Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2210 Особливості написання та оформлення курсової роботи, КНЕУ

Особливості написання та оформлення курсової роботи, КНЕУ

« Назад

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів

                       

Затверджено                                                        

на засідання кафедри макроекономіки

та державного управління

Протокол № 5 від 05.12.2011р.

 

КИЇВ КНЕУ 2013 

 

V. Особливості написання та оформлення курсової роботи 

5.1. Загальні положення щодо сутності курсової роботи

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення студентами нормативного рівня знань з профільних дисциплін; формування досвіду самостійної роботи з наукової та іншою літературою, статистичними даними та матеріалами практики державного управління; набуття вмінь пов’язувати свої знання з практикою. Курсова робота допомагає студенту систематизувати отримані теоретичні знання, перевірити якість цих знань, оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Вже на рівні курсової роботи можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати та систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета досліджень.

Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо, по-перше, вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи, а, по-друге, викладачу подано орієнтовний план з визначенням усіх структурних елементів.

Студетни спеціалізації «Менеджмент державних установ»  під час навчання виконують два види курсових робіт – на ругому курсі з дисципліни «Макроекономіка» та на четвертому – комплексну курсову роботу зі спеціалізації. 

5.2. Структура, зміст та обсяг курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку логічну побудову з відповідними складовими елементами.

Курсова робота як результат науково-дослідної роботи складається з наступних структурних елементів:

 • титульна сторінка (Додаток Б3-Б4);

 • план;

 • вступ;

 • основна частина, яка за бажанням може бути поділена на невеликі підпункти;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (за необхідності).

У вступі має бути розкрита актуальність, дана характеристика рівню розробленості теми у вітчизняній та світовій літературі, визначені об’єкт, предмет, мета та завдання курсової роботи, обґрунтовано вибір методів дослідження, дана основна змістова характеристика розділів роботи.

У основній частині розглядаються та аналізуються явища та факти, що досліджуються, подається опис методики та техніки самого дослідження. Основна частина роботи поділяється на декілька розділів.

У першому розділі бажано висвітлити сутність, зміст та значення предмета дослідження, відобразити його показники, проявити методологічні та методичні аспекти розв’язку поставленої проблеми. У другому — дати загальну характеристику об’єкту дослідження, провести аналіз предмету. Наступні  розділи повинні містити узагальнення виявлених тенденцій, проявлення проблем та рекомендації по удосконаленню механізмів функціонування об’єкту дослідження.

Кожен розділ студент завершує стислими висновками та положеннями, що пов'язують цей розділ з наступним.

Обсяг курсової роботи 25-30 сторінок. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ – 1,5-2 сторінки, основна частина – 20-25 сторінок, висновки – 1,5-2 сторінки. 

5.3. Порядок підготовки до захисту та критерії оцінювання курсової роботи

Курсова робота має бути зброшурована та подана на кафедру не менш ніж за три тижні до захисту. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який готує відгук та приймає рішення про допуск курсової роботи до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студент має ознайомитися з відгуком наукового керівника.

Дату й час захисту курсової роботи визначає кафедра. До захисту студент має підготувати доповідь на 5-7 хв. за результатами дослідження. У доповіді обов’язково мають бути відображено актуальність, предмет та об’єкт дослідження, мета та задачі, отримані результати та головні висновки по проблемі, перспективність подальшого розвитку обраного напрямку дослідження, відповіді на зауваження наукового керівника. При написанні комплексної курсової роботи зі спеціалізації, студент повинен обов’язково показати зв'язок обраної теми з дисциплінами профілюючої кафедри.  Під час виступу для унаочнення результатів дослідження студент може використовувати оргтехніку та ілюстративні матеріали. Форма титульної сторінки ілюстративного матеріалу наведено у додатках (Додаток Е1).

Доповідь будується по наступній схемі:

 • актуальність або науковий інтерес;

 • об’єкт та предмет дослідження в роботі;

 • мета та завдання, які необхідно розв’язати.

Це та інформація, яка береться зі вступ до роботи. Далі у доповіді має міститися інформація про те, що було зроблено у кожному із розділів та висновки по кожному з них, основне із загальних висновків та загальний висновок по роботі.

Закінчивши доповідь, студент відповідає на запитання членів комісії, а також присутніх на захисті.

Підсумки захисту та оцінку курсової роботи оголошує голова комісії після обговорення на закритому засідання.

Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну шкалу та шкалу за системою ECTS.

Об’єктами оцінки є п’ять основних елементів:

 1. Знання та розуміння  теоретичних та правових засад, глибина розкриття актуальності досліджуваної теми

 2. Інформаційний діапазон та якість його аналізу;

 3. Структурна логічність, обґрунтованість та самостійність висновків та пропозицій;

 4. Оформлення роботи та якість ілюстративного матеріалу;

 5. Презентація результатів роботи, доповідь, відповіді на запитання членів комісії.

Науковий керівник курсової роботи здійснює оцінювання перших чотирьох елементів (за такою схемою розподілу балів - 20-20-20-10), а призначена для захисту комісія оцінює п’ятий, заключний елемент (максимум 30 балів).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Таблиця 5.1

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90–100

відмінно

A

80–89

добре

B

70–79

C

66–69

задовільно

D

60–65

E

21–59

«незадовільно» з можливістю повторного захисту курсової роботи

FX

0–20

«незадовільно» з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

F

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!