Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2183 Положення про проведення практики студентів магістратури спеціальності Управління навчальним закладом, КНУ ім. Т. Шевченка

Положення про проведення практики студентів магістратури спеціальності Управління навчальним закладом, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Положення про проведення практики студентів магістратури спеціальності Управління навчальним закладом

факультету психології

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

 

1. Загальні положення 

1.1. Практична підготовка студентів магістратури забезпечується проходженням управлінської (навчально-виробничої) практики. Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців з управління навчальним закладом на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і проводиться на обладнаних відповідним чином базах Університету, в Міністерстві освіти і науки України, районних відділах і обласних управліннях освіти, у загальноосвітніх позашкільних і вищих навчальних закладах України.

1.2. Даним Положенням регулюються загальні питання організації, проведення і підбиття підсумків управлінської (навчально-виробничої) практики студентів магістратури.

1.3. Положення підготовлене на підставі “Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка” № 16 від 23 березня 2007 року.

 

2. Мета і зміст практики 

2.1. У відповідності до напряму підготовки та спеціальності студентів магістратури практика є управлінською (навчально-виробничою).

2.2. Управлінську навчально-виробничу практику передбачено навчальним планом підготовки магістрів з управління навчальним закладом, що зумовлено особливостями підготовки магістрів із зазначеного напряму (спеціальності); проводиться, як правило, на ІІ курсі магістратури. Визначений вид практики покликаний сформувати професійні вміння, навички приймати самостійні рішення на управлінських ділянках роботи (або з конкретних управлінських питань) у реальних виробничих умовах шляхом виконання окремих функцій і завдань, властивих майбутній управлінській професії.

2.3. Метою практики є розширення, поглиблення, закріплення, систематизація та активізація психолого-педагогічних, соціально-політичних, економічних, знань, посилення професійних установок (цільових, змістових, операційних), розвиток управлінських здібностей, формування управлінської культури майбутнього керівника навчального закладу, стимулювання творчої інноваційної діяльності в управлінні освітою, зростання його особистості як управлінця-професіонала, оволодіння студентами сучасними методами та способами організації праці управлінця, формування у них на базі одержаних в Університеті знань професійних навичок і вмінь для прийняття самостійних управлінських рішень під час роботи в конкретних умовах навчального закладу, мотивація подальшого професійного вдосконалення.

2.4. Зміст, форма, тривалість, терміни проведення визначаються навчальним планом факультету.

2.5. Зміст структурується за блоками практичної діяльності керівника закладу освіти (організаторської, контрольно-аналітичної, навчально-методичної, виховної).

2.6. Практика студентів магістратури передбачає безперервність і послідовність її проведення при одержанні потрібного обсягу практичних навичок і умінь відповідно докваліфікаційного рівня магістра.

 

3. Методичне забезпечення практики 

3.1. Основним навчально-методичним документом щодо проведення практики для студентів відповідної спеціальності є: Положення про проведення практики на факультеті психології для конкретної спеціальності, що визначає вид, мету і зміст практики; складові фахової підготовки, які забезпечуються практикою; регламентацію діяльності студентів магістратури і викладачів у цей період навчального процесу та програми практики, відповідає Положенню про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наказам ректора і рішенням Вченої ради університету, Вченої ради факультету) щодо практики студентів магістратури, навчальному плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці спеціальності.

3.2. Програма практики для студентів магістратури відповідної спеціальності (спеціалізації) розробляються кафедрою згідно з навчальним планом і затверджуються Вченою радою факультету.

Відповідно до “Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка” та “Положення про проведення практики студентів магістратури спеціальності Управління навчальним закладом” програма повинна включати:

- перелік баз практики;

- термін проходження практики;

- завдання і зміст конкретного виду практики, план (порядок) її проходження;

- індивідуальні завдання  та завдання для самостійної роботи студентів;

- перелік документів, що регламентують направлення студентів на практику;

- перелік документів, які веде студент під час практики і подає на кафедру після закінчення, їхні зразки;

- обов’язки студентів на практиці;

- обов’язки керівників практик від кафедр і баз практики;

- правила техніки безпеки;

- критерії оцінювання;

- рекомендована література.

 

4. Організація і керівництво практикою 

4.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на декана факультету.Загальну організацію практики і контроль за її проведенням здійснює завідувач кафедри педагогіки. Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують керівники практики зі складу викладачів кафедри.

4.2. Керівництво практикою на факультеті здійснює декан факультету, керівник організації практики від кафедри. Кількість керівників практики визначається наказом ректора “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи” (згідно навчального навантаження викладачів кафедри).

4.3. Основними обов’язками керівників практики від факультетів є:

• контроль за своєчасною розробкою кафедрами проектів наказів ректора з організації практик студентів факультету і поданням їх на погодження з відповідними структурами та на затвердження ректору;

• проведення із завідувачем кафедри (відповідальними за практику на кафедрах) підготовчої роботи з розробки та укладання угод щодо проходження практики студентами магістратури з базами практик (міністерством, загальноосвітніми, позашкільними, вищими навчальними закладами різних форм власності), ведення обліку договорів про бази практик та надання допомоги в укладенні цих договорів;

• проведення нарад керівників-організаторів практик кафедри  (відповідальних за практику);

• звітування на Вченій раді факультету про стан та перспективи практик;

• своєчасне подання звітів про проходження практики студентами магістратури на кафедру;

• контроль заорганізацією та проведенням організаційних заходів перед направленням студентів на практику, своєчасністю захисту результатів практик на кафедрах.

