Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3089 Завдання 56 Напрями розробки наукової філософії у XIX столітті

Завдання 56 Напрями розробки наукової філософії у XIX столітті

« Назад

Завдання 56 Напрями розробки наукової філософії у XIX столітті

Опрацюйте наведені нижче фрагменти із творів О.Конта - засновника позитивізму - впливового напряму у філософії XIX та XX ст.

"Розглянуте спочатку в його найбільш старому та загальному смислі слова "позитивне" означає реальне у протилежність химерному, - істинно доступне нашому розуму та таке, що неодмінно виключає непроникнені таємниці, якими цей розум, переважно, займався у період дитинства... У другому значенні воно вказує на контраст між: корисним та непридатним... У своєму третьому значенні ...це слово часто використовують для позначення протилежності між достовірним та сумнівним... Четверте... значення полягає у протиставленні точного заплутаному... Нарешті, слід відзначити п'яте застосування, коли слово "позитивне " використовується як протилежність негативному... Це слово вказує на найбільш важливу властивість нової філософії,., призначену не руйнувати, але організовувати...".

(О.Конт)

Вдумайтесь у наведені визначення позитивного, спробуйте точно визначити виправданість його введення у філософію як вихідного поняття. Які це могло потягнути за собою наслідки? Опрацюйте подальші тези позитивізму:

"Щоби належною мірою пояснити істинну природу та особливий характер позитивної філософії, необхідно кинути загальний погляд на поступовий хід людського розуму... Вивчаючи весь хід розвитку людського розуму..., я, як мені здається, відкрив великий основний закон... Цей закон полягає в тому, що кожна із наших основних концепцій, кожна галузь наших знань послідовно проходить три різні теоретичні стани: стан теологічний або фіктивний; стан метафізичний або абстрактно-відсторонений; стан науковий або позитивний".

(О.Конт)

Чи виражають, на вашу думку, виділені О.Контом стани людського розуму справжній закон його розвитку? Якщо так, то в чому може полягати значення цього закону? Чи не вважаєте ви, що він був введений О.Контом задля підкріплення своєї філософської позиції?

"... У позитивному стані людський розум, визнавши неможливість досягнути абсолютних знань, відмовляється від дослідження походження та призначення Всесвіту... та цілком зосереджується... на вивченні їх дійсних законів, тобто незмінних відношень послідовності та залежності... Отже, першим та прямим результатом позитивної філософії повинно бути винайдення шляхом досвіду законів... Істинний позитивний дух полягає, переважно, у заміні вивчення перших або кінцевих причин явищ вивченням їх незаперечних законів; іншими словами - в заміні слова "чому" словом "як".

(О.Конт)

Виділіть у змісті даного фрагмента те, що найбільш яскраво характеризує позицію позитивізму. Як ви вважаєте, це є позиція максималізму чи мінімалізму? Чим була зумовлена причина проголошення саме такої програми філософських та наукових досліджень? Для з'ясування даного питання зверніться до наступних міркувань О.Конта:

"Доки позитивні науки були мало розвину ті, їх взаємне відношення немало такого значення, щоби викликати появу особливого виду наукової роботи. Але тепер кожна з цих наук розвинулась настільки, що вивчення їх взаємних відношень може надати матеріал для цілого ряду досліджень, і ця нова наука стає необхідною для попередження розпорошеності людських понять. Саме так я розумію призначення позитивної філософії в загальній системі наук... Коли всі наші поняття стануть однорідними, філософія остаточно досягне позитивного стану ".

(О.Конт)

Отже, які завдання повинні виконувати філософія з точки зору позитивізму? Чи вважаєте ви їх справді важливими і вагомими? Аргументуйте свою позицію.

