Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2403 Методичка з курсової роботи Міжнародний маркетинг

Методичка з курсової роботи Міжнародний маркетинг

« Назад

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ВХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ КОМПАНІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

1.1 Формування конкурентних стратегій виходу компаній на міжнародні ринки

1.2 Дослідження аналізу та структури галузі в конкурентному середовищі

1.3 Методика аналізу конкурентів на галузевому ринку 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

2.1 Галузеві особливості й аналіз міжнародного ринку готельно-курортних послуг

2.2 Аналіз сегментів ринку готельно-курортних послуг

2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ ГКК «КАРПАТИ» 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ТОВ ГКК «КАРПАТИ» НА НОВІ МІЖНАРОДНІ РИНКИ

3.1 Оцінка конкурентних можливостей виходу ТОВ ГКК «КАРПАТИ» на міжнародні ринки

3.2 Розробка конкурентної стратегії ТОВ ГКК «КАРПАТИ» на міжнародному ринку

3.3 Рекомендації щодо стратегій виходу ТОВ ГКК «КАРПАТИ» на нові міжнародні ринки 

Мета і задачі курсової роботи

Навчальним планом для слухачів спеціальності 7.03060104 та 8.03060104 за курсом “Міжнародний маркетинг ” передбачено виконання курсової роботи.

Курсова робота сприяє розвитку творчих навичок до самостійної роботи, закріплення, заглиблення і узагальнення знань з міжнародного маркетингу і уміння використовувати їх для рішення практичних задач господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що планує розвиток у напряму інтеграції у міжнародну економічну систему.

Курсова робота – самостійна дослідницько-аналітична робота студента, яка характеризує ступінь засвоєння під час навчання теоретичного матеріалу та готовність до самостійної творчої роботи.

Своєчасне виконання та захист курсової роботи є обов’язковою передумовою допуску до складання іспитів.

Метою виконання курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття навичок інтегрованого застосування знань з курсу для вирішення окремих організаційних та управлінських проблем. Під час виконання курсової роботи студенти повинні користуватися фундаментальною базою знань з економічних дисциплін, застосовувати концепції міжнародного маркетингу як підсистеми загальної сфери маркетингових відносин, запропонувати рекомендації щодо застосування механізмів та інструментів міжнародного маркетингу для організації та ефективної діяльності підприємства на зовнішніх ринках, розробити різноманітні варіації використання маркетингових заходів, які дозволяють підприємству підвищити конкурентні позиції на зовнішніх ринках, та заходи з їх  інтегрованого, взаємопов’язаного впровадження у діяльність підприємства, реалізувати поставлені в маркетингових програмах цілі і завдання, в тому числі стратегічні. Курсова робота закладає основи формування творчого підходу до вирішення практичних ситуацій з формування, розробки та реалізації комплексу міжнародного маркетингу. 

Вибір теми курсової роботи 

Теми курсових робіт можуть видаватися за пропозицією викладача, що веде курс і можуть бути вибрані студентами з наведених 30  тем, а також можуть бути обрані самостійно студентами з огляду на спрямування дослідницької роботи, що виконувалась ними на попередніх етапах навчання. Теми курсових за пропозицією студентів можуть затверджуватись, якщо є база для її виконання і запропонована тема відповідає навчальній програмі курсу. Теми в обов’язковому порядку погоджуються з викладачем. Після погодження тем з викладачем, що веде курс, видаються завдання на виконання курсової роботи з вказівкою прізвища, імен, по-батькові студента, та вказівкою теми роботи, напрямку у виконанні роботи, загального обсягу роботи і терміну  подання роботи кожним студентом.

При виборі теми студент повинен бачити перед собою кінцеву мету дослідження – написання дипломної роботи або дипломного проекту.

Написання курсової роботи – творчий процес, тому чим краще студент знає свою майбутню роботу, тим привабливіше й цікавіше йому буде виконувати дипломну роботу, вище буде її  рівень та якість. 

