Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2233 Вимоги до оформлення дипломного проекту, НУХТ

Вимоги до оформлення дипломного проекту, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності Харчові технології

денної та заочної форм навчання

 

КИЇВ НУХТ 2011 

 

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект обов’язково складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини, які оформляються у відповідності з державними стандартами України щодо проектної документації та єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), які не суперечать стандартам СПДБ і відповідають загальним вимогам, що висуваються до робіт, які подаються до друку.

Обсяг пояснювальної записки проекту не повинен перевищувати 5,5-6,5 друкованих аркушів (90-110 стор.).

Всі розділи тексту розташовують обов’язково у відповідності зі змістом.

Викладати матеріал слід від третьої особи (автор вважає...) або від
першої особи у множині (на наш погляд...) в майбутньому часі (заклад буде оснащено… або передбачається, що підприємство матиме…).  

Розрахунково-пояснювальна записка виконується у друкованому вигляді державною мовою на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (шрифт - Times New Roman, розмір - 14, інтервал - полуторний) без помарок і виправлень.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Всі лінії, літери, знаки, цифри, умовні позначення повинні вписуватися в текст кольором чорнил та розміром шрифту, наближеними до основного тексту.

Помилки, описки, графічні недоліки припускається виправляти підчисткою або замальовуванням коректором і написанням на тому ж місці виправленого зображення.

Текст записки повинен поділятися на абзаци, кожний з яких вміщує самостійну думку, що викладається одним, декількома або більше реченнями. Інтервал абзацу повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати 5 знакам комп'ютерного  тексту  або   15-17   мм   від  лівого берега аркуша. В тексті необхідно уникати повторень, протиріч, складних і громіздких речень.

Кожна сторінка тексту повинна мати стандартну рамку, залишаючи поля: ліворуч – 20 мм, а праворуч, згори та знизу – по 5 мм. За ДСТУ Б.А.2-4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) на кожній сторінці, з якої починається новий розділ, внизу розміщують основний напис Ф5, на решті сторінок – за формою 6 (додаток Ю).

Розрахунково-пояснювальна записка обов'язково брошурується у такій послідовності:

  1. Титульний лист

  2. Завдання на проектування

  3. Інформаційна картка та анотація (українською та англійською мовами)

  4. Зміст

і далі розділи пояснювальної записки відповідно до додатку Б.

Титульний лист є першою сторінкою пояснювальної записки. Зразок оформлення титульного листа наведено в додатку Ю'.

Всі дані (тема дипломного проекту, прізвище автора, керівника, консультантів) на титульному листі оформляються чітко відповідно до наказу ректора.

Титульний  лист  розрахунково-пояснювальної записки після повного завершення роботи над проектом підписується автором, керівником, консультантами з окремих розділів. При наявності всіх підписів завідувач кафедри робить відмітку про допуск до захисту, завіряючи особистим підписом.

Завдання на проектування – узгоджується з керівником (додаток Ю'').

Анотація - це коротка інформація двома мовами (українською та англійською) по суті проекту, вона повинна бути стислою і містити інформацію про доцільність ознайомлення з проектом.

Текст анотації повинен включати наступні данні: об'єкт розробки, мету проекту, основні результати проектування, їх новизну, основні конструкторські характеристики, галузь використання проекту, економічність розробки, прогнозовані характеристики підприємства, що проектується (додаток Ю''').

У змісті перераховуються всі розділи та підрозділи із зазначенням їх нумерації і сторінок їх розміщення.

Після змісту викладають текст пояснювальної записки відповідно до вимог розділу 5 даних методичних рекомендацій. Починати рядок рекомендується з абзацу, а закінчувати — за 3мм від рамки.

Нумерація сторінок. Сторінки розрахунково-пояснювальної записки нумеруються арабськими цифрами наскрізної нумерації відповідно вимогам ЕСКД у основному написі кожної сторінки без додаткових знаків (крапок, тире) через весь текст.

Титульний лист, завдання, анотацію включають у загальну нумерацію, але номер сторінки на них не проставляють.

Рисунки та таблиці, розташовані в тексті на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію.

Заголовки розділів пояснювальної записки оформляються великими літерами розміром 16-18 симетрично до тексту, нумеруються арабськими цифрами. Дрібніша нумерація підрозділів або пунктів виконується у межах розділу або підрозділу. Між цифрами ставиться крапка, а після останньої цифри вона відсутня. «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ», «ДОДАТКИ» не нумеруються.

Приклад:

ВСТУП

1.1 Маркетингові дослідження ринку

1.1.1 Дослідження ареалу діяльності закладу ресторанного господарства

Не дозволяється розміщувати назви окремих структурних складових (таблиць, графіків, заголовків) в нижній частині сторінки, якщо після них не має тексту або він займає лише один рядок.

