Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2994 Порядок оцінювання знань, умінь та навичок студентів при кредитно-модульній системі організації навального процесу з дисципліни Мікроекономіка

Порядок оцінювання знань, умінь та навичок студентів при кредитно-модульній системі організації навального процесу з дисципліни Мікроекономіка

« Назад

Порядок оцінювання знань, умінь та навичок студентів при кредитно-модульній системі організації навального процесу з дисципліни Мікроекономіка

1. Система контролю знань та умови складання іспиту

Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з оцінок 3 модулів та складання іспиту .

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за національною та 100-бальною шкалою.

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок у балах за роботу протягом семестру (1-3 модулі)та оцінки, отриманої на іспиті.

Співвідношення балів, отриманих за роботу впродовж семестру та на іспиті, складає 60:40.

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться за шкалою відповідності, наведеною у екзаменаційній відомості, у оцінку за національною 4-х бальною шкалою та оцінку за шкалою ECTS.

Іспит проходить у письмовій формі.

Студент не допускається до іспиту, якщо кількість  балів, одержаних за модулі 1-3 впродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів на іспиті  в сумі не перевищуватиме 59 балів. 

Шкала відповідності 100-бальної  та національної шкали оцінювання 

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

1 – 59

2

незадовільно

Оцінка за активність на семінарах виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх заняттях модуля за: виступи та доповнення за питаннями семінару, фіксовані виступи, презентації, участь у дискусіях, написання мініконтрольних робіт за поточною темою.

Оцінка за виконання аналітичних вправ  та творчих завдань виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх  заняттях модуля за: виконання аналітичних завдань та творчих вправ.

Оцінка за модульну контрольну роботу визначається шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань контрольної роботи, відповідно до її структури. Ціна окремого питання або завдання та максимальна кількість балів за роботу в цілому вказується безпосередньо у роздаткових матеріалах контрольної роботи за варіантами.

Оцінка за письмову комплексну самостійну  роботу виставляється  з урахуванням якості та повноти виконання з урахуванням вимог, наведених у спеціальному завданні.

Оцінка за іспит  виставляється шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань екзаменаційного білету, відповідно до його структури.

Екзаменаційна робота, за структурою білету складається з таких завдань, кожне з яких має відповідну оцінку в балах:

– 2 теоретичні питання – по 10 балів – разом 20 балів;

– тести – 10 балів;

– розрахункове завдання – 10 балів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!