Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2337 Вимоги до виконання курсової роботи з курсу Планування діяльності підприємств

Вимоги до виконання курсової роботи з курсу Планування діяльності підприємств

« Назад

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Мета курсової роботи — поглибити теоретичні знання, набуті студентами в процесі вивчення курсу та виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань планування діяльності підприємств.

Варіант теоретичної частини курсової роботи визначається як сума двох останніх цифр залікової книжки. Курсова робота виконується згідно запропонованого плану. Обсяг теоретичної частини курсової роботи – не менш, як 10 сторінок друкованого тексту (14 пт. ТNR, 1,5 інтервал, дискета обов’язково додається), або 15 сторінок рукописного тексту.

Теоретична частина

Варіант 0. Предмет, метод і задачі курсу. 

 1. «Планування діяльності підприємств” – економічна наука.

 2. Сучасні методологічні підходи до планування господарської діяльності підприємства.

 3. Філософські концепції планування.

 4. Планування як функція управління підприємством.

 5. Методи та інструменти планових розрахунків.

Варіант 1. Система планів підприємства. 

 1. Зміст, особливості, взаємозв’язки планів підприємства.

 2. Різновиди планів та їх комплекси.

 3. Зміст та структура поточних планів.

 4. Організація розробки планів 

Варіант 2. Інформаційні ресурси та нормативна база планування 

 1. Характеристика інформації для планування.

 2. Види інформації.

 3. Форми відображення інформації для планування.

 4. Джерела формування інформації для планування.

 5. Поняття нормативної бази планування.

 6. Системи норм та нормативів.

 7. Класифікація норм та нормативів.

 8. Застосування норм та нормативів для планування діяльності підприємства.

Варіант  3. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції. 

 1. Формування плану збуту з урахуванням дослідженням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту.

 2. Планування реклами.

 3. Комунікаційна у здійсненні планів збуту продукції.

 4. Планування збуту продукції. 

Варіант  4. Планування виробництва продукції. 

 1. Поняття виробничої програми підприємства.

 2. Календарний розподіл виробничої програми.

 3. Оптимізація виробничої програми підприємства.

 4. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні.

 5. Методика розрахунку показників плану виробництва. 

Варіант 5. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю. 

 1. Поняття виробничої потужності підприємства.

 2. Фактори, що визначають виробничу потужність підприємства.

 3. Методика розрахунку виробничої потужності підприємства.

 4. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності.

 5. Система показників виробничої потужності.

Варіант 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 

 1. Зміст і основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення (МТЗ)

 2. Основні показники та порядок розробки плану МТЗ.

 3. Планування потреби в сировині та матеріальних ресурсах.

 4. Запаси, їх види, регулювання їх розмірів.

 5. Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах в різних типах виробництва.

Варіант 7. Персонал і оплата праці. 

 1. Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування.

 2. Планування продуктивності праці.

 3. Обчислення показників продуктивності праці.

 4. Оплата праці. показники плану, методика обчислення фондів оплати праці за різних систем та форм оплати праці.

 5. Матеріальне стимулювання працівників підприємства 

Варіант 8. Планування виробничої інфраструктури. 

 1. Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури.

 2. Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою та інструментом.

 3. Ремонтне обслуговування виробництва.

 4. Енергообслуговування підприємства.

 5. Планування транспортного обслуговування виробництва. 

Варіант 9. Витрати виробництва 

 1. Мета, завдання та послідовність розробки плану собівартості продукції.

 2. Класифікація витрат за економічними елементами.

 3. Складання планової (нормативної) калькуляції.

 4. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво. 

Варіант 10. Планування собівартості продукції в умовах ринкових відносин 

 1. Терміни і поняття. Класифікація витрат на виробництво. Види собівартості продукції.

 2. Методи калькулювання собівартості

 3. Необхідність перегляду концепції планування собівартості продукції. Недоліки планування зниження собівартості продукції за факторами

 4. Технологія (процедура) планування зниження собівартості продукції від „нормативної бази на початок планового періоду”

 5. Аналіз виконання плану собівартості продукції за плановий період (квартал)

 6. Складання кошторису витрат на виробництво

 7. Планування постійних витрат при калькулюванні собівартості продукції „методом величини покриття витрат”

Варіант 11. Фінансове планування на підприємстві 

 1. Зміст і завдання фінансового плану.

