Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2402 Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни Основи менеджменту, ІФНТУНГ

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни Основи менеджменту, ІФНТУНГ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

А.О. Устенко, Л.І.Ріщук, Л.С.Тараєвська 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

  

2008

Устенко А.О., Ріщук Л.І., Тараєвська Л.С. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту»– м. Івано-Франківськ: Факел, 2008.– ____ с. 

Методичні вказівки призначені  для використання студентами всіх форм навчання спеціальності – „Менеджмент організацій”.           

Методичні вказівки розроблені відповідно до програм із нормативних навчальних дисциплін.  

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюджування. 

 

ЗМІСТ 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...................................................4

2 ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ...................................

3 ПОРЯДОК РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ.......7

4 ПОШУК ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ....................8

5 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.................10

6 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.............................13

7 РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ......18

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА........................................19

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА...................................20

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» передбачене навчальним планом підготовки фахівців за напрямком  «Менеджмент організацій».

Мета курсової роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з актуальних питань курсу «Основи менеджменту», набуття практичних навиків самостійної роботи з літературою та написання наукових робіт. Курсова робота повинна  показати не тільки ступінь засвоєння студентом теоретичних основ курсу «Основи менеджменту», але й вміння використовувати систему різних методів, принципів, способів, прикладних аспектів галузі менеджменту, які допоможуть у прийнятті оптимальних управлінських рішень в майбутньому.

У результаті виконання і захисту курсової роботи студент повинен знати:

  • теоретичні аспекти обраної теми (основні поняття, характеристики явищ, процесів, відомі точки зору);

  • зарубіжний досвід управління, досягнення кращих зарубіжних та вітчизняних фірм у розробці та реалізації теорії менеджменту на практиці;

  • фактичний стан справ стосовно обраної теми у вітчизняній практиці.

 У результаті виконання і захисту курсової роботи студент повинен вміти:

  • аналізувати і оцінювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері управління;

  • аналізувати та оцінювати теоретичні напрацювання науковців в галузі менеджменту;

  • самостійно виконувати розрахунки, пов’язані з аналізом, оцінкою та обгрунтуванням конкретних аспектів управлінської діяльності;

  • виявляти проблемні ситуації в сфері менеджменту на підприємствах, розробляти та оцінювати можливі варіанти усунення проблем;

  • використовувати знання, отримані при вивченні фундаментальних і спеціальних дисциплін.

Курсова робота повинна мати комплексний характер і бути логічно завершеною. Результати курсової роботи повинні мати практичне значення для тих суб’єктів підприємництва, для яких розробляються рекомендації та пропозиції.

В курсовій роботі слід використати різноманітні нормативні джерела, також інші державні документи України, пов’язані з докорінною перебудовою системи управління господарством з врахуванням впровадження і розвитку ринкових відносин в нашій економіці, знання з мікро- та макроекономіки, математичної статистики, основ бізнесу та підприємницької діяльності, інших суміжних з менеджментом дисциплін.  

Курсова робота є самостійним дослідженням студента і виконується під науковим керівництвом викладача, який надає студентові допомогу у складанні плану та підборі літератури, консультує з важливих проблемних питань.

До курсової роботи висуваються певні вимоги стосовно оформлення (титульний листок, структура, нумерація та оформлення таблиць, рисунків, переліку використаних джерел, додатків).

 

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Для виконання курсової роботи необхідно вибрати її тему і відповідну літературу.

Вибір теми проводиться на основі наявного на кафедрі затвердженого переліку тем курсових робіт. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обгрунтуванням доцільності її розробки.

У всіх випадках тема курсової роботи повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню економічної теорії і практики, основному профілю спеціальності, достатньо конкретною і мати прикладне значення.

У відповідності до змісту курсу «Основи менеджменту» рекомендується  наступний перелік основних напрямків курсових робіт:

1. Аналіз та вдосконалення системи підбору та відбору персоналу організації

2. Шляхи підвищення конкурентноздатності підприємства в умовах ринку

3. Вибір стратегії підприємства та оцінка її ефективності

4. Шляхи долання опору при впровадження організаційних змін на підприємстві

5. Управління ризиками в організації

6. Управління інноваційним розвитком організації

7. Шляхи підвищення якості управлінських рішень в організації

8. Вдосконалення системи контролю на підприємстві

9. Використання методів прийняття управлінських рішень

10. Лідерство як фактор вдосконалення системи управління

11. Сучасне застосування підходів різних шкіл менеджменту

12. Управління неформальними групами на підприємстві

13. Управління змінами на підприємстві.

