Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2646 Листок оцінювання курсових робіт відповідно до вимог кредитно-модульної системи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Листок оцінювання курсових робіт відповідно до вимог кредитно-модульної системи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Листок оцінювання курсових робіт відповідно до вимог кредитно-модульної системи 

 

Критерії оцінювання

Кількість балів

максимальна

фактично

відхилення

 

Перевірка курсової роботи:

70

 

 

 

Чіткість визначення мети і завдань

5

 

 

 

Рівень аналізу нормативно-правового забезпечення

10

 

 

 

Використання та аналіз літератури щодо предмета дослідження

10

 

 

 

Наявність аналізу практичних матеріалів за темою роботи

10

 

 

 

Ступінь розкриття теми, рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість, цінність висновків і пропозицій

10

 

 

 

Якість оформлення роботи

5

 

 

 

Дотримання календарного плану виконання  курсової роботи

5

 

 

 

Рішення наскрізної задачі

15

 

 

 

Захист курсової роботи

30

 

 

 

доповідь

10

 

 

 

правильність відповідей на поставлені запитання

20

 

 

 

РАЗОМ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання курсових робіт 

 

Крітерії

бали

1

2

3

1

Чіткість визначення мети і завдань

 

 

Мета, завдання, предмет, об’єкт чітко визначені, виходячи з теми дослідження

Структура роботи є логічною, науково-обгрунтованою, дозволяє повністю висвітлити тему, відповідає методичним вказівкам

5

 

Мета, завдання, об’єкт, предмет в роботі не визначені, або сформульовані не чітко, або не зовсім вірно, або не узгоджені з предметом дослідження

Структура у загальному відповідає вимогам, однак несуттєво виходить за межі предмета дослідження або не охоплює всіх питань

0

2

Рівень аналізу нормативно-правового забезпечення

 

 

В роботі коректно використано та докладно проаналізовано  положення всіх основних частин нормативно-правових актів;

за наявності законопроектів – розглянуто їх основні положення;

аналіз нормативно-правових джерел здійснюється на належному теоретичному рівні

 

 

10

 

В роботі використано та проаналізовано положення основних чинних нормативно-правових актів, проте

- не розглянуто окремих спеціальних актів, що стосуються предмета дослідження та/або;

- аналіз положень нормативно-правових актів має дещо поверховий характер, та/або;

- не використано проектів законодавчих актів щодо предмета дослідження, які є загальнодоступними.

 

 

 

 

5

 

В курсових роботі:

- не використано основних нормативно-правових актів щодо предмета дослідження, або

- аналіз положень нормативно-правових актів не носить наукового характеру, або

- аналіз нормативних джерел не має послідовного логічного характеру, викладений безсистемно, або

- зміст роботи свідчить про відсутність у студента уміння та навичок аналізувати нормативний матеріал

 

 

0

3

Використання та аналіз літератури щодо предмета дослідження

 

 

В курсовій роботі використано досягнення класичної та обов’язково сучасної економічної думки провідних вчених та наукових шкіл (останні 2-3 роки видання), розглядаються різні підходи, теорії концепції, проводиться їх критичний аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела

 

10

 

В роботі використано наукові джерела, однак обмежено, або ж не використано основних загальновідомих праць, або не використано наукових праць, або їх аналіз поверховий

 

5

 

В роботі не використано наукових праць, або вони не стосуються предмета дослідження, або відсутні праці останніх 2-3 років, або вони використані у змісті без посилань на авторів(джерела).

 

 

1

2

3

4

Наявність аналізу практичних матеріалів за темою роботи

 

 

В курсовій роботі проаналізовано практичні матеріали з  методики та організації обліку проводиться їх аналіз з точки зору відповідності вимогам, регламентованими нормативно-правовими актами, всі кореспонденції рахунків, які складаються на підприємстві підтверджені сумами, розкривається техніка складання відомостей і журналів.

 

 

10

 

В курсовій роботі розглядаються практичні  матеріали з методики та організації обліку (на прикладі підприємства, на основі якого проводиться дослідження), однак студентом не дається обґрунтована оцінка, аналіз його є поверховим, не має наукового характеру, чи відсутній взагалі, всі кореспонденції рахунків, які складаються на підприємстві підтверджені сумами, розкривається техніка складання відомостей і журналів.

