Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2211 Особливості написання та оформлення магістерської дипломної роботи, КНЕУ

Особливості написання та оформлення магістерської дипломної роботи, КНЕУ

« Назад

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів

                       

Затверджено                                                        

на засідання кафедри макроекономіки

та державного управління

Протокол № 5 від 05.12.2011р.

 

КИЇВ КНЕУ 2013 

 

VІ. Особливості написання та оформлення магістерської дипломної роботи 

6.1. Загальні положення щодо підготовки магістерської дипломної роботи

Магістерська дипломна робота (МДР) є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента; науковим дослідженням, яке підводить підсумки опанування ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки магістрів спеціальності  «Менеджмент організацій і адміністрування» (за програмою «Державне управління економікою») та проходження перед­дипломної практики. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом, його здатності аналізувати стан проблем в галузі державного управління, застосовувати теоретичні та практичні знання для вирішення конкретних задач, формувати навички ведення самостійного дослідження, розробляти необхідні пропозиції.

Працюючи над МДР, студент має проявити навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами, статистичною інформацією та інтернет-ресурсами, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності органів державного управління та суб’єктів підприємництва, аргументації та обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Магістерська дипломна робота повинна відповідати наступним вимогам:

- належне оформлення;

- чіткість, логічність та послідовність викладення матеріалу;

- переконлива аргументація, стисле формулювання основних положень;

- наявність аналізу фактичної інформації (статистика, законодавство і т.д.), на основі якої обґрунтовуються висновки та пропозиції;

- самостійність досліджень та розрахунків;

- конкретність викладення основних результатів дослідження та висновків, їх наукова та практична цінність;

- обґрунтованість власних рекомендацій щодо удосконалення державного управління, їх новизна та зв'язок з практикою.

МДР повинна містити результати проведених автором досліджень та отриманих нових науково обґрунтованих результатів, адже метою будь-якої наукової праці (так само і дипломної роботи) є виявлення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих раніше, але недостатньо досліджених.

Студент магістерською роботою показує, як він опанував сучасні методи наукового дослідження, як вміє коректно використовувати різні методи для аналізу державно-правових категорій та явищ, як навчився робити власні узагальнення та висновки, працювати з літературою. Орієнтовний графік оформлення документації та роботи над магістерською дипломною роботою затверджується кафедрою і доводиться до відома студентів на початку навчального року. 

6.2. Вибір теми та оформлення індивідуального завдання

Напрями наукових досліджень для написання магістерських робіт розробляються провідною кафедрою. Запропоновані напрями орієнтовані на розв’язання проблем, які відповідають узагальненому об’єкту діяльності фахівця та спеціалізованому об’єкту його діяльності за магістерською програмою «Державне управління економікою» (додаток Е2). Але разом з тим студент може запропонувати і інший напрям дослдження відповідно до свого наукового та практичного інтересу. В обґрунтуванні студент повинен навести конкретні мотиви свого вибору — робота над темою в межах наукових студентських досліджень, теоретичний інтерес до теми, зв’язок теми з професійною діяльністю, можливість використання додаткових джерел тощо. Далі студентом складається заява на ім'я завідувача кафедри макроекономіки та державного управління (Додаток Ж1).

На основі написаних заяв кожному студенту призначається науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу кафедри. Вибір свого напряму дослідження роботи кожний студент обговорює з майбутнім науковим керівником і формує тему МДР. Тематика та наукові керівники магістерських робіт закріплюються за студентами рішенням кафедри з наступним затвердженням наказом університету. Уточнення або зміни теми чи наукового керівника повинні бути узгоджені до підписання наказу ректором університету.

Після затвердження теми магістерської роботи та призначення керівника студент розпочинає виконувати роботу. Як правило, ця робота передбачає такі етапи: попереднє ознайомлення з науковими літературними джерелами; визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, складання плану роботи; збирання необхідних для написання магістерської роботи матеріалів та їх опрацювання; написання магістерської роботи; урахування зауважень наукового керівника і остаточне оформлення роботи.

