Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2386 Завдання на контрольну роботу з курсу Екологія

Завдання на контрольну роботу з курсу Екологія

« Назад

Завдання на контрольну роботуз курсу Екологія

2.1. Контрольна робота

Після вивчення всіх розділів програми курсу «Екологія» студенти повинні виконати домашню контрольну роботу, яка містить три задачі та один реферат [7].

Перелік завдань для контрольної роботи

1. Розрахувати викиди монооксиду вуглецю та оксидів азоту двигунами повітряних суден (задача №1).

2. Виконати еколого-економічну оцінку збитку, який спричиняється річними викидами СО і NOх , за результатами розв’язку відповідного варіанта задачі 1.

3. Розрахувати границі санітарно-захисної зони для джерела електро

магнітного випромінювання.

4. Виконання реферату загального спрямування згідно встановленого варіанту.

У контрольній роботі повинен бути вказаний номер [шифр] залікової книжки студента, варіанти задач  реферату, список використаної літератури.

Тема реферату контрольної роботи визначаються за останньою цифрою номера залікової книжки. Об’єм реферату повинен складати 4-5 сторінок друкованого тексту формату А4.

Номер варіанта задачі 1 і 2 визначається останньою цифрою, а задачі 3 – передостанньою цифрою номера залікової книжки (Основи загальної екології: Методичні вказівки і контрольні завдання / Уклад.: Г.М. Франчук, О.Ю. Драч. – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2010. – 36 с).

 

3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

3.1. Перелік питань на диференційований залік

 1. Основні завдання сучасної екології.

 2. Наукові і прикладні аспекти екології.

 3. Принцип системності в екології.

 4. Еволюція людини і природного середовища.

 5. Основні закони і принципи в екології.

 6. Екологічні закони в формулюванні Б.Коммонера.

 7. Поняття про біосферу. Структура і межі біосфери.

 8. Еволюція біосфери.

 9. Основні компоненти біосфери за В. Вернадським.

 10. Роль В. Вернадського у формуванні вчення про біосферу Землі.

 11. Трофічні ланцюги, їх структура.

 12. Трансформація енергії у біосфері.

 13. Класифікація організмів за трофічною ознакою.

 14. Екологічні фактори, їх класифікація.

 15. Поняття екосистеми. Складові компоненти екосистеми.

 16. Класифікація екосистем. Основні природні екосистеми планети.

 17. Ентропія екосистеми.

 18. Геологічний, біологічний та хімічний кругообіги речовин.

 19. Кругообіг карбону.

 20. Кругообіг нітрогену.

 21. Кругообіг оксигену.

 22. Кругообіг фосфору.

 23. Кругообіг сульфуру.

 24. Руйнування озонового шару.

 25. Явище парникового ефекту.

 26. Кислотні опади. Причини і наслідки.

 27. Причини і виникнення смогів.

 28. Фотохімічний смог.

 29. Забруднення вод Світового океану.

 30. Демографічні проблеми.

 31. Проблема сировини, ресурсів і відходів.

 32. Збалансоване використання та відновлення природних ресурсів.

 33. Вплив стану довкілля на здоров’я людини.

 34. Структура, склад і властивості атмосфери.

 35. Джерела забруднення атмосфери.

 36. Наслідки забруднення атмосферного повітря.

 37. Складові та основні характеристики гідросфери.

 38. Основні джерела забруднення гідросфери.

 39. Екологічний стан водойм України.

 40. Вертикальна будова та основні характеристики літосфери.

 41. Джерела забруднення літосфери.

 42. Основні фактори деградації і втрати ґрунтів.

 43. Стан земельних ресурсів України.

 44. Значення природно-заповідних територій.

 45. Санітарно-захисні зони.

 46. Категорії небезпечності  підприємств.

 47. Охорона атмосфери.

 48. Охорона гідросфери.

 49. Охорона ландшафтів.

 50. Водокористування та водоспоживання.

 51. Показники якості води для різних категорій об’єктів.

 52. Нормативні вимоги до якості води.

 53. Нормування якості повітря.

 54. Принципи встановлення нормативних показників до джерел забруднення атмосферного повітря.

 55. Контроль і управління якістю води.

 56. Контроль і управління якістю ґрунтів.

 57. Нормування забруднень літосфери.

 58. Методи очищення забруднених ґрунтів.

 59. Методи відновлення ґрунтів.

 60. Основні методи очищення атмосферного повітря.

 61. Санітарно захисні зони як засіб охорони атмосферного повітря.

 62. Основні способи очищення стічних вод.

 63. Джерела утворення твердих відходів та їх класифікація.

 64. Переробка та знешкодження твердих побутових відходів.

 65. Основні джерела фізичного забруднення біосфери.

 66. Шумове та вібраційне забруднення.

 67. Вплив шуму та вібрації на людину та навколишнє середовище.

 68. Нормування шумового та вібраційного навантаження на довкілля.

 69. Методи та засоби зниження рівня шумового забруднення.

 70. Електромагнітне та іонізуюче випромінювання.

 71. Фізичне забруднення довкілля.

 72. Захист навколишнього середовища від впливу електромагнітних полів.

 73. Нормування електромагнітних випромінювань. Гранично допустимі рівні напруженості ЕМП.

 74. Принципи нормування у галузі радіаційної безпеки.

 75. Якісна та кількісна характеристики іонізуючого випромінювання.

 76. Параметри іонізуючого випромінювання.

 77. Заходи захисту від іонізуючого випромінювання.

 78. Основні поняття управління природоохоронною діяльністю в Україні.

 79. Регіональні екологічні проблеми України.

 80. Нормативно-правова база у сфері охорони навколишнього середовища.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!