Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2184 Програма практики для студентів магістратури спеціальності Управління навчальним закладом, КНУ ім. Т. Шевченка

Програма практики для студентів магістратури спеціальності Управління навчальним закладом, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Факультет психології 

Кафедра педагогіки

  

Програма практики для студентів магістратури спеціальності Управління навчальним закладом

  

Київ–2010

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Організація професійно-педагогічної практики регламентується Положенням про проведення практики студентів магістратури спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що укладено у відповідності до Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого розпорядженням ректора № 16 від 23 березня 2007 року.

Управлінська (навчально-виробнича) практика студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми здобуття кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності “Управління навчальним закладом”. Практика майбутніх управлінців передбачає неперервність і послідовність її проведення при одержанні потрібного обсягу практичних знань і вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня “магістр”, формування культури управлінської праці. Її проходження є обов’язковим для всіх студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю 8.000009 – “Управління навчальним закладом”.

Мета управлінської (навчально-виробничої)  практики: розширення, поглиблення, закріплення, систематизація та активізація психолого-педагогічних, соціально-політичних, економічних знань, посилення професійних установок (цільових, змістових, операційних), розвиток управлінських здібностей, формування управлінської культури майбутнього керівника навчального закладу, стимулювання творчої інноваційної діяльності в управлінні освітою, зростання його особистості як управлінця-професіонала, мотивація подальшого професійного вдосконалення.

Основні завдання управлінської (навчально-виробничої) практики:

 • оволодіння студентами навичками застосування набутих теоретичних знань у площині практичної роботи;

 • розвиток професійно-значущих якостей, необхідних керівнику закладу освіти;

 • вивчення особливостей управління і формами власності різними типами шкіл, ;

 • освоєння студентами сучасних технологій управління навчальним закладом;

 • формування вмінь приймати управлінські рішення, творчо підходити до професійної діяльності.

Управлінська (навчально-виробнича) практика організовується та проводиться на принципах:

 • змістового зв’язку між усіма видами практики;

 • поступового ускладнення завдань педагогічної практики;

 • адаптивності до виконання різноманітних функцій управління навчальним закладом;

 • врахування інтересів і потреб магістрів під час вибору місця проходження практики;

 • співробітництва магістра і керівника у процесі навчально-виробничої практики.

Організація управлінської (навчально-виробничої) практики

Управлінська (навчально-виробнича) практика є одним із найбільш складних і багатоаспектних видів навчальної роботи магістрів. У процесі управлінської (навчально-виробничої) практики магістри мають ознайомитися з цілісним процесом навчально-виховної роботи в усій його багатогранності  та складності.

Діяльність магістрів на практиці є аналогом професійної діяльності керівників навчального закладу, адекватна змісту та структурі педагогічної діяльності, характеризується тією ж багатогранністю відносин і функцій, що і діяльність управлінців закладів освіти: організація навчально-виховного процесу навчального закладу, дослідження інноваційних технологій  навчання та виховання, здійснення аналізу відвіданих навчальних та інших занять.

Керівництво навчально-виробничою практикою магістрів здійснюють досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, згідно з яким проводиться практика, а також адміністрація навчальних закладів.

Напередодні практики передбачається:

 • проведення установчої конференції, на якій магістрів ознайомлюють з:

- метою, завданнями управлінської (навчально-виробничої) практики, їх правами та обов’язками;

- літературою, яка може бути корисною під час проходження практики;

- вимогами до звітної документації;

- з графіками консультацій з керівником практики;

 • перевірку знань і розуміння інструкцій щодо проходження навчально-виробничої практики.

Згідно з навчальним планом, на управлінську (навчально-виробничу) практику майбутніх управлінців відводиться 12 кредитів (432 години), які поділяються на шість модулів:

 • організаторська функція діяльності керівника навчального закладу;

 • контрольно-аналітична функція діяльності керівника навчального закладу;

 • навчально-методична функція діяльності керівника навчального закладу;

 • виховна функція діяльності керівника навчального закладу.

Модуль

1

Модуль 2

Модуль

3

Модуль 4

Модуль

5

Модуль

6

Підсумковий контроль

Сума

10

10

10

10

10

10

10

40

100

 

База проведення практики – загальноосвітні, позашкільні та вищі навчальні заклади різних типів і форм власності, науково-дослідні інститути АПН України, Міністерство освіти і науки України.

