Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2186 Програма практики студентів магістратури з курсу Управління загальноосвітнім навчальним закладом, КНУ ім. Т. Шевченка

Програма практики студентів магістратури з курсу Управління загальноосвітнім навчальним закладом, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Факультет психології 

Кафедра педагогіки

 

Програма практикистудентів магістратуриз курсу Управління загальноосвітнім навчальним закладом

спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом”

  

Київ–2010

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Організація професійно-педагогічної практики регламентується Положенням про проведення практики студентів магістратури спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що укладено у відповідності до Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого розпорядженням ректора № 16 від 23 березня 2007 року.

Управлінська (навчально-виробнича) практика студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми здобуття кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності “Управління навчальним закладом” (спеціалізація “Управління загальноосвітнім навчальним закладом”).

Практика майбутніх управлінців передбачає неперервність і послідовність її проведення при одержанні потрібного обсягу практичних знань і вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня “магістр”, формування культури управлінської праці. Її проходження є обов’язковим для всіх студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю 8.000009 – “Управління навчальним закладом”.

Мета управлінської (навчально-виробничої практики): розширення, поглиблення, закріплення, систематизація та активізація психолого-педагогічних, соціально-політичних, економічних знань, посилення професійних установок (цільових, змістових, операційних), розвиток управлінських здібностей, формування управлінської культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу, стимулювання творчої інноваційної діяльності в управлінні освітою, зростання його особистості як управлінця-професіонала, мотивація подальшого професійного вдосконалення.

Основні завдання управлінської (навчально-виробничої) практики:

 • оволодіння студентами навичками застосування набутих теоретичних знань у площині практичної роботи;

 • розвиток професійно-значущих якостей, необхідних керівнику загальноосвітнього навчального закладу;

 • вивчення особливостей управління різними видами й різними формами власності загальноосвітніх навчальних закладів, ;

 • освоєння студентами сучасних технологій управління загальноосвітнім навчальним закладом;

 • формування вмінь приймати управлінські рішення, творчо підходити до професійної діяльності.

Проведення управлінської (навчально-виробничої) практики ґрунтується на принципах:

 • змістового зв’язку між усіма видами практики;

 • поступового ускладнення завдань педагогічної практики;

 • адаптивності до виконання різноманітних функцій управління загальноосвітнім навчальним закладом;

 • врахування інтересів і потреб магістрів під час вибору місця проходження практики;

 • співробітництва магістра і керівника у процесі навчально-виробничої практики.

Організація та зміст управлінської (навчально-виробничої) практики

Управлінська (навчально-виробнича) практика є одним із найбільш складних і багатоаспектних видів навчальної роботи магістрів. У процесі управлінської (навчально-виробничої) практики магістри мають ознайомитися з цілісним процесом навчально-виховної роботи в усій його багатогранності  та складності.

Діяльність магістрів на практиці є аналогом професійної діяльності керівників загальноосвітнього навчального закладу, адекватна змісту та структурі педагогічної діяльності, характеризується тією ж багатогранністю відносин і функцій, що і діяльність управлінців загальноосвітніх навчальних закладів: організація навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу, дослідження інноваційних технологій  навчання та виховання, здійснення аналізу відвіданих уроків і виховних заходів.

Керівництво навчально-виробничою практикою магістрів здійснюють досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, згідно з яким проводиться практика, а також керівники різних рівнів ієрархічної підпорядкованості загальноосвітніх навчальних закладів.

Напередодні практики передбачається:

 • проведення установчої конференції, на якій магістрів ознайомлюють з:

- метою, завданнями управлінської (навчально-виробничої) практики, їх правами та обов’язками;

- літературою, яка може бути корисною під час проходження навчально-виробничої практики;

- вимогами до звітної документації;

- з графіками консультацій з керівником практики;

 • перевірку знань інструкцій щодо проходження навчально-виробничої практики.

Згідно з навчальним планом, на управлінську (навчально-виробничу) практику майбутніх управлінців відводиться 12 кредитів (432 години), які поділяються на шість модулів:

 • організаторська функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу;

 • науково-дослідницька функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу;

 • навчально-методична функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу;

 • виховна функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 • фінансово-економічна та господарська функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу .

 • контрольно-аналітична функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

Модуль 1

Модуль

2

Модуль3

Модуль 4

Модуль

5

Модуль

6

Підсум-

ковий контроль

Сума

10

10

10

10

10

10

40

100

База проведення практики – загальноосвітні навчальні заклади різних типів і форм власності, науково-дослідні інститути АПН України, Міністерство освіти і науки України.