 2. Планування прибутку підприємства.

 3. Методи оптимізації грошових потоків.

 4. Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів та видатків. 

Варіант 12. Оновлення продукції. 

 1. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання.

 2. Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва.

 3. Економічна ефективність освоєння нової продукції.

 4. Вибір оптимального Варіант у технологічного процесу. 

Варіант 13. Організаційно-технічний розвиток. 

 1. Завдання та зміст плану організаційного та технологічного розвитку підприємства.

 2. Система показників плану і методика їх розрахунку.

 3. Планування інвестицій та визначення прибутковості об’єктів інвестування.

 4. Джерела фінансування організаційно-технічного розвитку підприємства. 

Варіант 14. Бізнес-планування. 

 1. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його призначення.

 2. Організація розробки бізнес-плану.

 3. Зміст і структура бізнес-плану. 

Варіант 15. Оперативно-календарне планування. 

 1. Зміст і завдання оперативно-календарного планування.

 2. Ритмічність виробництва, її визначення та роль в системі оперативно-календарного планування.

 3. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного та масового типів виробництва.

Варіант 16. Прогнозування ризиків при складанні і виконанні планів підприємства 

 1. Сутність і класифікація ризиків

 2. Методи виявлення і оцінки ризиків при плануванні діяльності підприємства

 3. Методи виявлення ризиків

 4. Кількісна оцінка ризиків

 5. Методи аналізу ризиків

 6. Джерела фінансування витрат на нейтралізацію ризиків

 7. Економічна ефективність методів управління ризиками 

Варіант 17. Прогноз збуту як основа розробки короткострокових планів підприємства 

 1. Пропозиція та попит.

 2. Детермінанти попиту

 3. Параметри впливу на збут

 4. Асортиментна політика підприємства – найважливіший параметр впливу на збут. 

Варіант 18. Планування розвитку невиробничої сфери Прибуток в умовах ринку. 

 1. Планування соціального розвитку.

 2. Планування фондів економічного стимулювання.

 3. Планування природоохоронної діяльності

 4. Економічна сутність прибутку в умовах ринку

 5. Взаємозв’язок обсягу реалізації, прибутку і втрат виробництва (механізм управління прибутком)

 6. Застосування ринкових інструментів у формальному плануванні 

Основна та додаткова рекомендована література

 1. Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации/Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1985.-326 с.

 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы.- М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с.

 3. Алексеенко А.Ф. Нормативный метод учета в промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 224 с.

 4. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. –К: Наука-центр, 1998. -480 с.

 5. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.:Инфра-М, 199.-392 с.

 6. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994.-272 с.

 7. Герасимчук Б.Л. Пути совершенствования планирования материально-технического снабжения народного хозяйства. – М.: Наука, 1973.

 8. Голдобина Н.Н. Управление запасами средств производства. Учебное пособие. – ЛФЭУ, 1991.

 9. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. планирование на предприятии. Учебник издание 2-е, стереотипное. –М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000, -328 с.

 10. Долан Э.Д., Линденей Д.Е. Рынок: макроэкономическая модель./Пер. с англ. – СПб: Автоком, 1992. – 496 с.

 11. Евдокимов Д.К., Попарев Г.М. Нормирование материальных ресурсов: Словарь-справочник. – М.: Экономика, 1998. – 199 с.

 12. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф.Покропивного.- Вид. друге.- К.:КНЕУ, 2000. -528 с.

 13. Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятий. Учебное пособие Балансевич М.И./ Под ред Висюлина Ф.П.- Мн.: Вища школа, 1991 с.

 14. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.:Скарби, 2002, - 336 с.

 15. Ивашкевич В.Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продукции. – М.: Финансы, 1974. -159 с.

 16. Линдерс М., Фирон Х Управление снабжением и запасами. Логистика/Пер. с англ.- СПб.:ООО «Полигон», 1999.-768 с.

