Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2768 Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю 1, Регіональна економіка

Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю 1, Регіональна економіка

« Назад

Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю

Модуль І. Регіональна економіка

  1. Об’єкт, предмет, мета та завдання дисципліни «Регіональна економіка».

  2. Наукові методи дослідження територіальної організації продук­тивних сил.

  3. Закономірності розміщення продуктивних сил.

  4. Фактори розміщення продуктивних сил та їх вплив на тери­торіальну організацію галузей господарства.

  5. Принципи розміщення продуктивних сил та їх практичне значення.

  6. Класичні теорії розміщення продуктивних сил.

  7. Економічне районування як науковий метод дослідження тери­торіальної організації господарства.

  8. Порівняльна характеристика сучасних схем економічного району­вання України.

  9. Сутність поняття «регіон». Галузева та територіальна структура господарства регіону.

10. Об’єктивний характер регіонального розвитку. Мета та завдання регіональної економічної політики.

11. Основні інструменти реалізації регіональної економічної політики.

12. Програми соціально-економічного розвитку регіонів України: мета та принципи розробки.

13. Галузева та територіальна структура господарства України.

14. Особливості сучасного етапу розвитку господарства країни.

15. Основні напрями структурної перебудови господарства України в ринкових умовах.

16. Структура природно-ресурсного потенціалу України та його вплив на розвиток і розміщення галузей господарства.

17. Мінеральні ресурси України: види, запаси, розміщення.

18. Водні ресурси України. Регіональні особливості водозабезпечення.

19. Лісові ресурси України: запаси, розміщення, господарське вико­ристання.

20. Земельні ресурси України: структура та основні проблеми господарського використання.

21. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні.

22. Міграція населення України: причини, види, інтенсивність, основні напрями.

23. Трудові ресурси та структура зайнятості населення України: регіональні особливості.

24. Безробіття: сутність, види, регіональні особливості.

25. Передумови формування, основні ознаки та види міжгалузевих господарських комплексів (МГК).

26. Сучасний стан та основні проблеми розвитку паливно-енерге­тичного комплексу в Україні.

27. Сировинна база чорної та кольорової металургії.

28. Структура та основні чинники розміщення галузей машинобу­дівного комплексу.

29. Структура та територіальна організація хімічного комплексу.

30. Сучасний стан та основні проблеми розвитку і розміщення лісопромислового комплексу.

31. Сутність агропромислової інтеграції.

32. Регіональні особливості розвитку і розміщення та основні проблеми сільськогосподарського виробництва в Україні.

33. Харчова промисловість України: галузевий склад, розміщення.

34. Транспортний комплекс України: структура та регіональні особли­вості розвитку і розміщення.

35. Сучасний стан та проблеми розвитку і розміщення галузей легкої промисловості України.

36. Структура та сучасний стан розвитку і розміщення будіве­льного комплексу України.

37. Соціальний комплекс України: структура, проблеми та регіона­льні особливості розвитку і розміщення.

38. Економіка регіонів України (Донецького, Придніпровського, Східного, Поліського, Центрального, Подільського, Карпатського, Причорноморського): сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

39. Структура та географія зовнішньоекономічних зв’язків України.

40. Проблеми інтеграції України в європейське та світове госпо­дарство.

41. Фактори сталого розвитку продуктивних сил України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!