Вимоги до рівня знань і вмінь, які має виявити магістр під час навчально-виробничої практики

Магістр повинен знати:

 • функціональні посадові обов’язки керівників різних структурних підрозділів загальноосвітнього навчального закладу;

 • нормативно-правове забезпечення освітою (Конституцію України; закони України “Про освіту”; “Про загальну середню освіту”; Національну доктрину розвитку освіти України);

 • міжнародні правові документи, ратифіковані Верховною Радою України (“Загальна декларація прав людини”; кодекси “Про шлюб і сім’ю”; “Про працю”; “Земельний кодекс”; порядок організації діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Магістр повинен вміти:

 • використовувати на практиці науково-теоретичний багаж знань, одержаних у процесі навчання;

 • діяти відповідно до нормативно-правової бази і законодавства про освіту в Україні;

 • організовувати навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі.

Відповідність виявлених знань і вмінь магістром оцінці

“5” 90-100 балів – “відмінно” (А) – досконало володіють необхідним обсягом знань, умінь; творчо підходять до вирішення проблем, які виникають у реальному повсякденному житті загальноосвітнього навчального закладу. Виявляють високий рівень інтелектуального, культурного розвитку.

“4” 75-89 балів – “добре” (ВC) – володіють знаннями та вміннями на достатньому рівні, проте здебільшого діють за аналогією, шаблоном, копіюють звичний спосіб керівництва загальноосвітнім навчальним закладом, відчувають дефіцит у прогнозуванні реакції підлеглих і студентів, нерішучість, труднощі у прийнятті рішень та їх реалізації.

“3” 60-74 бали – “задовільно” (DE) – знання та вміння сформовані поверхово, в основному базуються на інтуїтивному рівні. Пошук шляхів розв’язання тієї чи іншої ситуації здебільшого здійснюють методом випробувань і помилок, бракує самостійності у прийнятті рішення.

“2” 35-59 балів – “незадовільно” з можливістю повторного складання (FX) – знання часткові, не сформовано базові вміння, студент не орієнтується в підходах до вирішення професійних завдань;

“2” 1-34 бали – “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом (F) – студент не виконав програму навчально-виробничої практики у повному обсязі.

Обовязки працівників деканату:

 • затвердження графіку навчально-виробничої практики і визначення баз її проходження;

 • затвердження складу груп студентів, закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами;

 • призначення старост груп;

 • перевірка підготовки до практики й організація установчої конференції зі студентами;

 • контроль за ходом практики із відвідуванням загальноосвітніх навчальних закладів;

 • аналіз інформації від методистів і старост про стан та особливості проходження навчально-виробничої практики;

 • організація диференційованого заліку з навчально-виробничої практики;

 • участь у підсумковій конференції.

Обовязки методистів і групових керівників практики:

 • складання робочих програм та календарних планів навчально-виробничої практики;

 • інструктаж студентів з питань навчально-виробничої практики;

 • організація зустрічі студентів із керівниками підрозділів загальноосвітнього навчального закладу;

 • надання методичної допомоги при складанні індивідуальних планів та узгодження їх з керівниками практики від загальноосвітніх навчальних закладів;

 • забезпечення поточного контролю і керівництва практикою;

 • організація взаємовідвідування студентами заходів різного характеру з наступним їх обговоренням;

 • консультування студентів щодо підготовки та проведення заходів різного характеру;

 • підтримка постійного зв’язку з керівниками загальноосвітнього навчального закладу;

 • інформація працівників деканату та завідуючого кафедри про хід практики;

 • підведення підсумків навчально-виробничої практики, оцінювання роботи кожного студента і звіт на кафедрі про результати навчально-виробничої практики.

Обовязки та права студента-практиканта:

студент-практикант зобов’язаний:

 • до початку навчально-виробничої практики студент має одержати інформацію про проходження навчально-виробничої практики і порядку оформлення необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • скласти індивідуальний план проходження практики у загальноосвітньому навчальному закладі, вказуючи дні та години роботи (порушення графіку або запізнення не допускається);

 • індивідуальний план погодити з адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу та керівниками практики;

 • вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, розпоряджень адміністрації;

 • виконувати всі види робіт, передбачені програмою навчально-виробничої практики та вказівки її керівників;

 • бути прикладом організованості, дисциплінованості, доброчинності;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно скласти залік з практики, взяти участь у підсумковій конференції.