 17. Саати Т, Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. –М.: Радио и связь, 1991, -224 с.

 18. Савицька Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 4-е изд.-Минск: ООО Новое знание, 2000. – 688 с.

 19. Смирнов К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов. Учебник. –М.: Высшая школа, 1990.

 20. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. - 266 с.

 21. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473 //Діло, 1996.-№78. С. 86.

 22. Хобчан М.І., Харів П.С., Бойчук І.М., Лотиш О.Л. Організація і планування виробництва: теорія і практика. Навчальний посібник. –Тернопіль: ТАНГ, 1996. -193 с.

 

Практична частина

Розділ 1

План виробництва і реалізацій продукції 

На підставі прогнозу збуту на І квартал планового року були встановлені такі показники плану продажу в заданій номенклатурі продукції, дані подано в табл.1. 

Обсяг продажу та ціна одиниці продукції

Найме-нування продукції

Обсяг продажу, згідно варіанту (остання цифра залікової книжки), од.

 

Ціна одиниці виробу без ПДВ, грн.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

А

11000

12000

13000

14000

15000

5500

6000

6500

7000

7500

200

В

5000

5500

6000

6500

7000

10000

11000

12000

13000

14000

300

С

7000

7100

7200

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

550

За даними табл. 1 розрахуємо наступні показники:

1) виручку від реалізації продукції без податку на додану вартість (ПДВ):

де РПі – обсяг продажу і-го виробу, од.;

Ці – ціна і-го виробу, грн.;

2)  суму податку на додану вартість (ПДВ=20%);

3) виручку від реалізації з ПДВ.

Таблиця 2

Дані про запаси готової продукції

Найменування виробу

Запаси готової продукції на початок кварталу, од. ()

Середній строк зберігання виробу на складі, дні

А

25

3,6

В

57

1,8

С

115

2,7

За даними розрахунків та табл. 2 розрахуємо величини запасу готової продукції на кінець планового кварталу з форм. 2.

де Дкв – кількість днів у кварталі (90 днів)

tзбер.і – середній строк зберігання і-го виду виробу на складі, дні.

Розрахуємо обсяг товарної продукції (ОТі) на І квартал за форм. 3.

де Qі – виробнича програма і-го виробу на квартал

Для визначення величини незавершеного виробництва використовуємо дані табл. 3 

Таблиця 3

Найменування виробу

Тривалість виробничого циклу, дні (tці)

Коефіцієнт наростання витрат (кнв)

Запас незавершеного виробництва на початок кварталу, шт..

А

3

0,54

120

В

5

0,45

240

С

4

0,6

200

Запас незавершеного виробництва на кінець кварталу дорівнює (форм. 4):

Визначимо обсяг валової продукції в натуральному(ВПі) та вартісному(ВВПі) виразі за форм. 5,6. 

За даними та розрахунками необхідно заповнити табл. 4. 

Таблиця 4

Виробнича програма на І квартал

Найме-нування продук-ції

План продажу, од.

Запаси готової продукції, од.

Вироб-нича програ-ма, од.,

Qi

Ціна одиниці продук-ції без ПДВ, грн.,Ці

Обсяг товарної продукції, тис. грн., ОТі

Запаси незавершеного виробництва, од.

Валова продук-ція, од., ВПі

Обсяг валової проду-кції, тис. грн., ВВПі

на початок кварталу

на кінець кварталу

на початок кварталу

на кінець кварталу

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Планування трудомісткості виробничої програми

і пропускної спроможності устаткування 

Для розрахунку трудомісткості виробничої програми та пропускної спроможності устаткування на плановий квартал, використовуються дані табл. 5 

Таблиця 5

Найменування продукції

Трудомісткість одиниці виробу по групах обладнання, нормо-годин (Tj)

І

ІІ

ІІІ

ІV

А

0,3

1,2

2

1

В

0,5

1,4

2,1

1,5

С

1

1,8

2,2

1,8

Середній коефіцієнт виконання норм виробітку (kв.н) в плановому кварталі дорівнює 1,2. кількість верстатів відповідно по групах устаткування: І – 56 од., ІІ – 24 од., ІІІ – 72 од., ІV – 18 од.