 

5

 

В курсовій роботі не використовуються практичні матеріали, не проводиться їх аналіз, або вони наводяться недоречно, кореспонденції рахунків не підтверджуються сумами, відсутня техніка складання відомостей і журналів

0

5

Ступінь розкриття теми, рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість, цінність висновків і пропозицій

 

 

У курсовій роботі творчо, цілісно, системно у логічній послідовності висвітлено всі питання плану, а також проблемні питання з теорії, методології та організації облік.

Студент усвідомлює економічний зміст господарських операцій, вправно користується бухгалтерською термінологією

Студент демонструє здатність аналітичного міркування, уміння робити порівняльний аналіз, переконливо аргументувати власну точку зору, уміє пов’язувати теорію з практикою за результатами дослідження студент робить ґрунтовні висновки, розробляє дві і більше пропозиції з вдосконалення  методології та організації обліку, кожен висновок має констатуючу та конструктивну частину

У курсовій роботі є всі необхідні додатки, вірно оформленні, описані в текстовій частині

 

 

 

 

 

 

15

 

У курсовій роботі висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються проблемні питання теорії, методології та організації обліку, не дано критичної  оцінки стану методології та організації обліку та не доведена власна точка зору.

У курсовій роботі є  всі необхідні додатки, вірно складені, однак деякі з них не описані.

Оформлення курсової роботи у загальному відповідає вимогам, проте при цьому зустрічаються поодинокі  помилки чи некоректності.

За результатами дослідження студент формулює висновки, розробляє хоча б одну пропозицію, щодо вдосконалення обліку,

Не всі висновки мають конструктивну частину, деякі висновки не мають прикладного характеру, є відомими положеннями облікової науки

 

 

 

 

 

5

 

У роботі не розкрито основних питань щодо теми дослідження, або вона ґрунтується на не наукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану).

В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є некоректними, чи нс науковими або не ґрунтуються на положеннях роботи.

0

 

1

2

3

6

Якість оформлення роботи

 

 

Оформлення всіх частин курсових робіт повністю відповідає вимогам методичних вказівок щодо виконання курсових робіт ( у т.ч., зокрема, оформлення посилань на джерела та списку літератури є коректним), список літературних джерел складено відповідно з вимогами, текст роботи належно вичитано, викладено логічно та грамотно і стилістично правильно

 

 

 

5

 

Оформлення курсової роботи дозволяє прийняти її до захисту, проте мають місце граматичні чи стилістичні  помилки, або допущено некоректності в оформленні посилань на джерела чи списку літератури

0

7

Дотримання календарного плану виконання  курсової роботи

 

 

На всіх етапах виконання курсової роботи студент виконував завдання згідно із завданням затвердженим керівником;

Робота вчасно подана на кафедру у завершальному, готовому до захисту вигляді

 

 

10

 

Робота завершена і подана на кафедру у визначені терміни, однак в процесі її виконання студент допускає певні відхилення від завдання на виконання курсової роботи, або не завжди погоджував свої дії з науковим керівником

 

5

 

Курсова робота подана на кафедру у встановлені терміни, в процесі її виконання студент допустив  суттєві порушенні календарного плану виконання курсової роботи

0

 

Додаток Н

Рекомендована література 

 1. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 268 с.

 2. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь: / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “РУТА”, 2007. –328с.

 3. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с.

 4. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2009. — 723 с.

 5. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація.: Монографія. —  Житомир, ЖІТІ, 1999.-372 с.

 6. Белоусова І. А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства: монографія. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 412 с.

 7. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку:  монографія / М.М. Бенько - К. : КНТЕУ, 2010. - с. 336.

 8. Березін О.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. — 390 с. — (Вища освіта ХХІ століття). 

 9. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку:  Навч.посіб. У 2-х частинах. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928с.

 10. Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії:  Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 324 с

 11. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку:  Підручник. – 3-е вид., доп. І перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2003. – 440с.