Студент-практикант має право:

 • звертатися  до керівника навчально-виробничої практики стосовно всіх питань її проходження;

 • вносити пропозиції щодо організації навчально-виробничої практики;

 • користуватися читальним залом бібліотеки, кабінетами і навчально-методичними розробками загальноосвітніх навчальних закладів.

Старости груп повинні:

 • вести облік відвідування студентами-практикантами загальноосвітніх навчальних закладів та дотримання кожним з них 6-годинного робочого дня;

 • виконувати доручення керівника практики;

 • попереджувати практикантів про колективні консультації.

 

ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇ (НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ) ПРАКТИКИ НА БАЗІ ЗАГАЛЬНОООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Зміст практики структурується за шістьма модулями практичної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу:

 • організаторської, науково-дослідницької, навчально-методичної, виховної, фінансово-економічної та господарської, контрольно-аналітичної. 

Модуль 1. Організаторська функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему організаторської діяльності керівників загальноосвітнього навчального закладу;

 • відпрацювати вміння щодо реалізації організаторської функції діяльності керівників загальноосвітнього навчального закладу.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію загальноосвітнього навчального закладу, що стосується організаторської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Ознайомитися із координацією роботи всіх ланок трудового колективу загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. Вивчити стан організації роботи загальноосвітнього навчального закладу з батьками і громадськістю.

1.4. Вивчити перспективний план роботи та план роботи на поточний навчальний рік загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. Взяти участь у підготовці наради з працівниками загальноосвітнього навчального закладу.

1.6. Підготувати проект розпорядження, наказу.

1.7. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організаторської діяльності керівництва загальноосвітнього навчального закладу.

 

Модуль 2. Науково-дослідницька функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему науково-дослідницької роботи у загальноосвітньому навчальному закладі;

 • відпрацювати вміння щодо організації науково-дослідницької діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію загальноосвітнього навчального закладу з питань науково-дослідницької роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Ознайомитися з планами, звітами з науково-дослідницької роботи у загальноосвітньому навчальному закладі. Проаналізувати їх.

1.3. Скласти проект плану науково-дослідницької роботи загальноосвітнього навчального закладу.

1.4. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 

Модуль 3. Навчально-методична функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему навчально-методичної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу освіти;

 • відпрацювати вміння щодо реалізації функції навчально-методичної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію загальноосвітнього навчального закладу з питань навчально-методичної діяльності.

1.2. Ознайомитися з планами та протоколами засідань методичних об’єднань, науково-методичних семінарів учителів різних навчальних дисциплін.

1.3. Відвідати засідання методичних об’єднань, науково-методичних семінарів і проаналізувати їх.

1.4. Вивчити досвід роботи досвідчених вчителів загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. Відвідати уроки та проаналізувати їх.

1.6. Розробити пропозиції щодо вдосконалення організації навчально-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Модуль 4. Виховна функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі;

 • відпрацювати вміння щодо організації виховної роботи з учнями.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію загальноосвітнього навчального закладу з питань виховної діяльності.

1.2. Ознайомитися з планами, звітами з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу освіти, а також планом роботи класного керівника або класовода. Проаналізувати їх.

1.3. Скласти проект плану виховної роботи класного керівника.

1.4. Вивчити стан організації учнівського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.5. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організації виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Модуль 5. Фінансово-економічна та господарська функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему фінансово-економічної та господарської роботи у загальноосвітньому навчальному закладі;

 • відпрацювати вміння щодо організації фінансово-економічної та господарської роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію вищого навчального закладу з питань фінансово-економічної та господарської роботи у загальноосвітньому навчальному закладі;

1.2. Ознайомитися з планами, звітами з фінансово-економічної та господарської роботи у вищому навчальному закладі. Проаналізувати їх.

1.3. Скласти проект плану фінансово-економічної та господарської роботи загальноосвітнього навчального закладу.

1.4. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організації фінансово-економічної та господарської роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 

Модуль 6. Контрольно-аналітична функція діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему контрольно-аналітичної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу;

 • відпрацювати вміння щодо реалізації функції контрольно-аналітичної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію загальноосвітнього навчального закладу з питань контрольно-аналітичної діяльності.

1.2. Ознайомитися з графіком відвідування уроків; журналами, які містять аналіз відвіданих уроків, виховних заходів.

1.3. Відвідати уроки вчителів з метою моніторингу якості освіти.

1.4. Подати пропозиції щодо вдосконалення організації контрольно-аналітичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!