Фонд часу роботи одного верстата при двозмінній роботі – 1000 год., при тризмінній – 1500 год. (кількість змін для парних варіантів -2, для непарних – 3). 

1. Трудомісткість програми по діючих нормах, нормо-годин :

2. Трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнта виконання норм,

нормо-годин

Tв.н.j= TQj*kв.н                                          (8)

3. Коефіцієнт завантаження по групах устаткування (kзав.j) та на програму в цілому

За результатами розрахунків заповнити табл. 6. 

Таблиця 6

Пропускна спроможність устаткування

Група устаткування

Кількість устаткування, од.(Nj)

Фонд часу груп устаткування, год. (Фгj)

Трудомісткість

програми по діючих нормах, нормо-годин (TQj)

Трудомісткість

програми з урахуванням коефіцієнта виконання норм,

нормо-годин (Tв.н.j)

Коефіцієнт завантаження на програму (kзав.j)

1

2

3

4

5

6

І

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

ІV

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Розрахувати реальну змінність роботи обладнання, яка визначається з урахуванням витрат, що пов’язані із диспропорціями в складі устаткування (форм. 11).

Проаналізувати отримані дані та зробити висновки:

а) чи дозволяє пропускна спроможність виконати виробничу програму;

б) чи існує ризик зриву виробничої програми при непередбачених простоях;

в) яким чином можна зменшити цей ризик?

г) яким чином можливо підвищити реальну змінність?

Розділ 3

План по праці та заробітній платі

3.1. Визначити кількість робітників на нормованих роботах  і загальну кількість працівників у першому кварталі планового року використовуючи вже розраховані дані та маючи на увазі, що:

- корисний фонд робочого часу у першому кварталі планового року (Фпл)становить 446 год.;

- сумарна кількість керівників, фахівців, службовців (Чін)– 62 чол.;

- норма обслуговування на одного допоміжного робітника (Нобсл )100 ум.од.;

- обсяг робіт з обслуговування та ремонту устаткування (Ороб) — 2500 ум. од.;

- норма прибирання площі на одну прибиральницю (НS)– 400 м2;

- площа виробничих приміщень (Sприм) 3200 м2.

Для цього необхідно:

1. Визначити трудомісткість виробничої програми (форм. 12):

2. Визначити кількість робітників-підрядників на нормованих роботах (Чр.п):

3. Розрахувати кількість робітників-почасовиків:

а) наладчиків, ремонтників устаткування, електриків:

б) прибиральниць приміщень:

4. Розрахувати загальну кількість персоналу в першому кварталі планового року (Ч):

5. Розрахувати середній виробіток одного працівника в першому кварталі планового року:

Результати розрахунку оформити у вигляді табл. 7. 

Таблиця 7

Планування кількості працівників

Показники

І квартал

планового року

1.Виробнича програма, од. (Qi,)

виріб А

 

виріб В

 

виріб С

 

2.Ціна одиниці виробу, грн.

виріб А

 

виріб В

 

виріб С

 

3.Товарна продукція, тис. грн. (ОТі)

 

4.Трудомісткість одиниці, нормо-годин (Tj)

виріб А

 

виріб В

 

виріб С

 

5.Трудомісткість виробничої програми (Tпл)

 

6.Корисний фонд робочого часу одного працівника, год.(Фпл)

 

7.Середній коефіцієнт виконання норм виробітку (kв.н)

 

8.Кількість робітників підрядників (Чр.п)

 

9.Кількість інших категорій персоналу

 

 1. Кількість працівників всього

 

 1. Середній виробіток на одного працівника

 

3.2. Розрахунок фондів заробітної плати персоналу

Вихідна інформація:

1. Годинна тарифна ставка робітників-підрядників першого розряду (ТстІ) – 4,75 грн.

2. Середні тарифні коефіцієнти по виробах дорівнюють (kт.і.):

для А –  1,22;

для В – 1,39;

для С – 1,45.

