Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2425 Розробка схеми автоматизації, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Розробка схеми автоматизації, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

2.3. Розробка схеми автоматизації

2.3.1 Мета роботи

Ознайомитися з вимогами до формування документів з рішень по технічному забезпеченню автоматизованої системи, зокрема – схеми автоматизації за стандартами і керівними документами на автоматизовану систему, та з вимогами до формування опису комплексу технічних засобів (КТЗ).

Навчитися використовувати програмні (інструментальні) засоби проектування і розробки проектної документації при формуванні та оформленні документів. 

2.3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу і лекційний матеріал з дисципліни.

Лабораторна робота «Розробка схеми автоматизації» присвячена вивченню загальних підходів до проектування елементів технічного забезпечення автоматизованих систем для задач за індивідуальним завданням (за темою курсової роботи з дисципліни «Теорія інформаційних систем»).

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно провести вибір програмних інструментальних засобів розробки необхідних схем і опису проектних рішень.

До складу КТЗ входять:

- модулі та пристрої реєстрації, накопичення і підготовки інформації;

- засоби передачі інформації;

- модулі обробки і зберігання інформації;

- модулі і пристрої видачі та відображення вихідної інформації.

Схема автоматизації містить:

- спрощене зображення об’єкта або його частини, для якого складається схема;

- засоби технічного забезпечення, що беруть участь у процесі, відображеному на схемі за виключенням допоміжних пристроїв і апаратури (джерел живлення, реле, магнітних пускачів тощо);

- функціональні зв’язки між будь-якими засобами технічного забезпечення;

- зовнішні функціональні зв’язки засобів технічного забезпечення з іншими технічними засобами;

- таблиці застосування в схемі умовних визначень, що не передбачені діючими стандартами.

На схемі припускаються необхідні текстові пояснення.

Опис КТЗ містить:

- загальні положення;

- структуру КТЗ;

- засоби обчислювальної техніки;

- апаратуру передачі даних.

Для опису загальних положень при виборі КТЗ наводять вихідні дані до проектування технічного забезпечення АС.

При описі структури КТЗ треба навести обґрунтування вибору структури КТЗ (у тому числі технічних рішень з обміну даними з технічними засобами інших систем), опис функціонування КТЗ (в тому числі в пускових і аварійних режимах), опис розташування КТЗ на об’єкті автоматизації з урахуванням вимог техніки безпеки і дотримання технічних умов експлуатації технічних засобів, обґрунтування методів захисту технічних засобів від механічних, теплових, електромагнітних та інших впливів, захисту даних (в тому числі від несанкціонованого доступу до них і забезпечення заданої вірогідності даних в процесі функціонування КТЗ).

Описуючи засоби обчислювальної техніки, наводять обґрунтування та опис основних рішень з вибору типу ЕОМ, типу периферійних технічних засобів (в тому числі засобів збору, підготовки, контролю, реєстрації, збереження і відображення інформації), обґрунтування рішень в потребі кількості технічних засобів і в потребі носіїв даних, опис рішень з розміщення технічних засобів на робочих місцях персоналу, обґрунтування кількості персоналу, що забезпечує функціонування технічних засобів в різних режимах.

Для опису апаратури передачі даних наводять обґрунтування та опис рішень з вибору засобів телеобробки і передачі даних (в тому числі рішень з вибору каналів зв’язку та їх числа), опис рішень з вибору технічних засобів, що забезпечує сполучення з каналами зв’язку, вимоги до каналів зв’язку, що орендуватимуться, відомості про розміщення абонентів і об’ємно-часові характеристики даних, що передаються, основні показники надійності, вірогідності та інші технічні характеристики засобів телеобробки і передачі даних. 

2.3.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи 

Для виконання лабораторної роботи на комп’ютері студентами можуть бути використані інструментальні засоби проектування (наприклад, MS Visio, Net Cracker та ін.).

Для формування текстової частини опису комплексу технічних засобів автоматизованої системи треба використовувати будь-який текстовий редактор, наприклад, MS Word. 

2.3.4. Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

Індивідуальне завдання для виконання лабораторної роботи обирається студентом згідно з темою курсової роботи. Матеріали, підготовлені за результатами виконання лабораторних робіт, включаються до пояснювальної записки курсової роботи.

Виконання лабораторної роботи «Розробка схеми автоматизації» пропонується проводити під час позааудиторної самостійної роботи.

Під час аудиторних лабораторних робіт планується перевірка підготовлених матеріалів викладачем, коригування матеріалів викладачем і студентом (за необхідністю), складання і захист матеріалів лабораторної роботи.

Під час виконання рекомендується:

- обрати необхідні для формування та оформлення документів програмні продукти;

- оформити згідно з вимогами стандартів [2,5] схему автоматизації підрозділу підприємства (організації), для якого вирішується задача;

- сформувати опис комплексу технічних засобів згідно з вимогами стандартів [2,5];

- оформити звіт про виконання роботи. 

2.3.5 Зміст звіту 

За підсумками лабораторної роботи «розробка схеми автоматизації» кожний студент групи оформляє індивідуальний звіт, що включає до свого складу:

- інформацію про виконавця роботи на першому листі звіту, а саме – прізвище та ініціали студента, шифр групи, номер і тему роботи, дату виконання роботи;

- індивідуальне завдання (згідно з темою курсової роботи);

- оформлену схему автоматизації;

- сформований матеріал опису КТЗ.

Звіт має бути сформований та оформлений за вимогами стандарту [1] і представлений викладачеві. 

2.3.6 Контрольні запитання та завдання 

  1. Дайте визначення технічного забезпечення АС.

  2. Що входить до складу КТЗ?

  3. Що є елементами на схемі автоматизації?

  4. Що є зв’язками на схемі автоматизації?

  5. Яку інформацію містить опис КТЗ?

  6. Наведіть приклади програмних інструментальних засобів розробки необхідних схем автоматизації і опису проектних рішень.

  7. Які стандарти використовуються для оформлення схеми автоматизації підрозділу підприємства (організації), для якого вирішується задача?

  8. Які стандарти використовуються для формування опису комплексу технічних засобів?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!