Рисунки, таблиці, формули. Цей матеріал в записці викладається безпосередньо після тексту, в якому про них ведеться мова, або не далі наступної сторінки. В тексті повинні бути посилання на всі рисунки та таблиці.

Формули. Виконуючи розрахунки, спочатку наводять формули у літерному виразі із поясненням усіх прийнятих позначень їх одиниць, а потім безпосередньо самі розрахунки.

Всі формули нумерують за розділами. Номер формули вказують з правого боку сторінки на рівні формули в круглих дужках. Рівняння формули треба виділяти з тексту окремим рядком. Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів слід наводити відразу під формулою після слова «де», у послідовності їх розташування у формулі, починаючи писати кожен символ із нового рядка.

Приклад:

Погодинна кількість споживачів у торговому залі підприємства, n, осіб, визначається за формулою:

де N - кількість місць в торговельній залі закладу, шт.;

η – оборотність місця за 1 годину, раз;

k - коефіцієнт заповнення залу.

Якщо одна формула використовується декілька раз, то її пишуть лише один раз, а потім у тексті дають на неї посилання, наприклад: "... за формулою (3.1)".

Таблиці. Цифровий матеріал експериментальних досліджень та розрахунки рекомендується оформляти у вигляді таблиць.Нумерація їх є послідовною в межах розділу.Таблицю розмі­щують у тексті після першого посилання на неї. В один рядок пишуть слово «Таблиця 3.4» (четверта таблиця третього розділу) і поряд через дефіс її назву, яка не підкреслюється. Після найменування таблиці крапка не ставиться. Таблицю розміщують вертикально або горизонтально. Пояснювальні підписи розміщують послідовно під таблицею. У тексті при посиланні на таблицю це слово ско­рочується, а потім зазначається її повний номер (наприклад: табл.3.4).

У випадку, коли таблиця розміщується на двох сторінках, її графи нумеруються на обох сторінках арабськими цифрами, на другій сторінці у правому верхньому кутку робиться надпис «продовження таблиці» з малої літери та зазначається її номер.

Примітка: при оформленні таблиць (при необхідності) можна використовувати менший за розміром шрифт, але не менше ніж 10 пт.

Рисунки. Усі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки і т.п.) звуться рисунками і розміщуються відразу після посилання на них у тексті проекту. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, наприклад: «… структурно-технологічну схему виробничого процесу гарячого цеху подано на рис.3.1».

Рисунки нумеруються також за розділами арабськими цифрами без знаку “№” послідовно. Номер рисунку складається із двох цифр: перша – номер розділу, а потім через крапку – номер рисунку у межах розділу (наприклад, для Розділу 1 нумерація рисунків буде наступна: 1.1, 1.2 і т.д.; для Розділу 2 – 2.1, 2.2 і т.д.). Кожний рисунок повинен мати назву. Слово «Рисунок» (скорочено), його номер та назву розташовують під рисунком. Після найменування рисунку крапку не ставлять.

Приклад:

Рис.3.1 - Структурно-технологічна схема виробничого процесу гарячого цеху

Рисунки мають бути виконані чітко та охайно із застосуванням ПК.

Графіки повинні мати координатні осі та координатну сітку.

Перелік посилань. Посилання у тексті на джерела інформації слід наводити у квадратних дужках, зазначаючи їх порядковий номер за списком літератури. Наприклад: «згідно нормативів [3,4]».

Забороняється списування тексту з літературних джерел, довільне скорочення слів, термінів, назв (к-сть, вир-во чи т-ра та ін.), окрім загальноприйнятих (кг, г, м, т, шт., с, хв., год. та ін.).

Список літератури та Інтернет-джерел, використаних під час проектування, складається по мірі згадування джерел в пояснювальній записці і нумерується. Він оформлюється так, як список рекомендованої літератури в цих методичних рекомендаціях.

Графічна частина дипломного проекту виконується на комп’ютері з використанням однієї з графічних систем (AutoCAD, ArchiCAD) на аркушах формату А3 (297х420 мм) та підшивається разом із пояснювальною запискою. Під час захисту вона подається як демонстраційний матеріал у вигляді фолій, як презентація тощо.

Поле креслення на аркуші обмежують рамкою з відстанню зліва 20 мм від краю, а з інших боків – 5 мм. У правому нижньому куті креслення згідно ДСТУ Б.А.2-4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) вміщують основний напис за формою 4 (додаток Я). Перелік обладнання розміщують над основним написом, експлікацію приміщень та умовні позначення розташовують під основним кресленням (додаток Я'). Усе устаткування зображується умовними позначеннями (додаток Я'').

Аркуші графічної частини нумеруються послідовно у відповідності до перечню наведеному в розділі 4 даних методичних рекомендацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!