Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2864 Робоча програма проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

Робоча програма проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Буковинський державний фінансово-економічний університет 

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ПОГОДЖЕННО

Начальник

фінансового відділу –

головний бухгалтер

виконавчого апарату

Чернівецької обласної ради

__________ Межинською Т.В.

 

«____»_____________2015 р

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

В.о. завідувача кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу

 

 _________________ С.А.Ілащук

 

«____»______________2015 р.

  

Чернівці 2015

 

Укладач: к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу Черничук Л.В.

Програма виробничої практики з дисципліни

«Облік в бюджетних установах»

на базі ________________________________ 

№ п/п

Назва теми і окремих завдань

Кількість днів

Термін виконання

Прізвище, посада керівників практики

1

2

3

4

5

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

1

Ознайомитись:

-    із основними засадами побудови обліку в бюджетній установі;

-   із правовим регулюванням бухгалтерського обліку та його особливостями;

-   із організаційною побудовою бухгалтерії бюджетної установи;

-   із завданнями, функціями та відповідальністю працівників бухгалтерії;

-   із предметом, об’єктом та суб’єктами бухгалтерського обліку бази практики;

-   із метод бухгалтерського обліку та його елементами на підприємстві – базі практики.

Виконати:

-  дати характеристику Плану рахунків бухгалтерського обліку, рахункам бухгалтерського обліку, їх призначенню і будові;

-  проаналізувати рахунки синтетичного та аналітичного обліку, меморіально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку, субрахунки та їх взаємозв’язок з балансом;

-  здійснити техніку запису господарських операцій на рахунках обліку, хронологічний і систематичний запис, подвійний запис;

-  класифікувати рахунки бухгалтерського обліку: за економічним змістом, за призначенням і структурою;

-  здійснити документування господарських операцій;

-  проаналізувати бухгалтерський баланс, його призначення та будову,структуру активу і пасиву балансу, вплив господарських операцій на зміни в балансі;

-  здійснити документування господарських операцій: суть і значення, вимоги до змісту і оформлення документів, класифікацію бухгалтерських документів, порядок перевірки і опрацювання документів, організацію документообігу та зберігання документів, документування фактів в умовах комп’ютеризації обліку

1

 

 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

2

Ознайомитись:

-   із розпорядниками бюджетних коштів, їхніми правами та обов’язками;

-   із законодавчою та нормативно–правововою базою для висвітлення інформації про види рахунків, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів в органах Державного казначейства;

-   із порядком складання, розгляду і затвердження кошторису;

-   із основними вимогами щодо виконання кошторису;

-   із програмно-цільовим фінансуванням

Виконати:

-  розкрити порядок відкриття рахунків бюджтеної установи – бази практики у відділеннях держказначейства;

-  дати характеристику бюджетної класифікації доходів і видатків на підприємстві – базі практики;

-  скласти кошторис бюджетної установи на основі штатного розпису, лімітної довідки та інших розрахункових документів;

 здійснити аналіз структури кошторису бази практики за основними кодами економічної класифікації

-    облік касових і фактичних видатків

1

 

 

Тема 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

3

Ознайомитись:

-   із методологічними основами фінансування;

-   із складом, класифікацією, характеристикою доходів бюджетної установи – бази практики;

-   із обліком грошових коштів загального фонду, складом і класифікацією видатків;

-   із характеристикою доходів спеціального фонду та їх бухгалтерським обліком;

-   із порядком організації готівкових розрахунків;

-   із обліком коштів на рахунках в держказначействі та установах банків;

-   із порядком документального оформлення касових операцій;

-   із Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Виконати:

-    провести облік доходів загального фонду з державного та місцевих бюджетів;

-     дослідити бухгалтерський облік видатків по загальному фонду;

-    охарактеризувати облік видатків спеціального фонду та облік окремих видів власних коштів;

-    облік грошових коштів, операцій з іноземною валютою та інших коштів;

-    здійснити інвентаризацію грошових коштів;

-    проаналізувати порядок ведення касових операцій, касової книги та обов’язки касира;

-    синтетичний та аналітичний облік готівки в касі, ревізію каси бюджетних установи - бази практики;