14. Аналіз використання законів організації та законів управління на підприємстві.

15. Аналіз та вдосконалення методів управління, які використовуються в організації.

16. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності

17. Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві

18. Управління конфліктними ситуаціями на підприємстві

19. Планування та організація праці менеджера

20. Аналіз і проектування комунікацій в організації

21. Особливості формування та використання системи винагород на підприємстві

22. Управління і розвиток кар’єри в сучасній організації

23. Використання переваг японської та американської моделей менеджменту вітчизняними підприємствами

24. Реалізація функції планування на підприємстві

25. Реалізація функції організації на підприємстві

26. Реалізація функції мотивації на підприємстві

27. Реалізація функції контролю на підприємстві

28. Реалізація функції регулювання на підприємстві.

29. Вдосконалення управління за допомогою делегування.

30. Вдосконалення організації нормування та оплати праці на підприємстві.

31. Аналіз та вдосконалення організаційного клімату.

32. Стилі, методи та моделі розв’язування конфліктів

33. Вдосконалення організації роботи працівників апарату управління.

34. Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу керівника.

35. Аналіз ділової кар’єри та її організація.

36. Вдосконалення процесу прийняття рішень на підприємстві.

37. Основні напрямки вдосконалення системи мотивації на підприємстві

38. Управління стресовими ситуаціями на підприємстві.

39. Шляхи вдосконалення процесу керівництва колективом

40. Аналіз конфліктних ситуацій і використання його для управління конфліктами.

41. Методики аналізу конфліктів у практиці менеджменту

42. Стрес: суть, зміст, функції, шляхи подолання

43. Управління бюджетом часу: сутність і правила.

44. Формування іміджу організації

45. Діагностика діяльності підприємства

46. Управління в умовах кризових ситуацій

47. Кадровий менеджмент на підприємстві

48. Шляхи покращення конкурентного стану підприємства

49. Методи аналізу зовнішнього середовища.

50. Основні етапи формування та реалізації стратегії підприємства.

51. Досвід формування та реалізації стратегії на підприємствах інших країн

52. Організаційна структура підприємства: склад та взаємозв’язок елементів

53. Аналіз організаційної культури підприємства

54. Корпоративна стратегія підприємства: різновиди та призначення.

55. Вдосконалення функціонування рівнів менеджменту підприємства.

56. Організаційно-економічні аспекти мотивації праці

 

3. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

Курсова робота виконується на основі індивідуального завдання виданого кафедрою «Управління виробництвом». На початку навчального семестру, в якому виконується робота, студент повинен скласти і погодити з керівником календарний графік роботи і вказати в ньому дату завершення виконання кожного розділу та загальний термін виконання роботи. Дотримання графіку є обов'язковим і враховується при остаточній оцінці виконаної роботи. Студенти заочної форми навчання зобов’язані регулярно з'являтися на кафедру з виконаною частиною в термін у встановлені дні консультацій керівника курсової роботи.

Виконана курсова робота повинна бути здана на кафедру «Управління виробництвом» (науковому керівнику) не пізніше встановленого строку.

Раціональна організація роботи над курсовою роботою вимагає чіткого виділення окремих етапів і стадій роботи в певній їх послідовності на підставі складеної розгорнутої робочої програми та календарного плану.

 

4. ПОШУК ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

Структурною одиницею, яка характеризує інформаційні ресурси з кількісного боку, є науковий документ.

Залежно від способу подання інформації в менеджменті викорис­товують такі документи: текстові (книги, журнали, звіти), графічні (креслення, схеми, діаграми). Крім того, документи поділяють на первинні (що містять безпосередньо результати досліджень і розро­бок) і вторинні (результати аналітико-синтетичної і логічної об­робки одного або кількох первинних документів чи повідомлень про них).

