Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2389 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з Менеджменту, Розробка системи менеджменту організації (підприємства), ЛНУ ім. Т. Шевченка

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з Менеджменту, Розробка системи менеджменту організації (підприємства), ЛНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Курсова робота з менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний заклад

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка»

 

Інститут економіки та бізнесу

Кафедра менеджменту 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи з менеджменту

«РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)»

для студентів за напрямом підготовки 

6.030601 – «менеджмент» спеціальності 6.030.60101 – «менеджмент

організацій і адміністрування»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту

протокол № ____     

від «___» _____2014 р. 

 

Луганськ 2014


УДК 65.9

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з менеджменту «Розробка системи менеджменту організація (підприємства)» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 – «менеджмент» спеціальності 6.030.60101 – «менеджмент організацій і адміністрування». Укладач: Колосов А. М. – Луганськ:ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 17 с.

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення………………………………………………….3

2. Завдання на курсову роботу…………………………………………3

3. Зміст курсової роботи і рекомендації до її виконання…………….5

4. Оформлення курсової роботи……………………………………….9

5. Додатки Б, В, Г, Д, Ж, ………………………………………………13

6. Додаток А – окремо. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курсова робота виконується на основі знань, отриманих при вивченні дисциплін: «Теорія організації», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Управління інноваціями», «Стратегічне управління», «Адміністративний менеджмент», що входять до фахового циклу дисциплін    «Менеджмент і адміністрування» підготовки бакалаврів за напрямом 0306 «Менеджмент» та за спеціальністю 03060101«Менеджмент організацій та адміністрування». Основними завданнями виконавця курсової роботи є: закріпити теоретичні знання в галузі менеджменту, оволодіти прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволяють в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність.

Основний напрямок курсового проектування – розробка фактичної системи менеджменту в організаціях конкретних видів діяльності, розмірів з урахуванням конкретних умов їх функціонування. 

2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

Курсова робота виконується за індивідуальним варіантом завдання. Номер варіанту вибираєтьсявідповідно до номеру, під яким прізвище студента розташовано у списку в академічній групі. Завдання на курсову роботу за конкретним варіантом формується на засадах вихідних даних, приведених у додатках Б, В, Г, Д, Ж.

Загальна характеристика організації (підприємства) – об’єкту розробки у курсовій роботі вибирається відповідно до Додатку Б. Назва підприємства додається самим виконавцем роботи. Назва організації чи підприємства – об’єкту розгляду у роботі – позначається на другій сторінці курсової роботи «Завдання на виконання курсової роботи» у п. 1, а номер варіанту завдання проставляється на той же сторінці у п. 2 за прикладом оформлення сторінки «Завдання на виконання курсової роботи», приведеної на с. 2 зразку курсової роботи, поданої у Додатку А.

Загальні вихідні дані стосовно підприємства оформлюються у вигляді табл. 1, приведеної у зразковій курсовій роботі (Додаток А).

Перелік здійснюваних видів діяльності підприємства у стовпці 1 табл. 1 визначається за даними відповідно до Додатку Б. Основні товарні групи та їх частка у загальному обсягу продажів підприємства (у стовпцях 2,3 табл. 1) визначаються згідно зДодатком В.

Вихідні дані стосовно визначення стратегічного стану підприємства на ринку за співвідношенням характеристик «Зростання попиту на товари (послуги) групи: високе – В; низьке – Н» / «Частка товарної групи на ринку: висока – В; низька – Н» у стовпцях 4,5 табл. 1 вибираються згідно з даними Додатку Г.

Характеристика інноваційного потенціалу підприємства, що подається шляхом визначення чинників сили, слабкості, можливості та погроз у стовпцях 6,7 табл. 1 вибираються згідно з данимиДодатків Д і Ж – по два чинника кожного виду.

Керівник курсової роботи може змінити, спростити або внести у завдання додаткові вихідні дані і конкретні умови.

3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

3.1. Зміст курсової роботи 

Курсова робота з менеджменту повинна мати наступну структуру:

Титульна сторінка.

