Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2325 Алгоритм складання плану-конспекту заняття з Трудового навчання

Алгоритм складання плану-конспекту заняття з Трудового навчання

« Назад

Алгоритм складання плану-конспекту заняття З трудового навчання

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: _________________________________

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ (зміст записується відповідно до діючої програми трудового навчання для 5-9 класів):

1. Теоретичні відомості _______________________________

2. Практична (лабораторно-практична) робота __________

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

1. Навчальна ________________________

(варіанти конструювання навчальної мети:

― сформувати в учнів знання (загальнотехнічні, загальнотрудові, загальновиробничі, спеціальні);

― узагальнити наступні знання....;

― навчити учнів виконувати трудові дії, прийоми, операції тощо;

― забезпечити формування знань і вмінь (загальнотрудових, загально-виробничих, спеціальних)...;

― продовжити формування наступних вмінь....;

― закріпити наступні загальнотрудові, загальновиробничі і спеціальні знання, вміння і навички....;

― сприяти формуванню і розвитку відповідних знань, умінь і навичок (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)....;

― сприяти запам’ятовуванню основної термінології технологічних процесів;

― сприяти запам’ятовуванню цифрового матеріалу як орієнтиру для розуміння кількісних характеристик об’єктів і явищ, що вивчаються;

― сприяти усвідомленню основного термінологічного матеріалу;

― сприяти формуванню уявлень про ...;

― сприяти усвідомленню суттєвих ознак понять, технологічних процесів;

― створити умови для з’ясування причинно-наслідкових зв’язків:

 • розкрити причини ...;

 • з’ясувати наслідки ...;

― сприяти розумінню закономірностей ...:

 • створити умови для з’ясування взаємозв’язків між ...;

 • сприяти розумінню залежності між ...).

2. Виховна ___________________________

(варіанти конструювання виховної мети:

― виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність, дбайливість, охайність та інші якості сучасного працівника;

― сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних, економічних та інших якостей людини;

― сприяти вихованню правильного ставлення до загальнолюдських цінностей;

― сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнів до предмету).

3. Розвивальна _____________________________

(варіанти конструювання розвивальної мети:

― сприяти розвитку мови учнів (збагачення і ускладнення словникового запасу, посилення виразності та відтінків);

― сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

― сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);

― сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м’язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

― сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

― сприяти розвитку в учнів відповідних видів і типів сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви;

― сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

4. Профорієнтаційна ________________________________

(варіанти конструювання профорієнтаційної мети:

― ознайомити учнів з метою, предметом, знаряддями, змістом, характером, умовами праці фахівців певної професії (спеціальності)....;

― сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів (інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)....;

― сприяти формуванню і розвитку вмінь збирати та аналізувати інформацію про професії, будувати індивідуальну освітню траєкторію, оцінювати власні можливості професійної освіти та працевлаштування;

― розширяти світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення.... ;

― узагальнити в учнів знання про сфери трудової діяльності, професії, кар’єру;

― сприяти формуванню знань та вмінь об’єктивно здійснювати самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та співвідносити їх з вимогами різних професій і сфер трудової діяльності до людини;

― розвивати уявлення про народне господарство і потребу в трудовій діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;

― виховувати повагу до людини праці).

 

ОБ’ЄКТИ ПРАЦІ: _____________________________________

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва, умовні позначення):

– підручник, навчальний посібник (автор(и), назва, місто видання, видавництво, рік, розділ, підрозділ, сторінки) _______________

– робочий зошит;

– додаткова література (словники, довідники, журнали): ________

– натуральні об’єкти (машини, верстати, пристрої, інструменти, матеріали, вироби тощо, їх назва, тип, марка, позначення): _______________

– макети, моделі, муляжі (М): _____________________

– кіно-, відео- діафільми (КФ, ДФ, ВФ): _____________

– мультимедійні засоби (МЗ): _____________________

– плакати (П): _____________________________

– таблиці (Т): __________________________

– навчально-технологічна документація (НТД):

 • технологічні карти (ТК): __________________
 • інструкційні карти (ІК): __________________
 • інструкційно-технологічні карти (ІТК): ______
 • інформаційні карти (ІФК): ________________

–        зразки об’єктів праці: __________________

–        зразки повузлової обробки виробів: ______

–        матеріали для контролю знань учнів:

 • картки-завдання: ______________________
 • тести: _____________________________
 • кросворди, шаради, доміно тощо: _________________

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ (їх назва, тип, сортамент, марка, кількість, групового чи індивідуального користування):

 • кабінет (майстерня) трудового навчання: _____________
 • верстати, машини: ____________________
 • інструменти, пристосування: ______________________
 • матеріали: _______________________ 

ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ: ____________________

МЕТОДИ НАВЧАННЯ (як вчителя так і учнів): ______________

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: ___

СЛОВНИКОВА РОБОТА: ______________________

Тип ЗАНЯТТЯ: __________________________

Кількість учнів у класі: ______________________

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I.   Організаційний момент. __________________хв.

