Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2269 Підготовка відзиву, рецензії та допуск магістерської роботи до захисту в ДЕК, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

Підготовка відзиву, рецензії та допуск магістерської роботи до захисту в ДЕК, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Факультет ветеринарної медицини 

 

МАГІСТРАТУРА

на факультету ветеринарної медицини у 2014-2015 н.р. 

(Методичні рекомендації для студентів ОКР «Магістр» -

спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»)

 

Київ – 2015

 

11. Підготовка відзиву, рецензії та допуск магістерської роботи до захисту в ДЕК 

Завершену магістерську роботу студент магістратури подає науковому керівнику для перевірки та підготовки відзиву на неї (дод. А).

Письмовий відзив наукового керівника на магістерську роботу висвітлює рівень використання студентом магістратури теоретичних знань для розв'язання завдань дослідження, аналіз методики дослідження, оцінку якості вирішення завдань дослідження, аналіз  та оцінку запропонованих дослідником заходів, інформацію про недоліки магістерської робо­ти, загальні висновки та оцінювання магістерської роботи.

Науковий керівник оцінює магістерську роботу записом: "Допускається до захисту", а в разі негативної оцінки — "До захисту не допускається". У випадку негативного висновку щодо допуску студента магістратури до захисту магістерської роботи, це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за участю наукового керівника.

Кожна магістерська робота направляється на внутрішню рецензію (див. дод. Б) до провідних фахівців НУБіП України. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, рецензентом може виступати спеціаліст підприємства, установи, організації тощо, де працює студент. Коло наукових та фахових інтере­сів рецензентів має відповідати тематиці магістерської роботи.

Рецензія подається у письмовому вигляді, в довільній формі і має містити такі складові:

 • значимість теми магістерської роботи для практики та її актуальність;

 • аналіз відповідності змісту магістерської роботи її завданню;

 • глибина висвітлення студентом магістратури реального стану справ у відповідній галузі;

 • висновки щодо використання в магістерській роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів, елементів наукової новизни;

 • позитивні сторони магістерської роботи та її недоліки, інші питання на розсуд рецензента;

 • оцінку загальних вражень від магістерської роботи (оформлення, стиль і грамотність викладання тощо);

 • висновок і рекомендацію щодо можливості допуску магістерської роботи до захисту, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку магістерської роботи за чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") та про присвоєння певної кваліфікації.

Рецензент має підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, імені та по-батькові, місця роботи і посади, яку займає.

Підписана автором завершена магістерська робота, разом з письмовим відзивом наукового керівника та рецензією, подається на кафедру для її попереднього захисту у присутності наукового керівника. Термін подання магістерської роботи — не пізніше двох тижнів до початку роботи ЕК. Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву та рецензій, до захисту не допускається.

Згідно положення НУБіП України «Про інституційний репозиторій магістерських робіт НУБіП України» (від 0.11.2009 р. та інструкції щодо наповнення репозиторію (від 26.03.2010 р.) не пізніше, ніж за 10 днів до захисту електронний варіант роботи (документ Word), наукова стаття або тези (при наявності), підписані рецензія та відгук наукового керівника (PDF-формат), реєстраційна форма (Ф-6.3-3.5.1-06) особисто передаються відповідальній особі (доц. Костенко Віталій Михайлович, 105 бл. А) для архівування їх в репозиторії. Відповідний запис вноситься до журналу реєстрації та завіряється підписом автора. Подана у пізніші терміни магістерська робота до захисту в ЕК не допускається. Всі роботи автоматизовано перевіряються на плагіат, довідка про результати якого прикладається до матеріалів, що подаються разом з роботою до ЕК. 

В електронному варіанті в папці (2011_ Іванов_І.І.):

 1. Магістерська робота(2011_Ivanov _І.І.doc)

 2. Реєстраційна форма (Ivanov _Forma.doc)

 3. Додатки в окремому pdf-файлі (скановані відзив, рецензія, статті, тези, програмний код, акти впровадження тощо).

 4. Для магістрів дослідницької спеціалізації обов’язково автореферат (авторефератIvanov _І.І.doc) презентація (Ivanov _І.І.ppt) і друковані праці (в окремому pdf-файлі) 

У паперовому варіанті:

Витяг із протоколу засідання кафедри (не пізніше ніж за 14 діб до початку захисту магістерських робіт) про проходження попереднього захисту студентів магістратури, у якому зазначено прізвища магістрантів роботи яких відповідають вимогам і допущені до захисту перед ДЕК.

