Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2611 Перелік питань для підготовки до іспиту, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Перелік питань для підготовки до іспиту, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

16. Перелік питань для підготовки до іспиту

1. Основне призначення створення страхових фондів.

2. Функції страхування.

3. Сутність інвестиційної функції страхування.

4. Захисна функція страхування і її прояви.

5. Компенсаційна функція страхування.

6. Суб'єкти страхових правовідносин і їхньої характеристики.

7. Об'єкти страхування і страховий інтерес, зв'язок між ними.

8. Зв'язок між страховою вартістю і страховою сумою.

9. Призначення страхового тарифу. Страховий платіж і його види.

10. Поняття збитку і збитку в страхуванні.

11. Франшиза, її види і джерела походження.

12. Сутність понять “страховий ризик” і “страховий випадок”.

13. Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації

14. Стан та розвиток способів здійснення страхування в Україні.

15. Комерційне страхування та особливості його здійснення.

16. Зміст і призначення основних принципів страхування.

17. Відображення принципів страхування в українському законодавстві.

18. Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин.

19. Поняття класифікації в страхуванні, її значення та критерії класифікації.

20. Форми страхових зобов'язань та їх порівняльний аналіз.

21. Принцип добровільності й особливості його реалізації у страхуванні. Види добровільного страхування.

22. Види обов'язкового страхування та основні вимоги до їх здійснення.

23. Об'єктна класифікація видів страхування, галузі та види страхування.

24. Класифікація страхування за родом небезпеки.

25. Класифікація за статусом страхувальника та спеціалізацією страховика.

26. Системи страхової відповідальності й особливості їх застосування.

27. Поняття, види, характеристика ризиків.

28. Класифікація ризиків по основних напрямках страхування.

29. Ризикові обставини і їхній зв'язок із страховим ризиком та страховим випадком.

30. Актуарні розрахунки, їхня задача й основні функції.

31. Класифікація видів актуарних розрахунків.

32. Зміст понять “нетто-ставка” і “брутто-ставка”.

33. Основні показники страхової статистики і їхнє застосування.

34. Рівняння збитковості страхової суми, частоти і ваги збитку.

35. Структура страхової премії для ризикових видів страхування.

36. Структура страхової премії для страхування життя.

37. Види страхових премій і внесків.

38. Визначення, призначення й основні задачі менеджменту ризиків.

39. Процедура ідентифікації ризиків і способи її здійснення.

40. Способи якісної і кількісної оцінки ризиків.

41. Способи керування ризиками. Визначення, оцінка їхньої придатності.

42. Поняття та основні категорії страхового ринку.

43. Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні.

44. Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова реалізації страхової послуги

45. Поняття комплексного страхового ринку і його компонент.

46. Склад структури й інфраструктури страхового ринку.

47. Прямі страхові посередники в Україні, їхні права й обов'язки.

48. Страховий ринок України.

49. Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу.

50. Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності

51. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації

52. Структура, ресурси та принципи управління страховою організацією.

53. Об'єднання страховиків та їх функціонування в Україні.

54. Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяль­ності.

55. Структура страхового законодавства в Україні та його роль в регулюванні страхової діяльності.

56. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Процедура ліцензування страхової діяльності.

57. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.

58. Класифікація й основні види особистого страхування.

59. Страхові ризики і страхові випадки для особистого страхування.

60. Обов’язкові види особистого страхування в Україні.

61. Страхування здоров’я та особливості його здійснення в Україні.

62. Класифікація видів майнового страхування.

63. Вогневе страхування і його особливості.

64. Страхування від технічних ризиків і ризиків протиправних дій.

65. Страхування транспортних засобів та вантажів

66. Страхування майна сільськогосподарських підприємств

67. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

68. Визначення об'єктів страхування для страхування відповідальності.

69. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

70. Страхування відповідальності роботодавців та товаровиробників.

71. Страхування професійної відповідальності та інші види страхування відповідальності.

72. Призначення співстрахування і перестрахування.

73. Вимоги до договорів перестрахування.

74. Відмінності факультативного й облігаторного перестрахування.

75. Договір пропорційного перестрахування і його особливості.

76. Сутність непропорційного перестрахування.

77. Особливості регулювання перестрахувальної діяльності в Україні.

78. Особливості грошового обігу в страховій компанії.

79. Види доходів страхової організації.

80. Види витрат страхової компанії.

81. Джерела прибутку для комерційної страхової компанії.

82. Особливості оподатковування страхової діяльності.

83. Особливості оподатковування діяльності страховика при страхуванні життя.

84. Основні фінансові показники страхової компанії.

85. Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.

86. Види, склад і призначення страхових резервів.

87. Методика визначення резервів при здійсненні ризикового страхування.

88. Методика визначення резервів при страхуванні життя.

89. Принципи і напрямки розміщення страхових резервів.

90. Параметри платоспроможності страховика і їхнє визначення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!