Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2481 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Бізнес-планування, ЛНУ ім. Шевченка

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Бізнес-планування, ЛНУ ім. Шевченка

« Назад

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Бізнес-планування

 

Луганськ 2014 

Рецензенти:

Могильний Г.А. кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем ЛНПУ імені Тараса Шевченка.

Нечепуренко М.С. — кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничої енергомеханіки Донбаського державного технічного університету. 

М54    Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-плануванняі»  для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форми навчання Укладачі: Завгородній Є.Є., Снітко Є.О. – Луганськ: Альма-матер, 2014. –  44 с. 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи розроблені згідно з програмою вивчення дисципліни «Бізнес-планування» передбаченої освітньою – професійною програмою підготовки бакалавра спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій». 

Рекомендовано науково-методичною радою Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № від 2014 року). 

© Завгородній Є.Є., Снітко Є.О., 2007

© Альма-матер, 2014 

Передмова 

Кожен менеджер і підприємець, починаючи свою діяльність, повинен перш за все ясно бачити перспективу своєї справи, а також потреби у фінансових, матеріальних, технічних і інтелектуальних ресурсах, визначити джерела їх отримання, розрахувати ефективність використання цих ресурсів у процесі роботи свого підприємства. Інструментом, який дозволяє все це зробити е бізнес – план.

Як правило, бізнес – план складається після того, як виконано попередню роботу із вивчення ринку, проведено дослідження сфери майбутньої діяльності і прийнято остаточні рішення щодо принципової можливості фінансування проекту.

Успіх підприємства в ринковій економіці залежить від багатьох чинників,  одним з яких є чіткий план роботи.

Запропонований методичний посібник має на меті дати особі, яка вирішила зайнятися власною підприємницькою справою, уявлення про процес планування діяльності підприємства, навчити навичок рішення економічних завдань і самостійної розробки бізнес – плану. 

1. Загальні етапи розробки та обсяг бізнес – плану 

1.1. Загальні положення 

Бізнес – план –це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно – фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт або надання послуг. Він дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на організацію та ведення власної справи, визначити потенційну прибутковість діяльності. План повинен також давати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

Для того, щоб бізнес – план виконав своє призначення, він повинен бути:

- простим та легким для розуміння;

- написаний доступною для не фахівця, в обраній сфері діяльності, мовою, без вживання великої кількості професійних термінів та визначень;

- точним, тобто розрахунковим на даних проведених досліджень ринку та адекватних розрахунків, а не на здогадках та припущеннях. 

1.2. Функції бізнес – плану 

Бізнес – план служить для виконання таких дій:

- визначення цілей бізнесу;

- одержання фінансових ресурсів;

- викладення системи доводів, які переконають інвестора у перспективності проекту;

- визначення життєздатності та майбутньої стійкості підприємства;

- створення системи кількісних та якісних показників, які оцінюватимуть результати діяльності і досягнення яких забезпечить успіх власної справи;

- передбачення ризиків підприємницької діяльності;

- оцінювання сильних та слабких сторін бізнесу. 

1.3. Загальні етапи розробки та обсяг бізнес – плану 

Запорукою успіху підприємницької діяльності є як успішний початок справи так і чіткий план дій на певний період.. Підприємцям – початківцям необхідно детально описати свою діяльність на перший рік існування підприємства та передбачити дво- або трирічну перспективу розвитку свого бізнесу. Особливо це важливо в економічних умовах, що швидко змінюються.

Процес складання бізнес – плану – це послідовне викладення системи реалізації проекту, ключових моментів, що переконають інвестора в його вигідності та доцільності фінансування.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей підприємства, для якого складається бізнес – план, існує декілька етапів, які необхідно послідовно пройти: 

*Визначення та розробка концепції бізнес – плану.

На цьому етапі підприємець повинен:

1. Здійснити пошук підприємницької ідеї

Джерелами таких ідей найчастіше є:

- вивчення запитів і побажань споживачів;

- критичний аналіз товарів, які реалізуються на ринку;

- бесіди з продавцями торгівельних закладів;

- вивчення публікацій в періодичних виданнях;

- вивчення технічної літератури та патентної інформації;

- рекламні заходи;

- бізнес – інформація ЗМІ (газети, радіо, телебачення);

- результати власних досліджень і розробок та інше.

Для пошуку підприємницьких ідей використовуються різноманітні методи:

- “мозкового штурму”;

- конференції ідей;

- “колективного блокноту”;

- контрольних запитань та інші. 

2. Вибрати сферу діяльності

Вибір сфери діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво) здійснюється з урахуванням:

- суті та спрямованості ідеї майбутнього бізнесу;

- особистих факторів (власний практичний та життєвий досвід, наявність відповідної освіти та знань);

- зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавчо заборонені сфери та види діяльності, сучасні та майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу товарів, наявність необхідних ресурсів).

3. Вибрати доцільну форму організації бізнесу

Процедура вибору організаційно – правової форми бізнесу передбачає:

- визначення форми організації бізнесу (приватний підприємець, приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з повною відповідальністю);

- визначення особливостей, переваг та недоліків кожної з цих форм.

4. Прийняти рішення щодо способу започаткування бізнесу

Традиційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:

- створення підприємства з “нуля”;

- придбання фірми (бізнесу), що вже існує;

- придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцю право на продаж або виробництво товарів чи послуг великої фірми, добре відомої споживачам.

* Чітко визначити список тих, кому буде надано бізнес – план

Потрібно показати, для кого готується бізнес – план (для внутрішнього користування, інвесторів, комерційних банків, лізингодавця). 

* Зібрати інформацію, яка потрібна для написання бізнес – плану

На цьому етапі проводиться така робота:

- збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація про майбутній бізнес;

- з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу в зовнішньому середовищі, які поділяються на три групи: загальноекономічні фактори, галузеві фактори, конкуренти;

- оцінюються сильні та слабкі сторони підприємства.

Сильні сторони – це особливі, унікальні або принаймні оригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони – це те в чому підприємство відстає від конкурентів.

* Вибір структури бізнес – плану та його розробка

Головна мета цього етапу  - довести економічну доцільність створення певного бізнесу. Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе кошти в запропонований проект.

За обсягом бізнес – план можливо поділити на три категорії:

стислий;

повний;

операційний.

Стислий бізнес – план виконується на попередньому етапі для зацікавлення потенційних інвесторів та отримання від них коментарів, які будуть корисними при написанні розгорнутого бізнес – плану.

Повний бізнес план  - висвітлює всі аспекти діяльності компанії і в той же час не повинен перевищувати 40 – 50 сторінок.

Операційний бізнес – план – це детальний план, який висвітлює всі подробиці стратегії та організації продажу, маркетингу, виробничої політики, а також містить докладні фінансові прогнози.

1.4 Загальні вимоги до написання та оформлення бізнес – плану 

Бізнес – план є першим рекламним продуктом, що презентує підприємця та його бізнес. Скласти його необхідно таким чином, щоб кожний розділ можливо було легко відшукати (починайте кожен розділ з нової сторінки).

При оформленні бізнес – плану необхідно врахувати такі зауваження:

- заголовок виділяється жирним шрифтом;

- після титульного аркуша повинна бути сторінка зі змістом документа, де вказуються всі теми, які подані в документі, і номер сторінки, на якій розпочинається огляд цієї теми;

- сторінки нумеруються арабськими цифрами (1,2,3..);

- основні розділи нумеруються арабськими або римськими цифрами;

- додатки зазначаються буквами (А, Б, В …).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!