До захисту не допускається робота в якій частка запозиченого тексту без посилань на авторів перевищує 40% за сумою трьох найвищих показників співпадання з попередньо архівованими роботами. 

 

12. Підготовка презентації магістерської роботи для представлення в ДЕК

Основна мета презентації — це створення кращих умов виступу студентів під час захисту магістерської роботи і підвищення сприйняття результатів захисту членами державної екзаменаційної комісії та присутніми.

При створенні презентації магістранти повинні вирішити два важливих завдання:

1. Створити короткий анотований конспект свого виступу.

2. Створити допоміжні анімаційні ефекти для підвищення сприйняття викладеного матеріалу.

Презентацію до магістерської роботи рекомендується виконувати за допомогою програмного забезпечення MS POWERPOINT. Розробка презентації виконується у комп'ютерному класі. Перш ніж починати створення презентації, необхідно:

 • вивчити основні рекомендації з розробки презентацій;

 • ознайомитися з методиками щодо оформлення малюнків, таблиць та інших візуальних об'єктів;

 • вибрати ключові та найважливіші моменти доповіді;

 • вибрати стиль презентації та продумати варіанти розміщення різних візуальних об'єктів. 

Основні етапи створення презентації

 1. Запустіть POWERPOINT і у вікні, що з'явиться, наберіть один з трьох варіантів створення презентації.

 2. Виберіть стиль оформлення презентації.

 3. Наповніть кожний слайд необхідною інформацією.

 4. Налаштуйте анімаційні ефекти кожного візуального об'єкта та процедури зміни слайдів.

 5. Збережіть створену презентацію. 

Структура презентації

Презентація складається з окремих слайдів. Кожний слайд складається з кількох візуальних об'єктів, які можна поділити на такі групи:

 • текст;

 • табличний матеріал;

 • діаграми;

 • малюнки та фотографії;

 • схеми та креслення.

Перша вимога до слайда: він не обов'язково повинен бути самопояснюючим. Часто він виявляється ефективним саме тоді,  коли не може бути зрозумілим, поки магістрант його не прокоментує. Таким чином, слайд повинен бути підтримкою магістранту, а не його замінником.

Основні етапи презентації повинні корелювати із змістом доповіді магістранта і в кожному окремому випадку можуть мати свої особливості. 

Рекомендований обсяг презентації

Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей доповіді магістранта та його практичних навичок роботи з програмою MS POWERPOINT і в кожному окремому випадку може відрізнятися. При розробці презентації рекомендується дотримуватися таких рекомендацій.

 1. Загальний час доповіді має бути 7–10 хв.

 2. Кожні 20–30 секунд на екрані презентації має щось змінюватися (наприклад: з'явитися наступна частина тексту, змінитися місце зна­ходження якогось об'єкта, з'явитися наступний слайд тощо).

 3. Максимальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20–25 шт.

 4. На першому слайді повинна бути відображена тема магістерської роботи, прізвище доповідача та наукового керівника, рік захисту.

 5. На 2-му – викладається актуальність та обґрунтування вибору теми магістерської роботи.

 6. На 3-му – об’єкт, предмет, гіпотеза дослідження

 7. На наступному слайді визначається головна мета магістерської роботи (додатково можна викласти основні завдання дослідження та шляхи їх вирішення).

 8. На наступних слайдах відображаються основні етапи та найважливіші результати магістерської роботи.

 9. На останніх одному-двох слайдах відображаються загальні висновки, основні результати та рекомендації до впровадження результатів магі­стерської роботи. 

Рекомендації до створення презентації

Створення презентації — справа особлива, що залежить від рис характеру доповідача та аудиторії, перед якою планується робити доповідь. Але бажано при їх створенні врахувати наступне:

 • використовуйте (за можливістю) стандартні шаблони презентації, бо вони вже пророблені дизайнерами;

 • пам'ятайте, що погляд завжди опускається з правого верхнього кута в лівий нижній кут, тому розміщуйте більш важливі об'єкти у право­му верхньому куті, а в лівому нижньому — менш важливі;

 • враховуйте умови розділення слайда документа на різні зони;

 • урівноважуйте об'єкти відносно "золотої лінії";

 • пам'ятайте, що у перший момент сприйняття увага привертається до кутів слайда;