Структура курсової роботи 

Структура курсової роботи включає вступ, дві (або три, у випадку необхідності) глави (розділи), висновок, список використаної літератури (бібліографія), додатки (схеми, таблиці, графіки, інші друковані додатки, рішення задач на ЕОМ).

На структуру курсової роботи істотно впливають:

1) тип (варіант) роботи;

2) характер матеріалу;

3) вміст роботи.

Курсова робота повинна містити теоретичні обґрунтування, узагальнення основних питань по темі, фактичний матеріал, що підтверджує теоретичні висновки та методологічні основи маркетингового інструментарію, що стосується обраної проблематики роботи.

При написанні роботи можна викладати матеріали, що стосуються всієї економіки, промисловості, а після цього, бажано, конкретної галузі промисловості та світової практики господарювання підприємств, що відносяться до конкретної галузі. Слід використовувати матеріали підприємств, звітні дані повинні охоплювати, як правило, період не менше двох останніх років. У роботі повинна бути представлена в якості однієї з глав (розділів) роботи розрахункова частина. У цій частині повинен бути виконано розрахунок конкретного питання, що визначається завданням  з використанням ЕОМ.

Курсова робота може не містити розрахунок відповідних показників стосовно конкретного підприємства, якщо немає можливості зібрати  потрібні дані. У цьому випадку у роботі проводять порівняльну огляд та оцінку, аналіз методів застосування відповідного маркетингового інструменту у різних країнах, різних галузях тощо. 

Організація праці при виконанні курсової роботи

З моменту одержання студентом завдання, він визначає літературні джерела (книги, спеціалізовані видання, брошури, статті), вивчення літератури дозволяє студенту визначити теоретичні основи дослідження питань теми і виявити рівень їхньої розробленості, складає календарний план виконання роботи, виходячи  з загального напрямку теми та її основних частин. Кожна основна частина поділяється на розділи, підрозділи (або етапи роботи) з вказівкою терміну виконання кожного етапу у відповідності з кінцевим терміном виконання і подання роботи на кафедру для перевірки і захисту, означеним викладачем.

План повинен включати і такі елементи роботи як укладання переліку літератури, що підлягає вивченню, збір та вивчення джерел, збір необхідних статистичних даних, фактичних матеріалів, їхнє вивчення і використання для аналізу та проведення необхідних розрахунків.

Найбільшу цінність курсової роботи представляють аналітична та розрахункова частини, що показують уміння слухача користуватися теоретичним матеріалом по темі дослідження, уміння застосовувати знання у практичній роботі.

Проведенні дослідження і отримані результати повинні бути оформленні у відповідних таблицях або діаграмах, графіками, рисунками, наряду з текстовим матеріалом. У висновку роботи слід сформулювати висновки по суті поставленої проблеми, з питань практичного характеру та використання отриманих результатів.

Висновки повинні бути сформульовані стисло і точно, не повинні перевантажуватися цифровими даними і частковостями і повністю відображувати вміст роботи.

На основі вивченого стану питання, що досліджується, розробляються пропозиції (або заходи) по їх практичному застосуванню, спрямовані на покращення практичної роботи і підвищення ефективності виробництва.

По внесеним пропозиціям слід розрахувати економічний ефект або якщо це важко виконати, то вказати на його соціальне спрямування, чи визначити ступінь реальності, значущості і окупності заходу. 

Складання первинного плану-схеми курсової роботи 

На цьому етапі студент самостійно розробляє план-схему роботи з урахуванням вимог, які є обов’язковими. Обов’язковими складовими є вступ, теоретична та розрахункова частина, висновок.

Теоретична частина складається з двох розділів.

У першому розділі обґрунтовується значення теми у вирішенні проблеми маркетингової діяльності підприємства на зарубіжних ринках, характеризується стан проблеми, питання які необхідно вирішувати.

Другий розділ передбачає методи і напрямки розкриття сутності проблеми, її висвітлення у літературі, власну точку зору на вирішення проблеми.

Викладення матеріалу повинно бути логічним, послідовним, без зайвих повторів та протиріч.