До первинних документів належать праці (наукові, навчальні, офіційно-документальні, науково-популярні, за галузями науки). Серед них важливе наукове значення мають монографії, що містять всебічне дослідження конкретної проблеми чи теми, одного або кі­лькох авторів, а також збірники наукових праць, реферати, офіційні або наукові матеріали. Важливе місце займають офіційні докумен­ти — матеріали законодавчого, нормативного чи директивного ха­рактеру. Вони допоможуть чітко уявити і проаналізувати економічну політику держави, обґрунтувати процес впровадження її в організа­ціях; оцінити ступінь використання керівниками нормативних актів у процесі управління та їх дотримання тощо.

Найоперативнішим джерелом інформації є періодичні видання (газети, журнали). Для аналізу системи управління як підприємства­ми, так і окремими їх підрозділами можна використовувати еконо­мічні, правові, політичні періодичні видання.

Для дослідження стану окремих підприємств широко використо­вуються первинні документи, що не публікуються: науково-технічні звіти, звіти про господарську діяльність, наукові переклади, кон­структорська документація, інформаційні повідомлення про прове­дення наукових конференцій, семінарів тощо.

Серед вторинних документів і видань слід відмітити довідкові (довідники, словники), оглядові (вміщують концентровану інфор­мацію, отриману в результаті відбору, систематизації та логічного обґрунтування повідомлень з великої кількості першоджерел певної теми за певний проміжок часу), реферативні (реферативні журнали, збірники).

Для виконання курсової роботи на високому рівні потрібно ко­ристуватись усіма існуючими видами наукових документів. Особли­во це необхідно для обґрунтування теми дослідження, здійснення те­оретичного експерименту, висунення гіпотези. Практичний експе­римент потребує первинних даних, отриманих під час безпосеред­нього спостереження, а також інформації з різних звітів, офіційних організаційних і господарських документів, що знаходяться в обігу організації, яка є об'єктом дослідження (кадрова, фінансова, опера­ційна системи інформації).

Потрібно вміти працювати з науковими документами, оператив­но стежити за інформацією, правильно тлумачити факти, аналізува­ти й обґрунтовувати матеріал, правильно його застосовувати. Для того щоб інформація була оперативною і різноманітною, суттєвою і надійною, рекомендуємо використовувати сучасні автоматизовані інформаційні системи.

Орієнтовні джерела інформації для виконання курсової роботи з менеджменту наведено у списку рекомендованої літератури

При підборі літератури обов’язково звертають увагу та опрацьовують нормативні акти (закони України, постанови уряду тощо).

Студент творчо опрацьовує, систематизує теоретичний матеріал, здійснює критичний аналіз виявлених підходів та точок зору і на основі цього виробляє свій варіант вирішення проблеми або приєднується до відомої, але найбільш оригінальної, на думку студента, точки зору. Зарубіжний досвід необхідно опрацьовувати через призму можливостей його адаптації до умов вітчизняних підприємств. Теоретичні посилання та пропозиції необхідно підкріплювати цифровою інформацією та іншими ілюстративними матеріалами. Переписування тексту літературних джерел без посилань на автора або без творчого опрацювання не допускається.

 

5. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

План курсової роботи є основою проведення дослідження і вка­зує напрями досягнення мети. Він має відображати всі етапи науко­вого дослідження, які були описані раніше, бути логічно осмисленим і складатись за певними методичними вимогами. План може бути простим, тобто ставити загальні питання, і складним — вміщувати конкретну деталізацію досліджуваних аспектів, але в обох випадках він повинен охоплювати всі важливі аспекти обраного предмету дослідження.

План курсової роботи складається студентом самостійно з врахуванням структури, яка наведена нище, і узгоджується з науковим керівником, який коректує та затверджує його.