Після обрання теми, кожен студент повинен заповнити бланк індивідуального завдання (Додаток Ж2). Індивідуальне завдання оформляється студентом та його науковим керівником у двох примірниках: один зберігається на кафедрі, інший — у студента, який підшивається у остаточний варіант дипломної роботи. У індивідуальному завданні науковий керівник визначає студентові основні змістовні параметри його дипломної роботи і терміни їх виконання. До цих параметрів відносяться:

— назви розділів дипломної роботи;

— предмет та об’єкт дипломного дослідження;

— мета дипломної роботи.

Перелічені параметри дипломної роботи розміщуються на першій сторінці індивідуального завдання, яка заповнюється студентом під керівництвом наукового керівника. Для досягнення мети дипломної роботи науковий керівник зобов’язаний окреслити студенту конкретні завдання, які деталізують вимоги до змісту дипломної роботи і дозволяють студенту продемонструвати професійні компетенції. Всі завдання, які студент має виконати в процесі дипломного дослідження, розміщуються на другій(зворотній) сторінці індивідуального завдання, яка оформлюється науковим керівником.

Важливим елементом індивідуального завдання на дипломну роботу є терміни виконання кожного її розділу та подання завершеної роботи науковому керівникові. Ці терміни регламентуються графіком організації навчального процесу. Несвоєчасне завершення студентом окремих розділів та роботи в цілому є підставою для його відрахування з університету як такого, що не виконує навчальний план. Підставою для відрахування з університету є також порушення студентом встановлених кафедрою термінів подання заяви на затвердження теми дипломної роботи та погодження з науковим керівником індивідуального завдання.

Традиційна структура дипломної роботи передбачає для кожного розділу 2-4 (іноді більше) параграфи (питання). Зазвичай, основна частина плану МДР складається з трьох розділів: І – теоретичний, ІІ – аналітичний; ІІІ – практично-конструктивний. У процесі роботи план може уточнюватись. Можуть розширюватись окремі розділи і параграфи, вводитись нові параграфи за рахунок зібраного матеріалу. Інші параграфи, навпаки, можуть скорочуватись чи зникати. 

6.3. Обов’язки наукового керівника

Науковий керівник надає наукову і методичну допомогу, систематично контролює виконання роботи, вносить необхідні корективи, дає рекомендації стосовно доцільності прийняття того чи іншого рішення, а також готує висновок про завершеність роботи. Систематичні консультації з науковим керівником допомагають студенту у виборі правильних методів дослідження, дотримання вимог щодо змісту і оформлення роботи, своєчасному усуненні зауважень.

Поточні консультації проводяться під час безпосереднього написання студентом магістерської роботи та проходження студентом науково-виробничої практики і, як правило, стосуються узагальнення напрацьованих теоретичних матеріалів, використання документальних та інших практичних матеріалів у магістерській роботі, уточнення позиції студента щодо окремих спірних питань, які розглядаються в магістерській роботі, формулювання конкретних пропозицій щодо різних аспектів державного управління тощо. У результаті поточних консультацій студент повинен одержати від керівника конкретну допомогу у вирішенні питань, які виникають у процесі написання першого варіанта роботи.

У процесі написання окремих розділів магістрант повинен надавати їх для перевірки керівникові. Ознайомлюючись з текстом відповідного розділу, керівник формулює конкретні зауваження та інші міркування на полях або на окремому аркуші. Він здійснює загальну оцінку розділу, зокрема, вказує, якою мірою поданий варіант відповідає вимогам до магістерської роботи, робить зауваження, які обов’язково повинні враховуватись студентом при доопрацюванні, рекомендації щодо вдосконалення підготовлених розділів або їх переробки. Поетапна перевірка окремих розділів сприяє оптимізації праці студента над роботою загалом.

Консультація з питань захисту магістерської роботи перед ДЕК проводиться на прохання студента після його ознайомлення з рецензією та відгуком на дипломну роботу і може стосуватись ознайомлення студента із загальними вимогами до його виступу на засіданні ДЕК, пояснення характеру та форми відповідей на можливі запитання після виступу на засіданні ДЕК, рекомендацій щодо відповідей на зауваження рецензента, які є дискусійними. У результаті консультації студент повинен отримати конкретні рекомендації щодо захисту ним магістерської роботи на засіданні ДЕК.