3. Премії нараховуються в розмірі:

робітникам-підрядникам – 15%;

робітникам-почасовикам – 10%.

4. Місячний оклад прибиральниць мінімальна заробітна плата.

5. Тарифні ставки робітників-почасовиків (Тпоч.і) подано в табл.8. 

Таблиця 8

Тарифні ставки робітників-почасовиків

Розряд робітника

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Годинна тарифна ставка почасовика (Тпоч.і), грн.

7

8.4

9.1

9.8

10.5

Кількість почасовиків Чпоч.і

(дані для парних варіантів)

10

8

12

14

6

Кількість почасовиків Чпоч.і

(дані для непарних варіантів)

14

19

15

16

11

Для розрахунку фондів заробітної плати необхідно:

1. Розрахувати розцінку за одиницю продукції:

2. Розрахувати фонду заробітної плати робітників-підрядників за форм. 19:

3. Тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків проводиться за форм.20:

4. Прямий фонд заробітної плати робітників

5. Розраховуються премії робітникам

6. Квартальний фонд заробітної плати робітників розраховується як сума прямого фонду та премій робітникам (ФЗПм).

7. Фонд заробітної плати інших категорій персоналу (ФЗПін.) розраховується за даними табл.9 

Таблиця 9

Дані для розрахунку фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців

Посада (професія)

Кількість осіб

Місячний оклад, грн.

Доплати та надбавки (%)

1.Директор

1

3000

40

2.Головний інженер

1

2750

35

3.Головний бухгалтер

1

2500

35

4.Начальник цеху

3

2250

35

5.Начальник відділу маркетингу

1

2500

30

6.Провідний інженер

6

2000

30

7.Інженер І категорії

9

1820

27

8.Лаборант

3

1400

15

9.Майстер

5

1700

20

 1. Економіст

3

1800

25

 1. Маркетолог

3

1850

25

 1. Бухгалтер

3

1800

25

 1. Секретар

2

1500

15

8. Розраховується загальний квартальний фонд заробітної плати персоналу як сума квартальної заробітної плати робітників та іншого персоналу.

9. Розрахувати відрахування в соціальні фонди з фонду оплати праці по кожній групі персоналу (звести в таблицю)

Ставки відрахувань в соціальні фонди з фонду оплати праці ЄСВ 36% (НЗ) 

Розділ 4

Планування собівартості продукції 

4.1. Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Для цього кошторису використовуються дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних розрахунків.

Таблиця 10

Показники

Значення показника на початок планового кварталу

1

Норма витрат матеріалів на 1000 верстато-годин, грн.:

 

 

інструментів(НВ.інструм)

75

 

мастильних матеріалів (НВ.м)

40

 

обтиральних матеріалів (НВ.об)

30

 

інші витрати(НВ.ін)

20

2

Потужність електродвигунів технологічного устаткування кВт-год (Мдв)

5,5

3

Вартість 1 кВт-год енергії, грн. (умовна величина) (ВкВт)

0,4

Таблиця 11

Вартість основних фондів загальновиробничого призначення, тис. грн. 

Найменування

Вартість основних фондів, згідно варіанту (остання цифра залікової книжки), од.

 

Середньо-річна норма амортизації ОФ, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

технологічного устаткування

1000

1100

1200

1300

1400

1000

1100

1200

1300

1400

15

транспортних засобів

200

300

400

500

600

300

400

500

600

200

25

інвентарю

50

60

70

80

90

70

80

90

50

60

25

Квартальний фонд часу роботи обладнання див. розд.2.

Прямий фонд заробітної плати робітників, котрі обслуговують устаткування  див. розділ 3.

1. Необхідно розрахувати коефіцієнт доплат до прямого фонду заробітної плати

2. Розрахувати витрати на заробітну плату допоміжних робітників, які зайняті утриманням та експлуатацією устаткування, з нарахуванням

3.Розрахувати витрати на мастильні та обтиральні матеріали

Фуст=S Фгj                                                   (26)

4. Визначити витрати на технологічну електроенергію

ВендвусткВт                        (27)

5. Розрахувати витрати на поточний ремонт устаткування та транспортних засобів – дорівнюють 3% від його вартості.

