Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2420 Розробка документа Звіт про проведені роботи, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Розробка документа Звіт про проведені роботи, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

1.2. Розробка документа «Звіт про проведені роботи на передпроектній стадії «Формування вимог» при розробці елемента (задачі, комплексу задач, підсистеми) автоматизованої системи конкретного призначення» 

1.2.1 Мета роботи 

Ознайомитися з вимогами стандартів при проведенні передпроектного обстеження об'єкта на стадії «Формування вимог» з метою автоматизації задачі (комплексів задач, підсистеми) автоматизованої системи конкретного призначення. Навчитися обґрунтовувати необхідність автоматизації та виділяти функціональні задачі, що вимагають автоматизації. Навчитися складати і оформляти документ «Звіт про проведенні роботи на передпроектній стадії «Формування вимог»при розробці елемента автоматизованої системи». 

1.2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

На стадії проектування «Формування вимог до автоматизованої системи» проводять обстеження об'єкта, досліджують інформаційні потоки, вивчають документообіг, проводять аналіз функціональних задач, що виконуються в підрозділах організації (на підприємстві). За підсумками обстеження і вивчення об'єкта (предметної області) розробляють звіт про проведені роботи (під час передпроектного обстеження об'єкта) на стадії «Формування вимог до автоматизованої системи (або до елементів автоматизованої системи)».

Основна частина звіту містить такі розділи:

- характеристика об'єкта і результатів його функціонування;

- опис існуючої інформаційної системи;

- опис недоліків існуючої інформаційної системи;

- обґрунтування необхідності удосконалювання інформаційної системи об'єкта;

- мета, критерії й обмеження створення автоматизованої системи;

- функції і задачі автоматизованої системи, що створюється;

- висновки і пропозиції.

У розділі «Характеристика об'єкта і результатів його функціонування» описують тенденції розвитку об'єкта, вимоги до обсягу, номенклатури та якості результатів його функціонувати, а також характер взаємодії об'єкта із зовнішнім середовищем.

При виявленні фактичних показників функціонування об'єкта визначають існуючі показники й тенденції їхньої зміни в часі.

Розділ «Опис існуючої інформаційної системи» містить опис функціональної й інформаційної структури системи, якісних і кількісних характеристик, що розкривають взаємодію її елементів у процесі функціонування.

У розділі «Опис недоліків існуючої інформаційної системи» приводять результати діагностичного аналізу, при якому оцінюють якість функціонування й організаційно-технологічний рівень системи, виявляють недоліки в організації й технології функціонування інформаційних процесів і визначають ступінь їхнього впливу на якість функціонування системи.

B розділі «Обґрунтування необхідності удосконалювання інформаційної системи об'єкта» при аналізі відповідності показників функціонування об'єкта пропонованим вимогам оцінюють ступінь відповідності прогнозованих показників необхідним і виявляють необхідність удосконалювання інформаційної системи шляхом створення автоматизованої системи.

Розділ «Мета, критерії й обмеження створення автоматизованої системи» містить:

- формулювання виробничо-господарських, науково-технічних і економічних цілей і критеріїв створення автоматизованої системи;

- характеристику обмежень із створення автоматизованої системи.

Розділ «Функції і задачі автоматизованої системи, що створюється» містить:

- обґрунтування вибору переліку функцій, які необхідно автоматизувати, і комплексів задач з вказівкою черговості впровадження;

- вимоги до характеристик реалізації функцій і задач згідно з діючими нормативно-технічними документами, що визначають загальні технічні вимоги до автоматизованої системи конкретного призначення,

- додаткові вимоги до автоматизованої системи в цілому та її частин, що враховують специфіку автоматизованої системи, яка створюється.

Розділ «Очікувані техніко-економічні результати створення автоматизованої системи» містить:

- перелік основних джерел економічної ефективності одержуваних у результаті створення автоматизованої системи (у тому числі економію виробничих ресурсів, поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці тощо) і оцінку очікуваних змін основних техніко-економічних і соціальних показників за номенклатурою та обсягами виробництва, за собівартістю продукції, рентабельністю, відрахуванням у фонди економічного стимулювання, за рівнем соціального розвитку);

- оцінку очікуваних витрат на створення й експлуатацію автоматизованої системи з розподілом їх за чергами створення автоматизованої системи і за роками;

- очікувані узагальнюючі показники економічної ефективності автоматизованої системи.

Розділ «Висновки і пропозиції» рекомендується розділяти на підрозділи:

- висновки про виробничо-господарську необхідність і техніко-економічну доцільність створення автоматизованої системи;

- пропозиції щодо вдосконалення організації і технології процесу діяльності;

- рекомендації із створення автоматизованої системи.

Підрозділ «Висновки про виробничо-господарську необхідність і техніко-економічну доцільність створення автоматизованої системи» містить:

- зіставлення очікуваних результатів створення автоматизованої системи із заданими цілям і критеріями створення автоматизованої системи (за цільовими показниками та інформаційними вимогами);

- принципове вирішення питання про створення автоматизованої системи (позитивне чи негативне).

Підрозділ «Пропозиції щодо вдосконалення організації та технології процесу діяльності» містить пропозиції з удосконалювання:

- виробничо-господарської діяльності;

- організаційної та функціональної структур системи, методів діяльності, видів забезпечення автоматизованої системи.

Підрозділ «Рекомендації із створення автоматизованої системи» містить рекомендації:

- з вигляду автоматизованої системи, що створюється, її сумісності з іншими системами і частиною системи, що не автоматизується;

- з організаційної та функціональної структури автоматизованої системи, що створюється;

- із складу і характеристик підсистем і видів забезпечення автоматизованої системи;

- з організації використання наявних і придбанню додаткових засобів обчислювальної техніки;

- з раціональної організації розробки і впровадження автоматизованої системи;

- з визначення основних і додаткових, зовнішніх і внутрішніх джерел і видів обсягів фінансування і матеріального забезпечення розробок автоматизованої системи;

- з забезпечення виробничих умов створення автоматизованої системи;

- інші рекомендації із створення автоматизованої системи. 

1.2.3 Порядок виконання роботи 

Ознайомитися з матеріалом, який надається в Додатку 1 до стандартів РД-50-34.698-90 [2].

Скласти звіт про проведені роботи на стадії «Формування вимог» при розробці елемента (елементів) автоматизованої системи для конкретного  об'єкта. 

1.2.4 Звіт про роботу

Звітом про роботу є оформлений відповідно до діючого стандарту [2] документ «Звіт про проведені роботи на стадії «Формування вимог» при розробці елемента (елементів) автоматизованої системи для конкретного об'єкта».

Зразок форми титульного аркуша документа «Звіт про проведені роботи на передпроектній стадії «Формування вимог» при розробці елемента автоматизованої системи» наведено в Додатку А.

Оформлення звіту з практичного заняття необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 [1]. 

1.2.5 Контрольні запитання і завдання 

  1. Перелічите основні етапи проектування. Розкрийте суть робіт на передпроектній стадії створення автоматизованої системи.

  2. Що є підставою для проведення робіт з передпроектного обстеження об'єкта при створенні автоматизованої системи?

  3. Які розділи включають у звіт про проведення роботи на стадії передпроектного обстеження об'єкта?

  4. Яку інформацію містить розділ «Характеристика об'єкта і результатів його функціонування»?

  5. Яку інформацію містить розділ «Функції та задачі автоматизованої системи, що створюється»?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!