Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2449 Положення про виконання та процедуру захисту магістерських робіт, ЛРІДУ

Положення про виконання та процедуру захисту магістерських робіт, ЛРІДУ

« Назад

Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

 

Положення про виконання та процедуру захисту магістерських робіт 

 

Львів-2015

 

Положення про виконання та процедуру захисту магістерських робіт затверджене наказом директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 05.05.2015 р. № 41 (рішення Вченої ради від 27.04.2015 р., протокол № 4/14) зі змінами, внесеними наказом директора від 09.11.2015 р. № 114 (рішення Вченої ради від 09.11.2015 р., протокол № 10/20).

ЗМІСТ 

1. Загальні положення

2. Процедура обговорення та захисту магістерської роботи

3. Структура роботи

4. Вимоги до змісту роботи

4.1. Титульний аркуш роботи

4.2. Зміст

4.3. Перелік умовних позначень,символів, скорочень і термінів (за необхідності)

4.4. Вступ

4.5. Основна частина

4.6. Висновки

4.7. Список використаних джерел

4.8. Додатки

5. Правила оформлення роботи

5.1. Загальні вимоги

5.2. Нумерація

5.3. Ілюстрації

5.4. Таблиці

5.5. Формули

5.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерел

5.7. Додатки

5.8. Анотація українською та англійською мовами

5.9. Електронний варіант роботи

6. Додатки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Виконання магістерської роботи (далі – робота) є завершальним етапом навчання слухачів спеціальностей в галузі знань «Державне управління» Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ЛРІДУ) та має на меті:

- систематизацію, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та їх використання для розв’язання конкретних наукових, управлінських і соціальних проблем;

- дослідження сучасних проблем державного управління і місцевого самоврядування;

- удосконалення навиків самостійної роботи та опанування методикою досліджень у розв’язанні запропонованої в роботі проблематики;

- визначення рівня аналітичних навиків і підготовленості слухачів до самостійної роботи в органах і установах державного управління.

Розподіл слухачів між кафедрами для виконання магістерських робіт здійснюється відповідно до обраних тем магістерських робіт і спеціалізацій. Кафедра, випускова за спеціалізацією, на своєму засіданні визначає слухачеві тему і керівника магістерської роботи, які затверджуються наказом директора ЛРІДУ.

Науково-педагогічний працівник може здійснювати керівництво виконанням не більше ніж 5 магістерських робіт однієї спеціальності за навчальний рік.

До керівництва магістерськими роботами слухачів випускова кафедра може залучати науково-педагогічних працівників інших кафедр, які не є випусковими за спеціалізаціями. При цьому першочергово до керівництва магістерськими роботами залучаються доктори і кандидати наук за науковими спеціальностями в галузі науки «Державне управління». Крім того, за поданням випускової кафедри, науковими керівниками можуть призначатися державні службовці чи посадові особи місцевого самоврядування, які мають науковий ступінь та займають посади не нижче IV категорії.

Науковий керівник магістерської роботи керує виконанням магістерської роботи, в т.ч.:

- формує разом із слухачем план магістерської роботи;

- консультує з методів дослідження;

- контролює процес самостійної роботи слухача;

- надає допомогу в розробці календарного графіка виконання магістерської роботи;

- рекомендує необхідну літературу, довідкові та статистичні матеріали, інші джерела для опрацювання за темою роботи;

- проводить систематичні, визначені графіком консультації;

- контролює хід виконання роботи частинами та загалом (етапний контроль).

Робота виконується українською мовою кожним слухачем самостійно.

Тематика магістерських робіт (в т.ч. за пропозиціями слухачів) визначаються кафедрами ЛРІДУ. При формулюванні тематики магістерських робіт кафедри повинні враховувати зміст паспортів спеціальностей наукової галузі «Державне управління» та напрями наукових досліджень кафедр.

Для якісного формулювання теми роботи слухачі подають на кафедри заяви про обрану спеціалізацію та тему магістерської роботи. Заяви приймаються випусковими кафедрами за спеціалізаціями після їх реєстрації в навчально-методичному відділі.