Завдання.

АНОТАЦІЯ.

ЗМІСТ.

ВСТУП.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)

2. ФУНКЦІОНАЛЬНА І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)

2.1. Функціональна структура організації (підприємства)

2.2. Основні функції підрозділів і посадових осіб у системі менеджменту організації (підприємства)

2.3. Організаційна структура підприємства (організації)

3. РІШЕННЯ З ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ПІДПРИЄМСТВІ)

3.1. Визначення основних процесів – об’єктів операційного менеджменту

3.2. Визначення тривалості циклів основних процесів

3.3. Управління запасами й забезпечення безперебійного виробничого (торгівельного або іншого) процесу

4. РІШЕННЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

4.1. Склад персоналу організації (підприємства)

4.2. Система оплати і мотивації праці в організації (підприємстві)

5. РІШЕННЯ ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО Й ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)

5.1. Аналіз і визначення завдань зі стратегічного розвитку організації (підприємства)

5.2. Аналіз і визначення завдань з інноваційного розвитку організації (підприємства)

6. РІШЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ПІДПРИЄМСТВІ)

(2 пункти на вибір)

6.1. Комунікаційні процеси  в організації (на підприємстві)

6.2. Положення про підрозділ (відділ, цех, тощо)

6.3. Повноваження (обов’язки, права, відповідальність) посадової особи

6.4. Кваліфікаційні вимоги до працівника

6.5. Регламентація управлінських рішень в організації (на підприємстві)

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

3.2. Рекомендації до виконання курсової роботи 

При написанні складових частин курсової роботи необхідно враховувати наступні рекомендації.

Анотація.

В анотації подається короткий зміст виконаної роботи. Анотація подається на одній сторінці двома мовами: одна – українською, а друга – однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською, японською, португальською та ін.)

Зміст.

Зміст повинен включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури, а також номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів

Вступ.

Вступ містить обґрунтування актуальності менеджменту в сучасних організаціях та на підприємствах, характеристику обраного об'єкта дослідження, мета та завдання, які ставив перед собою студент при виконанні курсової роботи.

1. Характеристика організації (підприємства).

Характеристика організації (підприємства) подається на 1 сторінці у вигляді табл. 1 за індивідуальними вихідними даними, приведеними уДодатках Б, В, Г, Д і Ж. Зразок подання характеристики досліджуваної організації (підприємства) приведений у табл. 1 зразкової курсової роботи, поданої у Додатку А.

Розділи 2-6  курсової роботи.

Розділи 2-6 виконуються відповідно до структури наданого у Додатку А зразка курсової роботи за власним варіантом вихідних даних, поданих у розділі 1.

У підрозділі 2.1 студент самостійно розробляє функціональну і організаційну структуру організації (підприємства) за власним варіантом вихідних даних.

Функціональна структура організації (підприємства) відображає перелік функцій, які необхідні для здійснення діяльності, та перелік їх виконавців – підрозділів, окремих особових осіб із визначенням їх чисельності.

Основні функції, що відображають види діяльності організації (підприємства) представляються у вигляді табл. 2.1, а функції менеджменту – у табл. 2.2.

Перелік необхідних підрозділів, окремих посад, чисельність працівників встановлюється згідно зі загальною чисельністю працівників за варіантом завдання.

У підрозділі 2.2 подаються на вибір виконавця найважливіші, або характерні для даної організації (підприємства), функції підрозділів і посадових осіб у системі менеджменту.

Організаційна структура в підрозділі 2.3 подається у вигляді рис. 2.1.

У розділі 3 визначаються й стисло описуються основні процеси, здійснювані в організації (підприємстві) – об’єкти операційного менеджменту.

У підрозділі 3.1 визначається склад операцій та їх виконавців для одного обраного студентом процесу, а упідрозділі 3.2 – визначається їх тривалість. Необхідні для розрахунків вихідні дані беруться самостійно, за допомогою керівника курсової роботи, також можуть використатися дані, приведені у зразковій роботі (Додаток А).