 12. Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация.Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы:  Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с.

 13. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Сук Л.К., Сук П.Л. — К., 2008. — 507 с.

 14. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Збірник наукових праць. Випуск 1/ Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: I.I. Пилипенко(голов. ред.) та ін. -К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство» 2008-133 с.

 15. Бухгалтерський облік: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред. М.Д. Корінька]. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2009. – 495 с.

 16. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С. С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова ; [С. С. Герасименко, А. О. Єпіфанов, М. Д. Корінько та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.

 17. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи:  Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с

 18. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики:  Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / Загородній А.Г., Партин Г.О. — К., 2009. — 422 с., тв. пал., (ст. 10 пр.). 

 19. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) / Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Издательство: Кондор, 2011 172 cтр.

 20. Бухгалтерський словник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001.– 224с.

 21. Войнаренко М.П. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики :  Колективна монографія. Київ: Наукова думка, 2002, 718 с.

 22. Войнаренко М.П., Мошенський С.З., Пономарьова Н.А. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект :  Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 260 с

 23. Волкова І.А.Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 228 с.

 24. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва :  Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003.– 296 с.

 25. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.

 26. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартам: приклади та коментарі:  Практичний посібник .– К.: Лібра, 2001. – 840 с

 27. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика.: Навч. посіб.  - К.: Знання, 2006. - 351 с.

 28. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М.Облік на підприємствах малого бізнесу:Навч. посіб. — К.: Знання, 2007. — 310 с.— (Вища освіта XXI століття).

 29. Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку: Монографія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 480с.

 30. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 243 с.

 31. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 350 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

 32. Дем’яненко М.Я., Чудовець В. В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку:  Монографія. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. – 288 с.

 33. Дерій В.А. “Витрати і доходи підприємств у системі обліку і контролю” [Текст]:, видавництво ТНЕУ  “Економічна думка” (Тернопіль, 2009. – 272 с.)

 34. Дікань Л.В., Вороніна О.О. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. – 92 с.

 35. Е.П. Милявська, О.І. Жабін Облік па підприємствах малого бізнесу: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 162 с.

 36. Економіка підприємств: Підручник. Затверджено МОН / Горбонос Ф.В., Черевко Г.В. — К., 2010. — 463 с.

 37. Жиглей І.В.Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: Монографія // І.В. Жиглей. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 496 с.

 38. Задорожний Г.В., Хомин О.В. Інтелектуальне підприємництво у економіці знань: монографія. – Харків: ХНУ, 2008. – 171 с.

 39. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. №966 – ХІV

 40. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія / І.В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 440 с.

 41. Звітність підприємств: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Давидов Г.М., Шалімова Н.С. — К., 2010. — 623 с.

 42. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції [Текст]: Наукове видання. – Житомир: ПП «Рута», 2010. – 432 с.

 43. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту  : Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 343 с.

 44. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 № 24.

 45. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.1996 р. № 69

 46. Кальченко Т. В.Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографія. — К.: КНЕУ, 2006. — 248 с.

 47. Каменська Т.О. та ін. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат виробництва: Навч. посіб. / к.е.н, доцент каф. бух. обліку та аудиту ДАСОА Т.О. Каменська, д.е.н., проф., ректор ДАСОА, засл. економіст України І.І. Пилипенко, к.е.н., проф. Національного Центру обліку та аудиту ДАСОА О.Ю. Редько. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. - 128 с.

 48. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

 49. Клименко О.В  Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с

 50. Корінько М.Д., Тітаренко Г.Б. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація: Моногр. – К.: Видавництво ТОВ "Клякса", 2009. – 472с.

 51. Котенко Л.М., Польова Т.В. Облік, аудит і аналіз  нематеріальних активів: сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку: Монографія.– Харків: ХДУХТ, 2008. – 175с

 52. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Мельник Р.О. Облік у будівництві: Підручник. - К.: Знання, 2008. - 631 с.

 53. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.

 54. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий буди-нок ММД», 2008. – 230 с.

 55. Кузнецова С. А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 224 с.

