Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2871 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Конституційне право України, КНУ ім. Т. Шевченка

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Конституційне право України, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Конституційне право України

для студентів за спеціальністю 7.060101 “Правознавство”

 

Укладач: Гергеліник В. О.

кандидат юридичних наук, доцент

 

КИЇВ - 2013

 

Схвалено навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка., протокол №___ від “____” _____________ 2013 року. 

Рецензенти:

1. Стеценко Семен Григорович, перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи Інституту кримінально-виконавчої служби, полковник внутрішньої служби, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

2. Мельник Олена Володимирівна, головний науковий консультант Науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, кандидат юридичних наук, доцент.

Гергелійник В.О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Конституційне право України”для студентів за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” / К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 40 с.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Конституційне право України»для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” містить пояснювальну записку, вимоги до написання та оформлення письмових контрольних робіт, список рекомендованої літератури, варіанти контрольних робіт.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Конституційне право України”для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” підготовлений відповідно до навчальних планів Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Конституційне право України»призначенідля студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно затверджених навчальних планів.

Конституційне право України – є провідною галуззю системи права нашої держави. Формуючи засади регулювання інших галузей права, конституційне право відіграє основоположну роль в державотворчих процесах. Без засвоєння студентами конституційних принципів побудови політичної, економічної системи, основ взаємозв’язку людина-суспільство-держава неможливий їх подальше становлення не тільки як професійних юристів, а й як самосвідомих громадян держави з древніми національними традиціями.

У результаті виконання письмових контрольних робіт по дисципліні «Конституційне право України» студенти повинні показати знання з:

- поняття, предмету, системи та методів галузі конституційного права;

- системи джерел галузі конституційного права та науки конституційного права;

- вчення про конституцію та особливості конституційного процесу в Україні;

- засад конституційного ладу;

- правового статусу людини і громадянина України;

- системи органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади України;

- принципів територіального устрою України;

- основ організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні.

Студенти повинні підтвердити уміння :

- самостійно працювати з джерелами галузі та науки конституційного права;

- аналізу конституційно-правові інститутів;

- тлумачення конституційно-правових норм та принципів конституційного права;

- застосування конституційно-правових норм та принципів. 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Письмова контрольна робота з дисципліни «Конституційне право України» являє собою однією з форм поточної перевірки рівня засвоєння студентами заочної форми навчання знань з дисципліни, вмінь опрацювання джерел галузі та науки конституційного права, тлумачення норм та принципів конституційного права, їх застосування.

Контрольна робота включає в себе два завдання.

Перше завдання передбачає розкриття суті контрольного питання.

Друге завдання вимагає від студента надати визначення переліку термінів по дисципліні.

У процесі виконання першого завдання студент повинен надати розгорнуту відповідь на теоретичні питання. Думки з теми повинні бути викладені грамотно та логічно. Допускається науковий стиль виконання контрольної роботи.

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується письмово на аркушах формату А4.

Обʼєм письмової роботи для виконання другого завдання не встановлюється. Студенти повинні надати письмові визначення запропонованим термінам відповідно до варіанту.

Обʼєм письмової роботи для виконання першого завдання складає 20 сторінок А4.

Загальна кількість джерел повинна складати не менше 15.

Текст повинен супроводжуватися посиланням на використані джерела.

У разі виконання письмової контрольної роботи за допомогою комп’ютера встановлюються такі вимоги: шрифт «Times New Roman», розмір шрифту 14, колір шрифту - авто (чорний колір); інтервал 1,5, вирівнювання – «по ширині».

Сторінки контрольної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту роботи. Номер сторінки проставляється в центрі нижньої частини листа без крапки. Відлік нумерації сторінок контрольної роботи починається з титульного аркуша, номер 1 сторінки на титульному аркуші не проставляється. Нумерація роботи закінчується на останньому аркуші списку літератури, на якому автором роботи ставиться дата написання роботи і підпис без розшифровки прізвища.

Кожна сторінка роботи повинна мати поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве - 30 мм.

Помилки та описки, виявлені в процесі написання та перевірки роботи, допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту машинописним або рукописним способами. Робота з великою кількістю виправлених помилок (більш ніж на 10 % від загальної кількості аркушів) або оформлена недбало (м'яті листи, сторонні помарки, бруд, розводи на аркушах паперу) не допускається.

Відповідь на перше завдання контрольної роботи оформлюється на окремих скріплених 20 аркушах паперу форматом А4, які включають:

- титульний лист (оформляється за правилами);

- зміст;

- вступ (основні питання , які будуть розглянуті);

- основна частина;

- висновок (короткий підсумок роботи, висновки, узагальнення);

- список використаних джерел (оформляється за правилами) .

Контрольна робота повинна бути подана у встановлені в робочому плані строки (за 1 місяць до початку сесії).

На титульному листі необхідно вказати:

- назву вищого навчального закладу;

- навчальну дисципліну;

- номер варіанта контрольної роботи:

- студент (прізвище , ім'я , по батькові): номер залікової книжки (студентського квитка), курс, номер групи;

- дату реєстрації інститутом;

- прізвище , ім'я , по батькові викладача;

- рік написання. 

Оформлення списку використаних джерел

Розташування джерел у списку відбувається за такою схемою:

1) нормативні акти за юридичною силою;

2) документальні джерела (документи, судові справи, статистичні збірники, архівні матеріали судів і державних органів);

3) наукова література (монографії, журнальні статті, навчальні посібники, наукові журнали тощо). У даному розділі списку джерел та використаної літератури список складається в алфавітному порядку, залежно від першої літери прізвища автора.

Критерії оцінки контрольної роботи

При перевірці вміння студента щодо опрацювання джерел, правильного оформлення роботи враховуються у підсумковій оцінці. Позитивно сприймаються навички логічного мислення, культура письмової мови, знання оформлення наукового тексту, висловлення власної обґрунтованої позиції з того чи іншого контрольного питання.

При цьому негативними факторами є обмежене коло використаних джерел, недбале і неправильне оформленні роботи.

У разі негативної оцінки контрольна робота переробляється студентом відповідно до зауважень викладача.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!