Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2407 Вимоги до виконання та захисту курсових робіт з курсу Початкова освіта, ПНПУ ім. Короленка

Вимоги до виконання та захисту курсових робіт з курсу Початкова освіта, ПНПУ ім. Короленка

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Методичні рекомендації для студентів 

Галузь знань: 0101 Освіта

Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта

 

Полтава -2012 

УДК 74.580.252.4

ББК 378.2 

Вимоги до виконання та захисту курсових робіт. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010102 – Початкова освіта / Укладачі: І.М. Мужикова, Т.В. Саєнко – Полтава, 2012. – 18 с.

Рецензенти:

Біда О.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Бичкова Л.В. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Затверджено

вченою радою

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г.Короленка

Протокол № 3 від 25 жовтня 2012 р. 


ВСТУП

Відповідно до Державних стандартів освіти та навчальних планів підготовки фахівців за напрямом 6.010102 – Початкова освіта студенти виконують курсові роботи з образотворчого мистецтва з методикою викладання  та трудового навчання з практикумом.

У методичних рекомендаціях представлено основні положення щодо організації, підготовки, написання та захисту курсових робіт.

Зміст передбачених навчальним планом спеціальності наукових робіт відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівця з початкової освіти у закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

Методичні рекомендації укладено відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, якими регулюється організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України, та на основі нормативних документів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Методичні рекомендації призначені для викладачів та студентів університету, а також можуть використовуватися при підготовці наукових публікацій. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота – це нормативний вид самостійної навчально-дослідницької роботи студентів. Метою виконання курсової роботи є: поглиблення знань студентів з нормативних курсів фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; розвиток у студентів умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел; формування у студентів дослідницьких умінь та навичок; стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;  формування здатності майбутнього фахівця до самостійної обробки і практичної реалізації матеріалів навчально-методичного характеру.

Курсова робота спрямована на вияв здатності студента до самостійного осмислення проблеми, творчого, критичного її дослідження, до аналізу й систематизації наукових джерел,  застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань за фахом.

Курсова робота з образотворчого мистецтва з методикою викладання  виконується на ІV курсі. Вона передбачає педагогічне дослідження проблеми навчання у початковій школі освітньої галузі «Мистецтво» та засвідчує здатність студента до використання фахових знань у вирішенні типових завдань професійної діяльності. Виконання майбутніми вчителями початкових класів курсової роботи підтверджує рівень їх професійної освіти, засвідчує підготовленість до навчання дітей образотворчої діяльності та дозволяє продемонструвати здатність творчо використовувати для цього навчання різноманітні педагогічні технології і продукувати власні нестандартні методичні рішення проблем образотворчої освіти учнів 1-4 класів.

Обсяг курсової роботи з образотворчого мистецтва з методикою викладання складає 30-35 сторінок основного тексту та додатки у вигляді тематичного плану уроків, педагогічних малюнків, репродукцій зразкових хрестоматійних або дитячих творів.

Основний текст курсової роботи складається з двох розділів. У першому розділі розглядаються педагогічні основи вивчення зі школярами обраного виду мистецтва (жанру, творчості митця, техніки), здійснюється аналіз змісту навчального матеріалу з теми дослідження та відповідного педагогічного досвіду. У другому – представляють методичні рекомендації щодо вивчення зі школярами обраної тематики: пропозиції щодо послідовності опанування навчального матеріалу, опис технології виконання практичних завдань з обраної теми. 

Курсова робота з трудового навчання з практикумом виконується на ІV курсі. Вона містить педагогічне дослідження проблеми у галузі «Технології», яка засвідчує здатність студента до використання набутих теоретичних знань у вирішенні завдань професійної діяльності. Виконання майбутніми вчителями початкових класів курсових робіт підтверджує рівень їх професійної освіти, засвідчує підготовленість до навчання дітей роботи з технікою, дозволяє творчо використовувати набуті знання для комплексного вирішення завдань трудового навчання і виховання учнів початкової школи.

Обсяг курсової роботи з трудового навчання з практикумом складає 30-35 сторінок основного тексту та додатки у вигляді тематичного плану уроків, графічних малюнків, технологічних карт, ксерокопій творів майстрів, фото дитячих робіт.