Вимоги до рівня знань і вмінь, які має виявити магістр під час навчально-виробничої практики

Магістр повинен знати:

 • функціональні посадові обов’язки керівників різних структурних підрозділів навчального закладу;

 • нормативно-правове забезпечення освітою (Конституцію України; закони України “Про освіту”; “Про загальну середню”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту”; Національну доктрину розвитку освіти України);

 • міжнародні правові документи, ратифіковані Верховною Радою України (“Загальна декларація прав людини”; кодекси “Про шлюб і сім’ю”; “Про працю”; “Земельний кодекс”; порядок організації діяльності навчального закладу.

Магістр повинен вміти:

 • використовувати на практиці науково-теоретичний багаж знань, одержаних у процесі навчання;

 • діяти відповідно до нормативно-правової бази і законодавства про освіту в Україні;

 • організовувати навчально-виховний процес у навчальному закладі.

Відповідність виявлених знань і вмінь магістром оцінці

“5” 90-100 балів – “відмінно” (А) – досконало володіють необхідним об’ємом знань, умінь. творчо підходять до вирішення проблем, які виникають у реальному повсякденному житті закладу освіти. Виявляють високий рівень інтелектуального, культурного розвитку.

“4” 75-89 балів – “добре” (ВC) – володіють знаннями та вміннями на достатньому рівні. Проте здебільшого діють за аналогією, шаблоном, копіюють звичний спосіб керівництва закладом освіти, відчувають дефіцит у прогнозуванні реакції з боку учнів, студентів, нерішучість, труднощі у прийнятті рішень та їх реалізації.

“3” 60-74 бали – “задовільно” (DE) – знання та вміння сформовані поверхово, в основному базуються на інтуїтивному рівні. Пошук шляхів розв’язання тієї чи іншої ситуації здебільшого здійснюють методом випробувань і помилок, бракує самостійності у прийнятті рішення.

“2” 35-59 балів – “незадовільно” з можливістю повторного складання (FX) – знання часткові, не сформовано базові вміння, студент не орієнтується в підходах до вирішення професійних завдань ;

“2” 1-34 бали – “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом (F) – не виконав програму навчально-виробничої практики у повному обсязі.

Обовязки працівників деканату:

 • затвердження графіку навчально-виробничої практики і визначення баз її проходження;

 • затвердження складу груп студентів, закріплених за навчальними закладами;

 • призначення старост груп;

 • перевірка підготовки до практики й організація установчої конференції зі студентами;

 • контроль за ходом практики із відвідуванням вищих навчальних закладів;

 • аналіз інформації від методистів і старост про стан та особливості проходження навчально-виробничої практики;

 • організація диференційованого заліку з навчально-виробничої практики;

 • участь у підсумковій конференції.

Обовязки методистів і групових керівників практики:

 • складання робочих програм та календарних планів навчально-виробничої практики;

 • інструктаж студентів з питань навчально-виробничої практики;

 • організація зустрічі студентів із керівниками підрозділ навчального закладу;

 • надання методичної допомоги при складанні індивідуальних планів та узгодження їх з керівниками практики від навчальних закладів;

 • забезпечення поточного контролю і керівництва практикою;

 • організація взаємовідвідування студентами заходів різного характеру з наступним їх обговоренням;

 • консультування студентів щодо підготовки та проведення заходів різного характеру;

 • підтримка постійного зв’язку з керівниками навчального закладу;

 • інформація працівників деканату та завідуючого кафедри про хід практики;

 • підведення підсумків навчально-виробничої практики, оцінювання роботи кожного студента і звіт на кафедрі про результати навчально-виробничої практики.

Обовязки та права студента-практиканта:

студент-практикант зобов’язаний:

 • до початку навчально-виробничої практики студент має одержати інформацію про проходження навчально-виробничої практики і порядку оформлення необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • скласти індивідуальний план проходження практики у навчальному закладі, вказуючи дні та години роботи (порушення графіку або запізнення не допускається);

 • індивідуальний план погодити з адміністрацією навчального закладу та керівниками практики;

 • вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку навчального закладу, розпоряджень адміністрації;

 • виконувати всі види робіт, передбачені програмою навчально-виробничої практики та вказівки її керівників;

 • бути прикладом організованості, дисциплінованості доброчинності;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно скласти залік з практики, взяти участь у підсумковій конференції.

Студент-практикант має право:

 • звертатися  до керівника навчально-виробничої практики стосовно всіх питань її проходження;

 • вносити пропозиції щодо організації навчально-виробничої практики;

 • користуватися читальним залом бібліотеки, кабінетами і навчально-методичними розробками вищих навчальних закладів.

Старости груп повинні:

 • вести облік відвідування студентами-практикантами навчальних закладів та дотримання кожним з них 6-годинного робочого дня;

 • виконувати доручення керівника практики;

 • попереджувати практикантів про колективні консультації.