4.4. Основними обов'язками керівників-організаторів практик кафедри є:

розробка і вдосконалення під керівництвом завідувача кафедри програми управлінської (навчально-виробничої практики, а також інших навчально-методичних і звітних документів (враховуючи специфіку конкретної спеціальності);

• організація проходження практики й проведення організаційних заходів перед направленням студентів на практику (установчу конференцію):

1) інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки (інструктаж може бути проведений при прибутті на місце проходження практики);

2) надання студентам-практикантам необхідних документів (направлень, програм, щоденників, календарних планів, індивідуальних завдань, методичних рекомендацій тощо), перелік яких встановлюється у Положенні про проведення практики студентів факультету з урахуванням специфіки підготовки з певного напряму (спеціальності),

3) ознайомлення студентів із системою звітності з практики, прийнятою на кафедрі, а саме: подання письмового звіту;

4) проведення зі студентами попереднього обговорення змісту й результатів практики, потреб змін програм тощо;

• здійснення контролю за проходженням практики студентами магістратури на базі практики;

• координація роботи наукових керівників практики, закріплених за групами студентів, які у тісному контакті з керівниками практики від бази практики забезпечують високу якість її проходження згідно з програмою, контролюють умови праці і побуту студентів магістратури під час проходження практики;

• подання завідувачу кафедри та керівнику практики від факультету письмового звіту про проведення практики із зауваженнями й пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

4.5. Студенти магістратури при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики студент має одержати від керівника практики факультету або фахової кафедри інформацію щодо порядку оформлення необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • скласти графік свого перебування в навчальному закладі, вказуючи дні та години роботи (порушення графіку або запізнення не допускається);

 • свою роботу погодити з адміністрацією навчального закладу та керівниками практики;

 • вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку навчального закладу, розпоряджень адміністрації;

 • виконувати всі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики та вказівки її керівників;

 • бути прикладом організованості, дисциплінованості доброчинності;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно скласти необхідні звітні документи, захистити результати практики, взявши участь у звітній студентській конференції.

 

5. Бази практики 

5.1. Практика студентів проводиться на базах, які відповідають меті, завданням, змісту практики, а також вимогам навчальних планів.

5.2. Базами практики можуть бути Міністерство освіти і науки України, районні відділи і обласні управління освіти, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади України, навчальні, виробничі й наукові підрозділи Університету, які мають належні умови для проведення практики.

5.3. Студенти можуть пропонувати кафедрі  місце проходження практики. Кафедра дає згоду про проходження практики на таких базах лише за умови, якщо вони відповідають встановленим вимогам для проходження таких видів практик.

5.4. Бази практики можуть використовуватися студентами магістратури як колективно так і індивідуально.

5.5. Студенти магістратури можуть проходити практику за межами України в порядку встановленому чинним законодавством і договорами про співпрацю, укладеними факультетом чи Університетом, з ВНЗ інших держав.

 

6. Підсумки практики. Оцінка результатів практики 

6.1. Після закінчення терміну практики студенти магістранти звітують про виконання програми практики. Форма звітності студента про проходження практики – письмовий звіт.

6.2. Письмовий звіт разом з іншими документами подається на рецензування науковому керівникові практики від кафедри.

6.3. У звіті мають бути відомості про виконання студентом магістратури всіх розділів програми практики. Оформлюється звіт за вимогами, встановленими програмою практики.

6.4. Звіт із практики захищають студенти магістратури в комісії, призначеній завідувачем кафедри, у складі керівників-організаторів практики кафедри, наукових керівників груп студентів. Комісія приймає залік у студентів на базах практики та/або в Університеті по закінченню практики. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки студента за підписами членів комісії.

6.5. Оцінка за практику враховується при визначенні стипендії.

6.6. Студенту магістратури, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студент магістратури, який вдруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується з Університету.

6.7. Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики доводяться до відома на засіданнях Вчених рад факультетів.

 

7. Матеріальне забезпечення практики 

7.1. Витрати на практику студентів магістратури є складовою загальних витрат на підготовку фахівців. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом, що його складають керівники практики факультету і подається до планово-фінансового відділу до початку наступного фінансового року.

 

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

(станом на 2009 р.)

Бази управлінської (навчально-виробничої) практики

для студентів магістратури

спеціальності 8.000009 – “Управління навчальним закладом” 

Для спеціалізації “Управління вищим навчальним закладом”:

 1. Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка, Гуманітарний інститут.

 2. ВНЗ “Університет менеджменту освіти”.

 3. Київський славістичний університет.

 4. Київський промислово-економічний коледж.

 5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Для спеціалізації “Управління загальноосвітнім навчальним закладом”:

 1. Український гуманітарний ліцей при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 2. Український фізико-математичний ліцей при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 3. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу № 302 м. Києва.

 4. Гімназія № 30 “ЕкоНад” м. Києва.

 5. Спеціалізована з поглибленим вивченням німецької мови № 239 м. Києва. 

Для спеціалізації “Управління позашкільним навчальним закладом”:

 1. Національний еколого-натуралістичний центр МОН України.

 2. Київський палац творчості імені М. Островського.

 3. Оболонський центр туризму і краєзнавства.

 4. Український державний центр позашкільної освіти.

 5. Всеукраїнська Асоціація педагогів-позашкільників “Фактор”.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!