Основний текст складається з двох розділів. У першому розділі розглядаються педагогічні основи вивчення зі школярами обраного виду матеріалу (паперу, картону, глини, пластиліну, волокнистих матеріалів, деревини, металу, пластичних мас) та створення з нього виробів: здійснюється аналіз навчального матеріалу з теми дослідження та відповідного педагогічного досвіду. У другому – подаються методичні поради (вказівки, рекомендації) щодо вивчення з учнями обраної тематики: пропозиції щодо змісту та послідовності опанування навчального матеріалу, опис технологічної виконання завдань.

Матеріали курсових робіт з образотворчого мистецтва з методикою викладання та трудового навчання з практикумом можуть бути використані для подальшої навчально-дослідницької роботи студента.

 

1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ ТА СКЛАДУ ЇХ КЕРІВНИКІВ

Тематика курсових робіт є нормативною складовою навчально-методичного комплексу з навчальних дисциплін «Образотворче мистецтво з методикою викладання» та «Трудове навчання з практикумом». Тематика курсових робіт відповідає меті вивчення навчальних дисциплін та практичним потребам підготовки майбутніх учителів початкових класів. Тема курсової роботи повинна бути актуальною.

Як правило, тематика курсових робіт розробляється викладачами кафедри образотворчого мистецтва, які надалі здійснюватимуть керівництво виконанням цих робіт. Тематика курсових робіт щорічно оновлюється і затверджується на засіданні кафедри.

Студенти мають право запропонувати власну тему курсової роботи, або змінити формулювання запропонованої за згодою керівника. Студент, який вчасно не узгодив вибір теми із керівником, виконує дослідження за темою, яку призначила кафедра.

Списки студентів із зазначенням тем виконуваних ними курсових робіт та складу наукових керівників подаються деканатами факультетів за встановленою формою до навчального відділу університету і затверджуються у встановленому порядку.

Курсові роботи, тема яких не відповідає затвердженій у встановленому порядку, до рецензування й захисту не допускаються.

Науковий керівник здійснює консультування студента у процесі виконання ним курсового дослідження.

2. СТРУКТУРА РОБОТИ

Курсове дослідження повинно містити:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел,

- додатки.

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Титульний аркуш має єдину форму (додаток А).

Зміст містить назви та номери початкових сторінок вступу, усіх структурних елементів роботи (додаток Б).

Вступ. У вступі подається загальна характеристика роботи у такій послідовності:

Актуальність теми вказує на необхідність і своєчасність вивчення й розв’язання проблеми для подальшого розвитку педагогічної науки і практики.

Мета і завдання дослідження. При формулюванні мети дослідник з’ясовує, який результат він передбачає одержати. Завдання у своїй сукупності повинні дати уявлення, що слід зробити для досягнення поставленої мети.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Предмет дослідження визначає тему наукової праці, яка вказується на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Структура основної частини курсової роботи.

Основна частина курсової роботи складається з двох-трьох розділів теоретичного і практичного характеру. Розділи включають підрозділи, пункти, підпункти. Зміст розділів повинен точно відповідати темі роботи та повністю розкривати її. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

У теоретичній частині здійснюється аналіз опрацьованої наукової літератури відповідно до завдань дослідження, з’ясовуються історичні та теоретичні основи дослідження, наводяться авторські висновки із визначенням перспектив подальших дослідницьких пошуків.

Практична частина містить опис виконання дослідницького завдання й узагальнення його результатів, розробки навчально-фахових матеріалів тощо.

У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів (без виділення параграфа).

У висновках згідно з поставленими завданнями стисло і систематизовано висвітлюються основні результати курсового дослідження. Обов’язковою є нумерація окремих положень висновків, відповідність окремих пунктів висновків сформульованим дослідницьким завданням.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал: ілюстративні матеріали, матеріали методичного характеру, таблиці та схеми із допоміжними даними.

Текст курсової роботи повинен відповідати орфографічним і стилістичним нормам мови.      

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг основного тексту курсової роботи складає 30-35 сторінок машинописного тексту.

