Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2765 Вступ до курсу Регіональна економіка

Вступ до курсу Регіональна економіка

« Назад

Вступ

Професійне становлення сучасного фахівця в галузі економіки та формування його світогляду неможливе без глибокого розуміння закономірностей територіальної організації продуктивних сил, основних чинників, що забезпечують динамічний розвиток націона­льного та регіонального господарства, знання принципів раціона­льного природокористування та вміння практичного застосування наукових методів територіальної оптимізації соціально-економічних систем.

Саме такими завданнями опікується навчальна дисципліна циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки «Регіональна економіка».

В умовах ринкових перетворень національної економіки та сучасних інтеграційних світогосподарських процесів особливої актуальності набувають питання структурної перебудови господарства країни, соціологізації та екологізації її економічного розвитку, посилення ролі регіональних чинників у зміцненні виробничого та експортного потенціалу країни, вирішенні нагальних еколого-економічних проблем, забезпеченні зростання життєвого рівня її населення та демокра­тизації суспільного життя.

У цьому контексті цілком зрозумілою стає необхідність просто­рового сприйняття економічних процесів, усвідомлення територіа­льної обумовленості господарського розвитку, посилення уваги до проблем забезпечення оптимального в еколого-економічному відно­шенні розміщення продуктивних сил країни та її регіонів та вдосконалення механізму регіональної економічної політики держави.

Дистанційний курс підготовлений у відповідності з навчальною програмою нормативної дисципліни «Регіональна економіка» для сту­дентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації.

Мета дистанційного курсу – ознайомлення студентів із теоретичними та практичними основами територіальної організації продуктивних сил, особливостями сучасного стану розвитку та розміщення націона­льного і регіонального господарства, основними напрямами, пробле­мами та механізмом реалізації державної регіональної економічної політики, місцем України та її регіонів у міжнародному поділі праці, принципами та засобами раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища.

Теми в дистанційному курсі об’єднані у два навчальні модулі: «Регіональна економіка» та «Екологія». До кожного модуля додається терміно­логічний словник та навчальні завдання, наприкінці – до­датки та список рекомендованої літератури. Окремим розділом представлені навчально-методичні матеріали, що включають в себе тематику та структуру аудиторних навчальних занять, питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю, а також критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, які застосо­вуються в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Така структура дистанційного курсу, на думку автора, сприяти­ме цілісному сприйняттю студентами навчальної дисципліни, форму­ванню у них необхідних знань, вмінь і навичок та підвищенню ефективності їх самостійної роботи в процесі вивчення курсу.

Автор буде вдячна за критичні зауваження та пропозиції щодо вдосконалення структури та змісту дистанційного курсу.

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою (система нарахування балів за різні види навчальної роботи представлена в електронному навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка», який знаходиться в локальній комп’ютерній мережі університету) із застосуванням трьох видів контролю: поточного(усне опитування та тестування під час семінарських і практичних занять, перевірка результатів виконання домашніх і аудиторних письмових завдань та індивідуальних навчально-дослідних завдань), рубіжного (перевірка результатів виконання модульних контрольних робіт), та підсумко­вого. Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового іспиту.

Мета іспиту – встановлення реальної відповідності рівня знань, умінь та навичок студентів основним положенням та вимогам програми дисципліни.

Основними завданнями іспиту є:

  • оцінка теоретичних знань студентів з питань територіальної організації продуктивних сил і регіонального розвитку, раціонального та ефективного використання природних, людських і науково-виробничих ресурсів України та її регіонів;

  • оцінка набутих студентами навичок та умінь щодо практичного застосування наукових методів дослідження територіальної органі­зації продуктивних сил та оптимізації регіонального розвитку, аналізу просторової диференціації соціально-економічних процесів, оцінки екологічної ситуації та управління процесами природокористування, визначення ефективностірозміщення господарських об’єктів та запровадження природоохоронних заходів;

  • посилення мотивації студентів щодо оволодіння програмним матеріалом дисципліни.

Залежно від загальної кількості балів, набраних студентом, виставляється підсумкова оцінка з дисципліни за 4-бальною системою та шкалою ЕСТS:

Таблиця 3.1 Шкала та критерії оцінювання знань студентів

Кількість балів за 100-баль­ною шкалою

Оцінка за 4-бальною

системою

Оцінка за шкалоюЕСТS

Якісні критерії оцінки знань

86–100

5 «відмінно»

А

Глибокі теоретичні знання з дисципліни, повні, логічно обґрунтовані відповіді на поставлені екзаменаційні питання, вільне володіння методами виконання практичних завдань та їх безпомилкове вирішення, чітка аргументована позиція щодо можливо­стей вирішення нагальних проблем регіона­льного розвитку

79–85

4 «добре»

В

Вільне володіння програмним матеріалом та методами виконання практичних завдань, правильні відповіді на поставлені екзамена­ційні питання, однак з недостатньо повним їх обґрунтуванням та порушенням логіки викладення. Мають місце незначні помилки при вирішенні практичних завдань

71–78

4 «добре»

С

Достатні теоретичні знання з дисципліни та вміння виконувати стандартні практичні завдання. Мають місце окремі помилки у відповідях на поставлені екзаменаційні питання. Відсутність чіткої аргументованої позиції при вирішенні нестандартних практичних завдань

66–70

3 «задовільно»

D

Достатні теоретичні знання з дисципліни, наявність певних навичок щодо вирішення практичних завдань. Відповіді на поставлені екзаменаційні питання недостатньо аргу­ментовані з наявністю окремих суттєвих помилок

60–65

3 «задовільно»

Е

Мінімально допустимий рівень теоретичних знань з дисципліни. Володіння основним понятійним апаратом. Можливість вирішен­ня окремих практичних завдань за допомо­гою викладача. Неповна відповідь на пос­тавлені екзаменаційні питання із допущен­ням суттєвих помилок

35–59

2 «незадові-
льно» (з можливістю повторного складання

іспиту)

FX

Недостатні теоретичні знання та недостатнє володіння основними поняттями й катего­ріями дисципліни, невміння вирішувати практичні завдання, неправильні відповіді або їх відсутність на поставлені екзамена­ційні питання

0–34

2 «незадові-льно» (з обов’язковим повторним

вивченням

дисципліни)

F

Відсутність теоретичних знань та практич­них навичок з дисципліни

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!