Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2387 Завдання для виконання ДКР з курсу Методологія та організація наукових досліджень, МУФ

Завдання для виконання ДКР з курсу Методологія та організація наукових досліджень, МУФ

« Назад

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ» 

Кафедра економіки підприємства

 

Методологія та організація наукових досліджень 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДКР СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

для галузей знань 0306 Менеджмент і адміністрування,

0305 Економіка та підприємництво

спеціальностей

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

8.03050801 "Фінанси і кредит"

8.03050802 "Банківська справа"

Рекомендовано

кафедрою економіки підприємства

протокол _11-13/14_від «19» червня 2015р.

Завідувач кафедри ________Трофименко О.О.

 

КИЇВ 2015

Домашня контрольна робота складається з двох частин:

І. Огляд фахової періодики та авторефератів дисертацій, презентація  наукового обґрунтування обраної теми магістерської роботи.

ІІ. Підготовка тез доповіді до Всеукраїнської конференції, яка щороку проходить на базі університету  обсягом до двох сторінок або наукової фахової статті. 

Огляд останньої фахової періодики та авторефератів дисертацій за темою : Політика управління оборотнимии активами.

Джерела:

- фахові статті -  https://scholar.google.com.ua/ , 

- автореферати дисертацій аналізуєте на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, розділ «Автореферати дисертацій» http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=

Аналіз проводиться за останні п’ять років. Результати огляду заносяться в таблицю 1. 

По завершенні виконання таблиці оформляється висновок щодо актуальності теми, питань, які залишаються невирішеними та які, на Ваш погляд, публікації були найбільш ґрунтовними і чому.

Таблиця 1 – Огляд фахової періодики та авторефератів дисертацій

Огляд фахових публікацій

Огляд авторефератів дисертацій

Автор, назва статті

Основні положення та висновки (5-10 речень)

Наукова новизна статті

Електронна адреса публікації (з активним гіперпосиланням)

Автор, назва дисертації

Основні положення та висновки (5-10 речень)

Суттєва наукова новизна

Електронна адреса публікації (з активним гіперпосиланням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ІІІ. Підготовка тез за темою Політика управління оборотними активами

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються тези обсягом до 2 сторінок формату А-4. Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:

1. Поля: верхнє, нижнє - 2 см; ліве - 2,5 см; праве - 1,5 см; міжрядковий інтервал - 1,0; шрифт - Verdana; кегль - 10; стиль - звичайний; абзацний відступ - 1,25. Вирівнювання «по ширині». Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word. Посилання на літературні джерела у тексті обов’язкове та здійснюється за зразком: [1, с. 1]  (перша цифра - порядковий номер літературного джерела; друга цифра - номер сторінки). Формули необхідно набирати в редакторі формул Microsoft Equation, нумерація справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля. 

2. У верхньому лівому куті вказати УДК. У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора, нижче - науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче - організація учасника. Студентам необхідно вказувати П.І.Б., науковий ступінь та вчене звання наукового керівника. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту. Основний текст (після пропуску двох рядків). Література, яка має бути обов’язково оформлена згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Зразок оформлення тез:

УДК 658:0048.1

БОГАТИР О.О.

Студент кафедри менеджменту та інновацій

Науковий керівник – к.е.н., доц. Камянська О.В.

ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  

Текст тез….

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. 

2. 

3. Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 1_Bogatur.doc).

4. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичні помилки відповідальність несе автор. 

Приклади тез представлені у структурі курсу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!