Курсову  роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А - 4  (210×297 мм) через полуторний (розміру 1,5) інтервал (до тридцяти рядків на сторінці). Шрифт Times New Roman, розмір – 14. Шрифт друку повинен бути чітким, інтервал шрифту – звичайним та однаковим для всього тексту. Поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Заголовки структурних частин тексту: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 полуторним інтервалам розміру 1,5.

До загального обсягу тексту не входять список використаних джерел, додатки, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів наукової роботи підлягають суцільній нумерації.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Ілюстрації. Ілюструють текст, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом. Ілюстрації розміщують у додатках. Підпис під ілюстрацією повинен мати: позначку «Рис.» або «Мал.». Далі позначають букву додатку та порядковий номер ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів.

Основними видами ілюстративного матеріалу в наукових дослідженнях з образотворчого мистецтва є: репродукція, фотографія, рисунок.

У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. А.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. А.1,» або «... як це показано на рис. А.1».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Фотознімки розміром, меншим за формат А-4, виводять на стандартні аркуші білого паперу формату А-4.

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

 

Головка

Заголовки граф

Заголовки граф

Підзаголовки граф

Підзаголовки граф

Підзаголовки граф

Підзаголовки граф

Заголовки рядків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з  маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. Під час написання курсової роботи автор повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться у тексті роботи, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячене дослідження.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць з джерела, на яке є посилання.

Посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

На всі таблиці наукової роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «..,у табл.1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору спід наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків (додаток В).

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Додатки оформлюють як продовження до основного тексту на наступних його сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток  _» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один, додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Ілюстрації та таблиці, розміщені у додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д.

5. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота у зшитому вигляді подається на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до визначеної деканатом дати захисту і реєструється лаборантом кафедри у спеціальному журналі реєстрації курсових і контрольних робіт.

Курсова робота з позначкою про дату реєстрації передається науковому керівникові на рецензування. Рецензія надається за встановленою формою (додаток Д).

У разі порушення студентом термінів подання, курсова робота до захисту не допускається. Дата захисту таких курсових робіт визначається окремо, але  не пізніше останнього дня семестру, у якому заплановане її виконання.

У разі встановлення факту плагіату або невідповідності теми курсової роботи затвердженій, така робота знімається з захисту. Студент виконує нову курсову роботу у відповідності до затвердженої теми.

Захист курсової роботи відбувається перед комісією з трьох осіб (за участю наукового керівника роботи),  сформованою завідувачем кафедри,  у термін, визначений деканатом факультету.

Процедура захисту курсового дослідження перед комісією  передбачає короткий виступ студента з презентацією  виконаної роботи, відповіді на запитання членів комісії.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При оцінюванні якості виконання курсової роботи береться до уваги:

- відповідність змісту курсової роботи заявленій темі;

- глибина і повнота розкриття теми;

- рівень складності й науковості;

- рівень і повнота використаної джерельної бази;

- якість і доцільність системи ілюстративних матеріалів;

- наукова культура, дотримання вимог до написання й оформлення;

- самостійність студента при плануванні й виконанні дослідження;

- дотримання термінів виконання курсової роботи;

- рівень володіння змістом, якість презентації курсового дослідження на захисті.

Оцінка, отримана студентом за результатами виконання і захисту курсової роботи, заноситься у заліково-екзаменаційну відомість установленої форми та в індивідуальний навчальний план студента (за всіма шкалами).

Оформлена за діючими вимогами й закрита заліково-екзаменаційна відомість з результатами виконання й захисту курсових досліджень подається до деканату факультету у день захисту.

Захищена курсова робота з рецензією наукового керівника та зазначеними на титульній сторінці датою захисту і оцінкою зберігається на кафедрі згідно до встановлених вимог, після чого списується в установленому порядку. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : навчальний посібник / Я. Я. Болюбаш. – Київ : ВВП «Компас», 1997. – 64 с.

 2. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України, 2011. – № 9-10. – С.2-5.

 3. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження / С. У. Гончаренко. – К., 1995. – 45 с.

 4. Моргун В. Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології : курсова, дипломна, магістерська : метод. рекомендації [для студентів] / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2007. – 72 с.