Уточнені теми магістерських робіт та наукові керівники затверджуються наказом директора як правило за два місяці до початку атестації.

Тематика магістерських робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному станові та перспективам розвитку державного управління, а за своїм змістом – розкривати визначені завдання. Робота, представлена на здобуття кваліфікації магістра за спеціальностями галузі знань «Державне управління», має сприяти вирішенню конкретних економічних, соціальних, правових, політичних завдань або комплексу прикладних завдань.

Обов’язковими умовами роботи є: конкретний прикладний характер результатів дослідження; вирішення проблеми на підставі інтеграції спеціальних знань із глибоким розумінням суті державного управління. Висновки роботи мають бути обґрунтованими. Окрім цього, в роботі мають бути подані відомості щодо практичного застосування одержаних результатів дослідження.

Бажано, щоб назва роботи була короткою, відповідала обраній спеціалізації та суті управлінської проблеми (задачі) що вирішується. Іноді, для більшої конкретизації, до назви варто додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Потрібно уникати назв, що розпочинаються зі слів «Дослідження питання», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» і т, ін., в яких не відображено достатньою мірою суті проблеми. У роботі необхідно стисло, логічно та аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

При виконанні роботи слухачам необхідно посилатися на наукову літературу та джерела, з яких взято фактичні дані, висновки чи узагальнення. Використовуючи в роботі ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були видані публікації, слухачеві необхідно відзначити цей факт у роботі.

Етапний контроль за виконанням магістерської роботи здійснює науковий керівник і випускова кафедра за спеціалізацією.

На завершену роботу науковий керівник складає письмовий відгук за встановленою формою.

Слухачам денної форми навчання у третьому семестрі може надаватися один день на тиждень вільний від занять для виконання магістерської роботи.

Кожна робота, після завершення її підготовки, скеровується кафедрою на зовнішню рецензію в органи влади, або споріднені кафедри вищих навчальних закладів. Рецензія є інформацією для екзаменаційної комісії про якість роботи. Вона повинна мати оцінку роботи за шкалою ECTS. Негативна рецензія не є підставою для відхилення магістерської роботи від захисту.

Після успішного обговорення на кафедрі та отримання відгуку наукового керівника і рецензії, робота візується завідувачем випускової кафедри за спеціалізацією та допускається до офіційного захисту.

У випадку ухвалення кафедрою рішення про недопуск магістерської роботи до захисту, її захист переноситься на наступний рік і це зумовлює зміну теми магістерського дослідження та можливість зміни наукового керівника.

Слухач зобов’язаний подати роботу (в одному примірнику, який має вигляд спеціально підготовленого рукопису в твердій палітурці з її електронним варіантом, рецензією та відгуком наукового керівника) секретарю комісії не пізніше як у день складання ним екзамену (до його початку). У разі неподання слухачем роботи, оформленої відповідно до вимог, слухач до складання екзамену не допускається рішенням екзаменаційної комісії відповідним записом у протоколі.

До атестації не допускаються слухачі, які вчасно (у день екзамену) не подали магістерської роботи, оформленої відповідно до вимог даного положення, або мають академічну чи фінансову заборгованість.

Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Обов’язковою умовою допуску слухача до атестації є обговорення магістерської роботи випусковою кафедрою за спеціалізацією.

Обговорення магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні кафедри. Дата і час обговорення магістерських робіт визначається випусковими кафедрами за спеціалізаціями. Зведений графік проведення обговорення магістерських робіт формується деканатом, затверджується деканом факультету і доводиться до відома науково-педагогічних працівників та слухачів шляхом розміщення на дошках оголошень і веб-сайті ЛРІДУ.

Процедура обговорення визначається факультетом та випусковими кафедрами за спеціалізаціями.

На засіданні випускової кафедри за спеціалізацією проводиться оцінювання готовності кожної магістерської роботи щодо змісту і форми та ухвалюється рішення про допуск роботи до захисту. Витяги з протоколів засідань кафедр про результати обговорення та допуску до офіційного захисту магістерських робіт подаються деканові факультету не пізніше ніж за 5 днів до початку атестації.