 56. Кузнецова С.А. Кучеркова С.О. Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК України: Монографія. За заг. ред. С.А. Кузнецової. – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2009. – 156 с.

 57. Кузнецова С.А. Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «економіки знань» в Україні :  Монографія – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2010. – 148 с.

 58. Кундря-Висоцька О.П.Організація обліку : Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. / О.П. Кундря-Висоцька – К.: Алерта, 2007.-223 с. ISBN 978-966-8533-57-0

 59. Левченко З.М., Некрасенко Л.А., Кравець О.М., Сіренко О.В  Господарський облік в програмному середовищі «Б-ТУЗ»:- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 176 с. (з грифом МОН України)

 60. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 652 с.

 61. Лишиленко О.В.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2008. — 219 с.

 62. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 311 с.

 63. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

 64. Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку [Текст]:  Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с.

 65. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи:  –Житомир: ЖІТІ, 1998.-384 с.

 66. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект :  Монография. – Житомир: ЧП “Рута”, 2003. – 512 с.

 67. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Учебное пособие для ВУЗов  Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. / Под ред. Вахрушиной М.А., Издательство: Омега-Л, 2010 – 320 cтр.

 68. Метафизика экономики : Монография. — 2-е изд., испр. и доп. / Базилевич В.Д. — К. Знання, 2010. — 925 с.

 69. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315.

 70. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 р. N 1327

 71. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132.

 72. Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Ставкова О.П.Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

 73. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

 74. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" від 25.01.2011 р. № 27

 75. Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Галина Нашкерська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 426 с.

 76. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник /За ред. Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 368 с.

 77. Організація виробництва: Підручник. Затверджено МОН / Гриньова В.М., Салун М.М. — К.Знання,  2009. — 582 с.

 78. Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія: монографія / І.В. Орлов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 400 с.

 79. Oстап’юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН К.: Знання, 2009. — 278 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 80. Парасій-Вергуненко І.М., Бродська І.І. Оцінка вартості підприємства: обліково-аналітичні аспекти:  Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 211 с.

 81. Пасько, Т. О. Історичні аспекти розвитку подвійної парадигми бухгалтерського обліку / Т. О. Пасько // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю: зб.наук. праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – Випуск 3. – С. 275 - 280.

 82. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

 83. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і господарських організацій. Затверджено наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

 84. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ N 2755-VI, 02.12.2010 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 )

 85. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 із наступними змінами та доповненнями.

 86. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 2 «Баланс». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137

П(С)БО 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Затверджено наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 24

П(С)БО 9 «Запаси». Затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237

П(С)БО 11 «Зобов’язання». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Затверджено наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559

П(С)БО 14 «Оренда». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181

П(С)БО 15 «Дохід». Затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290

П(С)БО 16 «Витрати». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318

П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353

П(С)БО 18 «Будівельні контракти». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Затверджено наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163

П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність». Затверджено наказом Мінфіну України від 30.06.99 р. № 176

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Затверджено наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

П(С)БО 22 «Вплив інфляції». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.02.2002 р. № 147

П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». Затверджено наказом Мінфіну України від 18.06.2001 р. № 303

П(С)БО 24 «Прибуток на акцію». Затверджено наказом Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 344

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Затверджено наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39

П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.10.2003 р. № 601

П(С)БО 27 «Діяльність, що припиняється». Затверджено наказом Мінфіну України від 07.11.2003 р. № 617

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Затверджено наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами». Затверджено наказом Мінфіну України від 19.05.2005 р. № 412

П(С)БО 30 «Біологічні активи». Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790

П(С)БО 31 «Фінансові витрати». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.07 р. № 779

П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", затверджене наказом Мінфіну України від 26.08.08 р. № 1090

П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій", затверджене наказом Мінфіну України від 30.12.08 р. № 1577

 1. Понікаров В.Д. Правове забезпечення господарської діяльності: Навчальний посібник / В.Д. Понікаров, В.В. Сергієнко, С.Ф. Денисюк, О.В. Джафарова, Ж.О. Андрійченко, І.В. Ялдін, Д.В. Назаренко, О.В. Кожушко; за ред.. проф.. В.Д. Понікарова. – Харків: ФО – П Шейніна О.В., 2009. – 343с.