Інший напрям філософії XIX ст., який надихався пафосом створення наукової філософії, був марксизм. Опрацюйте деякі вихідні тези марксизму:

"Сучасний матеріалізм узагальнює найновітніші успіхи природознавства; він бачить в історії процес розвитку людства і ставить собі завдання відкрити закони руху даного процесу... Тепер уся природа пролягає перед нами як деяка система зв'язків і процесів, пояснена та осмислена у своїх основних рисах... Природа також має свою історію в часі... В обох випадках сучасний матеріалізм (що визнає нескінченність процесів розвитку) постає за суттю діалектичний та не потребує більше ніякої філософії, що стояла би над іншими науками... Із всієї попередньої філософії самостійне існування зберігає ще вчення про мислення та його закони — формальна логіка та діалектика. Все інше входить у позитивну науку про природу та історію ".

(Ф.Енгельс)

"Там, де припиняється спекулятивне (розумоспоглядальне) мислення — перед обличчям дійсного життя, — там якраз і починається дійсна позитивна наука... Зображення самої дійсності позбавляє самостійну філософію її життєвого середовища. У кращому випадку її може замінити зведення в єдине ціле найбільш загальних результатів, що абстрагуються із історичного розвитку людства. Абстракції самі по собі, у відриві від реальної історії, не мають ніякої цінності".

(К.Маркс) 

"Щоби стати силою, проти якої роблять революцію, необхідно щоби соціальне відчуження перетворило більшість людей у зовсім позбавлених власності, що протистоять світу багатства та освіченості. А це передбачає величезне зростання продуктивних сил суспільства... Цей розвиток постає необхідною передумовою тому, що лише із цим універсальним розвитком продуктивних сил встановлюється універсальне спілкування людей..., а місцева обмежені індивіди замінюються всесвітньо-історичними, універсальними... Комунізм для нас не стан, який повинен бути встановлений, не ідеал, із яким повинна узгоджуватись дійсність. Ми називаємо комунізмом дійсний рух, що знищує теперішній стан... Революція необхідна не лише тому, що ніяким іншим шляхом не можна скинути пануючий клас, але й тому, що клас, що повстав, лише в революції зможе скинути із себе усю стару мерзоту і набути здатності створити нову основу суспільства ".

(К.Маркс, Ф.Енгельс)

Спробуйте за наведеними цитатами прослідкувати поступову еволюцію у поглядах К.Маркса та Ф.Енгельса - еволюцію від прихильності до авторитету науки до соціальної революційності. Чи можете ви вказати на якісь непослідовності в міркуваннях класиків марксизму? Які їх ідеї видаються вам справедливими, а які заслуговують серйозної критики? Яку загальну характеристику дали б ви ідеям марксизму?

Перечитайте також характерні міркування представника так званого "природничого матеріалізму" та визначте, що в них є спільного з ідеями інших представників "наукової філософії".

"Всі ті, хто твердить про якусь всесвітню або надприродну творчу силу, що створила світ із себе самої або із нічого, знаходяться у непримиренній суперечності із вихідним принципом філософського дослідження природи, що спирається на досвід та дійсність ".

(Л.Бюхнер)

"Ті ж самі закони, що управляють макрокосмом, панують також і в мікрокосмі, у світі людини... Вся антропологія, вся наука про людину - це неперервне доведення невіддільності поняття мозку і душі... Відомий вислів К. Фогта про те, що "думки знаходяться у такому ж відношенні до мозку, як жовч до печінки", був сформульований ще... французьким лікарем та філософом Кабанисом. "Мозок, - говорить він, - призначений до мислення, як шлунок для травлення або печінка для виділення жовчі з крові"... Ми не можемо визнати порівняння належним або вдало обраним... Думка же або мислення не постають продуктами виділення... Таїна мислення полягає не у речовинах мозку, а в особливому способі їх поєднання та сумісної діяльності...".

(Л.Бюхнер)

Проаналізуйте наведені судження, з'ясуйте, як тлумачить Л.Бюхнер особливості наукової філософії та яку роль у вирішенні філософських проблем він відводить науці. Які слабкості даної позиції ви можете відзначити?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!