 • обирайте необхідний стиль розмітки і рідше користуйтесь розміткою "Порожній слайд";

 • притримуйтесь того, що вільна, "невикористана" площа наочної поверхні, може становити до 30 %; використана – не більше 70 %;

 • обережно змінюйте фон і кольорові співвідношення тексту та фону;

 • пам'ятайте, що команда "Застосовуйте шаблон оформлення" діє на всі слайди вашої презентації і не може бути застосована тільки до цього слайда;

 • використовуйте короткі текстові описи. Якомога більше використовуйте схеми, таблиці, діаграми, малюнки;

 • пам'ятайте: щоб об'єкт з'явився, а потім зник, створіть два однакових слайди, але на другому відключіть ефекти анімації;

 • не застосовуйте яскравих і строкатих допоміжних об'єктів;

 • не застосовуйте багато ефектів анімації;

 • обережно використовуйте ефект анімації "виповзання'' – він надто повільний;

 • обережно використовуйте ефект "поява тексту по літерах" — він також суттєво зупинить вашу презентацію;

 • обережно використовуйте анімаційні ефекти для "останніх" об'єктів, інакше вони почнуть пересікати попередні та мерехтіти в очах;

 • пам'ятайте, що не варто без особливої необхідності застосовувати ефекти до заголовків слайда;

 • дотримуйтесь єдиного стилю розміщення об'єктів;

 • виберіть певні (однакові) типи ефектів для однакових за суттю об'єктів;

 • пам'ятайте: на читання кожних 6 символів потрібно мінімум 1 секунда;

 • пам'ятайте: сумарний час "проявлення" слайда не повинен перевищувати 3–5 секунд, крім випадку, коли вам дійсно необхідно затримати появу об'єкта.

Основні рекомендації до відображення тексту.

 • лаконічний текст сприймається краще, ніж текст, засмічений додатковими елементами;

 • у горизонтальній колонці бажано використовувати не більше 40–50 знаків, у тексті з більш довгими рядками важче шукати початок наступного рядка;

 • шрифт, що найкраще читається, – 16–20 розміру, через два інтервали, не використовуйте шрифтів менше 10 пунктів;

 • корисно зберігати спадкоємність шрифтів і не використовувати більше трьох накреслень;

 • виділення (напівжирний, курсив, ущільнений шрифт) треба використовувати обережно. Надлишок виділених фрагментів може виглядати нав'язливо;

 • корисно використовувати короткі абзаци, які містять перевагу над довгими, не розбитими на абзаци текстами;

 • текст з обрамленням привертає більш пильну увагу, ніж без нього.

При створенні таблиць на презентації необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

 • частіше застосовуйте лінії товщиною в 0,5 або 1 пункт;

 • не застосовуйте ліній товщиною більше 3–4 пунктів;

 • не використовуйте більше 3-х стилів ліній у вашій таблиці;

 • необхідно уникати оформлення таблиці подвійними лініями;

 • застосовуйте центровані абзаци у заголовках таблиці;

 • не використовуйте більше двох варіантів заливки осередку таблиці;

 • необхідно уникати заливки осередків таблиці сірим кольором (інтенсивність понад 30). Забезпечити зазор між текстом таблиці та її границею не менше 3 пунктів, а краще 6 або 9 пунктів;

 • формуйте таблицю так, щоб був виділений тільки один рядок (колонка) з найважливішим результатом.

При використанні діаграм дотримуйтесь таких рекомендацій:

• не зловживайте ефектами об'єму, інакше ви втратите наочність вашої діаграми;

 • використовуйте різноманітні варіанти штриховій;

 • виділяйте червоним кольором найважливіший графік;

 • використовуйте максимально контрастні кольори для різних графіків (а краще різноманітні штрихи);

 • не використовуйте велику кількість графіків на одній діаграмі.

При застосуванні та виборі кольорів пам'ятайте, що по мірі комфортності – дискомфортності колірні поєднання розташовуються в такому  порядку (за убуванням):

Зона комфортності:

- синій на білому, чорний на жовтому, зелений на білому, чорний на білому, жовтий на чорному, білий на чорному, зелений на червоному, червоний на жовтому.

Нейтральне сприймання:

- білий на синьому, червоний на білому, синій на жовтому, помаранчевий на чорному, жовтий на синьому, помаранчевий на білому, білий на зеленому.