Отже, науковий керівник, крім консультацій стосовно вибору теми та складання індивідуального завдання, здійснює систематичні консультації з приводу:

- рекомендації студентові «стартового» списку монографічної і навчально-методичної літератури, довідкових матеріалів, оригінальних статей у спеціальних наукових періодичних виданнях;

- консультації з науково-методичної допомоги студенту;

- перевірки своєчасності виконання завдань дипломної роботи як за розділами, так і загалом;

- вирішення питань організаційного характеру;

- перевірки змісту та якості оформлення роботи;

- підготовки відгуку на дипломну роботу з ґрунтовною характеристикою її якості за критеріями її оцінювання;

- допомоги в підготовці роботи до захисту.

З графіком консультацій наукового керівника можна ознайомитися на інформаційному стенді кафедри. 

6.4. Структура, зміст та обсяг магістерської дипломної роботи

Збирання та опрацювання матеріалів, необхідних для написання магістерської роботи, студент здійснює під час самостійної роботи в бібліотеці з теоретичними джерелами, а також проходження виробничої практики. Якщо розгляд питань роботи передбачає використання матеріалів практики, основне завдання студента при проходженні практики полягає у збиранні таких матеріалів. За потреби опрацьовуються архівні документи та інші джерела. Зміст діяльності студента на цьому етапі залежить від характеру питань, які мають бути розглянуті в магістерській роботі. Результатом роботи має бути зібраний і опрацьований студентом теоретичний, практичний та інший матеріал для безпосереднього написання магістерської роботи.

Магістерська дипломна робота складається з наступних структурних елементів:

 • титульна сторінка (Додаток Б5);

 • зміст (Додаток В2);

 • вступ;

 • основна частина, яка за бажанням має бути поділена на розділи;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

У вступі має бути відображено актуальність та рівень розробленості, визначений об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження, охарактеризовано методи дослідження, коротка характеристик розділів роботи.

Основна частина роботи, як правило, складається з трьох послідовних розділів — теоретичного, аналітичного та рекомендаційного, кожен з яких повинен бути поділений на 2–3 підрозділи.

У  І розділі розкриваються підходи різних авторів до розгляду і розв’язання поставленої проблеми, визначається категорійний апарат дослідження, показується відмінність-подібність цих поглядів, аналізується внесок окремих учених або наукових напрямів у її дослідженні. В цьому розділі потрібно чітко і детально охарактеризувати об’єкт дослідження та проаналізувати функціонування аналогів предмета дослідження в Україні та закордоном. Наукова полеміка повинна спиратися на літературні джерела з обов’язковим посиланням на їх авторів.

У ІІ розділі подається характеристика сучасного стану об’єкту та предмету. Фактичний матеріал для цього розділу студенти повинні зібрати під час проходження переддипломної практики. Джерелами такої інформації є фактичні показники діяльності, статистична звітність, накази, розпорядження, результати опитування, власні розрахунки і т.д. Важливо правильно узагальнити дану інформацію та здійснити на її основі порівняльний, структурний та динамічний аналіз основних показників, які характеризують фактичний стан та розвиток предмета діяльності державної установи (економічний розвиток, соціальний захист населення, бюджетно-податкову, грошово-кредитну систему, зов­нішньоторговельну діяльність, інфляційний, інвестиційний процеси тощо). Аналітичну частину доцільно ілюструвати таблицями, графічним матеріалами, схемами, діаграмами,  які відображають розвиток відповідного напряму, економічної політики, результати діяльності державної установи хоча б за останніх 5 років.

На основі результатів аналізу, проведеного в другому розділі, студент має  обґрунтовувати власні пропозиції та рекомендації. Саме це є основним елементом останнього, ІІІ розділу. В цій частині роботи на основі розглянутих теоретичних положень та методичного інструментарію першого розділу і висновків другого розділу студенти самостійно мають оцінити ефективність управлінських рішень, виявити їх наслідки та здійснити розробку конкретних рекомендацій щодо удосконалення державного управління предмета дослідження. В цьому розділі оцінюється ефективність вітчизняних інструментів та механізмів державного регулювання аналізованого процесу або явища, а саме: нормативних актів, програм, прогнозів, організаційних структур управління тощо; оцінюються наслідки прийняття запропонованих рішень в конкретних умовах з урахуванням впливових чинників; створюються моделі, що імітують зв’язки процесів і явищ з урахуванням запропонованих змін.

У кінці кожного розділу потрібно сформулювати самостійні висновки щодо поставленої проблеми та запропонувати рекомендації щодо практичної їх реалізації.

