Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3099 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр,

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»,

напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит» («Оподаткування»), 6.030509 «Облік і аудит»

варіативна компонента_______________________________________________

/вказати/

для студентів заочної форм навчання

нормативна дисципліна

  

Ірпінь 2012


Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу ”Економіка праці та соціально-трудові відносини”, затвердженої у 2011році.                                                                           

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки та підприємництва, протокол №___ від ”___”_______ 2012 р.                                                                                  

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування, протокол №___ від ”___”_______ 2012 р.

 

Зміст 

 

Вступ

 

 

1. Орієнтовний тематичний план курсу

 

 

2. Методичні рекомендації до вивчення тем та розділів дисципліни

 

 

Перелік питань курсу

 

 

Список рекомендованих джерел

 

  

1. Вступ

Для України XXІ століття відзначилось активізацією процесів формування та розвитку ринкової економіки. За таких умов ринкової трансформації найсуттєвіші перетворення відбуваються в усіх сферах людської діяльності і насамперед у соціально-трудовій, яка зачіпає інтереси мільйонів мешканців нашої держави. Наше суспільство вже не дивують факти безробіття та інфляції, страйків та соціальної напруженості які впливають на життєвий рівень населення, ефективність праці й віддачі виробництва, а значить, й темпи економічного зростання. У зв’язку з цим зростає роль підготовки спеціалістів, які добре орієнтуються в такому суспільстві, розуміють процеси, що відбуваються та можуть приймати відповідні рішення. Саме це визначає актуальність курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини”.

Зміст дисципліни розкривається в чотирьох розділах.

В першому розділі “Соціально-економічна роль праці і трудові відносини” розглядаються багатоаспектні поняття праці, ринку праці, кількісні та якісні характеристики населення як основи трудових ресурсів для трудової діяльності, проблеми зайнятості населення, а також систему явищ та процесів, що відбуваються в соціально-трудовій сфері. Значна увага приділяється питанню дослідження (моніторингу) ринку праці та загалом соціально-трудової сфери.

Другий розділ “Організація, нормування та ефективність праці” присвячений проблемам забезпечення ефективного використання виробничих навичок і трудових здібностей працівників у процесі трудової діяльності та встановленню науково-обгрунтованих пропозицій у витратах праці в процесі виробництва, також розглядаються наукові основи раціонального використання трудових ресурсів шляхом зростання продуктивності праці, ефективності та якості праці.

У третьому розділі “Політика доходів і оплата праці” розкриваються методологічні та соціально-економічні принципи формування та розподілу доходів, організації заробітної плати як механізму реалізації економічних інтересів в суспільстві та головної умови розвитку людського фактора виробництва. В даному розділі розглядаються поняття: доходи населення, їх структура, види; елементи організації оплати праці; тарифна система оплати праці, форми та системи оплати праці.

У четвертому розділі «Управління в системі соціально-трудових відносин розглядаються такі важливі питання економіки праці як планування та аналіз у сфері праці. План з праці – розділ плану діяльності підприємства, він дозволяє вирішити такі важливі завдання як досягнення економії праці, фонду оплати праці, виявити оптимальні пропорції в чисельності персоналу, забезпечити розрахунки продуктивності праці тощо. Розробці плану з праці передує аналіз трудових показників.

Мета курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини”: формування у студентів сучасних знань по економіці праці та соціально-трудовим відносинам, розкриття глибинної сутності тенденцій та змін, які проходять в системі ринку праці і зайнятості в організації праці, її ефективності, оплаті та регулюванні.

Завдання даного курсу зводиться до реалізації наступних напрямків:

- оволодіння основами праці, розкриття сутності та механізмів формування і регулювання соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів, ринку праці і зайнятості, які передбачають формування умов ефективного використання трудових ресурсів;

- розкриття економічних аспектів щодо підвищення результативності трудової діяльності (чинники, умови, резерви, критерії), враховуючи особливості перехідного періоду та його вплив на соціально-трудові відносини;

- мотивування та стимулювання передумов для ефективної, плодотворної діяльності трудових ресурсів в умовах формування ринкових відносин;

- розгляд кількісних аспектів та засобів управління трудовими процесами, а також виробництвом, якісним складом і чисельністю працівників і оплатою їхньої праці.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати:

- питання сутності праці, її елементи і види, роль в історичному процесі та розвиткові виробництва і суспільства;

- сутність ринку паці, механізм його функціонування, основні проблеми та державну політику у сфері зайнятості і соціального захисту населення, методи регулювання ринку праці;

- проблеми формування і використання робочої сили;

- проблеми трудових ресурсів на макро- і мікрорівнях, процеси відтворення і управління трудовими ресурсами, трудовий потенціал суспільства і підприємства, показники його використання;

- напрямки і резерви підвищення ефективності і продуктивності праці;

- основні явища та процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері;

- способи формування та ефективного використання ресурсів праці

- конкретні методи і форми поєднання людей із засобами виробництва, поділ і кооперування праці, організацію і обслуговування робочих місць, методи покращення умов праці, впровадження оптимальних прийомів і методів праці тощо.;

- доходи населення, їх структуру і види, елементи організації оплати праці, тарифну систему оплати праці, форми і системи оплати праці які зазвичай застосовуються на підприємствах;

структуру та основні етапи аналізу та планування трудових процесів на підприємстві.

Оскільки курсом передбачено крім розгляду цілої низки фундаментальних питань ряду практичних аспектів, саме тому студенти повинні вміти:

- аналізувати стан та розвиток ринку праці в цілому та окремих його елементів;

- аналізувати та оцінювати міру ефективності розвитку ринку праці та його складових;

 показувати зміну у розвитку ринку праці і зайнятості, в організації і регулюванні заробітної плати;

- приймати конкретні рішення щодо таких важливих питань як: визначення коштів на оплату праці, визначення заходів щодо підвищення ефективності праці, врегулювання трудових конфліктів тощо.;

- аналізувати та узагальнювати, порівнювати та робити висновки

Даний курс вивчає питання, які знаходяться на межі з іншими науками, серед них “Управління трудовими ресурсами”, “Управління персоналом”, “Ринок праці”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент персоналу”, “Економічний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, “Соціологія праці”, “Трудове право” та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!