Не допускається дослівне переписування з книг та інших джерел окремих розділів, абзаців. Обов’язковою умовою позитивної оцінки є самостійне висвітлення матеріалу.

Розрахункова частина.

Розрахункова частина повинна містити практичні приклади використання методів та інструментів міжнародного маркетингу для конкретних підприємств згідно теми курсової роботи.

Обґрунтування маркетингових рішень стосовно діяльності підприємства на зовнішніх ринках потребує пошуку додаткової інформації, розрахунків можливих варіантів рішень, аналіз та вибір кращого варіанту рішень, які здатні підвищити конкурентоспроможність підприємства.

Вибір варіантів маркетингових рішень може будуватися на висвітлені та аналізі або практичних прикладах розрахунків в таких напрямках:

– Форми міжнародної маркетингової діяльності підприємств, тенденції її розвитку;

– Сучасні принципи вивчення та організації моніторингу міжнародного економічного, соціально-культурного та політико-правого середовища, вибору зарубіжних ринків, міжнародної сегментації та стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок;

– Висвітлення особливостей, проблем, порядку організації і проведення міжнародних маркетингових досліджень, а також побудови міжнародного маркетингового комплексу.

План роботи узгоджується з керівником не пізніше 2-3 тижнів (навчального) семестру. 

Підбір літератури та інших матеріалів і  джерел, складання бібліографії

На цьому етапі студенти вивчають каталоги бібліотеки ХНТУ та обласної бібліотеки, складають бібліографію літературних джерел, які необхідно вивчити для розкриття теми курсової роботи. Поряд з цим визначається необхідна додаткова статистична або інша довідкова інформація, її джерела формування. При необхідності формуються анкети до опитування, визначається методологія досліджень.

Термін виконання – не пізніше 4-5 тижнів. 

Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу та його конспектування

При вивчені літератури слід відображати на окремих аркушах прізвище автора, назву роботи, номер сторінок, стислий зміст необхідного матеріалу по кожному питанню. Підбирається необхідна статистична інформація, проводиться опитування, якщо необхідно.

Термін виконання 6-7 тижнів. 

Написання першого варіанту тексту роботи

Зібраний на попередньому етапі матеріал аналізується, обробляється, систематизується відповідно до плану роботи. Пишеться чорновий матеріал курсової роботи, підбирається ілюстрований матеріал, обґрунтовується висновки. У разі необхідності коригується первинний план.

Виконується розрахункова частина.

Термін виконання – 8-9 тижнів. 

Подання роботи на кафедру для перевірки і рецензування

Перший варіант роботи подається керівникові для оцінки відповідності змісту роботи завдання, повноти розкриття теми, обґрунтованості висновків. Керівник відмічає в рецензії позитивні та негативні риси роботи, допускає її до захисту, або вимагає доопрацювання.

Термін перевірки робіт керівником – 10й-11й тижні. 

Написання кінцевого варіанту роботи

Остаточний варіант може виконуватись від руки на стандартних аркушах паперу, розбірливо без скорочень, помарок та виправлень або на комп’ютері.

Форма титульного листа наведена у Додатку А. титульний лист друкується на комп’ютері.

Зразок плану роботи надається у Додатку Б.

При написанні рукописного тексту у роботі обов’язкова частина ілюстративного або розрахункового матеріалу повинна представлятися у комп’ютерному варіанті. 

Вимоги до оформлення роботи 

1. Основна частина 

1.1. Матеріал випускної роботи слід подати у такій послідовності:

- титульна сторінка;

- бланк завдання;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень (уразі потреби);

- вступ;

- основна частина, що складається з теоретичного розділу та практичної частини;

- висновок;

- список використаних джерел;

- додатки.

Завершену і оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор на титульній сторінці.

1.2. Мова випускної роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

1.3. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210´297 мм). Текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервалу, шрифт –Times New Roman). Допус­кається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).

1.4. Текст випускної роботи розміщується на аркуші з дотри­манням таких розмірів берегів: з лівого боку - не менш за 20 мм, з правою - не менш за 10 мм, зверху - не менш за 20 мм, знизу - не менш за 20 мм.