Рекомендований обсяг магістерської роботи становить не більше 90 сторінок (без списку використаних джерел та додатків).

Обсяг вступуне повинен перевищувати 3-5 сторінок, перший розділ —20-25 с., другий —25-30 с., третій —20-25 с.

Результати виконання кожного визначеного у вступі роботи завдання повинні бути відображені щонайменше в одному окремому пункті (смисловому блоці) висновків. Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5 сторінок. 

6.5. Порядок захисту проекту магістерської  дипломної роботи та написання відгуку наукового керівника

Важливим етапом підготовки МДР до захисту є захист її проекту, який дає можливість студенту апробувати результати дипломного дослідження, а зауваження, отримані під час цього захисту, врахувати при завершені МДР.

Проект МДР— це попередній варіант магістерської дипломної роботи, який може бути доопрацьований з урахуванням зауважень, отриманих в процесі його попереднього захисту. На розгляд виноситься робота в повному обсязі.

Захист проектів МДР приймається комісією, які призначаються завідувачем кафедрою не пізніше ніж за тиждень до подання проекту на кафедру.

Не пізніше ніж за три дні до дня захисту проекту МДР студенти подають його науковим керівникам.  Науковий керівник складає на МДР письмовий відгук (Додаток Ж3), де повинна міститися інформація щодо:

- творчого потенціалу студента-дипломника;

- актуальності запропонованої теми, повноти та завершеності дослідження;

- ступені самостійності у вирішенні задач;

- відповідності вимогам оформлення та оцінка роботи науковим керівником (максимум 60 балів).

Отже, зміст відгуку залежить від конкретних висновків, які керівник зробив після попереднього варіанта магістерської роботи. Якщо поданий варіант, на думку керівника, здебільшого відповідає вимогам, що висуваються до магістерської роботи, він зазначає це у відгуку. Водночас керівник може навести конкретні недоліки поданого варіанта роботи, а також зазначити, які його зауваження не були враховані студентом. Наприкінці відгуку керівник робить висновок щодо можливості допущення поданого варіанта магістерської роботи до захисту перед комісією пореднього захисту.

Якщо поданий варіант, на думку керівника, загалом не відповідає вимогам до магістерської роботи, він зазначає це у відгуку. Наявність відгуку на дипломну роботу необхідна для прийняття рішення завідувачем кафедри про її допущення чи недопущення до захисту перед ДЕК.

Процедура захисту проекту МДР здійснюється у формі відповідей студента на питання членів комісії щодо основних висновків та пропозиції, які отримані в результаті дипломного дослідження. За результатами передзахисту проекту МДР, з одного боку, комісія визначає відповідність дипломної роботи індивідуальному завданню та методичним рекомендаціям щодо вимог по оформленню МДР, і висловлює рекомендації щодо її доопрацювання. З іншого боку, студент має змогу удосконалити дипломну роботу згідно з зауваженнями та пропозиціями, висловленими кафедральною комісією. Якщо в процесі захисту проекту МДР виявлено, що вона не відповідає вимогам індивідуального завдання або студент не володіє його основними положеннями, то це слугує підставою для не рекомендації студента до її захисту перед ДЕК. Студент враховує зауваження комісії при підготовці МДР до захисту.

Типові помилки при написанні та оформленні дипломної роботи

1. Зміст роботи не відповідає плану дипломної роботи, або не розкриває тему повністю чи її основної частини.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта.

3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження.

4. Не виявлено самостійності.

5. Немає глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, спеціальної літератури (останні 5-10 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівень дослідження проблеми.

7. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.

8. В роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.

9. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту.

10. Обсяг та оформлення роботи не відповідає вимогам, вона виконана неохайно, з помилками (орфографічними, стилістичними тощо). 

6.6. Зовнішнє рецензування

Рецензування магістерських робіт проводять висококва­ліфіковані спеціалісти виробничих, наукових і проектних організа­цій, які є фахівцями з тих питань, яким присвячена МДР. Негативна рецензія не є підставою для відхилення магістерської роботи від її захисту.

Зовнішня рецензія подається в письмовому вигляді в довільній формі і містить такі складові (Додаток Ж4):

- висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

- оцінка конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення державного управління, підвищення його ефективності;

- основні позитивні моменти і недоліки дипломної роботи;

- висновок щодо відповідності виконаної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту.

