливості.

 9. Структура та розміщення населення України.

 10. Баланси трудових ресурсів, їх види та методика розробки.

 11. Система управління трудовими ресурсами.

 12. Персонал підприємства як об’єкт управління трудовими ресурсами. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

- Характеризувати населення як суб’єкт економічних та суспільних явищ і процесів та джерело трудових ресурсів, його відтворення та показники.

- Характеризувати соціально-економічну категорію “трудові ресурси”, наведіть її структуру.

- Визначати показники оцінки трудових ресурсів.

- Аналізувати процеси відтворення трудових ресурсів, за його характеристиками.

- Аналізувати трудовий потенціал суспільства як економічну категорію.

- Аналізувати трудоресурсну ситуацію в Україні на основі її регіональних особливостей.

- Характеризувати баланси трудових ресурсів, їх види та методику їх розробки.

- Характеризувати систему управління трудовими ресурсами.

- Визначати персонал підприємства як об’єкт управління трудовими ресурсами. 

Ключові слова і терміни

Населення, відтворення населення, типи відтворення, види відтворення, режими відтворення, трудові ресурси, людські ресурси, економічно активне населення, економічно неактивне населення, відтворення трудових ресурсів, трудовий потенціал.

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

Дана тема передбачає вивчення питань, пов’язаних з носієм здатності до праці – людиною. Трудові ресурси — це працездатна частина населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.

Щоб зрозуміти сутність поняття “трудові ресурси”, треба знати, що все населення залежно від віку поділяється на:

- осіб молодших працездатного віку (від народження до 16 років включно);

- осіб працездатного (робочого) віку (в Україні: жінки — від 16 до 59 років, чоловіки — від 16 до 61 років включно);

- осіб старших працездатного віку, по досягненні якого установлюється пенсія за віком (в Україні: жінки — з 60, чоловіки — з 62 роки).

Залежно від здатності працювати розрізняють осіб працездатних і непрацездатних. Непрацездатні особи в працездатному віці — це інваліди 1-ї та 2-ї груп, а працездатні особи в непрацездатному віці — це підлітки і працюючі пенсіонери за віком.

Відповідно до вітчизняної класифікації, до трудових ресурсів належать:

- населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п'ять і більше дітей і виховують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у зв'язку з тяжкими й шкідливими умовами праці);

- працюючі особи пенсійного віку;

- працюючі особи віком до 16 років.

Відповідно до рекомендацій МОП і міжнародних конференцій статистиків праці все населення поділяється на економічно активне й економічно неактивне.

Економічно активне населення — це частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг. Кількісно ця група населення складається із зайнятих із безробітних, які на даний момент не мають роботи, але бажають її одержати.

Економічно неактивне населення — це та частина населення, яка не входить до складу ресурсів праці. До них належать:

- учні, студенти, курсанти, які навчаються в денних навчальних закладах;

- особи, які одержують пенсію за віком або на пільгових умовах;

- особи, які одержують пенсію у зв'язку з інвалідністю;

- особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами;

- особи, які не можуть знайти роботу, припинили її пошук, вичерпавши всі можливості, проте вони можуть і готові працювати;

- інші особи, яким немає необхідності працювати незалежно від джерела доходу.

Використання робочої сили в процесі праці передбачає її відтворення, яке перебуває у взаємозв'язку із відтворенням суспільного продукту. Процес відтворення робочої сили поділяється на окремі фази. Це фаза формування, фаза розподілу й перерозподілу і фаза використання.

Фаза формування характеризується:

- природним відтворенням, тобто народженням людей та досягненням ними згодом працездатного віку;

- відновленням здатності до праці в існуючих працівників. Для цього їм необхідні продукти харчування, одяг, житло, а також вся інфраструктура сучасного існування людини (транспорт, зв'язок, тощо);

- одержання людьми освіти, спеціальності й певної трудової кваліфікації.

Фаза розподілу й перерозподілу робочої сили характеризується розподілом її за видами робіт, родом діяльності, а також по організанізаціях, підприємствах, районах, регіонах країни. У системі ринкової економіки ця фаза забезпечується функціонуванням ринку праці.

Перерозподіл робочої сили здійснюється у вигляді її руху відповідно до попиту і пропозиції на ринку праці.

Фаза використання полягає у використанні економічно активного населення на підприємствах, в організаціях і в економіці загалом. На цій фазі основна проблема полягає в забезпеченні зайнятості населення і в ефективному використанні працівників.

Усі фази органічно пов'язані між собою.

Розрізняють екстенсивний та інтенсивний типи відтворення робочої сили.

Екстенсивне відтворення означає збільшення чисельності трудових ресурсів в окремих регіонах та в країні загалом без зміни їхніх якісних характеристик. Інтенсивне відтворення трудових ресурсів пов'язане зі зміною їхньої якості. Це — зростання освітнього рівня працівників, їхньої кваліфікації, фізичних та розумових здібностей тощо. Екстенсивний та інтенсивний типи відтворення взаємно доповнюють один одного.

Стосовно людських ресурсів трудовий потенціал – це інтегральна оцінка кількісних і якісних характеристик економічно активного населення. Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, території, суспільства. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

 1. Назвіть абсолютні та відносні показники відтворення населення.

 2. Класифікуйте трудові ресурси.

 3. Проаналізуйте основні риси трудоресурсної ситуації в Україні 

Питання для самоперевірки 

Порівняйте поняття «трудові ресурси» та «економічно активне населення». 

Тести для самоконтролю

1. Трудові ресурси в країні являють собою:

a) населення, яке працює за наймом, використовуючи фізичні та розумові здібності;

b) працездатну частину населення, яка володіє фізичними та розумовими здібностями які необхідні для виконання роботи;

c) населення обох статей, яке володіє фізичними та розумовими здібностями;

d) населення, яке знаходиться у віці від 16 до 54 (для жінок) і 59 (для чоловіків) років;

e) сукупність населення країни обох статей.

2. При чисельності безробітних - 1 млн. чол.. у структурі 25 млн. чол.. економічно активного населення, фактичний рівень безробіття буде:

a) 24 млн. чол..;

b) 4%;

c) 24%;

d) 26 млн. чол..

3. Відповідно до вітчизняного законодавства, верхньою межею працездатності є:

a) 60 років;

b) 59 роки для жінок та 61 років для чоловіків;

c) 70 років;

d) 54 роки для жінок та 59 років для чоловіків.

4. Якщо в Україні з 48 млн. чол.. наявного населення країни 25 млн. чол.. працює в різних галузях народного господарства, 5 млн.чол. є офіційно безробітними, 15 млн. чол.. є пенсіонерами та 14 млн. чол.. – діти. При такому стані економічно активне населення вкладає:

a) 23 млн.чол.;

b) 29 млн.чол.;

c) 30 млн.чол;

d) 19 млн.чол.

5. Відповідно до вітчизняного законодавства, нижньою межею працездатності є:

a) 14 років;

b) 15 років;

c) 16 років;

d) 18 років. 

Рекомендована література

Основна [1, 2, 3,4, 7, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [18, 24, 27, 28, 29, 30, 32]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!