Зона дискомфортності (не рекомендується використовувати):

- червоний на зеленому, коричневий на білому, білий на коричневому, коричневий на жовтому, жовтий на коричневому, білий на червоному, жовтий на червоному. Презентація подається на електронному носії. 

 

13. Захист магістерської роботи на засіданні екзаменаційної комісії (вимоги) 

Для захисту магістерських робіт щорічно створюється Екзаменаційна комісія (ЕК), до складу якої входять голова та 3 члени комісії (завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники). Голова комісії призначається Міністерством освіти і науки України на пропозицію ректора НУБіП України з числа провідних фахівців виробництва або науковців. Персональний склад членів ЕК затверджується ректором НУБіП України не пізніше, ніж за місяць до початку роботи ЕК. Робота ЕК проводиться у терміни, передбачені навчальними планами Університету.

Списки студентів магістратури, які допущені до захисту ма­гістерських робіт, подаються в ЕК деканатом факультету у вигляді розпорядження.

Не пізніше як за 2–3 дні до захисту магістерських робіт у ДЕК (секретарю ДЕК), студенти магістратури подають такі документи:

 1. магістерська робота,

   переплетена (в твердому переплетенні), добре відредагована, без помилок, акуратно оформлена, а також підписана автором на титульному листі, з відповідними підписами виконавця, керівника роботи, завідувача кафедри;
 2. відзив наукового керівника;

 3. внутрішня рецензія;

 4. автореферат для кожного члена ЕК (тільки для дослідницького спрямування);

 5. ксерокопія (або оригінал) опублікованої наукової праці (тез);

 6. інформація про зроблену магістрантом доповідь на наукових конференціях. 

До ЕК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують наукову та практичну цінність виконаної магістерської роботи: друковані статті за темою магістерської роботи, документи, що вказують на практичне її застосування тощо.

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за участі не менше половини її складу та обов'язковій присутності наукового керівника магістерської роботи. У випадку відсутності наукового керівника з поважних причин, його інтереси може представляти завідувач кафедри.

Дата захисту магістерської роботи визначається графіком засідань ЕК, який затверджується ректором НУБіП України, і доводиться до відома голови, членів ЕК та студентів магістратури.

Процедура захисту магістерської роботи складається з:

 • короткого повідомлення автора про результати магістерської роботи (визначається мета, зміст, наукова та практична цінність роботи, питання які винесені на захист та результати магістерської роботи);

 • відповідей на запитання членів ЕК;

 • відповідей на зауваження наукового керівника та рецензентів;

 • виступу керівника магістерської роботи з відзивом про роботу магістранта (2–3 хв.);

 • підведення підсумків захисту магістерської роботи (оцінка магістерської роботи кожного випускника магістратури проводиться  за 100-бальною системою). На факультеті ветеринарної медицини розроблена комплексна система оцінки студента, яка включає оцінювання:

 • магістерської роботи (відповідність вимогам, якість, науковий рівень) – до 60 балів;

 • доповіді на засіданні ЕК (дотримання регламенту, ілюстрації, зміст) – до 15 балів;

 • відповідей на запитання членів ЕК – до 10 балів;

 • наявність публікації результатів дослідження(при наявності ксерокопії) – до15 балів.

Додаткові бали можуть бути надані за зроблену доповідь на конференції, за представлені на ЕК зразки, моделі тощо (до 5 балів).

Результати захисту магістерських робіт оцінюються "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" і оголошуються у день захисту після оформлення протоколів засідання ЕК (згідно з набраними балами за нижченаведеною шкалою (табл.18).

Рішення ЕК щодо оцінки знань, виявлених на захисті магістерської роботи, а також присвоєння студенту відповідної кваліфікації та видача йому державного документа приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є голос голови ЕК.

Процедура захисту магістерської роботи протоколюється секретарем ЕК.

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ЕК до опублікування у наукових фахових виданнях.

Таблиця 18

Шкала оцінки магістерських робіт на захисті в ЕК

Набрана сума балів

Оцінка національна

Оцінка ESTS

Визначення оцінки ESTS

90 – 100

Відмінно

A

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

82 – 89

Добре

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

74 – 81

C

ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

64 – 73

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

60 – 63

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

35 – 59

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО –потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

1 – 34

F

НЕЗАДОВІЛЬНО –необхідна серйозна подальша робота

Магістерська робота є документом суворого контролю і постійно зберігається в архіві факультету ветеринарної медицини. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!