Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2834 Вступ до дистанційного курсу Іноземна мова

Вступ до дистанційного курсу Іноземна мова

« Назад

Вступ до дистанційного курсу

Сучасні процеси інтеграції в єдиний освітній простір вимагають застосування методик та технологій навчання, які б забезпечували єдину методичну систему навчання, спрямовану на формування необхідних знань з дисципліни, розвиток відповідних навичок та вмінь здійснювати самостійно навчальну, дослідницьку та оцінювально-корегуючу діяльність за допомогою діагностуючих методик контролю та оцінювання.

Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів ІІ курсу денної форму навчання за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» розроблений у відповідності до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та ГСВО МОН України за кредитно-модульною системою навчання з оцінюванням за шкалою ECTS та національною шкалою.

Створений курс відбиває сучасні тенденції і вимоги навчання іноземній мові для професійного спілкування. У ньому сформульовані цілі та завдання навчання, визначена тематика й зміст мовного матеріалу згідно з робочою навчальною дисципліною. Курс містить відповідний проміжний та модульний контроль для здійснення навчально-контролюючої діяльності. Авторами курсу розроблена модель дистанційного навчання з визначенням процедур, методів і форм організації навчального процесу, в якій суб’єкт навчального процесу, студент, може опановувати матеріал згідно з  алгоритмом вивчення дисципліни.

У відповідності до концептуальних положень, цілі навчання іноземній мові на даному етапі навчання конкретизовані у вимогах в межах:

 • номенклатури певних сфер і ситуацій повсякденно-побутового, професійного й ділового спілкування;

 • переліку вмінь й навичок усного та писемного іншомовного спілкування, що відповідають визначеним сферам і ситуаціям;

 • обов’язкового мінімуму обраних мовних явищ (лексичних одиниць, формул мовленнєвого спілкування, граматичних форм й конструкцій, диференційованих за видами мовленнєвої діяльності);

 • характеру, змісту й функціонально-стилістичних особливостей текстової інформації, що містить лінгвокраїнознавчі знання.

Окреслені акценти у навчанні іноземній мові сприяють підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, активізації пізнавальної діяльності й розвитку необхідних вмінь і навичок для самореалізації у фаховому середовищі.

Мета та завдання дисципліни

Мета курсу

Мета дисципліни «Іноземна мова» – оволодіння студентами під керівництвом викладача мовленнєвими навичками та вмінням користуватися іноземною мовою як засобом спілкування на рівні вимог часу; сприяння підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх фахівців шляхом сприймання додаткової інформації фахового напряму за допомогою іноземної мови.

Враховуючи практичні потреби вивчення іноземної мови в умовах розширення ділових контактів з носіями мови, перевага надається практичній меті, яка передбачає поглиблене вивчення іноземних мов для володіння ними на фаховому рівні.

Завдання курсу

У результаті вивчення іноземних мов у вищому навчальному закладі студент повинен:

а) знати

 • граматичні конструкції для вираження дій у минулому, теперішньому, майбутньому часі, в умовному та наказовому способі, в активному та пасивному стані, безособові конструкції, узгодження часів;

 • лексичний матеріал в достатній кількості для вільного висловлювання на побутові, суспільно-політичні, фахові теми;

б) уміти

 • володіти усною монологічною та діалогічною мовою в межах побутової, суспільно-політичної, фахової тематики;

 • читати з повним розумінням змісту прочитаного;

 • аналізувати фахову, суспільно-політичну, загальноекономічну й художню літературу;

 • перекладати з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну тексти країнознавчого, суспільно-політичного та фахового змісту;

 • реферувати та анотувати спеціальну літературу;

 • вести ділові розмови по телефону.

Зміст дисципліни

Кредитно-модульна система навчання і контролю для студентів ІІ курсу за напрямом підготовки 6030503 „Міжнародна економіка ”  має на меті інтенсифікувати та індивідуалізувати процес навчання та контролю з дистанційного курсу, що є одним з базових в системі підготовки спеціалістів за сучасними методами.

Дистанційний курс розрахований на 172 години практичних занять та 142 години самостійної роботи студентів. Протягом курсу студенти вивчають 4 модулі “Business activities” , “Personal Factor in Business”, “New Ways of Organisation Work”, “Business strategies”:

Модуль 1: “Business activities”

 • Globalisation – Глобалізація

Advantages and disadvantages of globalisation – Переваги та недоліки глобалізації

Going global – Вихід національних компаній на світовий ринок, зміна статусу компанії

Business communication tool – Засоби ділової комунікації

 • Brands – Торговельні марки (бренди)

Branding – Розвиток, підтримка й управління торговими марками (брендами)

The protection of brands from counterfeiting – Захист торговельних марок (брендів) від незаконного копіювання

Promotion campaigns – Кампанії з просування товару на ринку

 • Travel – Подорожування

Aviation industry – Авіаційна індустрія

Business travellers’ problems – Проблеми, які виникають у подорожах

 • Advertising – Реклама

Advertising media and methods – Засоби та методи рекламування

Advertising campaigns – Рекламні кампанії

Outdoor advertising – Зовнішня реклама

Модуль 2: “Personal Factor in Business”

 • Employment – Робота/зайнятість

Types of employment (full-time, part time, flexi-time, freelance) – Види зайнятості (повн, часткова, з гнучким графіком, позаштатна)

Choosing the right candidate – Вибір найкращого кандидата

Recruitment interviewing – Співбесіда

Personal apperance at work – Зовнішній вигляд, який вимагається від кандидата на посаду

 • Trade – Торгівля

Free trade, factors for and against free trade – Торгівля: фактори, що сприяють або заважають вільній торгівлі

Negotiation techniques – Стилі ведення переговорів

Модуль 3: “New Ways of Organisation Work”

 • Innovation – Новаторство

Innovation as a source of commercial success – Новаторство як джерело комерційного успіху

Innovative companies – інноваційні компанії на ринку

 • Organisation – Структура компанії

Types of structure – Види структури компанії

New management styles – Сучасні стилі управління

Модуль 4: “Business strategies”

 • Money – Фінанси

Dealing with figures, describing trends – Застосування даних, опис трендів.