Результати представляються аналогічно із розділом 3 зразкової роботи (Додаток А).

У підрозділі 3.3 представляється вирішення одного з питань управління запасами й забезпечення безперебійного торгівельного процесу. При розробці даного питання можуть використовуватися як зразок матеріали, подані в підрозділі 3.3 зразкової курсової роботи (Додаток А).

4. Рішення з управління персоналом організації (підприємства) у Розділі 4 розробляються виконавцем відповідно до вихідних даних власного варіанту завдання. При написання  розділу можуть використовуватися як зразок матеріали, подані в Розділі 4 зразкової курсової роботи (Додаток А).

5. Рішення зі стратегічного й інноваційного розвитку організації (підприємства) у Розділі 5розробляються виконавцем відповідно до вихідних даних власного варіанту завдання. При написання  розділу можуть використовуватися як зразок матеріали, подані в Розділі 5 зразкової курсової роботи (Додаток А).

6. При розробці рішень з адміністративного менеджменту в організації (на підприємстві) у Розділі виконавець на свій розум вибирає два пункти з приведених у п. 3.2 даних методичних вказівок. При написання  розділу можуть використовуватися як зразок матеріали, подані в Розділі 6 зразкової курсової роботи (Додаток А).

У висновках до виконаної курсової роботи стисло подається думка автора стосовно якості запропонованої ним системи менеджменту або її недоліків і можливих напрямків подальшого вдосконалення.

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота повинна мати обсяг в межах 30-35 сторінок тексту, друкованого за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210x297 мм), розміром шрифту 14 за гарнітурою TimesNew Roman. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – 20 мм. праворуч – 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи «АНОТАЦІЯ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Текст розділів складається з підрозділів згідно з рекомендаціями п. 3.2 даних Методичних вказівок. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка у кінці заголовка не ставиться. Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Сторінки з додатками і списком літератури включаються у наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо).

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та свого порядкового номера, розділених крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад: 2.1. (перший підрозділ (параграф) другого розділу). Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного підрозділу. Номер пункту має складатися із номера розділу, підрозділу і пункту (свого порядкового номера), розділених крапками. У кінці номера пункту також ставиться крапка, наприклад: 2.1.3. (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Номери підрозділів і пунктів ставляться на їх початку, номер пункту – на початку першого рядка абзацу, яким розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна виступати за межі абзацу.

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) називаються рисунками, нумеруються порозділах арабськими цифрами. При посиланні на рисунок перший раз необхідно вписувати його повний номер, наприклад, «рис. 2.1». Подальші посилання на рисунки виконуються разом із скороченим словом «дивись», наприклад «див. Рис. 2.1». Рисунки мають розташовуватись одразу після посилання на них у тексті. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі тобто, щоб для вивчення цього рисунку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під рисунком.

Таблиці у роботі нумеруються по розділах. У правому верхньому куті пишеться слово «Таблиця» із зазначенням її номера. При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово «Таблиця» пишуть у скороченому вигляді, наприклад, «табл. 6». Під словом «Таблиця» розміщується заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово «Таблиця» і заголовок починаються з великої букви. Таблицю потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо на даній сторінці немає місця, то таблицю необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою.

При переносі рисунку або таблиці на наступну сторінку неможна залишати пусте місце на сторінці, яке необхідно зайняти текстом з подальшої частини роботи. При переносі таблиці на іншу сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а над таблицею розмістити слова, наприклад, «Продовження табл. 6».

Заголовки граф таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють слова «Те ж», а далі – лапками. Замість цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться прочерк.

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують за розділами.  Номер формули пишеться біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули (якщо формула велика, то на рівні нижнього рядка формули, до якої він відноситься) в круглих дужках, наприклад (1). Пояснення позначень символів чи числових коефіцієнтів наводиться безпосередньо під формулою у той послідовності, у якій вони подані у формулі. Це пояснення подається з нового рядка, починаючи зі слова «де», двокрапка після якого не ставиться. Значення кожного символу чи числового коефіцієнта подається з нового рядка. Розмірність одного і того ж параметра у межах роботи має бути однаковою. При посиланні у тексті на формулу необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад, «за формулою (1)».

