Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2448 Оформлення магістерських дипломних робіт з курсу Управління проектами, ЛДУБЖ

Оформлення магістерських дипломних робіт з курсу Управління проектами, ЛДУБЖ

« Назад

Етап 3. Оформлення роботи

Вхідні дані етапу

Текст дипломної роботи

 

Вихідні дані етапу

 

Оформлення дипломної роботи

 

Виконавець етапу

 

Студент

 

Відповідальний за етап

 

Керівник роботи

 

Вимоги до строків

 

До затвердженої наказом дати попереднього захисту

 

Оформлення роботи є важливим етапом виконання дипломної роботи. Від якості оформлення дипломної роботи залежить загальне враження та оцінка роботи.

Титульний лист, завдання, план-графік, анотація – оформлюються згідно з наведеними у додатках шалонами.

Інший текст роботи має відповідати наступним вимогам.

Розмір сторінки – А4. Шрифт основного тексту – Times New Roman 14. Виділення курсивом або затемненням допускається для ключових слів та словосполучень. Шрифт заголовків – Arial (відповідно до рівня заголовка). Інтервал між рядками – 1,5. Інтервал між абзацами – відсутній. Відступ першого рядка абзацу – 1 см.

Кожний розділ роботи має починатися з окремої сторінки. На аркушах слід дотримуватися наступних полів: зверху, справа та знизу – 2 см., зліва – 3 см. Орієнтація аркушів – книжкова. При необхідності розміщення великих таблиць або малюнків – допускається альбомна орієнтація.

Нумерація сторінок виконується арабськими цифрами в правому нижньому куті.

Усі ілюстрації (схеми, діаграми тощо) нумерують послідовно в межах розділу, розділяючи крапкою номер розділу і порядковий номер рисунка. Номер і назву рисунка дають під графічним зображенням. Усі ілюстративні матеріали розміщують відразу після посилання на них, яке беруть у квадратні дужки. Роботу не слід перенасичувати ілюстративним матеріалом.

При цитуванні необхідна абсолютна відповідність тексту джерела. На інформацію, що цитується, дається посилання.

Формули нумерують арабськими цифрами. Порядковий номер наводять в круглих дужках поряд з формулою. Він має складатися з номера розділу й порядкового номера формули, розділених крапкою.

На титульному аркуші повинні бути підписи студента і наукового керівника роботи, на останній сторінці – дата закінчення роботи і підпис виконавця роботи.

Робота переплітається в тверду обкладинку. 

Етап 4. Підготовка доповіді

Вхідні дані етапу

Оформлена дипломна робота

 

Вихідні дані етапу

 

Текст доповіді, ілюстраційний матеріал

 

Виконавець етапу

 

Студент

 

Відповідальний за етап

 

Керівник роботи

 

Вимоги до строків

 

До затвердженої наказом дати захисту

 

Доповідь є важливим елементом дипломної роботи. Якість доповіді впливає на загальну оцінку дипломної роботи.

Під час доповіді обов’язково використовувати ілюстраційний матеріал, оформлений за допомогою програми MS Power Point. 

Етап 5. Отримання відгуку та рецензії

Вхідні дані етапу

Оформлена дипломна робота

 

Вихідні дані етапу

 

Відгук на роботу, рецензія на роботу

 

Виконавець етапу

 

Студент, керівник роботи, рецензент

 

Відповідальний за етап

 

Керівник роботи

 

Вимоги до строків

 

До затвердженої наказом дати захисту

 

На підставі переданої студентом на ознайомлення керівнику дипломної роботи, останній готує відгук. Рекомендована структура відгуку:

 • Тема роботи

 • ПІБ студента (студентки)

 • Інститут

 • Група

 • Оцінка змісту роботи

 • Оцінка оформлення роботи

 • Оцінка студента під час виконання роботи

 • Оцінка здатності студента до практичної діяльності

 • Загальна оцінка роботи

 • Керівник роботи (ПІБ, посада, підпис)

 • Дата надання відгуку 

Рецензія на дипломну роботу отримується студентом у рецензента (рекомендованого кафедрою або обраного самостійно і погодженого с керівником роботи), якому представляється завершена та оформлена дипломна робота. Рекомендована структура рецензії:

 • Тема роботи

 • Автор роботи

 • Актуальність

 • Наукова новизна

 • Якість аналізу проблеми

 • Практична цінність висновків і рекомендацій

 • Недоліки

 • Загальний висновок і оцінка

 • Відомості про рецензента (ПІБ, посада, підпис)

 • Печатка організації, де працює рецензент

 • Дата надання рецензії 

Рецензентами можуть виступати провідні науковці та практики, що тісно пов’язані з проблематикою теми дипломної роботи. Якщо рецензент працює поза межами ВНЗ, рецензія завіряється печаткою організації, де він працює. 

Етап 6. Отримання дозволу на захист

Вхідні дані етапу

Оформлена дипломна робота, текст доповіді, ілюстраційний матеріал, відгук, рецензія

 

Вихідні дані етапу

 

Дозвіл на захист у вигляді візи на титульному аркуші дипломної роботи

Виконавець етапу

 

Студент

 

Відповідальний за етап

 

Завідувач кафедрою

 

Вимоги до строків

 

За 10 днів до затвердженої наказом дати захисту

 

Отримання дозволу на захист є обов’язковим етапом процессу дипломування. Завідувач кафедри на підставі ознайомлення з напрацюваннями студента приймає рішення про дозвіл, або відмову у дозволі студенту на захист роботи. 

