Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2422 Розробка документа Опис постановки задачі, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Розробка документа Опис постановки задачі, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

1.4. Розробка документа «Опис постановки задачі (комплексу задач) автоматизованої системи конкретного призначення»

1.4.1 Мета роботи 

Ознайомитися з вимогами керівних документів для розробки документа «Опис постановки задачі (комплексу задач)». Навчитися складати й оформляти документ «Опис постановки задачі (комплексу задач)». 

1.4.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Документ «Опис постановки задачі (комплексу задач)» виконується відповідно до діючих керівних документів РД-50-34.698-90 [2].

Документ містить такі розділи:

- характеристика задачі (комплексу задач);

- вихідна інформація;

- вхідна інформація.

У розділі «Характеристика задачі (комплексу задач)» приводять:

- призначення задачі (комплексу задач);

- перелік об'єктів (технологічних об'єктів керування, підрозділів підприємства і т.п.), при керуванні (управлінні) якими вирішують задачу (комплекс задач);

- періодичність і тривалість вирішення;

- умови, за яких припиняється вирішення задачі (комплексу задач) автоматизованим способом (при необхідності);

- зв'язок даної задачі (даного комплексу задач) з іншими задачами (комплексами задач) автоматизованої системи;

- посади осіб і (чи) найменування підрозділів, що визначають умови і тимчасові характеристики конкретного вирішення задачі (якщо вони не визначені загальним алгоритмом функціонування системи);

- розподіл дій поміж персоналом і технічними засобами при різних ситуаціях рішення задачі (комплексу задач).

Розділ «Вихідна інформація» містить:

- перелік і опис вихідних повідомлень;

- перелік і опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень (показників, реквізитів та їхніх сукупностей, сигналів керування) чи посилання на документи, що містять ці дані.

В описі з кожного вихідного повідомлення необхідно вказувати:

- ідентифікатор;

- форму представлення повідомлення (документ, відеокадр, сигнал керування) і вимоги до неї;

- періодичність видачі повідомлення;

- терміни видачі й припустимий час затримки рішення;

- одержувачів і призначення вихідної інформації.

Пропонується перелік вихідних повідомлень та їхній опис надавати у вигляді таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 – Перелік вихідних повідомлень задачі

Повне наймену-вання

Ідентифі-катор

Форма представ-лення

Перио-дичність

і терміни видачі

Допусти-мий час затримки

Одержувачі і призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В описі з кожної структурної одиниці інформації необхідно вказувати:

- найменування;

- ідентифікатор вихідного повідомлення, що містить структурну одиницю інформації;

- вимоги до точності і надійності обчислення (при необхідності).

Пропонується опис структурних одиниць з кожного повідомлення представляти у вигляді таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 – Опис структурних одиниць вихідного повідомлення задачі

Повне наймену-вання

Ідентифі-катор

Тип інформа-

ції

Загальна кількість символів

Формат представ-ленння

Точність обчислення і представ-лення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ «Вхідна інформація» має містити:

- перелік і зміст вхідних повідомлень;

- перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень або посилання на документи, що містять ці дані.

В описі з кожного вхідного повідомлення необхідно вказувати:

- ідентифікатор;

- форму представлення;

- терміни і частоту надходження.

Пропонується перелік вхідних повідомлень та їхній опис приводити у вигляді таблиці 1.9.

Таблиця 1.9 – Перелік і опис вхідних повідомлень задачі

Повне

найменування

Ідентифі-катор

Форма представ-лення

Тимчасові інтервали і частота одержання

Джерело

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В описі з кожної структурної одиниці інформації вхідних повідомлень необхідно вказувати:

- найменування;

- необхідну точність її числового значення (при необхідності);

- джерело інформації (документ, відеокадр, пристрій, інформаційна база на машинних носіях та ін.);

- ідентифікатор джерела інформації.

Пропонується опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень приводити у виді таблиці 1.10. 

Таблиця 1.10 – Опис структурних одиниць вхідного повідомлення задачі

Повне найме-нування

Джерело інфор-мації

Тип інформа-ції

Загальна кількість символів

Формат представ-лення

Точність представ-лення

Спосіб введен-ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускається представляти у вигляді додатків ілюстративний матеріал, таблиці, текст допоміжного характеру, а також документи, що мають самостійні позначення (креслення форм документів, опис масивів інформації, опис алгоритму, схеми та ін.) 

1.4.3 Порядок виконання роботи 

Ознайомитися з розділом 1, пунктом 2.6 «Опис постановки задачі (комплексу задач)» документа РД-50-34.698-90 [2].

Скласти документ «Опис постановки задачі (комплексу задач)» для обраної задачі (комплексу задач).        

1.4.4 Звіт про роботу

Звітом про роботу є оформлений відповідно до діючого стандарту [2] документ «Опис постановки задачі (комплексу задач)» для обраної задачі (комплексу задач).

Зразок форми титульного аркуша документа «Опис постановки задачі» наведено в Додатку В.

Оформлення звіту з практичного заняття необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 [1]. 

1.4.5 Контрольні запитання і завдання 

  1. Яке призначення має документ «Опис постановки задачі»?

  2. Яку структуру має документ «Опис постановки задачі»?

  3. Яку інформацію містить розділ «Характеристика задачі»?

  4. Яку інформацію містить розділ «Вихідна інформація»?

  5. Яку інформацію містить розділ «Вхідна інформація»?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!