Формули виділяються з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити один вільний рядок.

У роботі необхідно робити посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які використовуються при розробці проблеми, задачі, розгляді питання та ін. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо цього документа, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатись слід на останні за часом видання. На більш ранні видання можна посилатись у тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовуються відомості із джерел докуме­нтальної інформації чи з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номер сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дається посилання. Посилання у тексті роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад, «...у працях [2-5, 8]» чи [17, с. 20-25].

До списку використаної літератури включаються усі використані джерела, які розташовуються за алфавітом або у порядку посилань на них у тексті. Подання використаних джерел повинно відповідати діючим вимогам.

Додаток Б

Загальна характеристика організації (підприємства)

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

ТОВ, торгівельне

ПП з надання послуг

ПП, торгівельне

ПрАТ: виробничо-торгівельна фірма

ПП:

торгівельно-посередницька фірма

50 осіб

60 осіб

70 осіб

80 осіб

40 осіб

Види

 діяльності:

1. Роздрібна торгівля продуктами.

2. Зберігання товарів.

3. Утримання приміщення.

Види

діяльності:

1. Виробництво запасних частин.

2. Надання послуг з заміни запасних частин.

 

Види

діяльності:

1. Закупівля і оптова торгівля.

2. Зберігання товарів.

3. Постачання власним автотранспортом

Види

діяльності:

1. Виробництво товарів.

2. Постачання товарів за замовленнями.

Види

 діяльності:

1. Закупівля і продаж товарів.

2. Посередництво у сфері матеріального забезпечення.

3. Постачання власним автотранспортом

 

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

ПП: торгівельна база

ТОВ з надання виробничих послуг

ПП, торгівельне

ТОВ:

виробничо-торгівельна фірма

ТОВ: торгівельно-посередницька фірма

46 осіб

72 особи

55 осіб

67 осіб

65 осіб

Види

 діяльності:

1. Оптова торгівля продуктами.

2. Зберігання товарів.

3. Утримання приміщення.

4. Транспортування товарів

Види

діяльності:

1. Виробництво запасних частин.

2. Надання послуг з заміни запасних частин.

 

Види

діяльності:

1. Закупівля і оптова торгівля.

2. Зберігання товарів.

3. Постачання власним автотранспортом

Види

діяльності:

1. Виробництво товарів.

2. Постачання товарів за замовленнями.

Види

 діяльності:

1. Закупівля і продаж товарів.

2. Посередництво у сфері матеріального забезпечення по різних регіонах країни

  

Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

ТОВ:

торгівельно-постачальницька фірма

ПрАТ: виробничо-торгівельне

ТОВ:  оптово-торгівельне підприємство

ПП: виробничо-торговельна фірма

ПрАТ: торгівельно-посередницька фірма

53 особи

78 осіб

64 особи

53 особи

90 осіб

Види

 діяльності:

1. Роздрібна торгівля продуктами.

2. Зберігання товарів.

3. Транспортування власним транспортом

Види

діяльності:

1. Виробництво продовольчих товарів.

2. Оптова торгівля та постачання товарів.

3. Утримання помешкання та технологічного обладнання

Види

діяльності:

1. Закупівля і оптова торгівля.

2. Зберігання товарів.

3. Постачання власним автотранспортом

Види

діяльності:

1. Виробництво запасних частин.

2. Постачання товарів за замовленнями.

Види

 діяльності:

1. Закупівля, зберігання і продаж товарів.

2. Посередництво у сфері матеріального забезпечення.

3. Постачання власним автотранспортом

 

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

ПП: постачальницька компанія

ТОВ: автотранспортне підприємство

ПрАТ: заготівельне підприємство

ПП: Виробничо-постачальницька фірма

ТОВ: торгово-посередницька фірма

58осіб

105 осіб

85 осіб

110 осіб

46 осіб

Види

 діяльності:

1. Роздрібна торгівля продуктами.