Дипломна робота до захисту не допускається якщо:

 1. представлена керівнику на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, встановлених регламентом;

 2. написана на тему, що не була своєчасно затверджена наказом по університету;

 3. виконана не самостійно;

 4. структура не відповідає вимогам;

 5. зміст роботи не розкриває її теми;

 6. робота не переплетена у тверду обкладинку;

 7. робота недбало оформлена;

 8. відсутні рецензія;

 9. відсутній відгук керівника;

 10. відсутній допуск деканату. 

Етап 7. Захист дипломної роботи

Вхідні дані етапу

Оформлена дипломна робота, текст доповіді, ілюстраційний матеріал, відгук, рецензія

 

Вихідні дані етапу

 

Оцінка дипломування

 

Виконавець етапу

 

Студент, Державна екзаменаційна комісія

 

Відповідальний за етап

 

Голова державної екзаменаційної комісії

 

Вимоги до строків

 

Відповідно до графіку захисту

 

Захист дипломної роботи є публічним. Оцінювання роботи проводиться Державною екзаменаційною комісією. Оцінка формується як середня між оцінок, виставлених головою і членами комісії.

У процесі визначення оцінки враховуються такі важливі показники, як :

 • актуальність обраної теми;

 • чіткість формування мети і завдань магістерської дипломної роботи;

 • структура і логіка побудови плану роботи;

 • якість і глибина теоретико-методичного та практичного аналізу проблем;

 • наявність критичного огляду літературних джерел;

 • системність та глибина аналізу матеріалів організації;

 • актуальність та обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення ефективності управління проектом ( об’єкта дослідження);

 • дотримання вимог до оформлення магістерської дипломної роботи;

 • наявністьтаінформаційназмістовністьілюстративних матеріалів для захисту магістерської дипломної роботи;

 • змістовність доповіді дипломника про основні результати дослідження;

 • правильність та чіткість відповідей на запитання членів ДЕК;

 • зауваження і пропозиції, що містіть зовнішня рецензія та відзив керівника. 

План захисту дипломних робіт затверджується наказом завідувача кафедри. На кожний день захисту, вказаний у плані, формується перелік студентів.

Захист проходить у відповідності до списку. Студент відсторонюється від захисту у випадку запізнення без поважних причин. За рішенням голови екзаменаційної комісії захист може бути перенесено на наступний день.

За рішенням Державної екзаменаційної комісії захист дипломної роботи можна проводити на підприємстві, за матеріалами якого вона виконувалась. 

Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути стислою і змістовою. Необхідно охарактеризувати об’єкт дослідження і зробити висновки. Потім потрібно викласти суть запропонованих заходів та обґрунтувати їхню ефективність. Під час доповіді необхідно звертати увагу слухачів на демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст.

Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії та присутніх на захисті. Далі зачитують відзив керівника і зовнішню рецензію. Насамкінець студенту надається слово для відповіді на зауваження керівника і рецензента роботи. Після закритого засідання голова комісії оголошує результати захисту. 

Таблиця 2

Критерії оцінки дипломної роботи

Національна шкала

Бали

Пояснення

 

5

90-100

дипломна робота є бездоганною в усіх відношеннях і має практичне значення або містіть елементи наукової новизни, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно зі знанням справи, відзиви і рецензії позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні

4

75-89

тему дипломної роботи розкрито, але є окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не наведені; недостатньо використані інформаційні матеріали; є окремі зауваження в рецензії та відзивах; доповідь логічна, проголошена вільно; відповіді на запитання членів ДЕК взагалі правильні; робота оформлена у межах вимог

3

60-74

тема дипломної роботи в основному розкрита, але нечітко сформульована мета роботи: теоретичний розділ має виражений компілятивний характер; добір ілюстративних матеріалів не завжди обґрунтований; заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо; рецензія і відзиви містять окремі зауваження; доповідь прочитана за текстом; не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні; є зауваження щодо оформлення магістерської дипломної роботи.

 

Захист не зараховано

менш 60

нечітко сформульовано мету роботи, розділи погано пов’язані між собою, відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел, аналіз виконано поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Запропоновані заходи не результативні, обґрунтування неповне, є недоліки в оформлені роботи, ілюстрації відсутні, доповідь прочитана за текстом, відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

  

Список використаних джерел 

1. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Управление закупками в проектах: В 2 т. / Украинская ассоциация управления проектами, УкрИНТЭИ. - К.: УкрИНТЭИ, 1999. Т.1. - 188 с.,Т.2. - 196 с

2. Воропаев В.И. Управление проектами в России / РАУП СОВНЕТ. -М.: Аланс -1995. - 225 с.

3. В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. Как управлять проектами. М.: СИНЕРГ-ГЕО. 1997. – 187 с.

4. Керівництво з питань проектного менеджменту. – Довідник. Українська асоціація управління проектами. К.:ВІПОЛ, 1999.-198с.

5. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. В 3-х частях. — М., 1992.

6. Месхон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер.с англ. - М.: Дело 1992. - 702 с.

7. Управление проектами: Учебник для студентов эконом. направлений /Под ред.В.Д.Шапиро. Спб: Два Три. - 1996. - 610 с.

8. Управление — это наука и искусство: А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тэйлор, Г.Форд: Пер. с англ.—М. .: Республика, 1992. - 351 с.

9. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. В 2-х томах. — К., 1993.

10. Belanger, Thomas C., “Choosing a Project Life Cycle,” Field Guide to Project Management, pp 61-73. David I. Cleland, Ed. New York: Wiley. 1998.

11. Burnett, Nicholas R., and Robert Youker, “Analyzing the Project Environment,” CN-848, July 1980. The World Bank Institute Course Note Series. Washington, DC: The World Bank Institute.

12. www.abcdef.com/articles/article1.html - Г.Керзнер. „Моделі і методи управління проектами”

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!