Дати захисту магістерських робіт зазначаються у графіку засідань екзаменаційних комісій, який затверджується наказом директора ЛРІДУ та доводиться до відома голів, членів комісій і слухачів шляхом розміщення на сайті ЛРІДУ.

Процедура захисту складається з:

а) короткої (до 10 хв.) доповіді автора, в якій стисло викладаються мета, зміст проведеного дослідження та питання, що виносяться на захист, конкретні висновки і пропозиції, викладені у роботі, даються відповіді на зауваження наукового керівника, рецензента. Основні положення магістерської роботи повинні бути представлені наглядно з використанням мультимедійного проектора або проілюстровані за допомогою слайдів, плакатів, комплектів роздаткових демонстраційних матеріалів для кожного члена екзаменаційної комісії;

б) обговорення роботи, під час якого слухач відповідає на запитання членів екзаменаційної комісії.

Після закінчення захисту проводиться підсумкове засідання екзаменаційної комісії, яка оцінює магістерську роботу кожного слухача (за 100-бальною шкалою):

- «відмінно (91-100, А)» виставляється за ґрунтовно виконану роботу, відповідно до стандартних вимог у випадку, коли слухач вільно володіє матеріалом обраної теми, оперує науковою термінологією, використовує і дає критичну оцінку широкого кола наукових джерел, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень, вміло поєднує теоретичні надбання з практикою, а його робота виконана з дотриманням усіх необхідних вимог;

- «дуже добре (81-90, В)» виставляється за ґрунтовно виконану роботу, коли слухач  вільно володіє матеріалом обраної теми, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень, але на достатньому рівні оперує науковою термінологією;

- «добре (71-80, С)» виставляється за ґрунтовно виконану роботу, сумлінну підготовку до захисту, вмілий виклад і знання матеріалу. Однак на захисті слухач допускає певні неточності в трактуванні окремих проблемних питань, відчуває труднощі в їх теоретичному узагальненні чи практичному аналізі або не використав достатньої кількості наукових джерел;

- «задовільно (61-70, D)» виставляється, якщо слухач виконав роботу відповідно до вимог, орієнтується в даній темі, але не може достатньо аргументовано сформулювати висновки, вміло пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі досліджуваних завдань, не достатньо переконливо і впевнено захищає роботу;

- «достатньо (51-60 Е)» виставляється, якщо слухач виконав роботу відповідно до вимог, але є помилки в оформленні роботи, під час захисту не може логічно викласти опрацьований матеріал;

- «незадовільно (31-50 FX)» виставляється у випадку, коли робота має суттєві недоліки, виконана з відступом від встановлених вимог, а її автор не орієнтується в питаннях теми, не опанував мінімум наукових джерел.

Підсумкова оцінка може бути знижена за:

- невідповідності в оформленні роботи – до 20 балів;

- відмову слухача враховувати зауваження керівника – до 15 балів;

- відсутність презентаційних матеріалів – до 15 балів.

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення та пропозиції, можуть бути рекомендовані екзаменаційною комісією для опублікування або доповідей і повідомлень на науково-теоретичних чи науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах. Кращі магістерські роботи можуть бути рекомендовані для участі у конкурсах магістерських робіт.

У разі наявності у магістерській роботі академічного плагіату (оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання), робота знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту. Рішення про зняття з розгляду роботи, у якій виявлено порушення авторських прав (академічний плагіат) ухвалюється випусковою кафедрою за спеціалізацією або екзаменаційною комісією.

 

3. СТРУКТУРА РОБОТИ 

Магістерська робота складається з:

- титульного аркуша;

- змісту;

- переліку умовних скорочень (за необхідності);

- вступу;

- основної частини;

- висновків;

- списку використаних джерел;

- додатків (за необхідності).

- анотації українською та іноземною мовами (для слухачів денної форми навчання).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!