Структура курсової роботи: 

Вступ

1 Загальна характеристика об’єкту дослідження (підприємства)

1.1 Історія створення та діяльності підприємства. Характеристика продукції (робіт, послуг)

1.2  Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.3 Аналіз зовнішнього середовища: фактори прямої та непрямої дії

1.4 SWOT-аналіз

2 Теоретико - методичні аспекти  (обраної теми (предмету дослідження))

2.1

2.2

2.3

3 Аналіз (обраної теми) на об’єкті дослідження

4 Рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення предмету дослідження (обраної теми)  на підприємстві

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

Структура записки (обсяг окремих розділів) залежить від особливостей курсової роботи і виконавця, але загалом формується з додержанням таких умов:

— кількість сторінок у записці вцілому - 45-55;

— кількість сторінок в окремих розділах не регламентується, але має відповідати вимогам достатньої інформативності та обгрунтованості рішень і висновків, тобто потрібен аналіз всіх аспектів проблеми, що досліджується, обгрунтування та аргументація рекомендацій та пропозицій, посилання на всі джерела інформації і вихідні дані;

— найбільш вагомими за значущістю і, відповідно, масштабними за обсягом є характеристика підприємства та теоретична частина.

— якщо викладення пропозицій чи аналіз стану об'єкта дослідження вимагають громіздких розрахунків, що занадто збільшують обсяг окремих розділів записки, то доцільно внести такі матеріали в додатки.

У вступі подається загальна характеристика проблеми, що є основою предмету дослідження, її місце серед найважливіших питань сучасного менеджменту, економіки і підприємництва. Обгрунтовується актуальність теми, рівень її теоретичного і практичного опрацювання, значення для вирішення практичних проблем управління на підприємствах, формулюються предмет дослідження, аргументується вибір об’єкту, а також характеризується структура роботи.  Визначається мета та основні задачі курсової роботи.

Перший розділ –  характеристика об’єкту дослідження має спільні риси для всіх тем курсових робіт незалежно від їх особливостей і передбачає такі обов'язкові елементи:

- історія створення підприємства, характеристика продукції (робіт, послуг);

- дослідження зовнішнього середовища, його прямого та опосередкованого впливу на підприємство;

- дослідження внутрішнього середовища підприємства, зокрема: визначення місії та основних цілей підприємства, формулювання завдань, аналіз його організаційної структури, характеристика персоналу, технології, техніки, організаційної культури, динаміка результатів господарської і підприємницької діяльності за порівнювальні періоди, ресурсні
характеристики;

- перспективи розвитку на основі SWОТ-аналізу. 

Теоретична  частина - містить огляд сучасного стану теорії і практичної реалізації проблем управління, що є предметом дослідження. Теоретична частина розробляється на основі критичного огляду спеціальної літератури, нормативно-законодавчої документації, фінансово-статистичної інформації, досвіду розвинених макро- і мікроекономічних об'єктів. У теоретичній частині відображається вміння студента використовувати набуті теоретичні знання, працювати з літературою, творчо оцінювати різні теоретичні підходи, точки зору та давати їм аргументовану оцінку.

Аналітична частина повинна містити поглиблений аналіз інформації, пов’язаної з досліджуваною проблемою для виявлення та оцінки можливих пропозицій та резервів підвищення ефективності управління.

Методологія проведення аналізу базується на теоретичних знаннях і навичках отриманих студентами при вивченні дисциплін:  теорія економічного аналізу, економіка, статистика, а також на використанні довідково-методичної літератури. Форма подання аналітичного матеріалу може бути довільною (графічна, таблична, у вигляді блок-схеми, та ін.), але з обов'язковою відповідністю моделі, що розроблена в теоретичній частині.

Вихідними даними для аналізу є зібрана економічна та статистична інформація про діяльність підприємства в конкретній сфері економіки, організації і планування виробництва, проводяться необхідні розрахунки, узагальнення отриманих результатів і отримання обгрунтованих висновків. Для отримання більш достовірних і обгрунтованих результатів і висновків аналіз повинен проводитися по даних за декілька років (3-5 років).

В ході написання курсової роботи і зокрема аналітичної частини обов’язково слід користуватися науковими методами пізнання, тобто застосовувати сучасну методологію, яка допоможе отримати достовірні факти, обгрунтувати ті чи інші процеси та явища, зробити конкретні висновки. В процесі аналізу слід обов’язково використовувати аналітичні інструменти: формули, графіки, матриці, таблиці, рисунки, діаграми, анкетування тощо.

Аналітична частина закінчується висновками, де в стислій формі наводяться результати аналізу і формулюються слабкі сторони, на основі яких формулюються проблеми, вирішення яких буде метою наступної частини курсової роботи.