Вписувати у друкований текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок роботи і розміщуватися, як правило, у додатках.

1.5. Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім'я та по-батькові й інші відомості про автора, тему випускної роботи з посиланням на об'єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік.

1.6. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

1.7. Текст основної частини роботи поділяється на розділи і підрозділи, згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання випускної роботи.

Заголовки структурних частин випускної роботи "ЗМІСТ", "РЕФЕРАТ," "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ", друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам основного тексту.

Кожний розділ випускної роботи слід починатиз нової сторінки. Підрозділ з нової сторінки не починається.

Забороняється в роботі розміщувати скановані рисунки та формули. 

2. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів,підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою випускної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ". Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, "1.2" (другий підрозділ першого розділу). Потім у тому рядку йде заголовок підрозділу. 

3. Ілюстрації 

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких е більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2" (другий рисунок пер­шого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. 

4. Таблиці, формули, посилання 

4.1. Таблиці нумерують послідовно (за виняткомтих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подаль­шими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3". У цьому випадку у таблиці передбачується строчка із номером граф, яка є першою на наступній сторінці.

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наво­дяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

4.2. Формули у випускній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядко­вого номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу).

4.3. Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиць, приклад якої наводиться в додатку В.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розмішують над таблицею і друкують симетрично до тексту). Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з, обертанням за годинниковою стрілкою.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

4.4. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (´) і ділення (:).

4.5. Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квад­ратними дужками, наприклад: "... у працях [1-9]....".

Посилання на ілюстрації до випускної роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.3"; на формули - порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)". Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2".

4.6. Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послі­довності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послі­довності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використо­вуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (див. додаток Г). 

5. Додатки 

Додатки до випускної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння випускної роботи:

 • реальні документи підприємства;

 • рекламні матеріали;

 • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру. Додатки оформлюються як продовженнявипускної роботи ірозміщуються у порядку посилань у тексті.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток __" і поряд -велика літера, що позначає додаток.

Додатки  слід позначати послідовно  великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, , додаток А, додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на її розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатка А; "В. 3.1" - перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Склад пояснювальної записки курсової роботи 

- титульний лист

- завдання

- реферат

- вступ

- теоретична частина

- розрахункова частина

- висновок

- список використаних джерел

- додатки.

За виконаними розділами роботи проводиться атестація студентів. 

Додаток

Приклад оформлення роботи 

Таблиця 1.1

Підготовча стадія глобальної маркетингової стратегії

Основна ціль

Ключові рішення

Інструменти управління (основні дії)

1

2

3

• Оцінка можливостей експортної діяльності

• Накопичення досвіду роботи на міжнародних ринках

• Рішення про доцільність виходу на міжнародні ринки

• Пошук інформації про міжнародні ринки

 • Аналіз внутрішніх можливостей

 • Розробка бізнес-плану проекту інтернаціоналізації

 ЕОСУП = f (Естр.у, Еофму, Епу, Еому),                                   (1.1)

де Естр.у – показник ефективності структури системи управління;

Еофму – показник ефективності організаційно-функціональної моделі управління;

Епу – показник ефективності персоналу управління;

Еому – показник ефективності організаційного механізму управління 

Продовження табл. 1.6

1

2

Коефіцієнт повноти обхвату функцій СУ

К офму5= Fвид / F,

де Fвид  - кількість виділених функцій в СУ.

Коефіцієнт паралельності процесів СУ

К офму6= Sпарал_пр / F,

де Sпарал_пр - кількість паралельних процесів в СУ.

Коефіцієнт послідовності процесів СУ

К офму7= Sпослід_пр / F,

де Sпослід_пр - кількість послідовних процесів в СУ.

Рис.2.6. Карта стратегічних груп машинобудівної галузі України    

Реферат 

Курсова робота на тему «____________» складається із: __сторінок, __  таблиці, __  рисунків, та   __ (не менш ніж 40 джерел) літературних джерел.

Робота складається з трьох розділів. У першому розділі розглядаються __________________________.