6. Визначити витрати на інструмент (Вінстр).

7.Визначити інші витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

8. Визначити суми амортизаційних відрахувань за квартал

9. Визначити загальну суму витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

4.2. Розрахунок загальної суми постійних витрат на І квартал

На підприємстві складають кошториси витрат у розрізі окремих структурних підрозділів (цехів, дільниць) і по функціональних відділах управління. Тому необхідно звести всі попередні розрахунки в загальні таблиці.

Загальновиробничі видатки на І квартал планового року

Найменування витрат

Сума,грн

 1.  

Оплата праці з нарахуванням персоналу управління цехами і дільницями

 

 1.  

Видатки на відрядження

2 500

 1.  

Видатки на утримання та експлуатацію устаткування

 

 1.  

Видатки на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень

300 000

 1.  

Оплата праці з нарахуванням робітників

 

 1.  

Видатки на охорону праці і техніку безпеки

20 000

 1.  

Інші витрати

50 000

Всього загальновиробничі витрати

 

 Адміністративні витрати на плановий квартал

Найменування витрат

Сума,грн

 1.  

Оплата праці персоналу з нарахуванням

 

 1.  

Видатки на відрядження

40 000

 1.  

Амортизація основних фондів загальногосподарського призначення і нематеріальних активів

58 000

 1.  

Видатки на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід, охорону і страхування майна

35000

 1.  

Видатки на зв'язок (поштові, телефонні та ін.)

10000

 1.  

Податки, збори та інші платежі

10000

 1.  

Інші витрати загальногосподарського призначення

50000

Всього адміністративні витрати

 

 Витрати на збут на плановий квартал

Найменування витрат

Сума,грн

 1.  

Оплата праці працівникам відділу постачання

 

 1.  

Витрати на рекламу і дослідження ринку

140 000

 1.  

Витрати на відрядження

50 000

 1.  

Видатки на зв'язок (поштові, телефонні та ін.)

20000

 1.  

Інші витрати по збуту продукції

50000

Всього витрати на збут

 

Визначити загальну суму постійних витрат підприємства в плановому кварталі

4.3.Розрахунок калькуляції методом величини покриття

Вихідні дані для розрахунку подано в табл.

Показники

виріб А

виріб В

виріб С

 1.  

Норма витрат основного матеріалу на одиницю виробу на початок кварталу, кг

3

4

5

 1.  

Ціна 1 кг матеріалу, грн

20

30

10

 1.  

Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, грн

5

6

7

 1.  

Процент заготівельних витрат, % від вартості основних матеріалів

1

2

3

 1.  

Повернені відходи, % від вартості основних матеріалів

-

2

1

 1.  

Розцінка за одиницю продукції, грн. (розд.3)

 

 

 

 1.  

Величина інших змінних витрат на одиницю продукції, грн

3,2

4,1

1,5

 1.  

Виробнича програма, од. (розд.1)

 

 

 

 1.  

Ціна одиниці продукції, грн.. (розд.1)

 

 

 

1.Визначити загальну суму змінних витрат на одиницю продукції як суму  витрат на сировину і матеріали, витрати на заробітну плату та соціальні відрахування по виробах

2. Визначити маржинальний прибуток по виробам

Пміізм

та на планову виробничу програму

М=S Пмі 

Розділ 5.

Планування прибутку підприємства 

Розрахувати планову суми прибутку та заповнити таблицю

Показники

Сума,грн

 1.  

Виручка від реалізації продукції без ПДВ

 

 1.  

Витрати на виробництво

 

 1.  

Змінні витрати на виробництво продукції

 

 1.  

Загальновиробничі витрати

 

 1.  

Зміна залишків готової продукції

 

 1.  

Адміністративні витрати

 

 1.  

Видатки на збут

 

 1.  

Прибуток до оподаткування

 

 1.  

Податок на прибуток

 

 1.  

Чистий прибуток

 

Визначити рентабельність витрат.

Зробити висновки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!