Четвертий розділ включає матеріали по розробці, обгрунтуванню та оцінці рекомендацій та пропозицій, спрямованих на вирішення проблеми, обумовленої темою курсової роботи на конкретному об'єкті підприємницької діяльності. Цей розділ передбачає творчий пошук, обгрунтування кращого варіанту вирішення проблемної ситуації. На основі виявлених недоліків студент повинен запропонувати нетрадиційні підходи усунення проблеми, можливість адаптації зарубіжного досвіду до практики діяльності вітчизняних підприємств тощо.

Висновки  - стосуються курсової роботи вцілому і повинні охоплювати всі попередні розділи. Включають короткий опис основних результатів дослідження, можливостей їх впровадження в практику вітчизняних підприємств.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота має бути виконана на стандарт­них аркушах паперу. Текст набирається на комп'ютері.

Обсяг курсової роботи не обмежується, але оптимальний варі­ант -  45-55 сторінок тексту комп'ютерного набору, надрукованих через 1,5 інтервалу (шрифт 14) на одному боці стандартного аркуша паперу.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: верхній і нижній —  20 мм, лівий —  25 мм, пра­вий—  10 мм.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, що включається в загальну нумерацію сторінок, але номер на ньому не ставиться. Друга сторінка – завдання на курсову роботу. Зміст роботи , що складається зі вступу, розділів, підрозділів, висновків, списку використаної літера­тури, додатків із зазначенням початкових номерів сторінок усіх структурних елементів міститься на третій сторінці курсової роботи.

Текст курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи, які повинні мати заголовки. Кожний розділ курсової роботи рекомен­дується починати з нової сторінки.

Заголовки підрозділів слід починати з абзацу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Заголовки повинні точно відображати зміст. Абзац має бути одна­ковим по всьому тексту. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками така, як і в тексті. Не допускається розміщу­вати назву розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

До формулювань заголовків (назв), розділів і підрозділів курсо­вої роботи ставляться такі основні вимоги: стислість, чіткість і син­таксична різноманітність у побудові речень.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Усі сторінки нумеруються від титульної до останньої без пропусків, по­вторів чи літерних позначень. На титульному аркуші та завданні  номер сторін­ки не ставиться. На наступних сторінках номер проставляється в правому нижньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Назви таких структурних елементів, як вступ, висновки, список використаної літератури, додатки правлять за заголовки, вони не мають порядкового номера, розташовувати їх потрібно посередині рядка і друкувати великими літерами, не підкреслюючи.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підроз­ділу складається із номерів розділу і підрозділу, відокремлених крап­кою, наприклад: "2.3" (третій підрозділ другого розділу).

Викладення тексту. Текст курсової роботи повинен бути чітким, стислим і насиченим конкретними фактами та їх обґрунтуванням. Посилання на запозичені джерела подають у квадратних дужках, воно містить номер джерела зі списку літератури, номер тому (якщо він є) і в разі необхідності номер сторінки, наприклад [18, т. 1, с. 75], [9, с. 27], [17].

Робота повинна бути написана в логічній послідовності, грамот­но, літературною мовою. Не варто вживати тільки складні синтак­сичні конструкції, а також надмірно короткі, лаконічні фрази, слаб­ко пов'язані між собою логічно, з наявним подвійним тлумаченням; слід уникати частих повторень слів чи сполучень. Разом з тим необ­хідно дотримуватись прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів. У тексті допускаються загальноприйняті ско­рочення (с. — сторінка, ст. — стаття, і т. ін. — і таке інше, і т. д. — і так далі, та ін. — та інше).

В роботі допускаються скорочення, однак спочатку необхідно дати повну назву із скороченим позначенням в дужках, а далі  по тексту використовувати лише абревіатуру, наприклад:

Матриця Бостонської консультативної групи (БКГ).

Ілюстрації, таблиці, формули. Для пояснення тексту обов'язково використовувати ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фо­томатеріали) і таблиці, які допомагають унаочнити суть досліджу­ваних проблем та результати їх вирішення.

Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту. Ілюстрації і таблиці подаються безпосередньо після першої їх згадки у тексті або на наступній сторінці. На них мають бути по­силання в тексті. Ілюстрації позначають словом "Рисунок." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між ними ставиться крап­ка. Наприклад: Рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрації виготовлені не автором курсової роботи, в їх назві треба назвати джерело.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, де вона згаду­ється вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті, наприклад: "Планування трудових ресурсів на підприємстві зображено в таблиці 1.1".

Усі таблиці оформлюються однотипно. Заголовна частина кож­ної таблиці складається із назв граф (колонок), що визначають їх зміст. Заголовки (назви) граф мають бути короткими, починатися з великої літери, підзаголовки — з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Записи цифр у таблицях проводяться з дотриманням таких пра­вил: у кожній із граф класи чисел розташовуються один під одним; частини цілого виражаються у десяткових дробах. В одній і тій же графі всі числові величини повинні мати однакову кількість десят­кових знаків; за відсутності значущих цифр ставляться нулі; якщо в таблиці відсутні цифрові чи інші дані, то в графі ставиться прочерк.

Таблиці, за винятком таблиць у додатках, позначають окремою нумерацією арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відо­кремлених крапкою, наприклад: "Таблиця 2.3" (таблиця третя дру­гого розділу). Підпис та назву таблиці розміщують над таблицею посередині. Вона повинна бути стислою і відбивати зміст таблиці, наприклад:

Таблиця 2.3-Структура робочого часу керівника.

Якщо в роботі одна табли­ця, її нумерують за загальними правилами. При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово "Таблиця" і номер її вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження табл." і вказують її номер.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, де вони згадуються, посередині сторінки. Нумерують їх арабськими цифрами у межах розділу. Номер формули або рівняння ставиться на рівні формули або рівняння в круглих дужках у крайньому пра­вому положенні на рядку. Він складається з номера розділу і поряд­кового номера формули чи рівняння, відокремлених крапкою, на­приклад: формула (3.1) — перша формула третього розділу. Невели­кі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, впису­ють всередині рядків тексту. У формулах і рівняннях як символи ви­користовують позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формул та рівнянь, якщо вони не пояснені раніше у тексті, наводяться безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Значення кожного сим­волу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка і почи­нати з частки "де" без двокрапки.

Діаграми, схеми, рисунки мають спільну назву "рисунок" і оформ­ляються так:

Рисунок 2.1 – Процес стратегічного планування

Перелік літературних джерел подається в кінці курсової роботи і розташовується в такій послідовності:

- законодавчі і нормативно-методичні документи та матеріали;

- перелік літературних джерел у алфавітному порядку (україномовні та російськомовні джерела);

- праці, видані іноземними мовами.

Всі джерела нумеруються наскрізь арабськими цифрами. Джерело, на яке посилаються в тексті, позначають порядковим номером позиції у списку.

В списку використаних джерел повинні вказуватись наступні дані:

- для книг - прізвище та ініціали автора чи основного редактора, назва книги, видавництво, місце та рік видання;

- для статей -прізвище та ініціали автора статті; за­головок статті; повна назва джерела за викладеними вище правила­ми, а для журналу — за косою рискою його назва, рік випуску, но­мер, сторінки статті.

Додатки. У додатках вміщують допоміжний матеріал, який до­повнює текст курсової роботи, але великий за обсягом, має особливі способи відтворення або якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. Додат­ками можуть бути: таблиці допоміжних цифрових даних; копії до­кументів; розрахунки ; оригінали фотографій; опитувальні анкети; інструкції і методики; опис комп'ютерних про­грам, розроблених у процесі виконання роботи.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на на­ступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої ве­ликої симетрично до тексту сторінки. Праворуч над заголовком ма­лими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" з вели­кою літерою української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь, що позначає його послідовність.

 

7. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконана курсова робота подається на кафедру управління виробництвом за розробленим графіком у встановлені строки.

На протязі 5-7 днів курсова робота рецензується одним з викладачів кафедри. В рецензії відзначається якість виконаної роботи, глибина розкриття теми та ступінь самостійності виконання, вказуються переваги і недоліки. Рецензована курсова робота повертається студенту.

При підготовці до захисту студент повинен уважно ознайомитися з усіма зауваженнями і дати на них відповіді. Якщо в роботі є логічні неточності, потрібно дати пояснення в кінці роботи.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам до її змісту і оформлення, не допускається до захисту і повертається автору на доопрацювання.

