Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2799 Вступ до курсу Психологія

Вступ до курсу Психологія

« Назад

ВСТУП

Психологічні та педагогічні знання необхідні кожній людині. Знаючи себе і інших, вона прагнутиме до удосконалення власних можливостей, гармонізації взаємин із соціальним оточенням.

Особливої вагомості психолого-педагогічна освіта набуває у процесі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Майбутні фахівці повинні уміти використовувати психологічні та педагогічні знання для ефективної професійної праці.

Головна мета дисципліниформування знань щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи та навичок спілкування.

Завданням дисципліни є формування основ наукового світогляду на психологічні проблеми, засвоєння основних термінів та понять психології на рівні їх відтворення і тлумачення; здобуття нави чок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця у соціа льно–психологічній сфері.

Предмет дисципліни: закономірності і механізми формування та функціонування психіки людини, прояви психічних явищ, формування особистості у процесі виховання, навчання, освіти.

Програма дисципліни вміщує питання загальної, соціальної психології та педагогіки, які подані дванадцятьма темами. Вивчення їх змісту дозволяє оволодіти базовими психологічними та педагогічними поняттями, допомагає створити, мотиваційну та орієнтовну основи для роботи по самовихованню та саморозвитку. Дослідження власних індивідуальних особливостей, стилю поведінки у групі, характеру спілкування з іншими людьми дозволить студентові виявити та усвідомити особистісні та групові якості, визначить шляхи до професійного та особистого зростання. Дисципліна тісно пов’язана із іншими науками гуманітарного циклу, яки вивчають студенти.

Глибоке засвоєння психолого–педагогічних знань потребує від студента постійної самостійної роботи над літературними джерелами, виконання індивідуальних практичних завдань, написання рефератів, проведення власних досліджень психічного життя людини за допомогою спостережень і самоспостережень, інтерв’ю, анкетування, тестування тощо.

Результатом вивчення дисципліни «Психологія та педагогіка» має стати формування гуманістичної спрямованості особисті студента, розвиток його здібностей, знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • основні психічні функції та їх фізіологічні механізми, співвідношення біологічних та соціальних факторів у становленні психіки;

 • основні методи психологічного вивчення особливості та колективу;

 • психологічну структуру діяльності особистості джерела її активності;

 • психологічні механізми пізнавальних, емоційних, вольових процесів, засоби регуляції емоційних станів;

 • психологічну структуру особистості, основні підходи до визначення індивідуально–психологічних особливостей особистості спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей;

 • основи аналізу групової психології, міжособистісних стосунків, спілкування та конфлікту;

 • завдання та перспективи розвитку педагогіки;

 • зміст, принципи, методи, форми організації освіти, навчання та виховання в Україні.

Студент повинен вміти :

 • користуватися психологічними методами вивчення рівня розвитку професійних здібностей;

 • використовувати результати психологічного вивчення особистості та групи з метою підвищення ефективності їх діяльності, створення “психологічного комфорту”;

 • надавати психологічну характеристику особистості, використовувати індивідуальний підхід до співпрацівників, підлеглих тощо;

 • надавати психологічну характеристику міжособистісним стосункам в групі, розробляти програму виховної роботи для формування трудового колективу;

 • аналізувати навчально–виховні ситуації, вирішувати педагогічні задачі.

Порядок оцінювання знань студентів у системі дистанційного навчання ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 1. Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами вивчення навчального матеріалу кожного модуля (поточний модульний контроль) та дистанційного курсу навчальної дисципліни у цілому (підсумковий контроль).

 2. Знання студента з навчальної дисципліни оцінюються за 100-бальною шкалою.

 3. Поточний модульний контроль (оцінювання) знань здійснюється за результатами вивчення одного модуля.

При цьому викладач враховує:

- систематичність та активність роботи студента з вивчення тем навчального модуля дистанційного курсу;

- виконання завдань з окремих тем навчального модуля: проведення розрахунків; написання рефератів; надання відповідей на тести.

Результати за цими показниками у розрізі тем викладачем  оцінюються, як «зараховано» або «не зараховано». В цілому студент може отримати до 10 балів, які додаються до загальної суми балів.

Об'єктом поточного оцінювання знань у балах є виконані модульні контрольні завдання. При цьому викладач враховує рівень теоретичних знань та практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль проводиться у формі тестів або виконання розрахункових завдань, письмових робіт, звітів тощо. Він може включати кілька видів виконаних студентом завдань.

За результатами поточного модульного оцінювання знань, незалежно від кількості модулів у навчальній дисципліні, студент може отримати до 60 балів, тобто позитивну оцінку, яка відповідає критерію – «Задовільно – достатньо».