2. Зберігання товарів.

3. Утримання приміщення.

Види

діяльності:

1. Транспортні операції по Україні і закордоном.

2. Технічне обслуговування автотранспорту за замовленнями.

2. Утримання помешкань, автотранспорту, обладнання

 

Види

діяльності:

1. Виготовлення тари, піддонів та іншої допоміжної продукції для торгівлі.

2 Закупівля і  зберігання вихідних матеріалів.

3. Транспортування власним транспортом

Види

діяльності:

1. Виробництво обладнання для магазинів.

2. Утримання обладнання та помешкань.

3. Постачання продукції по Україні та за іноземними замовленнями.

Види

 діяльності:

1. Закупівля і продаж товарів оптом.

2. Посередництво у сфері матеріального забезпечення.

3. Постачання власним автотранспортом

 

Варіант 21

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

ТОВ: виробничо-рекламне агентство

ПрАТ: рекламно-виробничий комбінат

ПП: типографія

ПП: консалтингова фірма

ТОВ: юридичні консультації

35 осіб

115 осіб

42 особи

36 осіб

42 особи

Види

діяльності:

1. Виробництво реклами та рекламних засобів.

2. Надання послуг з установки реклами та проведення рекламних акцій.

3. Утримання помешкання та обладнання.

4. Основні технологічні процеси: виробництво з використанням технологічного обладнання, будівельно-монтажні роботи, організаційні заходи

 

Види

діяльності:

 1. Виробництво реклами та рекламних засобів.

2. Надання послуг з установки реклами та проведення рекламних акцій.

3. Утримання помешкання та обладнання.

4. Основні технологічні процеси: виробництво з використанням технологічного обладнання, будівельно-монтажні роботи, організаційні заходи

 

Види

діяльності:

1. Виготовлення друкованої продукції: книг, брошур, листівок, зошитів тощо.

2. Утримання складного друкарського обладнання.

3. Надання обладнання в оренду іншим користувачам.

Види

діяльності:

1. Розробка технічних та дизайнерських проектів за замовленнями.

2. Надання консультаційних послуг.

3. Утримання проектного обладнання, у тому числі комп’ютеризованих комплексів.

 

Види

 діяльності:

1. Надання юридичних консультацій підприємств і фізичних осіб у сфері господарського, майнового та цивільного права.

2. Оцінка майна.

3. Утримання помешкання

  

Додаток В

Дані стосовно структури асортименту продукції (послуг) підприємства за їх часткою в загальному обсязі продажів

Група виробів,

товарів, послуг

Доля групи виробів, товарів або послуг у загальному обсягу продажів

по варіантах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

А

Б

В

Г

Д

Є

28

22

20

15

10

5

15

25

25

10

12

13

23

18

12

11

19

17

20

26

15

19

5

15

5

25

17

13

12

28

15

18

25

12

25

5

5

15

25

25

15

15

20

18

14

8

34

6

12

18

28

12

15

15

8

22

14

6

30

20

15

18

20

20

18

9

12

25

15

8

20

20

20

12

21

8

12

27

28

18

15

25

8

6

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

Є

5

15

25

24

12

19

8

12

27

22

10

21

13

17

22

17

21

10

 

5

12

34

23

6

20

 

18

12

28

12

24

16

15

12

19

21

23

10

8

12

18

25

30

7

6

12

18

24

32

8

34

22

18

12

6

8

12

18

24

12

12

22

25

23

13

7

22

10

 

 

 

 

Додаток Г

Вихідні дані стосовно визначення стратегічного стану підприємства на ринку за співвідношенням характеристик «Зростання попиту на товари (послуги) групи: високе-В; низьке – Н» / «Частка товарної групи на ринку: висока – В; низька – Н»

Товарна група

 

Співвідношення характеристик:

 «Зростання попиту на товари (послуги) групи: високе-В; низьке – Н» /

«Частка товарної групи на ринку: висока – В;  низька – Н» по варіантах

1,2,3

 

4,5,6

 

7,8,9

 

10,11,12

 

13,14,15

 

16,17,18

 

19,20,21

 

22,23,24

 

25

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

Є

В/Н

В/Н

Н/Н

Н/В

В/В

Н/В

В/В

Н/В

В/В

Н/Н

В/Н

Н/В

Н/Н

В/В

Н/В

В/Н

Н/Н

В/В

Н/В

Н/Н

В/Н

В/В

Н/В

Н/В

Н/Н

В/В

Н/В

Н/Н

Н/Н

Н/В

Н/В

Н/Н

Н/В

В/Н

В/В

Н/Н

В/В

В/Н

Н/Н

Н/В

Н/В

В/Н

Н/Н

Н/В

В/В

В/Н

В/Н

Н/В

В/Н

В/Н

Н/Н

Н/Н

Н/В

Н/В

 

 

  

Додаток Д

Характеристика інноваційного потенціалу підприємства:

 сили (1,2) та слабкості (3,4) по варіантах

Вибрати відповідно до опису загальної характеристики підприємства (за Додатком Б) з поданих нижче переліків 2 будь-які чинники сили (у стовпці 1) та 2 будь-які чинники слабкості (у стовпці 2) інноваційного потенціалу підприємства так, що б вони не суперечили одне одному

1

2

Чинники сили інноваційного

потенціалу підприємства (1,2)

Чинники слабкості інноваційного

потенціалу підприємства (3,4)

1. Якісна власна продукція.

2. Наявність власного транспорту.

3. Наявність власного приміщення.

4. Висока кваліфікація персоналу.

5. Надійні постачальники матеріалів, сировини, товарів.

6. Надійні замовники продукції, послуг, товарів.

7. Впевнений стан на ринку пропозиції товарів, продукції, послуг.

8. Наявність високопродуктивного обладнання.

9. Наявність власних перспективних розробок нової продукції

1. Неконкурентна продукція, послуги.

2. Відсутність транспорту.

3. Обмеженість площі приміщень.

4. Відсутність власних приміщень.

5. Непродуктивне обладнання.

6. Недостатня кваліфікація персоналу.

7. Відсутність фахівців для оновлення продукції.

8. Обмеженість ринку закупівель.

9. Брак власних обігових коштів.

10. Невпевнений стан на ринку збуту продукції, надання послуг

 

Додаток Ж

Характеристика стану інноваційного потенціалу підприємства:

 можливості (1,2) та погрози (3,4) по варіантах

Вибрати відповідно до опису загальної характеристики підприємства (за Додатком Б) з поданих нижче переліків 2 будь-які чинники можливостей (у стовпці 1) та 2 будь-які чинники погроз (у стовпці 2) інноваційного потенціалу підприємства так, що б вони не суперечили одне одному

1

2

Чинники можливостей (1,2) інноваційного потенціалу

Чинники погроз (3,4) інноваційному потенціалу

1. Зростання частки товарів власного виробництва у споживанні населенням.

2. Збільшення імпортних ввізних тарифів.

3. Підвищення купівельної спроможності споживачів.

4. Спрощення системи оподаткування підприємств.

5. Очікуване зменшення податків.

6. Наявність вільної робочої сили на ринку.

7. Подорожчання транспортних тарифів (для підприємств, що володіють власним транспортом).

8. Заходи з захисту внутрішнього ринку, де функціонує підприємство

 

1. Обмеження рентабельності соціально значущих товарів.

2. Застосування нових технологій конкурентами.

3. Зниження купівельної спроможності споживачів.

4. Очікуване збільшення податків.

5. Посилення адміністративного тиску.

6. Подорожчання державних послуг у сфері реєстрації, оцінки  майна тощо.

7. Підвищення експортних тарифів (для експортерів).

8. Подорожчання палива (для підприємств, що мають власний автотранспорт).

9. Відсутність фахівців на ринку праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!