 2. Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інформації: монографія / Л.В. Чижевська, І.М. Вигівська, А.П. Дикий, Л.С. Скакун. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 404 с. 

 3. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні :  Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999.– с.422

 4. Ришар Ж. Бухгалтерський учет: теория и практика: Пер. с франц. / Под ред. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 2000.-208 с.

 5. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: Теорія, методологія, організація: Тези доповідей учасників IX Міжнародної наукової конференції. — K.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 324 с.

 6. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. – К., Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010 – 584 с.

 7. Садовська І.Б., Мачулка О. В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 352 с.

 8. Соколов Я.В. Бухгалтерський учет: от истоков до наших дней: Учеб.пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996, - 638с.

 9. Становлення і розвиток бухгалтерського обліку в світових цивілізаціях: історичний аспект: Навч. посібник / Укладачі: В.С.Совінський, Г.І.Ляхович, Н.М.Шостаковська, С.Р.Матейко.- Тернопіль, 2005.-287с.

 10. Стратегічний аналіз: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Давидов Г.М., Малахова В.М. — К., 2011. — 389 с.

 11. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Кіндрацька Г.І. — К., 2010. — 406 с

 12. Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст): Монографія / Ковальчук Т.Т. — К., 2011. — 255 с.

 13. Сучасні платіжні системи: Монографія / Ковальчук Т.Т., Лук’янов В.С. — К., 2010. — 190 с.

 14. Теорія бухгалтерського обліку:  монографія / Л.В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч; за заг. ред. Л.В. Нападовської. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - С. 735.

 15. Ткаченко Н. М.Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926 с.ISBN 978-966-8533-92-1

 16. Філософія: Словник-довідник: Навчальний посібник / Надольний І. Ф., Черушева Г. Б., Пархоменко В. В. та ін. — 2-е вид., доп., випр. і перероб. — К.: «Видавництво Дельта», 2009. — 284 с.

 17. Фінанси підприємств: Підручник для студентів ВНЗ, слухачів факультетів післядипломної освіти. Затверджено МОН / Слав’юк Р.А. — К., 2010. — 550 с.

 18. Фінансове право: Загальна та особлива частини: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Мацелик М.О. — К., 2011. — 815 с.

 19. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навчальний посібник М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків та ін. — К.: Знання, 2005. — 319 с.

 20. Фінансово-господарський контроль: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Дікань Л.В. — К., 2010. — 395 с.

 21. Хендриксен Е.С. Ван Бреда М.Ф. Теорія бухгалтерського учета: пер. с англ.. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997.- 576 с.

 22. Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми  теорії і практики.- Житомир, ЖІТІ, 1998.-408 с.

 23. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.

 24. Шайкан А. В.Формування інструментарію бухгалтерського обліку у стратегічному управлінні промисловим підприємством: монографія / А. В. Шайкан, Є. В. Афанасьєв. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2011. - 156 с. - ISBN 978-966-2311-41-9

 25. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень: монографія / А. В. Шайкан; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 304 c. - Бібліогр.: с. 262-287. - ISBN 978-966-483-203-5

 26. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку:Навчальний посібник К.: Знання-Прес, 2003. — 268 с.

 27. Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія / Володимир Швець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.

 28. Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с.

 29. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа, аудита: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Перспектива, 2001. - 363 с.

 30. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. – Львів: Каменяр, 2002. - 192 с.

 31. Яровенко, Г. М. Перспективи автоматизації внутрішнього контролю на підприємствах / Г. М. Яровенко // Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія / ред. А. О. Єпіфанов. – Суми, 2008. – Ч. 2. – С.166-175. 

Електронні адреси сайтів 

ww.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України.

www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України.

www.sta.gov.ua – офіційний сайт Державної податкової адміністрації України.

www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України.

www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України.

www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету міністрів України.

www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

www.lib.com.ua – Електронна бібліотека

www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

www.visnuk.com.ua – офіційний сайт Вісника податкової служби України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!