У другому розділі наведено______________________________.

В третьому розділі розробляється і впроваджується __________.

В роботі використовувались сучасні  методи дослідження: аналітичний, графічний, статистичний, регресійний аналіз.

Робота виконана на комп’ютері українською мовою, полуторним інтервалом, 14 шрифтом Times New Roman, редактором Microsoft Word та з використанням Microsoft Excel. 

Додаток

Список рекомендованої літератури 

Основна:

 1. Азарян Е.М. Международный маркетинг. - Харьков: НВФ «Студцентр», 2001

 2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1990

 3. Маджаро С. Международный маркетинг. - М.: Международные отношения, 1974.

 4. Багиев Г.Л.,Моисеева Н.К., Никифорова С.В.  Международный маркетинг. – СПб: Питер, 2001. – 512 с. 

Додаткова: 

 1. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга М.: Международные отношения, 1986

 2. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар и др. Науч. Ред. А.Г.Худокормов. - М.: Экономика, 1993, 572 с.

 3. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем».Издательство «Гнот-Пресс», 1997

 4. Беклешов Д.В. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: Учеб.

  Пособие - М.: ВНИИПИ, 1990

 5. Бураковский І. Теорія міжнародної торгівлі, Київ, "Основи", 1996

 6. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело.   - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1996

 7. Драчева Н.П. Организация и деятельность смешанных обществ за рубежом. - М.:МГИМО, 1997

 8. Довгань В.В. Франчайзинг: путь к расширению бизнеса. - М., 1994

 9. Левкин Ф.М. Мировой рынок, конъюнктура цены, маркетинг. Международные отношения, 1993

 10. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия: Метод. Рекомендации / Подгот. П.С.Завьялов и др. - М.: Внешторгиздат, 1989

 11. Мозговий О.М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу. - К.: КДЕУ, 1995

 12. Мозговий О.М. Стратегія виходу на зовнішній ринок. - К.: КДЕУ, 1995

 13. Николаев Д.С. Международные торговые перевозки. МГИМО - Пресс, М.:1995

 14. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. — К.; 1994

 15. Пахомов СБ. Международный маркетинг, опыт работы зарубежных фирм. М.: Издат. Центр «Анкип». - 1993

 16. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учеб. Пособие. - М.: Ось - 89, 1997

 17. Принятие решений в международном маркетинге: 4.1,2/Пер. с англ. - М.: В/о Внешторгреклама, 1989

 18. Риски в современном бизнесе. /Колл. Авт.: Алане, 1994

 19. Савельев Е.В.Международный маркетинг: 4.1. - Киев: СДО, 1994

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 380с.

 2. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил// www.info-library.com.ua.

 3. Інтернаціоналізація і транснаціоналізація - важливі тенденції розвитку світової економіки// crk-knteu.kiev.ua.

 4. Коломієць І. Ф. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізації: Монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. -  Львів, 2004.-247с.

 5. Кіфоренко О. В.  Інтернаціоналізація підприємств у підвищенні їх конкурентоспроможності//Інноваційна економіка. – 2011. – №3. – С. 112-115.

 6. Причины интернационализации// www.bibliotekar.ru/biznes-40/93.

 7. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ І .О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000 - 248 с.

 8. Кратко И. П. Управление процесом интернационализации фирмы// http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/12_2_03.htm

 9. Варіанти організаційної структури МНК// kursmm.com.ua.

 10. Юхименко П. І. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Бібліотека український підручників, 2009. – 540 с.

 11. Федулова Л. І.  Менеджмент організацій: Навч. пос.. – Л.: Плеяда, 2010. – 405 с.

 12. Коломієць І.Ф. Зміна організаційної структури підприємства в умовах інтернаціоналізації // Торгівля, комерція, підприємництво. Зб.наук. пр. Вип. Т. 7.- Львів: Львівська комерційна академія, 2005.- С 228-232.

 13. Райсс М. Оптимальна складність управлінських структур / / Проблеми теорії і практики управління. – 2001. –  № 5. – С. 36.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!