II.  Повторення раніше вивченого матеріалу. ____________хв.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів. ______хв.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу. ______________хв.

V.  Закріплення нового навчального матеріалу. ____________хв.

VI. Практична (лабораторно-практична) робота.

VI.1.Вступний інструктаж. __________________хв.

VI.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя. _____хв.

VI.3.Заключний інструктаж. ______________________хв.

VII. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.

VIII. Підведення вчителем підсумків заняття. ____________хв. 

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ________ (затрати часу в хвилинах):

1) введення учнів в майстерню (яким чином, до дзвоника чи після, у спецодязі чи ні і т.п.); привітання;

2) перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

3) перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

4) призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

5) організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

6) ознайомлення учнів з планом заняття. 

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ ____ (затрати часу в хвилинах):

1) аналіз домашнього завдання чи самостійної роботи, виконаної на попередньому занятті (зміст і методика проведення);

2) контрольні питання, завдання, задачі (їх зміст, картки і т.п.);

3) форми, методи і прийоми перевірки знань і вмінь (фронтальна, групова чи індивідуальна перевірка; письмова, усна, тестова, програмована чи змішана і т.п.);

4) прізвища учнів, призначених для опитування;

5) критерії оцінки знань і вмінь учнів з попередньої теми. 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів _______ (затрати часу в хвилинах):

1) коротке мотиваційне обґрунтування теми і завдань заняття (зміст, методи, засоби). 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ _______ (затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення (усно чи письмово) нової теми, плану та їх запис, конкретизація завдань заняття;

2) техніко-технологічні відомості у вигляді стислого конспекту з розкриттям їх суті, виділенням головного, того, що буде даватись під запис і обов’язковою вказівкою методів і прийомів навчання, виховання, розвитку і профорієнтації учнів (повинно бути вказано на досягнення всіх цілей заняття з використанням різноманітних методів і прийомів, особливо інноваційних освітніх технологій: інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, проблемних тощо). 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ______ (затрати часу в хвилинах):

1) питання, завдання і задачі (їх зміст);

2) методи і прийоми закріплення нових знань і вмінь. 

VІ. ПРАКТИЧНА (ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА) РОБОТА (назва): ________

VІ.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ ____ (затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення назви, мети і завдань практичної (лабораторно-практичної) роботи;

2) ознайомлення з технічними вимогами до об’єктів праці (зразків);

3) повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпечної праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

4) показ і пояснення прийомів та способів виконання нових операцій і трудових дій (в робочому темпі, розчленовано в повільному темпі з поясненням всіх дій і рухів, знову в робочому темпі);

5) пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

6) попередження про причини браку і можливі помилки в роботі;

7) перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями: спочатку усно (ознайомлювальна вправа), а потім практично (пробні вправи);

8) показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

9) ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на ці вироби;

10) повідомлення про норми часу і норми виробітку;

11) пояснення критеріїв оцінювання практичної (лабораторно-практичної) роботи;

12) видача завдань для практичної (лабораторно-практичної) роботи і розподіл учнів за робочими місцями та бригадами (ланками, парами). 

VІ.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ ____ (затрати часу в хвилинах):

А. Самостійна робота учнів:

1) зміст та час роботи учнів над кожним завданням (вправи, розробка проекту чи виготовлення виробу, за якою навчально-технологічною документацією і т.п.);

2) форми організації праці учнів (індивідуальна, групова (бригади, ланки, пари), фронтальна).

Б. Інструктаж вчителя:

1) форма проведення (індивідуальна, групова);

2) зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виробів; інструктування учнів з використання окремих операцій і завдання в цілому;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю; концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій; надання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов; контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання; перевірка раціонального використання навчального часу учнями;

Постійна перевірка виконання учнями правил безпечної праці та виробничої санітарії;

3) прийняття і попередня оцінка робіт (проектів, звітів) учнів. 

VІ.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ______ (затрати часу в хвилинах):

1) підведення підсумків практичної (лабораторно-практичної) роботи;

2) відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

3) аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

4) повторне пояснення вчителем способів усунення помилок. 

VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ УЧНІМИ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ. 

VІІІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ: ____ (затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення вчителя про досягнення цілей заняття;

2) об’єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

3) повідомлення теми наступного заняття;

4) завдання учням для підготовки до наступного заняття.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!