-    облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами;

-    інвентаризація розрахунків, облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості

1

 

 

Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, СТРАХУВАННЯ ТА ЗІ СТИПЕНДІАТАМИ

4

Ознайомитись:

-   із економічною сутністю заробітної плати в бюджетних установах та завдання її обліку;

-   із видами заробітної плати та формами оплати праці;

-   із документальним оформленням праці та її оплати;

-   із оперативним обліком персоналу;

-   із порядком документального оформлення нарахування заробітної плати та утримань із нарахованих сум;

Виконати:

-    дослідити види заробітної плати, форми оплати праці, документальне оформлення заробітної плати бюджетної установи – бази практики;

-    визначити форми та системи оплати праці в бюджетній установі;

-    здійснити облік використання робочого часу;

-    оформити порядок нарахування заробітної плати та проведення утримань і відрахувань із заробітної плати;

-    провести синтетичний та аналітичний облік заробітної плати та пов’язаних із нею розрахунків, депонованої заробітної плати та її облік;

-    охарактеризувати види відпусток та порядок нарахування відпускних;

-     здійснити облік розрахунків зі страхування

4

 

 

Тема 5. ОБЛІК АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

5

Ознайомитись:

-   із нормативно-правовим забезпеченням обліку активів установи – бази практики;

-   із складом, характеристикою, класифікацією та оцінкою необоротних активів;

-   із поняттям запасів та їх класифікацією;

-   із документальним оформленням операцій з обліку наявності та руху основних засобів та запасів;

-   із поняттям, складом та обліком малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів і продуктів харчування

Виконати:

-  дати оцінку запасів при їх надходженні, вибутті та переоцінці;

-  провести синтетичний та аналітичний облік основних засобів, запасів та інших необоротних матеріальних активів;

-   охарактеризувати облік запасів на складах та його зв'язок із обліком у бухгалтерії;

-   встановити особливості обліку надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів і передачі їх в експлуатацію, порядок списання малоцінних та швидкозношуваних предметів;

-  здійснити нарахування та облік зносу основних засобів та нематеріальних  активів;

-  представити аналітичний та синтетичний облік орендованих основних засобів, облік надходження та витрачання продуктів харчування, облік паливно-мастильних матеріалів, облік медикаментів і виробів медичного призначення, облік готової продукції – відповідно до специфіки діяльності бюджетної установи – бази практики;

-  провести інвентаризацію активів установи

3

 

 

Тема 6. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

6

Ознайомитись:

-   із законодавчою та нормативною базами обліку власного капіталу;

-   із поняттям власного капіталу бюджетних установ та завдання його обліку;

-   із основними завданнями та функціями власного капіталу бюджетної установи

Виконати:

-  відобразити в обліку результати переоцінок;

-  представити порядок та облік переоцінок матеріальних та нематеріальних активів бюджетних установ;

-  охарактеризувати нормативно-правові акти, якими необхідно керуватися при веденні обліку власного капіталу бюджетної установи

1

 

 

ТЕМА 7. ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

7

Ознайомитись:

-   із законодавчою та нормативною базами формування звітності бюджетної установи;

-   із сутністю, метою, складом та елементами звітності;

-   із принципами підготовки та якісними характеристиками звітності;

-   із процесом підготовки та складання звітності, звітним періодом та строками її подання;

-   із складом та регламентацією бюджетної звітності;

-   із порядком узагальнення даних поточного синтетичного та аналітичного обліку з метою складання річної фінансової звітності;

-   із відповідальністю за несвоєчасне подання фінансової звітності

Виконати:

-  охарактеризувати джерела формування звітності бюджетної установи - бази практики;

-   здійснити перевірку правильності перенесення даних з меморіальних ордерів до книги Журнал – Головна для формування місячної, квартальної та річної фінансової звітності;

-  представити зміст, порядок складання річної фінансової звітності про виконання кошторису бюджетної установи;

-  встановити особливості складання річної фінансової звітності бюджетною установою;

-   здійснити перевірку узгодженості показників форм фінансової звітності

2

 

 

РАЗОМ

13

 

 

НА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ

-

 

 

ВСЬОГО

13

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!