Financial crisis – Фінансова криза

Making loans – Придбання капіталу

 • Ethics – Етика

Business ethics – Ділова етика

Ethical dilemmas at workplace – Етичні дилеми на робочому місці

Code of ethics – Кодекс етики

 • Change – Зміни (у структурі компанії)

Managing change – Ситуація радикальних змін у компанії

Resistance to change – Протистояння змінам

 • Strategy – Стратегія компанії

Different strategies (takeovers and mergers, acquisition, a sell, outsourcing) – Різновиди стратегій (поглинання, злиття, придбання, спільне підприємство, альянс тощо)

Developing strategy – Розробка стратегії.

Кожен розділ модуля містить завдання для розвитку лексичних навичок у різних видах діяльності з оглядом основних граматичних явищ. Кожен модуль забезпечує опанування певних тем професійної діяльності, що дозволяє студентам сформувати відповідні знання і вміння протягом вивчення модуля. Самостійна робота студентів здійснюється на основі оригінальних першоджерел з гіперпосиланнями, які забезпечують вивчення відповідних тем, формування лексичних й граматичних навичок та вмінь для іншомовної мовленнєвої діяльності. Загалом курс забезпечує:

 • навчання студентів на індивідуальній основі. Він  містить як вправи для введення, закріплення лексичного матеріалу, так і допомогу у подоланні лексико-граматичних труднощів (що стосується текстуальної структури, граматичного оформлення, лексичного наповнення начального матеріалу тощо)

 • навчальним матеріалом для формування лексико-граматичної правильності писемного мовлення;

 • розвиток навичок аудіювання/говоріння за допомогою зворотного зв’язку та вправ з урахування психофізіологічних механізмів аудіювання та індивідуально-психологічних особливостей студентів;

 • використання читання як виду іншомовної мовленнєвої діяльності, так і засобу навчання;

 • визначення та оцінювання рівня сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь для виявлення успішності/якості навчання студентів за допомогою поточного та модульного контролю.

Самостійна робота студентів оцінюється в режимі on-line  та  комп’ютерному режимі, передбаченому іншомовними оригінальними першоджерелами для виконання вправ та тестів.

Модульний контроль реалізується протягом семестру у поточному та підсумковому модульному контролі з одержанням заліку у третьому та четвертому семестрах на основі нарахованих балів протягом навчання.

Успішне завершення навчання протягом кожного семестру складає основу для подальшого навчання.  Максимальна сума балів за семестр у дистанційному курсі складає 60.

Алгоритм вивчення дисципліни

Вивчення кожної теми в межах модулів починається з розгляду ключових термінів та концепцій, описаних у глосаріях та інших джерелах. Для опрацювання певних економічних понять студент може скористатися глосарієм  поданим у дистанційному курсі або використати гіперпосилання на електронні джерела. Протягом всього навчання студент повинен скласти термінологічний словник за кожною темою на основі опрацьованих джерел.

Наступним кроком у вивченні теми є виконання лексичних вправ  з теми, які нададуть можливість самоперевірки обізнаності з теми загалом. Виконання таких вправ з можливістю перевірки правильності виконання та набраних балів допоможе усвідомити рівень знань лексичної теми та виявити рівень іншомовних навичок та вмінь.

Оскільки опанування будь-якої теми неможливе без читання оригінальних текстів, наступним кроком у навчальній діяльності є ознайомлення з інформацією у тексті. Після кожного тексту студент має відповісти на запитання, які є ключем до перевірки розуміння описаної проблематики.

Важливим аспектом  оформлення мовлення є знання граматичних структур та явищ іноземної мови. У кожній темі студент має змогу ознайомитися з граматичним матеріалом та виконати вправи для перевірки засвоєння цього матеріалу.

Знання граматики та застосування відповідних лексичних та граматичних одиниць забезпечує адекватне формування знань та вмінь комунікативного спілкування в іншомовному професійному середовищі.

Протягом вивчення теми студент має змогу розвити та вдосконалити комунікативні навички та вміння, такі як телефонування; ведення переговорів з клієнтами, бізнес партнерами; прийняття рішень; проведення зборів, презентацій. З цією метою необхідно виконувати вправи в он-лайн режимі різного формату, у тому числі й аудіо та відео.

В кінці кожної теми студент може перевірити рівень засвоєння теми, виконавши тест в он-лайн режимі з відповідним оцінюванням у балах. Результати виконаних вправ та тестів, як і відповіді на запитання до тексту надсилаються на електронну адресу викладачу для перевірки. Таким чином підтримується режим інтерактивного навчання.

Після кожного модуля студент має виконати модульний тест в системі Moodle, які є підставою для набору балів (максимум 60 за семестр).

У дистанційному курсі вказані посилання на сторінки базового підручника Market Leader. Course book. Intermediate Business English / D.Cotton, D.Falvey, S.Kent: Longman, 2001. У разі потреби студент може звернутися до вказаних сторінок підручника за додатковою інформацією.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!