У випадку несвоєчасного подання роботи на кафедру без поважних причин студент до захисту не допускається.

Захист курсової роботи проводиться в комісії. склад якої затверджує завідувач кафедри. Захист складається з усного повідомлення про результати роботи, з відповідей на питання членів комісії. Після захисту курсової роботи комісія з врахуванням актуальності теми, глибини та самостійності розробки і вміння викласти та захистити свої пропозиції остаточно визначає оцінку, яка виставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1 Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

2 Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

3 Брю Г. Шесть сигм для менеджеров / Грег Брю. – Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 272 с.

4 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – 2-е изд. – М.: “Фирма Гардарика”, 1996. – 416 с.

5 Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу “Менеджмент” / Под ред. А.И. Наумова. – М.: Экономистъ, 2004. – 288 с.

6 Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480с.

7 Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624с.

8 Дараховский И.С., Черноиванов И.П., Прехул Т.В. Бизнес и менеджер. – М.: Азимут – Центр, 1992. – 448 с.

9 Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 832 с.

10 Демб А., Нойбауер Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 302 с.

11 Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке / Пер.с англ. Н.М. Макаровой – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 272с.

12 Друкер П. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 432 с..

13 Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 367 с.

14 Кнорринг В.И. Основы искусства управления: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 328 с.

15 Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти, “Інтелект-Захід”, 2003. – 352 с.   

16 Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. Под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер,2004 . – 800с.

17 Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: Пер. с англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 303 с.

18 Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 375с.

19 Мескон М.Х., Альберт М.,  Хедоури Ф.  Основы менеджмента: Пер. с  англ. – М.: Дело,1992. – 702с.

20 Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.

21 Осовська ГВ., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Конкор, 2005. – 860 с.

22 Петренко В.П., Данилюк М.О., Попадюк А.В., Табахарнюк М.О. Тактика особистої роботи менеджера (персональний менеджмент). – Івано-Франківськ: ІФОД, 1996. – 188с.

23 Практикум по теории управления: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с. 

24 Пушкар Р., Тарнавська Н. Менеджмент: теорія і практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт – бланш, 2003. – 490с.

25 Робінс, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А.Основи менеджменту / Пер. з англ. А.Олійник та ін. – К.: В-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 671 с.

26 Тачи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации. Из опыта американских корпораций/ Пер. с англ. – М.: Экономика, 1990. – 204 с.

27 Тэрбин Патрик. Стратегические игры / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 264 с.

28 Управленческое консультирование: В 2-х т. Т.1.: Пер. с англ. – М.: СП ”Интерэксперт”, 1992. – 319 с.

29 Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304с. 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1 Воронов М. Психологические основы успеха: Практическое руководство по управлению собой и другими с позиций «ноосферного мышления». – К.: Ника-Центр, 2005. – 368 с.

2 Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1991. – 320 с.

3 Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. – М.: Вече, Персей, АСТ, 1995. – 384 с.

4 Законы успеха: Сборник / Пер. с англ. Н. Каныкина. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 448 с.

5 Крегер О., Тьюсон Дж.М. Типы людей и бизнес: Как 16 типов личности определяют ваши успехи на работе: Пер. с англ. – М.: Персей, Вече, АСТ, 1995. – 560 с.

6 Мірошниченко А.В.  Діловий успіх: бізнес-планування  та маркетинг. – К.: А.Л.Д.,  1997. – 64с.

7 Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления / Пер. с англ. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 272 с.

8 Румянцева З. С., Саломатин Н. А., Акбердин Р.З. Менеджмент организации: Учеб. пособие. – 1996.

9 Сильва Х., Стоун Р.Б. Искусство менеджмента по методу Сильва / Пер. с англ.. – 4-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 288 с.

10 Таранов П.С. Секреты поведения людей: Опыт всемирной энциклопедии жизни людей в законах и примерах. – Симферополь: Таврия, 1997. – 544 с.

11 Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. – М.: “Интел-Синтез”,2000.  – 560 с.

12 Хміль Ф.І.  Менеджмент : Підручник . –  К.: Вища школа, 1995.  – 351с.

13 Щербатых Ю.В. Психология успеха. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 560 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!