 

ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇ (НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ) ПРАКТИКИ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Зміст практики структурується за шістьма модулями практичної діяльності керівника навчального закладу.

 • організаторської, навчально-методичної, виховної, науково-дослідницької, фінансово-економічної та господарської, контрольно-аналітичної.

Модуль 1. Організаторська функція діяльності керівника навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему організаторської діяльності керівника навчального закладу (інституту, факультету та інших структурних підрозділів);

 • відпрацювати вміння щодо реалізації організаторської функції діяльності керівника навчального закладу.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію вищого навчального закладу, що стосується організаторської діяльності керівника навчального закладу (інституту, факультету та інших структурних підрозділів).

1.2. Ознайомитися із координацією роботи всіх ланок трудового колективу навчального закладу.

1.3. Вивчити стан організації роботи навчального закладу з громадськістю.

1.4. Вивчити перспективний план роботи та план роботи на поточний навчальний рік навчального закладу.

1.5. Взяти участь у підготовці наради з працівниками навчального закладу.

1.6. Підготувати проект розпорядження, наказу.

1.7. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організаторської діяльності керівництва навчального закладу.

 

Модуль 2. Навчально-методична функція діяльності керівника навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему навчально-методичної діяльності керівника навчального закладу освіти;

 • відпрацювати вміння щодо реалізації функції навчально-методичної діяльності керівника навчального закладу.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію навчального закладу з питань навчально-методичної діяльності.

1.2. Ознайомитися з планами та протоколами засідань методичних комісій, методологічних семінарів навчальних дисциплін.

1.3. Відвідати засідання методичної комісії, науково-методологічних семінарів і проаналізувати їх.

1.4. Вивчити досвід роботи провідних вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогів позашкільних навчальних закладів, викладачів вищого навчального закладу.

1.5. Відвідати навчальні заняття та проаналізувати їх.

1.6. Розробити пропозиції щодо вдосконалення організації навчально-методичної роботи у навчальному закладі.

 

Модуль 3. Виховна функція діяльності керівника навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему виховної роботи у навчальному закладі;

 • відпрацювати вміння щодо організації виховної роботи зі студентами.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію навчального закладу з питань виховної діяльності.

1.2. Ознайомитися з планами, звітами з виховної роботи навчального закладу освіти, а також індивідуальним планом роботи куратора академічної групи. Проаналізувати їх.

1.3. Скласти проект плану виховної роботи класного керівника, керівника гуртка, куратора групи.

1.4. Вивчити стан організації самоврядування у навчальному закладі.

1.5. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організації виховної роботи у навчальному закладі.

 

Модуль 4. Науково-дослідницька функція діяльності керівника навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему науково-дослідницької роботи у навчальному закладі;

 • відпрацювати вміння щодо організації науково-дослідницької діяльності у навчальному закладі.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію навчального закладу з питань науково-дослідницької роботи у навчальному закладі.

1.2. Ознайомитися з планами, звітами з науково-дослідницької роботи у навчальному закладі. Проаналізувати їх.

1.3. Скласти проект плану науково-дослідницької роботи навчального закладу.

1.4. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи навчального закладу.

 

Модуль 5. Фінансово-економічна та господарська функція діяльності керівника навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему фінансово-економічної та господарської роботи у вищому навчальному закладі;

 • відпрацювати вміння щодо організації фінансово-економічної та господарської роботи у вищому навчальному закладі.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію навчального закладу з питань фінансово-економічної та господарської роботи у навчальному закладі.

1.2. Ознайомитися з планами, звітами з фінансово-економічної та господарської роботи у навчальному закладі. Проаналізувати їх.

1.3. Скласти проект плану фінансово-економічної та господарської роботи навчального закладу.

1.4. Розробити рекомендації щодо вдосконалення організації фінансово-економічної та господарської роботи навчального закладу.

 

Модуль 6. Контрольно-аналітична функція діяльності керівника навчального закладу

Мета:

 • дослідити систему контрольно-аналітичної діяльності керівника навчального закладу;

 • відпрацювати вміння щодо реалізації функції контрольно-аналітичної діяльності керівника навчального закладу.

Практично-дослідницькі завдання:

1.1. Проаналізувати документацію закладу освіти з питань контрольно-аналітичної діяльності.

1.2. Ознайомитися з графіком відвідування лекційно-практичних занять; журналами, які містять аналіз відвіданих занять.

1.3. Відвідати навчальні заняття вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогів позашкільних навчальних закладів, викладачів вищих навчальних закладів з метою моніторингу якості освіти.

1.4. Подати пропозиції щодо вдосконалення організації контрольно-аналітичної роботи у навчальному закладі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!