 5. Мороз І. В. Структура дипломних кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.

 6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України, 2007. – № 6. – С.9-16.

 7. Положення про виконання та захист курсових, бакалаврських та дипломних кваліфікаційних робіт (проектів) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка / [ Укладачі С. В. Ленська, І. М. Мужикова, Н. М. Савельєва, А. Ю. Цина]. – Полтава, ПНПУ. – 2010. – 45 с.

 8. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України, 2009. – №5. – С.26-30.

 9. Про внесення змін  до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-технічних працівників // Бюлетень ВАК України,  2008. – №3. – С. 6-7.

 10. Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень / О. П. Рудницька А. Г. Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова – К, 1998. – 143 с.

 11. Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька : навч. посіб. / О. П.  Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. – 360 с.

 12. Стась М.І. Методичні рекомендації до підготовки курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва / М. І. Стась – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 32 с.

 

ДОДАТКИ

Додаток Б 

Зразок оформлення змісту курсової роботи з Образотворчого мистецтва з методикою викладання 

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦТВА КИЛИМАРСТВА З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

6

1.1. Традиції та художні особливості мистецтва килимарства

6

1.2. Аналіз досвіду ознайомлення молодших школярів з  мистецтвом килимарства

 

12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КИЛИМАРСТВА НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

  

18

2.1. Інноваційні пропозиції щодо вивчення художніх особливостей килимарства на уроках образотворчого мистецтва

 

18

2.2. Методика виконання практичних завдань

24

ВИСНОВКИ

32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

34

ДОДАТКИ

44

 

 

  

Додаток В 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1.

Один автор

Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар – К.: Либідь, 2005. – 262 с.

Жданова Н.С. Перспектива: Учебное пособие / Н.С.Жданова – М.: Владос, 2004. – 224 с.

2.

Два автори

Брюн Д. Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы. – / Д.Брюн, А.К.Лихтхарт. – 2006. – 200 с.

3.

Три автори

Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі / Л.М. Масол, О.В.Гайдамака, Е.В.Бєлкіна. – Х., 2006. – 256 с.

4.

Матеріали конференцій

Кушніренко О.М. Безрезервні техніки розпису тканин у практиці вчителя образотворчого мистецтва / О.М.Кушніренко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – випуск 1.30. – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2010. – с. 228 – 234

5.

Стаття із журналу, газети

Кузин В.С. Становление и развитие художественного образования в советской школе / В.С.Кузин // Начальная школа. – 1987. – № 11. – с.42–49.

6.

Без автора

Образотворче мистецтво. 1-4 класи / Програми загальноосвітньої школи – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.- 52 с.

Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання / Упоряд. М.С.Демчишин; О.В.Гайдамака. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 768 с.

Основи викладання мистецьких дисциплін / За ред. Рудницької О.П. - К., 1998.- 84 с.

7.

Каталог

Образотворче мистецтво Полтавщини: каталог. / авт. проекту Ю.О.Самойленко. – Полтавська обласна організація Національної спілки художників України. – ВАТ «Видавництво «Полтава». – 2005. – 200 с.

8.

Стаття із збірки

Новиков Н.И. Об эстетическом воспитаниии / Н.И.Новиков // Антология педагогической мысли России VІІІ в. – М.: Педагогика, 1985.- 480 с. – С.341-347.

9.

Енциклопедія

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – Москва, 1995. – с. 530.

10.

Словник

Російсько-український словник художніх термінів [Текст] : Навч. посіб. для студ. вузів / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій. – К.: Каравела, 2004. – 320 с. – (Вища освіта в Україні.). – Бібліогр.: с. 216.

11.

Електронні ресурси

История искусств. Творчество великих европейских художников XV-XVIII вв. [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон, опт. диск CD- ROM: кольор.; 12 см.— Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

Тимків Б. Виготовлення художніх виробів з дерева: В 2 ч. Підручник. / Б.Тимків, К.Кавас - Львів: Світ, 1996. - Ч. 2. Мозаїка. Випалювання. Розпис. - 144 с.. — Режим доступу до підр.: http://indekor.net.ua/Rospis/insiave/Petrikovka

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!