Підсумковий контроль знань здійснюється з метою: виявлення самостійності роботи студента з вивчення дистанційного курсу навчальної дисципліни; отримання студентом можливості набрати бали зверх рівня, якого він досяг під час самостійного вивчення дистанційного курсу. Підсумковий контроль знань проводиться у формі екзамену або ПМК за встановленою методикою його проведення: за екзаменаційними білетами (письмово чи усно) або шляхом тестування. Екзаменаційні білети і тести повинні бути затвердженими в установленому порядку.

Організаційні вимоги до роботи викладача (тьютора)

Шановний колего! Під час супроводу вивчення студентами дистанційних курсів досить важливе значення має виконання організаційних вимог до педагогічної логістики головних кроків дистанційного навчання та відображення у електронних відомостях результатів поточного і підсумкового контролю (оцінювання) знань. Тому просимо уважно вивчити викладені нижче вимоги та виконувати їх у практичній роботі.

Перше. Впродовж семестру кожний студент вивчає 7-10 навчальних дисциплін. У зв’язку з цим Головним центром дистанційного навчання у розділі сайту «Дистанційні курси» з кожного напряму фахової підготовки буде розміщуватися «Графік вивчення дистанційних курсів». Для студента цей графік має характер рекомендації. У міжсесійний період викладач також може супроводжувати вивчення студентами дистанційного курсу за обраною ним самим часовою траєкторією. Але у терміни, які визначені цим графіком, він повинен обов’язково супроводжувати курс в інтенсивному режимі.

Друге. Незалежно від встановлених термінів вивчення студентом дистанційного курсу, який Ви супроводжуєте, до обов’язків викладача входить аналіз вивчення студентами цього курсу не рідше ніж один раз впродовж тижня у період між сесіями.

Третє. Після вивчення студентами модуля (модулів), але не пізніше 20 грудня, необхідно виставити у «Відомості попередньої атестації знань» у розрізі академічних груп за 4-бальною системою («2» – «5») оцінки за знання студентів матеріалу модуля.

Четверте. Після дистанційного вивчення студентом усього курсу викладачем під час лабораторно-екзаменаційної сесії проводиться підсумкова атестація знань студентів. За розпорядженням Головного центру дистанційного навчання ця атестація буде проводитися викладачем у очному або дистанційному режимі. Результати цієї атестації заносяться викладачем у «Відомості підсумкової атестації знань студентів».

Примітка: Інформація про студентів, які не приступили до вивчення дистанційних курсів, (пункт 2) і електронні відомості попередньої та підсумкової атестації знань студентів академічних груп з навчальних дисциплін розміщуються викладачем у папці на адресу \\10.0.0.12\eldoc\izdo\in\АТЕСТАЦІЯ. Крім цього викладач письмово заповнює наданий йому бланк відомості підсумкової атестації і належно оформленою передає цю відомість інспектору ГННЦДН.

П’яте. Робота кожного викладача із супроводу вивчення студентами дистанційних курсів не рідше ніж один раз за десять днів відслідковується працівниками ІЗДО. У разі відсутності, або недостатності такої роботи спільним рішенням керівництва ІЗДО, Навчального центру та завідувача кафедри для роботи у системі дистанційного навчання буде рекомендовано іншого викладача. 

Студенти, які отримали 60 балів за результатами поточного модульного контролю знань, або понад 60 балів (при нарахуванні до 10 додаткових балів) і не бажають підвищувати оцінку шляхом складання іспиту мають право на зарахування найнижчої задовільної оцінки «E» – 60 балів - 3 (задовільно достатньо). При отриманні 66-70 балів за результатами поточного контролю знань (у разі нарахування до 10 додаткових балів) студент може отримати без участі у підсумковому контролі знань оцінку D – 66-70 балів – 3 (задовільно-непогано). Оцінка при цьому виставляється відповідно до наведеної шкали (таблиця 2).

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається за методикою накопичування балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Таблиця 1.
Приклад розподілу балів за всіма видами роботи з дисциплін, що складаються з 1, 2 і 3 модулів

Виконання видів навчальної роботи відповідно до індивідуального навчального плану студента

Бали

(їх максимально можливе значення)

з дисципліни, що складається з 1 модуля

- поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

- виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min= 35

max=60

- складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 1 модуль

S = 100

з дисципліни, що складається з 2-ох модулів

- поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

- виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

max 30+30=60

- складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 2 модулі

S = 100

з дисципліни, що складається з 3-ох модулів

- поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

- виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

20+20+20=60

- складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 3 модулі

S = 100

Академічні успіхи студента реєструються в індивідуальному навчальному плані з обов’язковим переведенням оцінок національної та бальної шкали, що використовується в ПУЕТ, до шкали ECTS.

Таблиця 2
Шкала оцінювання якості знань та вмінь студентів

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ

Оцінка за національною шкалою

А

86-100

5 (відмінно)

В

79-85

4 (дуже добре)

C

71-78

4 (добре)

D

66-70

3 (задовільно-непогано)

E

60-65

3 (задовільно достатньо)

FX

35-59

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

F

0-34

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!