Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2744 Анотація курсу Політична економія

Анотація курсу Політична економія

« Назад

Анотація курсу

Дистанційний курс з дисципліни „Політичнаекономія” призначений для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання.

Дистанційний курс включає:

 • програму дисципліни;

 • лекційний курс;

 • презентації лекційного матеріалу;

 • плани семінарських занять;

 • питання для самоперевірки знань;

 • контрольні завдання;

 • завдання для самостійної роботи;

 • методичні вказівки до виконання індивідуального навчально дослідного завдання;

 • завдання з підготовки до іспиту;

 • тести для самоконтролю та підсумкового контролю знань;

 • термінологічний словник;

 • список рекомендованої літератури. 

Мета і завдання курсу

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин суттєво зростає роль економічної теорії.

Метою дисципліни «Політична економія» є формування у майбутніх спеціалістів комплексу знань в галузі економічної науки, навичок аналізу та дослідження економічних явищ та процесів, формування сучасного наукового типу економічного мислення.

Мета викладання – комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають.

Завдання дисципліни – науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства, розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва, з'ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції, з’ясувати роль економічної теорії у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства.

Предмет дисципліни – закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.

Для активного засвоєння матеріалу дисципліни передбачаються наступні види навчальної роботи:

 • аудиторні заняття у вигляді лекційних та семінарських занять;

 • самостійна робота студентів, що включає роботу з дистанційним курсом дисципліни, опрацювання лекційного матеріалу; підготовку до семінарських занять, модульних контрольних робіт та інших форм поточного контролю; самостійне вивчення окремих тем та питань; виконання індивідуальних та домашніх завдань; систематизацію вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт та іспитом.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути:

 • знання основних економічних категорій;

 • вміння аналізувати економічні явища і процеси;

 • знання методів дослідження економічних факторів, явищ, процесів;

 • уміння орієнтуватись в економічному житті суспільства;

 • вміння самостійно виробляти і приймати оптимальні економічні рішення.

Дистанційний курс навчальної дисципліни «Політична економія» призначено для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво". Структура дистанційного курсу відображає структуру навчальної дисципліни «Політична економія» і складається з двох змістовних модулів. У першому висвітлюються методологічні основи суспільного виробництва та закономірності його розвитку. У другому розкриваються особливості функціонування сучасної ринкової економіки та світового господарства.

Дистанційний курс орієнтує студентів на системний підхід до самостійного вивчення навчального матеріалу і продукування знань. Автор вбачає у підготовленому курсі певну умову самостійного творчого надбання студентами наукового економічного мислення. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!