Рецензент вказує своє вчене звання, посаду, місце роботи, дату рецензування. Бажано, щоб підпис рецензента був завірений печаткою установи, у якій він працює.

У разі позитивного відгуку наукового керівника і за наявності зовнішньої рецензії МДР подається на кафедру, де вона реєструється і подається завідувачу кафедри. Магістерська дипломна робота подається на кафедру в твердій обкладинці (оправлена) не пізніше як за три дні до захисту перед ДЕК. Можна використовувати спеціальні папки («Дипломна робота»), в яких комплект аркушів має отвори для оправлення. При цьому на внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт для диску, куди власне вкладється диск з електронним варіантом МДР.

Дипломна робота зшивається в такому порядку:

 1. Титульний аркуш

 2. Відгук наукового керівника

 3. Зовнішня рецензія

 4. Індивідуальне завдання

 5. Зміст

 6. Вступ

 7. Основна частина роботи

 8. Висновки

 9. Список використаної літератури

 10.  Додатки.

Після останнього речення у частині «ВИСНОВКИ»  має бути підпис наукового керівника, яким він затверджує якість дипломної роботи та свою відповідальність за дотримання студентом нормативних вимог та підпис студента. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри у висновку кафедри про дипломну роботу на титульній сторінці дипломної роботи. Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. 

6.7. Процедура захисту перед Державною екзаменаційною комісією та критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

Порядок захисту дипломної роботи магістра встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії».

Процедура захисту складається з:

- оголошення наукового керівника та рецензента МДР;

- доповіді студента про зміст та основні результати дослідження;

- питання членів комісії до доповідача по змісту роботи;

- відповіді студента-дипломника на поставленні питання;

- оголошення результатів захисту МДР.

До захисту МДР перед ДЕК студент повинен підготувати стислу доповідь тривалістю до 10 хв. та ілюстративні матеріали для кожного члена ДЕК. У процесі доповіді студент має коротко обґрунтувати актуальність теми свого дослідження. Після цього доцільно перейти до викладу основних результатів дослідження: висновків, які випливають із проведеного аналізу; пропозицій, спрямованих на вдосконалення державно-управлінської практики; прогнозів щодо можливих наслідків упровадження пропозицій автора в практику.

Обов‘язково потрібно підготувати роздатковий матеріал для членів комісії. Для цього, найбільш цікаві графіки та таблиці роботи роздрукуйте, створивши окрему папку з титульним листом (додаток Е1). Ці наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь і забезпечувати повноту висвітлення усіх положень, які підлягають захисту.

За бажанням можна презентувати роздатковий ілюстративний матеріал з використанням сучасних інформаційних технологій.

Після виступу магістрант має відповісти на запитання, які мають право ставити голова та члени ДЕК. Запитання повинні стосуватися змісту магістерської роботи, а також окремих положень, сформульованих студентом під час його виступу на засіданні ДЕК. Відповіді на запитання мають бути короткі, аргументовані, чіткі та конкретні. Вони повинні показати рівень загальної наукової культури, а також компетентності у сфері державного управління, спеціалізації, проблематики виконаного дослідження. Відповіді під час захисту магістерської роботи сприяють уточненню та поглибленню висновків, які роблять члени ДЕК після виступу студента.

Підсумки захисту МДР та оцінки, які отримали студенти за результати захисту, оголошує голова Державної екзаменаційної комісії після її обговорення на закритому засіданні. Студенти, які під час захисту МДР продемонстрували високі здібності до наукової діяльності, можуть бути рекомендовані комісією до вступу в аспірантуру. Студенти, котрі одержали на захисті незадовільну оцінку, не мають права на отримання диплома магістра, а одержують академічну довідку. Вони можуть подати МДР до повторного захисту протягом трьох років після закінчення навчання в університеті.

 

Критерії оцінювання дипломної роботи

 

Оцінка якості виконання і захисту студентами магістерської дипломної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її в 4-бальну та шкалу ECTS (див.табл.5.1). Підсумкову оцінку (100 балів) МДР визначають як середнє арифметичне між сумою балів наукового керівника та комісією попереднього захисту і оцінкою ДЕК.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!